Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Vasović Velibor, Redovni profesor
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 1
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
1. Osnovni podaci
Prezime
Vasović
Ime
Velibor
APVNT broj
910
Godina rođenja
1965
Mesto rođenja
Kula
Država rođenja
Srbija
Zvanje
Redovni profesor
Titula
Doktor medicinskih nauka
E mail
[email protected]
Direktni telefon
064/182-33-45
Telefon lokal
021/661-57-71
Ustanova
Medicinski fakultet u Novom Sadu
Dr sci. med.
2. Podaci o stečenim diplomama
Godina
Vrsta rada
Mesto
Ustanova
Naziv rada
Naučna oblast
1991
Diploma
Novi Sad
Medicinski fakultet u
Novom Sadu
1996
Magistratura
Novi Sad
Medicinski fakultet u
Novom Sadu
Uticaj metilksantina na
prolazak lekova u centralni
nervni sistem
1998
Doktorat
Novi Sad
Medicinski fakultet u
Novom Sadu
Uticaj derivata žučne kiseline
na prolazak lekova u centralni
nervni sistem
1998
Specijalizicija
Novi Sad
Medicinski fakultet u
Novom Sadu
Urgentna medicina
Medicinske nauke
2009
Subspecijaliza
Novi Sad
cija
Medicinski fakultet u
Novom Sadu
Klinička farmakologija
Medicinske nauke
Biološke nauke
3. Podaci o izborima u zvanje
Godina
Naziv zvanja
R.br.
Ustanova
2013
Redovni profesor
1
Medicinski fakultet u Novom Sadu
2009
Vanredni profesor
1
Medicinski fakultet u Novom Sadu
2004
Docent
1
Medicinski fakultet u Novom Sadu
2000
Asistent
1
Medicinski fakultet u Novom Sadu
Naučna oblast
4. Podaci o naučnim oblastima
R.br.
Naučna oblast
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 2
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
5. Stručna biografija
Velibor Vasović, Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu za pet godina sa prosečnom ocenom 9,47. Za uspeh postignut tokom
studija nagrađivan je od strane Univerziteta u Novom Sadu. Postdiplomske studije je upisao na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 1992.godine , gde je i magistrirao 11.04.1996. godine sa tezom ″Uticaj metilksantina na prolazak
lekova u centralni nervni sistem″ pod mentorstvom profesora dr Branka Banića. 1998. godine je završio specijalizaciju iz urgentne
medicine i rukovodilac je rada službe hitne medicinske pomoći u Kuli, koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
11.12.1998. godine je doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa tezom ″Uticaj derivata žučne kiseline na prolazak lekova
u centralno nervni sistem″ pod mentorstvom profesora dr Momira Mikova. Od 2000. godine u stalnom je radnom odnosu najpre kao
asistent, docent,vanredni profesor,a od januara 2014 kao redovni profesor na Zavodu za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog
fakulteta u Novom Sadu. 2009 godine je završio subspecijalizaciju iz kliničke farmakologije.Izvodi teorijsku nastavu iz farmakologije sa
toksikologijom na odseku opšte medicine, stomatologije, zdravstvene nege i farmacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Izvodi
poslediplomsku nastavu iz toksikološke hemije, kao i specijalističku i doktorsku nastavu iz urgentne medicine. Rukovodilac je predmeta
Toksikološka hemija na farmaceutskom odseku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Bio je mentor brojnih studentskih i diplomskih
radova, dva odbranjena magistarska i tri odbranjena doktorska rada. Objavio je četrdeset radova u recenziranim međunarodnim i
domaćim naučnim časopisima,od toga ima šesnest radova sa sci liste. Imao je radove na sedamdeset međunarodnih i nacionalnih
naučno-stručnih kongresa. Napisao je udžbenih ″Odabrana poglavlja iz toksikologije″ za studente medicine i farmacije. Saradnik je u
pisanju priručnika "Lekovi u prometu″ unazad petnest godina. Koautor je monografije ″Eksperimentalna farmakologija u naučno
istraživačkom radu″.Bio je saradnik na tri republička i jednom pokrajinskom naučnom projektu Jedan je od autora patenta: Mikov M.,
Kuhajda K., Kevrešan S., Jakovljević V., Vasović V. Bile acids and their derivatives as blood-brain barrier permeability modifiers for
drugs and poisons, Patent pending YU-P-213/04. Učestvovao je u prevodu udžbenika iz farmakologije za studentne medicine:
Vasović V. Zavisnost prema lekovima i zloupotreba lekova (Poglavlje 42) u Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Farmakologija Data Status
2005.
Član je stručnih asocijacija iz farmakologije, urgentne medicine i sportske medicine.Njegova predavanja su aktuelna, zanimljiva i
izuzetno dobro ocenjena od strane studenata.Korektan odnos prema studentima kao i prema saradnicima čini ga veoma dobrim i
korektnim kako saradnikom tako i nastavnikom.Oženjen je i otac je dvoje dece.
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 3
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
6. Produkcija - zbirni rezultati
6.1. Rezultati produkcije
Oznaka
Broj
Poena
M22
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
Naziv kriterijuma produkcije
1
5.00
M23
Rad u međunarodnom časopisu
16
48.00
M32
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
5
7.50
M33
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2
2.00
M34
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
61
30.50
M43
Monografska bibliografska publikacija
1
3.00
M44
Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja
2
4.00
M49
Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
15
15.00
M51
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1
2.00
M52
Rad u časopisu nacionalnog značaja
5
8.00
M53
Rad u naučnom časopisu
12
12.00
M63
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2
1.00
M64
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
5
1.00
M71
Odbranjena doktorska disertacija
1
6.00
M72
Odbranjen magistarski rad
1
3.00
M91
Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo na
međunarodnom nivou
1
10.00
131
158.00
Ukupno
6.2. Učešće na projektima
Naziv vrste projekta
Broj
Republički programi
2
Ukupno
2
6.3. Vođenje teza
Naziv vrste teze
Broj
Doktorat
3
Magistratura
2
Ukupno
5
6.4. Međunarodna saradnja
Država saradnje
Broj
Bosna i Hercegovina
1
Srbija
2
Ukupno
3
6.5. Recenzije
Broj
1
Domaće
Ukupno
1
6.6. Uređivanje časopisa
Tip časopisa
Broj
Domaci
1
Ukupno
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
1
Strana 4
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M22-Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
1
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Rašković Aleksandar;
2. Stilinović Nebojša;
3. Kolarović Jovanka;
4. Vasović Velibor;
5. Vukmirović Saša;
6. Mikov Momir;
The protective effects of silymarin against doxorubicin-induced cardiotoxiciti and hepatotoxicity in rats.
Molecules
Molecules ISSN: 1420-3049
Vol. 16, No. 10, Str. 8601-8613, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 5
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M23-Rad u međunarodnom časopisu
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Lalić-Popović Mladena;
2. Vasović Velibor;
3. Milijašević Boris;
4. Goločorbin-Kon Svetlana;
5. Al-Salami Hani;
6. Mikov Momir;
Deoxycholic Acid as a Modifier of the Permeation of
Gliclazide through the Blood Brain Barrier of a Rat
Journal of Diabetes Research ISSN: 2314-6753
Vol. 2013, Str. 1-8, UDK http://dx.doi.org/10.1155/2013/598603, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Vukmirović Saša;
3. Mikov Momir;
4. Mikov Ivan;
5. Budakov Zorana;
6. Stilinović Nebojša;
7. Milijašević Boris;
Influence of bile acid derivates on morphine analgesic effect in mice. (IN PRESS).
