POSTDIPLOMSKE STUDIJE
PROFESOR STEVAN LILIĆ
Kandidat
N. TODIĆ
Z.
MARINKOVIĆ
I.
VUJADINOVIĆ
S.MARJANOVI
Ć
J.
STAMENKOVI
Ć
Tema
Datum odbrane
STATUS, ORGANIZACIJA I
UPRAVNE FUNKCIJE JAVNIH
AGENCIJE
Okt 2014
INSTITUCIJA LOKALNOG
OMBUDSMANA U SRBIJI SA
POSEBNIM OSVRTOM NA
PRINCIPOM DOBRE UPRAVE
Okt 2014
UPRAVLJANJE LJUDSKIM
RESURSIMA KAO NAČIN
UNAPREĐENJA RADA
LOKALNE SAMOUPRAVE
Okt 2014
EVROPSKI OMBUDSMAN I
EVROPSKA KOMISIJA
Okt 2014
EU ENERGY POLICY AND
SERBIANS PERSPECTIVE
Okt 2014
Modul/ Aktivost/Index
Komisija
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 424/2013
Prof. dr Stevan Lilić
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 246/2011
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Marko Davinić
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 544/2012
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Marko Stamenković
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
Master in European
Integration (Tempus)
EI 2011/3
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Marko Davinić
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
(mentor)
Prof. dr Stevan Lilić
I. LAZIĆ
ŽALBA I ŽALBENI ZAHTEV U
UPRAVNOM POSTUPKU
(master rad)
Sep 2014
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 370/2011
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Marko Davinić
K. RAKOVIĆ
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Okt 201
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul DS 13/2012
N. DRAGIĆ
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Okt 2014
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul DS 5/2013
I. BLAŽEVIĆ
UPRAVNI SPOR I ĆUTANJE
UPRAVE
(master rad)
Sep 2014
DOKAZIVANJE I DOKAZNA
SREDSTVA U UPRAVNOM
POSTUPKU
(master rad)
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 202/2013
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Z. LALIĆ
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 126/2012
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Marko Davinić
V. KORAĆ
M. VUČKOVIĆ
R. JOVIĆ
M.
MILENKOVIĆ
V. GROZDIĆ
A. VUČKOVIĆ
I.
DOBROSAVLJE
VIĆ
B. VLAŠKI
Sep 2014
DIGITALNA FORENZIKA U
FUNKCIJI ZAŠTITE
INFORMACIONOG SISTEMA
BAZIRANOG NA LINUX I
WINDOWS PLATFORMAMA
(doktorska disertacija)
EVROPSKI OMBUDSMAN I
EVROPSKI PARLAMENT
(master rad)
Jul 2014
UPRAVNOPROCESNI
ASPEKTI DRŽAVLJANSTVA
ZEMALJA BIVŠE
JUGOSLAVIJE SA POSEBNIM
OSVRTOM NA REPUBLIKU
SRPSKU, REPUBLIKU
HRVATSKU I BOSNU I
HERCEGOVINU
(projekt doktorske
disertacije)
Jul 2014
JAVNE AGENCIJE I ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU
EVROPSKE UNIJE I U PRAVU
SRBIJE
(dokrorska disertacija)
Jun 2014
HARMONIZING SERBIAN
ENVIROMENT
LEGLISLATION WITH THE
EUROPEN ACQUIS
(master rad)
Jun 2014
USTAVNA ŽALBA KAO OBLIK
KONTROLE UPRAVE
(master rad)
April 2014
PONAVLJANJE UPRAVNOG
POSTUPKA, USLOVI I
MOGUĆNOSTI
(master rad)
April 2014
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Okt 2013
Digitalna forezinka
Uža naučna oblast
Računarska forezinka
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul index
Prof dr. Žarko Mijajlović (mentor)
Prof dr. Miodrag Mihaljević
Prof dr. Dragan Prlja
Prof dr. Stevan Lilić
dr. Zoran Ognjanović
Prof dr. Dejan Vučković
Prof. dr Stevan Lilić
Prof. dr Marko Davinić (mentor)
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
11/12
Prof. dr Stevan Lilić
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Marko Davinić
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast
2009/28
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
Master in European
Integration (Tempus)
EI 2012/16
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 76/2012
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 443/2012
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
29/2009
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
EVROPSKI OMBUDSMAN I
SUDOVI EVROPSKE UNIJE
(master rad)
Sep 2013
STRATEGY OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN SERBIA
Sep 2013
(master rad)
POJAM SUKOBA INTERESA
(master rad)
Sep 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul index
Doc. dr Marko Davinić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić
Master in European
Integration (Tempus)
EI 2011/5
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2011/123
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
EKOLOŠKA INSPEKCIJA
(master rad)