Vojnosanitetski pregled ISSN: 0042-8450
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vapa Ivana;
2. Milić-Tores Vukosava;
3. Đorđević Aleksandar;
4. Vasović Velibor;
5. Srđenović Čonić Branislava;
6. Dragojević-Simić Viktorija;
7. Popović Jovan;
Effect of fullerenol C60(OH)24 on lipid peroxidation of kidneys, testes and lungs in rats treated with
doxorubicine.
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 37, No. 4, Str. 301-307, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Mikov Ivan;
2. Stankov Karmen;
3. Vasović Velibor;
4. Mikov Aleksandra;
5. Goločorbin-Kon Svetlana;
6. Mikov Momir;
Effect of simultaneous exposure to benzene and ethanol on urinary thioethers excretion.
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ISSN: 1080-3548
Vol. 18, No. 1, Str. 107-111, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Borišev Ivana;
2. Vukmirović Saša;
3. Srđenović Čonić Branislava;
4. Suđi Jan;
5. Đorđević Aleksandar;
6. Injac Rade;
7. Vasović Velibor;
Protective effects of orally applied fullerenol nano particles in rats after a single dose of doxorubicin.
Hemijska industrija ISSN: 0367-598X
Vol. 65, No. 3, Str. 329-337, UDK 10.2298/HEMIND101231006I, (Polje rezultata: Prirodno-matematičke
nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 6
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M23-Rad u međunarodnom časopisu
6
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
7
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
8
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
9
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
10
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Cekić Vladanka;
2. Vasović Velibor;
3. Jakovljević Vida;
4. Mikov Momir;
5. Sabo Ana;
Hypoglycaemic action of stevioside and a barley and brewers yeast based preparation in the experimental
model on mice. Bosn J Basic Med Sci.
Vol. 11, No. 1, Str. 11-16, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Cekić Vladanka;
2. Vasović Velibor;
3. Jakovljević Vida;
4. Lalošević Dušan;
5. Čapo Ivan;
6. Mikov Momir;
7. Sabo Ana;
Efekat fermentacionog proizvoda ječma i pivskog kvasca obogaćenog hromom i njegove kombinacije sa
rosiglitazonom na eksperimentalno izazvanu hiperglikemiju kod miševa.
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo ISSN: 0370-8179
Vol. 139, No. 9-10, Str. 610-618, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Srđenović Čonić Branislava;
2. Milic-Torres V;
3. Grujić Letić Nevena;
4. Stankov Karmen;
5. Vasović Velibor;
6. Djordjevic A;
Antioxidant properties of fullerenol C60(OH)24 in rat kidneys, testes and lungs treated with doxorubicin.
TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS ISSN:
Vol. 20, No. 6, Str. 289-305, ISBN 1537-6524, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Vukmirović Saša;
3. Pjević Miroslava;
4. Mikov Ivan;
5. Mikov Momir;
6. Jakovljević Vida;
Inluence of bile acids derivates on tramadol analgesic effect in mice
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 35, No. 1-2, Str. 75-78, Izdavač: Springer ; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Jakovljević Vida;
2. Sabo Ana;
3. Tomić Zdenko;
4. Milijašević Boris;
5. Popović Mira;
6. Vasović Velibor;
7. Rašković Aleksandar;
Interaction of diclofenac and ketoprofen with cardioactive drugs in rats
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 34, No. 1, Str. 11-17, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 7
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M23-Rad u međunarodnom časopisu
11
2008
Lista autora
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
4. Rašković Aleksandar;
5. Đorđević-Milić Vukosava;
Effect of aminophylline on aspirin transition into the central nervous system in rats
Opis
Časopis
Detalji
12
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
13
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
14
2007
Lista autora
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, No. 1, Str. 23-30, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Tomić Zdenko;
2. Milijašević Boris;
3. Sabo Ana;
4. Lalošević Dušan;
5. Jakovljević Vida;
6. Mikov Momir;
7. Vasović Velibor;
Diclofenac and ketoprofen liver toxicity in rat
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, No. 4, Str. 253-260, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Rašković Aleksandar;
2. Mikov Momir;
3. Škrbić Ranko;
4. Jakovljević Vida;
5. Vasović Velibor;
6. Poša Mihalj;
7. Kuhajda Ksenija;
8. Kevrešan Slavko;
9. Tomić Zdenko;
10. Silađi-Mladenović Đenđi;
Effect of stevioside and sodium salt of monoketocholic acid on glycemia in normoglycemic and diabetic
rats
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, No. 1, Str. 17-22, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
Effect of caffeine on quinidine transition to the central nervous system in rats
Opis
Časopis
Detalji
15
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology ISSN: 0334-1534
Vol. 18, No. 1, Str. 1-10, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Vukmirović Saša;
3. Poša Mihalj;
4. Mikov Momir;
5. Rašković Aleksandar;
6. Jakovljević Vida;
Effect of rat pretratment with aqueous solutions of stevioside and bile acids on the action of certain
cardioactive drugs
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 31, Str. 311-314, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 8
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M23-Rad u međunarodnom časopisu
16
2004
Lista autora
1. Mikov Momir;
2. Kevrešan Slavko;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Jakovljević Vida;
5. Vasović Velibor;
3, 7-Dihydroxy-12-Oxo-5-Cholanate as blood-brain barrier permeator
Opis
Časopis
Detalji
Polish Journal of Pharmacology ISSN: 1230-6002
Vol. 56, No. 3, Str. 367-371, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 9
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M32-Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
1
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
2
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
3
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
4
2008
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
5
1996
Lista autora
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Goločorbin-Kon Svetlana;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
6. Jakovljević Vida;
Bile acid derivatives as blood-brain barrier modifiers.Conference Abstract:Pharmacology and Toxicology
of the BBB.State of the Art; Needs for Future Research and Expected Benefits for the EU. doi:10.
3389/conf.fphar. Brisel 2010. 02. 00009
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Đaković-Švajcer Kornelia;
4. Mikov Ivan;
5. Vukmirović Saša;
6. Arsić Miodrag;
Prehospital treatement of drug and non-drug poisoning.
Str. 29-30, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Kongres toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem (10 ; Palić ; 2010)
1. Mikov Momir;
2. Goločorbin-Kon Svetlana;
3. Rašković Aleksandar;
4. Vasović Velibor;
5. Salami HA;
Bile acids and their derivatives as absorption modifiers. doi: 10.3389/conf.fphar.2010.60.00029
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Southeast European Congress on Xenobiotic Metabolism and Toxicity (8 ; Thessaloniki ; 2010)
1. Mikov Momir;
2. Tucker I.;
3. Yang I.;
4. Vasović Velibor;
5. Goločorbin-Kon Svetlana;
6. Kuhajda Ksenija;
7. Kevrešan Slavko;
8. Poša Mihalj;
9. Jakovljević Vida;
Bile Acid Derivatives As BBB Modifiers
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Conference on Magic Bullets (2 ; Nurnberg ; 2008)
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
3. Banić Branko;
Naziv: The influence of methylxanthines on drugs penetration in the central nervous system in rats
Opis
Detalji
Skup
Naziv skupa: XI Yugoslav congress of pharmacology with international partipation, Igalo, Acta Biologiae et
Medicinae Experimentalis, Vol. 21, Nº 1, supplement S 15
Str. 17-17, ISBN 0350-5901, Izdavač: University of Pristina; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 10
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2008
Lista autora
1. Sabo Ana;
2. Stilinović Nebojša;
3. Vukmirović Saša;
4. Tomić Zdenko;
5. Horvat Olga;
6. Milijašević Boris;
7. Rašković Aleksandar;
8. Vasović Velibor;
Children exposure to drugs in home environment. Safe children in safe communities
Izdavač: Safe Community; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities "Safe Children in Safe Communities" (1
; Novi Sad ; 2009)
1. Vukmirović Saša;
2. Stilinović Nebojša;
3. Milijašević Boris;
4. Tomić Zdenko;
5. Vasović Velibor;
Struktura lekova u kućnim apotekama na teritoriji Novog Sada
Opis
Naziv skupa: Međunarodna konferencija bezbednih zajednica jugoistočne Evrope
Časopis
Detalji
Str. 71-76, Izdavač: Nacionalni centar za prevenciju povreda i promociju bezbednosti; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Skup
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 11
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
3
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
4
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
5
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Lalić-Popović Mladena;
2. Goločorbin-Kon Svetlana;
3. Vasović Velibor;
4. Milijašević Boris;
5. Mikov Momir;
CORRELATION OF DISSOLUTION DATA WITH CLINICAL EFFICACY OF TWO LAMOTRIGINE
TABLET FORMULATION
Clinical Therapeutics ISSN: 0149-2918
Vol. 35, No. 9, Str. 84-85, ISBN ISSN: 0149-2918, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (11 ; Geneva ; 2013)
1. Lalić-Popović Mladena;
2. Goločorbin-Kon Svetlana;
3. Vasović Velibor;
4. Milijašević Boris;
5. Mikov Momir;
DEOXYCHOLIC ACID AS A MODIFIER OF THE BLOOD BRAIN BARRIER PERMEATION IN RAT
Clinical Therapeutics ISSN: 0149-2918
Vol. 35, No. 9, Str. 83-83, ISBN ISSN: 0149-2918, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (11 ; Geneva ; 2013)
1. Lalić-Popović Mladena;
2. Vasović Velibor;
3. Al-Salami Hani;
4. Goločorbin-Kon Svetlana;
5. Milijašević Boris;
6. Mikov Momir;
CORRELATION BETWEEN IN VITRO TESTS FOR BLOOD BRAIN BARRIER PENETRATION WITH IN
VIVO GLICLAZIDE PENETRATION
Clinical Therapeutics ISSN: 0149-2918
Vol. 35, No. 9, Str. 87-87, ISBN ISSN: 0149-2918, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (11 ; Geneva ; 2013)
1. Vukmirović Saša;
2. Sabo Ana;
3. Tomić Zdenko;
4. Vasović Velibor;
5. Stilinović Nebojša;
6. Rašković Aleksandar;
7. Milijašević Boris;
8. Horvat Olga;
Drug Information Unit - valuable source of information, Novi Sad experience
Clinical Therapeutics ISSN: 0149-2918
Vol. 35, No. 85, Str. 35-35, Izdavač: Elsevier; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (11 ; Geneva ; 2013)
1. Vasović Velibor;
2. Vukmirović Saša;
3. Mikov Momir;
4. Mikov Ivan;
5. Budakov Zorana;
6. Stilinović Nebojša;
7. Milijašević Boris;
Increase in morphine analgesic effect when co-administrated with bile acid derivates
Clinical Therapeutics ISSN: 0149-2918
Vol. 35, No. 85, Str. 104-104, Izdavač: Elsevier; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (11 ; Geneva ; 2013)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 12
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
6
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
7
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
8
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
9
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
10
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Mikov Aleksandra;
2. Dimitrijević Lidija;
3. Mikov Ivan;
4. Goločorbin-Kon Svetlana;
5. Mikov Momir;
6. Vasović Velibor;
7. Turkalj Ivan;
Long-term effects of botulinum toxin type A in children with cerebral palsy.
Str. 91-91, Izdavač: The European Academy of Childhood Disability; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (24 ; Istambul ; 2012)
1. Tomić Zdenko;
2. Milijašević Boris;
3. Sabo Ana;
4. Rašković Aleksandar;
5. Mikov Momir;
6. Vasović Velibor;
The interactions of stevioside and bile acids with cardioactive drugs
E-journal of the British Pharmacological Society ISSN: 1741-1157
Vol. 10, No. 3, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
European Congress of Pharmacology (6 ; Granada ; 2012)
1. Jokšić-Mazinjanin Radojka;
2. Cvetićanin Branislava;
3. Lekin Ivan;
4. Šaponja Predrag;
5. Jokšić Milena;
6. Vasović Velibor;
7. Mikov Momir;
Efficiency of the dispatch center in the treatment of patients with cardiac arrest.
Resuscitation [Resuscitation] ISSN: 0300-9572
No. 82 (suppl 1), Str. 14-14, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Scientific Symposium of the European Resuscitation Council (1 ; Valletta ; 2011)
1. Stilinović Nebojša;
2. Gavrančić Marina;
3. Gigov Slobodan;
4. Živković Jelena;
5. Vasović Velibor;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
Use of drugs in elderly patients from gerontology center Novi Sad: A descriptive study.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 109, No. Suppl 1, Str. 148-148, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (10 ; Budimpešta ;
2011)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Vukmirović Saša;
6. Stilinović Nebojša;
7. Milijašević Boris;
The influence of methyl ester of monoketo-cholic acid on quinine entering the central nervous system in
rats.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 109, No. Supp 1, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (10 ; Budimpešta ;
2011)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 13
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
11
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
12
2011
Lista autora
1. Vukmirović Saša;
2. Vasović Velibor;
3. Lendak Dajana;
4. Mikov Momir;
5. Vukmirović-Papuga Marija;
6. Stilinović Nebojša;
Interference of bile acid derivates with morphine analgesic effect.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 109, No. Supp 1, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (10 ; Budimpešta ;
2011)
1. Stilinović Nebojša;
2. Rašković Aleksandar;
3. Vukmirović Saša;
4. Bukumirović Nina;
5. Vasović Velibor;
Farmakodinamska svojstva gljive Cordyceps sinensis na modelu pacova.