Sep 2013
USTAVNI STANDARDI
ZAŠTITE ZIVOTNE SREDINE
(master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2010/102
Javnopravni modul
Ustavnopravni
podmodul
2012/629
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
Đ. NIKAČ
EVROPSKI STANDARDI U
SELEKCIJI DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA
(master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Ustavnopravni
podmodul
2010/388
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Marko Davinić
M. NIKOLIĆ
ETIČKI KODEKS DRAVNIH
SLUŽBENIKA U REPUBLICI
SRBIJI
(master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Ustavnopravni
podmodul
2011/447
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
I. NIŠAVIĆ
EVROPSKI STANDARDI U
ZAKONODAVSTVU
REPUBLIKE SRBIJE U
OBLASTI UPRAVLJANJA
OTPADOM
(master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Ustavnopravni
podmodul
2011/380
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
J. PETKOVIĆ
MODERNIZACIJA UPRAVE
PRIMENOM
INFORMACIONOKOMUNIKACIONIH
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2011/135
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
S. Ž.
MARJANOVIĆ
K. PAVLOVIĆ
J. RAČIĆ
I. STELJA
P. KOVAČEVIĆ
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Olivera Vucić
TEHNOLOGIJA
(master rad)
Jun 2013
N. VUČELIĆ
POSEBNI UPRAVNI
POSTUPCI U OKVIRU
UPRAVLJANJA RADIOFREKVENCIJSKIM
SPEKTROM U SRBIJJI
(master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2011/134
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
N. DRAGIĆ
DOSTAVLJANJE U
UPRAVNOM POSTUPKU
(master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2012/19
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
A. MILICEVIĆ
ULOGA UPRAVNOG SUDA U
KONTROLI UPRAV (master
rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2012/18
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Marko Davinić
M.
JOVANOVIĆ
POJAM I VRSTE KONTROLE
UPRAVE (master rad)
Jun 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2012/420
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
M. LAZAREVIĆ
UPRAVNA REFORMA I
PROCES EVROPSKE
INTEGRACIJE SRBIJE
(master rad)
Mart 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2008/ 213
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Marko Davinić
P.
MILENKOVIĆ
EVROPSKI OMBUDSMAN I
KODEKS DOBROG
UPRAVNOG POSTUPANJA
(master rad)
Mart 2013
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul index
Doc. dr Marko Davinić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić
D. REHM
BOGUNOVIĆ
USTAVNOPRAVNI ASPEKTI
ŽIVOTNE SREDINE FEBRUAR
(master rad)
2013
Javnopravni modul
Ustavnopravni
podmodul
2012/574
Prof. dr Stevan Lilić
Prof. dr Olivera Vucić (mentor)
V. SAVIĆ
ENVIRONMENTAL POLICY
IN THE EU
Septembar 2012
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof.dr Branko Rakić član komisije
K. PAVLOVIĆ
I. KALMIĆ
I. SRETENOVIĆ
M. CETINIĆ
B.
TODOROVIĆ
M. CETINIĆ
M. MILOVIĆ
D. PEROVIĆ
A.
AVRAMOVIĆ
J.
STAMENKOVI
Ć
(master rad)
THE KYOTO PROTOCOL
Jun 2013
(Seminarski rad)
Master in European
Integration (Tempus)
EI 2011/5
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
THE PROCESS OF EU
INTEGRATION AND THE
RIGHT
TO
HEALTHY
ENVIRONMENTAL
IN
SERBIA ACHIVABLE GOAL
OR JUST A POLITICAL
PROMISE Septembar 2012
(master rad)
ITALIAN ENVIRONMENTAL
LAW AND POLICY
(master rad)
Jun 2013
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof.dr Branko Rakić član komisije
Master in European
Integration (Tempus)
2010/316
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
GENERAL PRINCIPELS AND
LEGAL BASIS OF EU
ENVIROMENTAL POLICY
AND LAW
(master rad)
May 2013
EU EMISSIONS
(seminarski rad)
May 2013
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
DEVELOPMENT OF
ENVIRONMENTAL LAW
AND POLICY
(seminarski rad)
May 2013
KYOTO PROTOCOL
(seminarski rad)
May 2013
THE BASEL CONVENTION
(seminarski rad)
May 2013
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
12/05
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
THE KYOTO PROTOCOL AND
AGENDA 21
(seminarski rad)
May 2013
EI
(seminarski rad)
May 2013
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
index
V.