Opis
Časopis
Detalji
Skup
13
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
14
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
15
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Book of Abstracts ISSN: Nije unet u katalogu časopi
Str. 129-130, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Serbian Congress of Clinical Pharmacology with international participation (3 ; Palić ; 2011)
1. Stilinović Nebojša;
2. Rašković Aleksandar;
3. Vukmirović Saša;
4. Bukumirović Nina;
5. Vasović Velibor;
The influence of seven-day treatment with fungus Cordyceps sinensis on rat organism
Str. 76-76, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
2nd CEFSER Workshop “Persistent organic pollutants in food and environment".26th Symposium on
Recent Developments in Dairy Technology.BIOXEN seminar “Novel approaches for environmental
protection" (1 ; Novi Sad ; 2011)
1. Vukmirović Saša;
2. Stilinović Nebojša;
3. Sabo Ana;
4. Rašković Aleksandar;
5. Vasović Velibor;
Pharmacodynamic action of a commercial preparation of the mushroom Ganoderma lucidum in rats
Str. 78-78, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
2nd CEFSER Workshop “Persistent organic pollutants in food and environment".26th Symposium on
Recent Developments in Dairy Technology.BIOXEN seminar “Novel approaches for environmental
protection" (1 ; Novi Sad ; 2011)
1. Vasović Velibor;
2. Vukmirović Saša;
3. Jakovljević Vida;
4. Mikov Momir;
5. Milijašević Boris;
6. Mikov Ivan;
Qunidine and aspirin kinetics in blood and central nervous system of rats after intraarterial application
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 107, No. Supp 1, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) (16 ; Kopenhagen ; 2010)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 14
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
16
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
17
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
18
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
19
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
20
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Vukmirović Saša;
2. Vasović Velibor;
3. Lendak Dajana;
4. Mikov Momir;
5. Vukmirović Papuga Marija;
6. Stilinović Nebojša;
Influence of bile acid derivates on morphine analgesic effect in mice
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 107, No. Supp 1, Str. 640-640, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) (16 ; Kopenhagen ; 2010)
1. Vukmirović Saša;
2. Vasović Velibor;
3. Lendak Dajana;
4. Mikov Momir;
5. Vukmirović Papuga Marija;
6. Stilinović Nebojša;
Bile acid modification of morphine analgesic effect in mice
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Southeast European Congress on Xenobiotic Metabolism and Toxicity (8 ; Thessaloniki ; 2010)
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
3. Mikov Momir;
4. Vukmirović Saša;
5. Stilinović Nebojša;
6. Mikov Ivan;
The influence of caffeine on aspirin passage into the central nervous system in rats. doi:
10.3389/conf.fphar.2010.60.00076
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Southeast European Congress on Xenobiotic Metabolism and Toxicity (8 ; Thessaloniki ; 2010)
1. Vasović Velibor;
2. Cekić Vladanka;
3. Jakovljević Vida;
4. Lalošević Dušan;
5. Mikov Momir;
6. Sabo Ana;
Effect of chromium enriched fermentation product of bareley and beer yeast and its combination with
rosiglitazone on experimentally induced hyperglycemia in mice.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 107, No. Supp 1, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) (16 ; Kopenhagen ; 2010)
1. Srđenović Čonić Branislava;
2. Milić-Tores Vukosava;
3. Grujić Letić Nevena;
4. Stankov Karmen;
5. Đorđević Aleksandar;
6. Vasović Velibor;
Influence of fullerenol C60(OH)24 on oxidative status in kidneys, lungs and testes of rats treated with
doxorubicin.
Book of Abstracts ISSN: Nije unet u katalogu časopi
Str. 21-22, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Kongres toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem (10 ; Palić ; 2010)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 15
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
21
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
22
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
23
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
24
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
25
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Stilinović Nebojša;
2. Tomić Zdenko;
3. Horvat Olga;
4. Milijašević Boris;
5. Rašković Aleksandar;
6. Vasović Velibor;
Children Exposure to Drugs in Home Environment
Str. 63-64, Izdavač: National Center for Injury prevention and Safety Promotion, Novi Sad, 2009.; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities "Safe Children in Safe Communities" (1
; Novi Sad ; 2009)
1. Vasović Velibor;
2. Vukmirović Saša;
3. Jakovljević Vida;
4. Mikov Momir;
5. Govedarica Biljana;
6. Poša Mihalj;
7. Došić Goran;
Influence of bile acid derivates on tramadole analgetic effect
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 105, No. Supp 1, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (9 ; Edinburgh ;
2009)
1. Vasović Velibor;
2. Cekić Vladanka;
3. Jakovljević Vida;
4. Lalošević Dušan;
5. Mikov Momir;
6. Sabo Ana;
Hypogllycemic action of stevioside and a preparation based on barley and beer yeast enriched with
organically bound chromium in the experimental model in mice
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (BASIC CLIN PHARMACOL) ISSN: 1742-7835
Vol. 105, No. Supp 1, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (9 ; Edinburgh ;
2009)
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
2. Jakovljević Vida;
3. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
4. Sabo Ana;
5. Vukmirović Saša;
6. Milijašević Boris;
Effect of caffeine on quinidine transport to the central nervous system in rats
Drug Metabolism Reviews (DRUG METAB REV) ISSN: 0360-2532
Vol. 40, No. 1, Str. 149-150, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
European Regional ISSX Meeting (International Society for the Study of Xenobiotics) (10 ; Vienna ; 2008)
1. Cekić Vladana;
2. Vasović Velibor;
3. Jakovljević Vida;
4. Vukmirović Saša;
5. Rašković Aleksandar;
6. Milijašević Boris;
Efficacy of stevioside and products containing barley and barm with chromium in laboratory animals
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, Str. 27-27, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 16
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
26
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
27
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
28
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
29
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Cekić Vladana;
2. Vasović Velibor;
3. Jakovljević Vida;
4. Vukmirović Saša;
5. Tomić Zdenko;
6. Mikov Momir;
Efficacy of barley fermentation products and barm with chromium in mice with experimentaly induced
hyperglicemia
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, Str. 28-28, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
1. Vukmirović Saša;
2. Popović Jovan;
3. Sabo Ana;
4. Jakovljević Vida;
5. Vasović Velibor;
6. Srđenović Čonić Branislava;
Rabbit model in optimising warfarin therapy.
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, Str. 45-46, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
1. Sabo Ana;
2. Đaković-Švajcer Kornelia;
3. Mikov Momir;
4. Popović Jovan;
5. Jakovljević Vida;
6. Tomić Zdenko;
7. Vasović Velibor;
8. Rašković Aleksandar;
9. Samojlik Isidora;
10. Horvat Olga;
11. Vukmirović Saša;
The role of clinical pharmacologist in Clinical Centre Novi Sad
Pharmaca Iugoslavica ISSN:
Vol. 43, No. 1-2, Str. 16-16, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