STEPANOVIĆ
ACCES TO ENVIROMETAL
INFORMATION AND
AARHUS CONVENTION
(seminarski rad)
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
K. POPOVA
THE IMPACT OF EU
ENVIRONMENTAL
REGULATIONS ON MARKET
(master rad)
Jun 2013
Master in European
Integration (Tempus)
2011/11
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović
B. VESIĆ
HARMONISATION OF
SERBIAN AND EU LAW
REGARDING STATE AID
(master rad) Septembar
2012
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
I. KALMIĆ
AARHUS CONVENTION
Septembar 2012
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof.dr Branko Rakić član komisije
D. RAKIĆ
THE ROLE OF NON –
GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS IN
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
Septembar 2012
Master in European
Integration (Tempus)
index
Master in European
Integration (Tempus)
index
R. POPOVIĆ
EUROPEAN CONVECTION
ON THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND RIGHT
TO A HEALTHY
ENVIROMENT (EU
environmental policy and
law aspects of human rights
essay) Septembar 2012
PUBLIC PARTIPATION IN
ENVIRONMENTAL LAW
(seminar paper) May 2012
Master in European
Integration (Tempus)
2011/9
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
2010/104
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
CIVIL LIABILITY FOR
INCIDENT CAUSED BY
HAZARDOUS ACTIVITY:
ASSESSMENT OF THE BASEL
PROTOCOL AND THE
LUGANO CONVENTION (EU
Master in European
Integration (Tempus)
2010/438
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
D. RAKIĆ
A. BIJELOVIĆ
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof.dr Branko Rakić
M. HAS
environmental policy and
law aspects of human rights
essay) Jun 2011
THE RIGHT TO A HEALTHY
ENVIROMENT AS
FUNDAMENTAL HUMAN
RIGHT (exam paper) May
2011
THE AARHUS CONVENTION
( exam paper ) May 2011
Master in European
Integration (Tempus)
2010/43
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
2010/104
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
THE AARHUS CONVENTION
(THREE PILLARS OF
ENVIRONMENTAL
PROTECTION: ACCESS TO
INFORMATION,
PARTICIPATION OF PUBLIC,
ACCESS TO JUSTICE) (EU
environmental policy and
law aspects of human rights
essay) May 2011
ENVIROMENTAL POLICE
AND LAW IN EUROPEAN
UNION May 2011
Master in European
Integration (Tempus)
2010/77
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
2010/100
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
K. SORAJIĆ
KYOTO PROTOCOL
(seminarski rad)
Jun 2012
Master in European
Integration (Tempus)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
M. KUZMAN
CIVIL LIABILITY FOR
ENVIROMENTAL DAMAGES
UNDER ROME II
REGULATION (seminarski
rad)
April 2010
THE RIGHT TO AN
ENVIRONMETAL
INFORMATION AS A
TECHNIQUE FOR THE
PROTECTION OF THE
ENVIRONMENT (seminarski
rad) 2010
EUROPEAN CONVECTION
ON THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND RIGHT
TO A HEALTHY
Master in European
Integration (Tempus)
2008/115
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master in European
Integration (Tempus)
2011/9
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
D. RAKIĆ
S. JOVANOVIĆ
M. NEŠOVIĆ
M. VUČIĆ
M.
STOJANOVIĆ
J. VUČKOVIĆ
S.
MANOJLOVIĆ
ENVIROMENT (essay)
June 2012
POLOŽAJ AGENCIJE U
SISTEMU PODELE VLASTI
(projekt doktorske
disertacije)
Maj 2012
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Doktorske studije
Upravnopravni smer
DS 23/2008
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Olivera Vucić
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
34/2009
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
R. JOVIĆ
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Jul 2013
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast index
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
K. RAKOVIĆ
TUŽBA I TUŽBENI ZAHTEV U
UPURAVNOM SPORU
(master rad)
Okt 2012
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2010/277
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
M.