South Eastern Europe Congress of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in Health Care (1 ; Novi
Sad ; 2008)
1. Vukmirović Saša;
2. Sabo Ana;
3. Vasović Velibor;
4. Mitić Gorana;
5. Cekić Vladana;
Acetylsalicylic acid, ibuprofen and naproxen effect on platelet aggregability and bleeding time
Pharmaca Iugoslavica ISSN:
Vol. 43, No. 1-2, Str. 29-29, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
South Eastern Europe Congress of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in Health Care (1 ; Novi
Sad ; 2008)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 17
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
30
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
31
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
32
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
33
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
34
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Vasović Velibor;
2. Cekić Vlada;
2. Cekić Vladana;
3. Jakovljević Vida;
4. Lalošević Dušan;
4. Vukmirović Saša;
5. Sabo Ana;
5. Vukmirović Saša;
6. Rašković Aleksandar;
7. Milijašević Boris;
Efficacy of stevioside and rosiglitazone in mice with experimentaly induced hyperglicemia
Pharmaca Iugoslavica ISSN:
Vol. 43, No. 1-2, Str. 44-45, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
South Eastern Europe Congress of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in Health Care (1 ; Novi
Sad ; 2008)
1. Tomić Zdenko;
2. Sabo Ana;
3. Horvat Olga;
4. Milijašević Boris;
5. Vasović Velibor;
6. Vukmirović Saša;
7. Stilinović Nebojša;
Bacterial resistance and influence on optimal choice of antibacterials
Izdavač: Abstract book; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Conference on Magic Bullets (2 ; Nurnberg ; 2008)
1. Vasović Velibor;
2. Cekić Vladanka;
3. Jakovljević Vida;
4. Vukmirović Saša;
5. Tomić Zdenko;
6. Mikov Momir;
Efficacy of hypoglycemics affecting glut-4 receptors in labaratory animals
Pharmaca Iugoslavica. Jugoslovenski časopis za farmakoterapiju i kliničku farmakologiju ISSN: 03546004
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
South Eastern Europe Congress of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in Health Care (1 ; Novi
Sad ; 2008)
1. Rašković Aleksandar;
2. Mikov Momir;
3. Jakovljević Vida;
4. Vasović Velibor;
5. Hrvaćanin B.;
6. Glišić D.;
Pharmacological effects of diclofenac and acetaminophen in mice
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, No. Special issue, Str. 18-18, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
1. Stilinović Nebojša;
2. Rašković Aleksandar;
3. Jakovljević Vida;
4. Sabo Ana;
5. Vasović Velibor;
Pharmacological properties of hop extracts
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Str. 47-47, ISBN 0378-7966, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 18
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
35
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
36
2008
Lista autora
1. Tomić Zdenko;
2. Milijašević Boris;
3. Sabo Ana;
4. Jakovljević Vida;
5. Vasović Velibor;
Influence of diclofenak on liver function of rats
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, No. Suppl 1, Str. 43-44, ISBN 0378-7966, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
1. Đorđević-Milić Vukosava;
2. Srđenović Čonić Branislava;
3. Grujić Letić Nevena;
4. Đorđević Aleksandar;
5. Dragojević-Simić V.;
6. Vasović Velibor;
Protective effect of fullerenol C60(OH)24 on lipid peroxidation of rat tissues treated with doxorubicin
Opis
Naziv skupa: 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicology Workshop of Balkan Countries
Časopis
Detalji
Str. 21-21, ISBN 0378-7966, Izdavač: European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Skup
37
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
38
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
39
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
3. Banić Branko;
4. Sabo Ana;
5. Vukmirović Saša;
6. Milijašević Boris;
Effect of caffeine on quinidine transport to the central nervous system in rats
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Conference on Magic Bullets (2 ; Nurnberg ; 2008)
1. Sabo Ana;
2. Tomić Zdenko;
3. Horvat Olga;
4. Mikov Momir;
5. Vasović Velibor;
6. Jakovljević Vida;
7. Rašković Aleksandar;
Nonmedical factor influencing the prescribing of antibacterials
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Conference on Magic Bullets (2 ; Nurnberg ; 2008)
1. Rašković Aleksandar;
2. Jakovljević Vida;
3. Mikov Momir;
4. Milijašević Boris;
5. Stilinović Nebojša;
6. Glišić Dunja;
7. Hrvaćanin Bojan;
8. Vasović Velibor;
Pharmacological Effects of Diclofenac and Acetaminophen in Mice
European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics ISSN: 0378-7966
Vol. 33, No. Special issue, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7 ; Novi Sad ; 2008)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 19
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
40
2007
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
41
2007
Lista autora
1. Đaković-Švajcer Kornelia;
2. Sabo Ana;
3. Mikov Momir;
4. Popović Jovan;
5. Tomić Zdenko;
6. Vasović Velibor;
7. Rašković Aleksandar;
8. Samojlik Isidora;
9. Horvat Olga;
10. Vukmirović Saša;
Kontinuirano praćenje rada studenata tokom trajanja nastavnog procesa: pet godina kasnije
Izdavač: Knjiga sažetaka; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem (2 ; Palić ; 2007)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Jakovljević Vida;
Uticaj derivata žučne kiseline na hipnotički efekat pentobarbitala kod pacova
42
2007
Opis
Naziv skupa: 12. Kongres farmakologa Srbije, 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim
učešćem,Palić
Časopis
Detalji
Skup
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Lista autora
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
4. Đorđević-Milić Vukosava;
Effect of aminophylline on aspirin transition into the central nervous system in rats
43
2007
Opis
Naziv skupa: 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics,
Amsterdam
Časopis
Detalji
Skup
Str. 122-123, Izdavač: BCPT, Vol.101,Suppl. 1; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Lista autora
1. Đorđević-Milić Vukosava;
2. Injac Rade;
3. Srđenović Čonić Branislava;
4. Govedarica B.;
5. Radić N.;
6. Dragojević-Simić V..;
7. Đorđević Aleksandar;
8. Vasović Velibor;
Influence of fullerenol C60(OH)24 on doxorubicin induced hepatotoxicity in rats
Opis
Naziv skupa: CSPS 10th Annual Symposium on Pharmaceutical Sciences, Canada
Časopis
Detalji
Skup
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 20
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
44
2007
Lista autora
1. Đorđević-Milić Vukosava;
2. Dragojević-Simić V.;
3. Srđenović Čonić Branislava;
4. Radić N.;
5. Govedarica B.;
6. Injac Rade;
7. Vučković D.;
8. Đorđević A.;
9. Vasović Velibor;
Uticaj fulerenola C60(OH)24 na promenu aktivnosti enzima u serumu i strukture miokarda u pacova
izazvanih visokim dozama doksorubicina
Opis
Časopis
Detalji
Skup
45
2007
Lista autora
Naziv skupa: 12. Kongres farmakologa Srbije, 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim
učešćem, Palić
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Jačević V.;
2. Đorđević-Milić V.;
3. Dragojević-Simić V.;
4. Radić N.;
5. Govedarica B.;
6. Dobrić S.;
7. Srđenović Čonić Branislava;
8. Vasović Velibor;
Protective effects of fullerenol C60(OH)24 on doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats:
pathohistological study
Opis
Naziv skupa: 44th Congress of the European Societies of Toxicology, Amsterdam
Časopis
Detalji
Skup
46
2007
Lista autora
ISBN 0378-4274, Izdavač: Toxicology Letters, Vol. 172; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stević Snežana;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Rašković Aleksandar;
6. Vasović Velibor;
7. Stanojević Zorica;