JANIĆIJEVIĆ
UPRAVLJANJE LJUDSKIM
RESURSIMA I POLOŽAJ
DRŽAVIH SLUŽBENIKA
(master rad)
Jun 2012
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
B. VESNIĆ
HARMONISATION OF
SERBIAN AND EU LAW
REGARDING STATE AID
Septembar 2012
Master in European
Integration (Tempus)
Prof.dr Svetislav Tabaroši (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić
Ž. PAŠKOVIĆ
KONTROLA UPRAVE OD
STRANE SUDOVA I
NEZAVISNIH TELA
(master rad)
Jul 2012
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2010/81
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Marko Davinić
B. KRASIĆ
ODRŽIVI RAZVOJ Mart
2010 (seminarski rad)
Master studuje
Teoriske osnove
životne sredine
Pravo životne sredine
Geografski fakultet
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
M. SMILJANIĆ
MR M.
DRENOVAK IVANOVIĆ
J.
DIMITRIJEVIĆ
J.
DIMITRIJEVIĆ
KONVENCIJA O
MEĐUNARODNOM
PROMETU UGROŽENIM
VRSTAMA DIVLJE FLORE I
FAUNE CITES (seminarski
rad) Dec 2008
PRISTUP PRAVDI U
EKOLOŠKIM-UPRAVNIM
STVARIMA
Doktorska disertacija
Mart 2012
Master studije
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Upravnopravni smer
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Doc. dr Dobrosav Milovanović
ELEKTRONSKA UPRAVA
Doktorske studije
(seminarski rad)
Usmeni dokrorski ispit – II
deo
Jul 2010
Upravnopravni smer
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Olivera Vučković
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Stevan Lilić (Javna uprava)
Prof. dr Vladan Jončić (Ljudska
prava)
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
34/2008
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
34/2008
J
DIMITRIJEVIĆ
EKOLOŠKE FUNKCIJE
LOKALNE SAMOUPRAVE
(Preddoktorski rad)
Feb 2012
J.
DIMITRIJEVIĆ
Usmeni dokrorski ispit – I
deo
Februar 2010
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
34/2008
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof dr Miodrag Jovanović ( Opšta
teorija prava I države)
Doc. dr Vladan Petrov (Ustavno
pravo)
P. PAVLOVIĆ
PRAVNA SREDSTVA U
UPRAVNOM SPORU
Januar 2012
(master rad)
BUDŽETSKA INSPEKCIJA SA
POSEBNIM OSVRTOM NA
BUDŽETSKI SISREM I
UPRAVNA OVLAŠĆENJA
Januar 2012
Doktorska disertacija
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2010/141
Upravnopravni smer
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
UPRAVNI SPOR PUNE
JURISDIKCIJE- MODELI I
VRSTE Doktorske studije
Doktorska disertacija
/projekat
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
17/2009
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Zoran Tomić
Doc. dr Dobrosav Milovanović
MR. N. TOŠIĆ
V. CUCIĆ
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Doc. dr Dobrosav Milovanović
V. CUCIĆ
Okt 2012
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Okt 2011
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
17/2009
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
M.
MILENKOVIĆ
Usmeni doktorski ispit – II
deo
Jul 2011
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast
2009/28
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo
Evropske unije)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Uprava i regulatorna reforma)
M.
MILENKOVIĆ
REFORMA UPRAVNOG
ZAKONODAVSTVA U SRBIJI I
DEFINISANJE POJMA
UPRAVNE STVARI
(Seminarski rad)
Okt 2011
Usmeni doktorski ispit – II
deo
Jul 2011
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
2009/28
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo
Evropske unije)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Uprava i regulatorna reforma)
Doc. dr Tatjana Jovanić
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast
2009/28
Prof. dr Stevan Lilić ( mentor)
M.
VELIČKOVIĆ
PREGOVARAČKI POSTUPAK
KAO VRSTA POSTUPKA
JAVNIH NABAVKI
(master rad)
Decembar 2011
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2007/ 71
Prof. dr Stevan Lilić
Doc. dr Vuk Radović (mentor)
M.
TODOROVIĆ
UPRAVNA OVLAŠĆENJA
JAVNIH AGENCIJA
(master rad)
Oktobar 2011
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2010/197
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
T. MRĐA
ELEKTONSKA UPRAVA U
REPUBLICI SRBIJI SA
OSVRTOM NA ZEMLJE U
REGIONU ( REPUBLIKU
SLOVENIJU I REPUBLIKU
HRVATSKU) (master rad)
Septembar 2011
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2010/224
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
J. ZEČEVIĆ
POJAM ĆUTANJA UPRAVE
(master rad) Februar 2011
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
A. ČUČKOVIC
UPRAVNI SPOR PUNE
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2009/191
Javnopravni modul
M.
MILENKOVIĆ
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
I. EŽDENCI
A.PANOVSKI
I. LALOVIĆ
M. BELIĆ
M.