Farmakološke interakcije monoketoholne kiseline sa morfinom i insulinom
Opis
Naziv skupa: . 12. Kongres farmakologa Srbije, 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa
međunarodnim učešćem, Palić
Časopis
Detalji
Skup
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 21
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
47
2007
Lista autora
1. Đorđević-Milić Vukosava;
2. Dragojević V.;
3. Govedarica B.;
4. Radić N.;
5. Injac Rade;
6. Srđenović Čonić Branislava;
7. Đorđević-Milić A.;
8. Vasović Velibor;
The effect of fullerenol on antioxidative status of heart in rats after single dose administration of
doxorubicin
Opis
Naziv skupa: Congress of pharmacy of Macedonia with international partipation, Skopje
Časopis
Detalji
UDK 615 661.12, ISBN 1409-8695, Izdavač: Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 53, ( 1, 2 ); (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
Skup
48
2007
Lista autora
1. Dragišić-Dokmanović Božana;
2. Mikov Momir;
3. Vasović Velibor;
4. Pjević Miroslava;
Epidemiološkofarmakološki prikaz bola u grudima i terapije bola u grudima u radu hitne medicinske
pomoći Novi Sad u periodu jul 2003- jun 2004
Opis
Časopis
Detalji
Skup
49
2006
Lista autora
Naziv skupa: 5. Kongres urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, Tara
Str. 55-56, Izdavač: ABC-časopis urgentne medicine Vol. 7, Suppl. 1; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Jakovljević Vida;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
The influence of bile acid derivates on the analgesic effect of morfine in rats
50
2006
Opis
Naziv skupa: The 15th World Congress of Pharmacology,China
Časopis
Detalji
Skup
ISBN 1671-4083, Izdavač: Acta Pharmacologica Sinica; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Lista autora
1. Vasović Velibor;
Najčešća urgentna stanja u lekarskoj praksi: farmakoterapijski aspekti
Opis
Naziv skupa: Novosadski dani kliničke farmakologije,edukativni seminar, Novi Sad
Časopis
Detalji
Skup
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 22
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
51
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
52
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
53
54
2004
2004
Lista autora
1. Jakovljević Vida;
2. Vasović Velibor;
3. Vukmirović Saša;
4. Poša Mihalj;
5. Rašković Aleksandar;
The influence of stevioside and bile acids on the pharmacological effects of cardioactive drugs
Acta Pharmacologica Sinica (ACTA PHARMACOL SIN) ISSN: 1671-4083
Vol. 27, No. Suppl 1, Str. 167-167, ISBN 1671-4083, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Congress of Pharmacology (15 ; Peking ; 2006)
1. Jakovljević Vida;
2. Vasović Velibor;
3. Vukmirović Saša;
4. Poša Mihalj;
5. Rašković Aleksandar;
The influence of bile acids on the pharmacological effects of cardioactive drugs
Acta Pharmacologica Sinica (ACTA PHARMACOL SIN) ISSN: 1671-4083
Vol. 27, No. Suppl 1, Str. 172-172, ISBN 1671-4083, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
World Congress of Pharmacology (15 ; Peking ; 2006)
1. Rašković Aleksandar;
2. Jakovljević Vida;
3. Vasović Velibor;
Opis
The influence of commercial of Stevia rebaudiana (Bertoni) on pharmacodynamic effects of
cardiovascular drug
Časopis
Detalji
Skup
Vol. 21, Str. 67-67, Izdavač: Journal of Hypertension; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Lista autora
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Jakovljević Vida;
The influence of methyl ester of monoketocholic acid on quinine transport into the central nervous system
in rats
Opis
Časopis
Detalji
Skup
55
2000
Lista autora
Naziv skupa: XMTW of Balkan Countries, Banjaluka
Izdavač: Scr. Med.; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Baščarević Snežana;
2. Mikov Momir;
3. Vasović Velibor;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
3 7 - Dihydroxy-12-Oxo-5-Cholanate effects on lysin acetisalicylate into the rat brain and central analgetic
effect of morphine
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Naziv skupa: European Congress of Clinical Pharmacology, Florence Italy
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 23
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
56
2000
Lista autora
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Jakovljević Vida;
The influence of sodium salt of monoketocholic acid on quinine transport into the central nervous system
in rats
Opis
Časopis
Detalji
Skup
57
1999
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
58
1998
Lista autora
Naziv skupa: XMTW of Balkan Countries, Antalya
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Mikov Momir;
2. Kuhajda Ksenija;
3. Kevrešan Slavko;
4. Vasović Velibor;
5. Baščarević Snežana;
Synthetic Bile Acid as Bilogical Barrier Penetration Enhancer
Naziv skupa: 3rd Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics and
4th Jerusalem Conference on Pharmaceutical Sciences and Clinical Pharmacology
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
3. Banić Branko;
Naziv: The influence of methylxanthines on the transit of drugs in central nervous system in rats
Opis
Naziv skupa: 4th Yugoslav-Russian Conference Theory of functional systems,Novi Sad
Časopis
Detalji
Skup
59
1998
Lista autora
Str. 210-210, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Baščarević Snežana;
2. Vasović Velibor;
3. Mikov Momir;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
Naziv: Salicilates transport into the rat brain under the influence of mono-ketoholic acid
Opis
Naziv skupa: 16th European Workshop on Drug Metabolism, Exp. toxic Pathol 50(2),Kopenhagen
Časopis
Detalji
Skup
Str. 91-92, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 24
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
60
1997
Lista autora
1. Baščarević Snežana;
2. Vasović Velibor;
3. Mikov Momir;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
Influence of 3-alfa,78alfa-dihydroxy-12-keto-5beta-cholanate on lysin-acetylsalicylate transport into the
central nervous system in rats
Opis
Naziv skupa: 3rd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Varna
Časopis
Detalji
Skup
61
1996
Lista autora
Str. 39-39, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
3. Banić Branko;
The influence of methylxanthines on drugs penetration in the central nervous system in rats
Opis
Naziv skupa: XI Yugoslav congress of pharmacology with international partipation, Igalo, Acta Biologiae et
Medicinae Experimentalis, Vol. 21, Nº 1, supplement S 15
Časopis
Detalji
Skup
Str. 17-17, Izdavač: Yugoslav Pharmacological Society; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 25
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M43-Monografska bibliografska publikacija
1
2009
Lista autora
Opis
Detalji
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Đaković-Švajcer Kornelia;
Odabrana poglavlja iz toksikologije
Str. 1-94, ISBN 978-86-84921-05-7, Izdavač: Edicija:Savremena Farmakoterapija; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 26
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M44-Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja
1
2006
Lista autora
Opis
Detalji
2
2006
Lista autora
Opis
Detalji
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
Kardioaktivni lekovi u interakcij sa ksenobioticima.Interakcija kofeina i propranolola na neke parametre
rada srca kod pacova.urednik Jakovljević Vida, Eksperimentalna Farmakologija u naučnoistraživačkom
radu.
Str. 128-131, ISBN 86-83681-19-X, Izdavač: Medicinski fakultet ; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Jakovljević Vida;
Kardioaktivni lekovi u interakciji sa ksenobioticima.Uticaj pretretmana pacova vodenim rastvorom
komercijalnih pripravaka Stevia rebaudiana, na osetljivost srca pacova prema kardioaktivnim lekovima i
delovanje žučnih kiselina na ovu interakciju.urednik: Jakovljević Vida, Eksperimentalna Farmakologija u
naučnoistraživačkom radu.
Str. 139-143, ISBN 86-83681-19-X, Izdavač: Medicinski fakultet ; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 27
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
1
2013
Lista autora
Opis
Detalji
2
2012
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Tomić Zdenko;
6. Goločorbin-Kon Svetlana;
7. Đaković-Švajcer Kornelia;
8. Vasović Velibor;
9. Rašković Aleksandar;
10. Samojlik Isidora;
11. Horvat Olga;
12. Vukmirović Saša;
13. Milijašević Boris;
14. Stilinović Nebojša;
15. Mijatović Vesna;
16. Ubavić Milan;
17. Stojančević Maja;
18. Stanimirov Bojan;
19. Pavlović Nebojša;
20. Stepanov Vanesa;
21. Sabo Stanislav;
22. Tomić Nataša;
23. Milijašević Dragana;
24. Vukmirović-Papuga Marija;
25. Stilinović Aleksandra;
Lekovi u prometu 2013 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-45-5, Izdavač: Orthomedics; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Tomić Zdenko;
6. Goločorbin-Kon Svetlana;
7. Đaković-Švajcer Kornelia;
8. Vasović Velibor;
9. Rašković Aleksandar;
10. Samojlik Isidora;
11. Horvat Olga;
12. Vukmirović Saša;
13. Milijašević Boris;
14. Stilinović Nebojša;
15. Mijatović Vesna;
16. Ubavić Milan;
17. Ćalasan Jelena;
18. Stojančević Maja;
19. Paut Kusturica Milica;
20. Stanimirov Bojan;
21. Pavlović Nebojša;
21. Pavlović Nebojša;
22. Vukmirović Papuga Marija;
23. Sabo Stanislav;
24. Stilinović Aleksandra;
Lekovi u prometu 2012 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-43-1, Izdavač: Ortomedics; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 28
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
3
2011
Lista autora
Opis
Detalji
4
2010
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Mikov Momir;
4. Tomić Zdenko;
5. Goločorbin-Kon Svetlana;
6. Sabo Ana;
7. Đaković-Švajcer Kornelia;
8. Vasović Velibor;
9. Rašković Aleksandar;
10. Samojlik Isidora;
11. Horvat Olga;
12. Vukmirović Saša;
13. Milijašević Boris;
14. Stilinović Nebojša;
15. Mijatović Vesna;
16. Ubavić Milan;
17. Ćalasan Jelena;
18. Milošević Mirjana;
19. Paut- Kusturica Milica;
19. Paut Kusturica Milica;
20. Stanimirov Bojan;
21. Pavlović Nebojša;
21. Pavlović Nebojša;
22. Papuga- Vukmirović Marija;
22. Papuga-Vukmirović Marija;
23. Sabo Stanislav;
24. Stilinović Aleksandra;
Lekovi u prometu 2011 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-39-4, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Mikov Momir;
4. Tomić Zdenko;
5. Goločorbin-Kon Svetlana;
6. Sabo Ana;
7. Đaković-Švajcer Kornelia;
8. Samojlik Isidora;
9. Rašković Aleksandar;
10. Horvat Olga;
11. Vasović Velibor;
12. Vukmirović Saša;
13. Milijašević Boris;
14. Ubavić Milan;
15. Stilinović Nebojša;
16. Mijatović Vesna;
17. Stilinović Aleksandra;
18. Ćalasan Jelena;
19. Stanulović Vida;
Lekovi u prometu 2010 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-30-1, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 29
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
5
2009
Lista autora
Opis
Detalji
6
2008
Lista autora
Opis
Detalji
7
2007
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Tomić Zdenko;
5. Goločorbin-Kon Svetlana;
6. Mikov Momir;
7. Đaković-Švajcer Kornelia;
8. Popović Jovan;
9. Samojlik Isidora;
10. Rašković Aleksandar;
11. Horvat Olga;
12. Vasović Velibor;
13. Vukmirović Saša;
14. Milijašević Boris;
15. Ubavić Milan;
16. Stilinović Nebojša;
17. Stević Snežana;
18. Mijatović Vesna;
19. Stilinović Aleksandra;
Lekovi u prometu 2009 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-20-2, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Tomić Zdenko;
5. Mikov Momir;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Popović Jovan;
8. Čemerlić-Ađić Nada;
9. Pavlović Katica;
10. Samojlik Isidora;
11. Rašković Aleksandar;
12. Horvat Olga;
13. Vasović Velibor;
14. Vukmirović Saša;
15. Milijašević Boris;
16. Goločorbin-Kon Svetlana;
17. Ubavić Milan;
18. Vukelić-Gazdić Sonja;
19. Stilinović Nebojša;
Lekovi u prometu 2008 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-11-0, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Tomić Zdenko;
5. Mikov Momir;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Popović Jovan;
8. Samojlik Isidora;
9. Rašković Aleksandar;
10. Horvat Olga;
11. Vasović Velibor;
12. Vukmirović Saša;
13. Milijašević Boris;
14. Bojanić Zoran;
15. Goločorbin-Kon Svetlana;
16. Ubavić Milan;
17. Stević Snežana;
18. Stanojević Zorica;
19. Bojić Gordana;
20. Bulajić Sonja;
Lekovi u prometu 2007 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 978-86-86767-03-5, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 30
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
8
2006
Lista autora
Opis
Detalji
9
2005
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Tomić Zdenko;
5. Mikov Momir;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Popović Jovan;
8. Samojlik Isidora;
9. Rašković Aleksandar;
10. Horvat Olga;
11. Vasović Velibor;
12. Vukmirović Saša;
13. Joksović Dragan;
14. Jovanović Dušan;
15. Bojanić Zoran;
16. Goločorbin-Kon Svetlana;
17. Pejakov Ljubica;
18. Dupanović Brankica;
19. Ubavić Milan;
20. Stević Snežana;
21. Bukumirić Zoran;
Lekovi u prometu 2006 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 86-7120-044-2, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Đaković-Švajcer Kornelia;
6. Tomić Zdenko;
7. Popović Jovan;
8. Vasović Velibor;
9. Rašković Aleksandar;
10. Samojlik Isidora;
11. Horvat Olga;
12. Vukmirović Saša;
13. Joksović Dragan;
14. Jovanović Dušan;
15. Mitić Radoslav;
16. Čanković Slavica;
17. Goločorbin-Kon Svetlana;
18. Pejakov Ljubica;
19. Dupanović Brankica;
20. Janićijević-Hudomal Snežana;
21. Rašić Julijana;
22. Ubavić Milan;
23. Duborija-Kovačević Nataša;
24. Stević Snežana;
Lekovi u prometu 2005 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 86-7120-036-1, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 31
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
10
2004
Lista autora
Opis
Detalji
11
2004
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Banić Branko;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Tomić Zdenko;
8. Popović Jovan;
9. Vasović Velibor;
10. Rašković Aleksandar;
11. Samojlik Isidora;
12. Horvat Olga;
13. Joksović Dragan;
14. Jovanović Dušan;
15. Mitić Radoslav;
16. Ubavić Milan;
17. Dobanovački-Miljković Ljiljana;
18. Goločorbin-Kon Svetlana;
19. Stanojević Zorica;
20. Držajić-Panić Vera;
21. Duborija-Kovačević Nataša;
Lekovi u prometu 2004 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 86-7120-036-1, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Tomić Zdenko;
2. Stanulović Milan;
3. Mikov Momir;
4. Jakovljević Vida;
5. Sabo Ana;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Popović Jovan;
8. Vasović Velibor;
9. Rašković Aleksandar;
10. Samojlik Isidora;
11. Horvat Olga;
12. Goločorbin-Kon Svetlana;
13. Duborija-Kovačević Nataša;
14. Mrdak Ana;
15. Stanković Snežana;
16. Crnogorac Biljana;
17. Nikolić Krsto;
18. Glomazić Zoran;
19. Babić Anđelka;
20. Kojičić Mirjana;
21. Vojinović Vesna;
Ljekovi 2004 (Priručnik za ljekare, stomatologe i farmaceute)
Izdavač: Republički Fond za zdravstvo Crne Gore; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 32
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
12
2003
Lista autora
Opis
Detalji
13
2002
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Banić Branko;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Joksović Dragan;
8. Jovanović Dušan;
9. Dobanovački-Miljković Ljiljana;
10. Mitić Radoslav;
11. Popović Jovan;
12. Rašković Aleksandar;
13. Samojlik Isidora;
14. Tomić Zdenko;
15. Goločorbin-Kon Svetlana;
16. Stanojević Zorica;
17. Ubavić Milan;
18. Horvat Olga;
19. Đukić Ljiljana;
20. Vasović Velibor;
21. Vujnović-Mihajlović Desanka;
22. Ilić Vesna;
23. Bodiroga Tanja;
24. Mihajlović Gordana;
Lekovi u prometu 2003 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 86-7120-030-2, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Tomić Zdenko;
2. Mikov Momir;
3. Stanulović Milan;
4. Jakovljević Vida;
5. Sabo Ana;
6. Banić Branko;
7. Đaković-Švajcer Kornelia;
8. Popović Jovan;
9. Rašković Aleksandar;
10. Samojlik Isidora;
11. Goločorbin-Kon Svetlana;
12. Ubavić Milan;
13. Duborija-Kovačević Nataša;
14. Nikolić Krsto;
15. Vasović Velibor;
16. Mrdak Ana;
17. Kojičić Mirjana;
18. Babić Anđelka;
19. Glomazić Zoran;
Ljekovi 2002 (Priručnik za ljekare, stomatologe i farmaceute)
Izdavač: ROTO SLOG; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 33
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M49-Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografske
14
2002
Lista autora
Opis
Detalji
15
2001
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Banić Branko;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Joksović Dragan;
8. Jovanović Dušan;
9. Dobanovački-Miljković Ljiljana;
10. Mitić Radoslav;
11. Popović Jovan;
12. Rašković Aleksandar;
13. Samojlik Isidora;
14. Tomić Zdenko;
15. Goločorbin-Kon Svetlana;
16. Ubavić Milan;
17. Horvat Olga;
18. Đukić Ljiljana;
19. Vasović Velibor;
20. Vujnović-Mihajlović Desanka;
21. Ilić Vesna;
22. Bodiroga Tanja;
23. Mihajlović Gordana;
Lekovi u prometu 2002 (Priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 86-7120-024-8, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stanulović Milan;
2. Jakovljević Vida;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Banić Branko;
6. Đaković-Švajcer Kornelia;
7. Joksović Dragan;
8. Jovanović Dušan;
9. Dobanovački-Miljković Ljiljana;
10. Mitić Radoslav;
11. Popović Jovan;
12. Rašković Aleksandar;
13. Samojlik Isidora;
14. Tomić Zdenko;
15. Baščarević Snežana;
16. Ubavić Milan;
17. Đukić Ljiljana;
18. Vasović Velibor;
19. Vujnović-Mihajlović Desanka;
20. Bodiroga Tanja;
21. Mihajlović Gordana;
22. Ilić Vesna;
Lekovi u prometu 2001 (priručnik o lekovima i njihovoj primeni)
ISBN 86-7120-019-1, Izdavač: ORTOMEDICS; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 34
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Mikov Ivan;
2. Vasović Velibor;
3. Mikov Aleksandra;
4. Goločorbin-Kon Svetlana;
5. Stankov Karmen;
6. Mikov Momir;
Hypoglycemic effect of herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D).