DRENOVAK
M.
STOJANOVIĆ
JURISDIKCIJE I ZUS
Decembar 2010
(master rad)
STRATEŠKI MENADŽMENT
U JAVNOJ UPRAVI – PRAVNI
aspekti Septembar 2010
Magistarski rad
NADZOR JAVNE UPRAVE
FUNKCIONALNIM
SREDSTVIMA POLITIČKOG
NADZORA – SLUČAJ
REPUBLIKE SRBIJE
Juli 2010
Magistarski rad
METODE I INSTRUMENTI
UPRAVLJANA LJUDSKIM
RESURSIMA U JAVNOJ
UPRAVI
Februar 2010
(master rad)
ELEKTRONSKA UPRAVA
Jun 2009
(master rad)
DISKRECIONA OCENA U
UPRAVNOM PRAVU SRBIJE
SA OSVRTOM NA
UPOREDNO PRAVO I
EVROPSKE STANDARDE
2009
Magistarski rad
SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA I
UPRAVNI postupak 2008
(master rad)
Upravnopravni
podmodul
2009/74
Upravnopravni smer
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Fakultet Političkih
Nauka
Prof. dr Stevan Lilić
Prof. dr Mijat Damjanović (mentor)
Prof. dr Snežana Đorđević
Prof. dr Miloš Jovanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2008/144
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
2008/148
Upravnopravni smer
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2006- 80
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
K. JOZIĆ
EVROPSKI UPRAVNI
PROSTOR I UPRAVNA
REFORMA U SRBIJI
Septembar 2008
(master rad)
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2007/91
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
M. MIŠKOVIC
VUKAŠINOVIĆ
TUŽBA U UPRAVNOM
SPORU
Juni 2008
(master rad)
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
R. JOVIĆ
UPRAVNA JAVNA
OVLAŠĆENJA JAVNIH
PREDUZEĆA
Maj 2011
(master rad)
PRAVO I POLOŽAJ
STRANACA U PRAVU SRBIJE
SA OSVRTOM NA
KOMPARATIVNO PRAVNA
REŠENJA
2008
Doktorska disertacija
SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA I
UPRAVNI POSTUPAK 2008
(master rad)
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2007/50
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
Upravnopravni smer
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2006/80
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
M. VOJIĆ
ELEKTONSKA UPRAVA
(master rad)
2010
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul 2009/56
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Dobrosav Milovanović
K. BRKIĆ
POSTUPAK VRŠENJA
PRINUDNIH RADNJI
(semirnarski rad) Dec 2010
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
K. RAKOVIĆ
DRUGOSTEPENI UPRAVNI
POSTUPAK Dec 2010
S. JANJIĆ
PRVOSTEPENI UPRAVNI
POSTUPAK
S. PETROVIĆ
USTAV, ZAKON I SUDSKA
PRAKSA KAO IZVORI
PROCESNOG PRAVA
V. VINŠ
USTAV, ZAKON I SUDSKA
PRAKSA KAO IZVORI
PROCESNOG PRAVA
N. ĐURIŠIĆ
ZAŠTITA OD
Upravnoprocesno
pravo
Pravosudnoupravni
master modul
2010/19
Upravnoprocesno
pravo
Pravosudnoupravni
master modul
2010/277
Upravnoprocesno
pravo
Pravosudnoupravni
master modul
2010/313
Upravnoprocesno
pravo
Pravosudnoupravni
master modul
2010/267
Upravnoprocesno
pravo
Pravosudnoupravni
master modul
2010/400
Magistarske studjije
MR M.
ŠUŠNJARA
M.
STOJANOVIĆ
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA
LJUDI I ŽIVOTNE SREDINE –
POSTOJEĆA LEGISLATIVA
NA NACIONALNOM NIVOU
UZ OSVRT NA
ZAKONODVSTVO EU
(master rad) Okt 2011
Upravljanje životnom
sredinom
Javna politika I pravna
regulativa zaštite
životne sredina 09/03
Institut za
multidiscoplinarna
istraživanja
Univerziteta u
Beogradu
K.
GOLUBOVIĆ
ARANŽMANI UPRAVLJANJA
U EVROPSKOJ UNIJI
(seminarski rad)
Jun 2011
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast
28/2008
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
B.
BASTIJANČIĆ
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Nov 2009
Doktorske studije
Ustavnopravna
naučna oblast
Prof. dr Stevan Lilić (Javna uprava)
Prof. dr Olivera Vučić (Ustavno
pravo)
Doc. dr Branko Rakić (Pravo
međunarodnih organizacija i
evropskih organizacija)
M.
MILENKOVIĆ
Usmeni doktorski ispit – I
deo
Jul 2011
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast DS
2009/28
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Zoran Tomić
(Upravnoprocesno pravo)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
J. STOJIŠIĆ
Usmeni doktorski ispit – II
deo
Feb 2011
Doktorske studije
Međunarodna naučna
oblast
Prof. dr Stevan Lilić (Javna uprava)
Prof. dr Dragan Mitrović (Opšta
teorija države i prava)
A.
ČUKANOVIĆ
UPRAVNI SPOR PUNE
JURISDIKCIJE I ZUS
Dec 2010
(master rad)
Usmeni doktorski ispit – II
deo
Nov 2010
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Javnopravni modul
Ustavnopravni
podmodul
Prof. dr Stevan Lilić (Javna uprava)
Prof. dr Jovica Trkulja (Politički
sistem)
Usmeni doktorski ispit – II
deo
Okt 2010
Doktorske studije
Upravnopravna
naučna oblast
Prof. dr Stevan Lilić (Javna uprava)
Prof. dr Milenko Kreća
(Međunarodna javno pravo)
D. ĆUPIĆ
V. MIKIĆ
2009/74
I. RAŠIĆ
J. NIKČEVIĆ
M. KUZMAN
M. VOJIĆ
N. LUKAČ
N. LUKAČ
Đ.
KRIVOKAPIĆ
K. JOZIĆ
K. JOZIĆ
KARTELI KAO OBLIK
UGOVORNOG
POVEZIVANJA PRIVREDNIH
SUBJEKATA (projekt
doktorske disertacije) April
2009
UGOVOR O ISPORUCI
INVESTICIONE OPREME
(dizajn doktorske
disertacije)
April 2009
Doktorske studije
2008/35
Prof. dr Stevan Lilić
Doc. dr Vuk Radović (mentor)
Doktorske studije
Metodologija naučnoistraživačkog rada
2008/17
Prof. dr Stevan Lilić
Doc. dr Vuk Radović (mentor)
CIVIL LIABILITY FOR
ENVIRONMENTAL
DAMEGES UNDER ROME II
REGULATION (seminarski
rad) April 2010
ELEKTRONSKA UPRAVA
(master rad)
2010
THE RIGHT TO A HEALTHY
ENVIROMENT AS
FUNDAMENTAL HUMAN
RIGHT(seminar paper April)
2010
EU ENVIROMETAL POLICY
AND LAW (master rad)
April 2010
Master studies in
European Integration
2008/115
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
2009
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master studies in
European Integration
(Tempus) 2008/185
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Master studies in
European Integration
2008/185
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
INTEGRACIJA SRBIJE NA
GLOBALNO TRŽIŠTE
ELEKTRONSKIH
TRANSAKCIJA (dizajn
doktorske disertacije) Okt
2009
EVROPSKI UPRAVNI
PROSTOR (dizajn doktorske
disertacije) April 2009
Metodologija naučnoistraživačkog rada
index
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Metodologija naučnoistraživačkog rada
index
Prof. dr Milenko Kreća
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Usmeni doktorski ispit – II
deo
Nov 2009
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul index
Prof. dr Stevan Lilić (Upravno pravo)
Prof. dr Branko Rakić (Pravo
međunarodnih organizacija i
evropskih organizacija)
Doc. dr Dobrosav Milovanović
(Javna uprava)
B. SUBOTIĆ
M.
JOVANOVIĆ
M.
MILENKOVIĆ
PRIZNANJE STRANIH
SUDSKIH ODLUKA U
OKVIRU EVROPSKE UNIJE
(dizajn doktorske
disertacije) April 2009
ODGOVORNOST DRŽAVA
POVODOM ODNOSA IZ
UGOVORA O STRANIM
ULAGANJIMA (dizajn
doktorske disertacije) April
2009
JAVNE AGENCIJE I ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU
EVROPSKE UNIJE I U PRAVU
SRBIJE Nov 2011
Metodologija naučnoistraživačkog rada
2008/7
Prof. dr Gašo Knežević (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić
Metodologija naučnoistraživačkog rada
index
Prof. dr Gašo Knežević (mentor)
Prof. dr Stevan Lilić
Javnopravni modul
Upravnopravni
podmodul
Prof. dr Stevan Lilić (mentor)
Download

tabela postdiplomskih aktivnosti 2014