Pesticidi i fitomedicina ISSN: 1820-3949
Vol. 25, No. 4, Str. 349-352, UDK 632.024:632.954, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 35
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M52-Rad u časopisu nacionalnog značaja
1
2003
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2002
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
1998
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
1997
Lista autora
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Jakovljević Vida;
Uticaj metilestra monoketoholne kiseline na prolazak hinina u centralni nervni sistem pacova
Scripta Medica ISSN: 0350-8218
Vol. 34, No. 2, Str. 53-61, (Polje rezultata: Društveno-humanističke nauke)
1. Ubavić Milan;
2. Rašković Aleksandar;
3. Mikov Momir;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
6. Vasović Velibor;
The future of therapeutic use of bile acids.
Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism ISSN: 0354-3854
Vol. 10, No. 3-4, Str. 108-114, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
Kinetika hinidina i aspirina u krvi i centralnom nervnom sistemu kod pacova nakon njihove intraarterijske
aplikacije.
Scripta Medica ISSN: 0350-8218
Vol. 29, No. 2, Str. 51-57, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
Uticaj kofeina na prolazak aspirina u centralni nervni sistem pacova.
Opis
Časopis
Detalji
5
1997
Lista autora
Scripta Medica ISSN: 0350-8218
Vol. 28, No. 1, Str. 5-11, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
Effect of caffeine on quinidine transition to the central nervous system in rats.
Opis
Časopis
Detalji
Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism ISSN: 0354-3854
Vol. 5, No. 4, Str. 425-432, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 36
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M53-Rad u naučnom časopisu
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
6
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
7
2008
Lista autora
1. Mikov Ivan;
2. Vasović Velibor;
3. Mikov Momir;
4. Goločorbin-Kon Svetlana;
5. Španović Milorad;
6. Turkalj Ivan;
7. Miličević Branko;
Uticaj profesionalne izloženosti pesticidima i konzumiranja alkoholnih pića na funkcije jetre.
Zdravstvena zaštita ISSN: 0350-3208
Vol. 42, No. 2, Str. 47-55, UDK 613.632:632.95.024;616.36-057:632.95.024, (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
1. Mikov Ivan;
2. Vasović Velibor;
3. Mikov Aleksandra;
4. Krasnik Rastislava;
The welfare facilities of the agricultural workers.
Medicina danas ISSN: 1451-124X
Vol. 9, No. 1-3, Str. 76-78, UDK 616-083.98, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Mikov Ivan;
2. Glavaški-Kraljević Mirjana;
3. Vasović Velibor;
Pasivno pušenje na radnom mestu i zaštita zdravlja zaposlenih.
Zdravstvena zaštita ISSN: 0350-3208
Vol. 38, No. 2, Str. 11-15, UDK 613/614, Izdavač: Komora zdravstvenih ustanova Srbije; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
1. Mikov Ivan;
2. Vasović Velibor;
3. Torbica Nikola;
Interakcija profesionalnih štetnosti i zaštita zdravlja radnika
Zdravstvena zaštita ISSN: 0350-3208
Vol. 38, No. 3, Str. 67-71, UDK 613/614, Izdavač: Komora zdravstvenih ustanova Srbije; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
1. Mikov Ivan;
2. Vasović Velibor;
Mere zaštite zdravlja na radu pri primeni pesticida.
Zdravstvena zaštita ISSN: 0350-3208
Vol. 37, No. 6, Str. 1-5, UDK 613/614, Izdavač: Komora zdravstvenih ustanova Srbije; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
1. Stilinović Nebojša;
2. Rašković Aleksandar;
3. Mikov Momir;
4. Jakovljević Vida;
5. Vasović Velibor;
6. Milijašević Boris;
Uticaj ekstrakta hmelja na farmakodinamske osobine paracetamola.
Pharmaca Yugoslavica (review) ISSN: 0354-6004
Vol. 43, No. 3-4, Str. 50-53, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vukmirović Saša;
2. Sabo Ana;
3. Vasović Velibor;
4. Mitić Gorana;
5. Cekić Vladanka;
Opis
Komparativno merenje inhibicije agregabilnosti trombocita i produženja vremena krvarenja pri primeni
acetil-salicilne kiseline, ibuprofena i naproksena
Časopis
Detalji
Phramaca Yugoslavica ISSN: 0354-6004
Vol. 43, No. 3-4, Str. 54-59, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 37
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M53-Rad u naučnom časopisu
8
2007
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
9
2004
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
10
2003
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
11
2001
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
12
1997
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Dragišić-Dokmanović Božana;
2. Mikov Momir;
3. Vasović Velibor;
4. Pjević Miroslava;
Epidemiološkofarmakološki prikaz bola u grudima i terapije bola u grudima u radu hitne medicinske
pomoći Novi Sad u periodu jul 2003- jun 2004.
ABC - časopis urgentne medicine ISSN: 1451-1053
No. 2, Str. 143-150, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
The influence of bile acid derivatives on the hypnotic effect of pentobarbital in the rat
Pharmaca Iugoslavica ISSN:
Vol. 42, Str. 17-19, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
The influence of bile acid derivatives on analgesic effect of morphine in rat
Pharmaca Iugoslavica ISSN:
Vol. 41, Str. 11-14, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Kuhajda Ksenija;
4. Kevrešan Slavko;
5. Jakovljević Vida;
The influence of sodium salt of monoketocholic acid on quinine transport into the central nervous system
in rats
Iugoslav Pysiol. Pharmacol. Acta ISSN:
Vol. 37, Str. 89-98, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Vasović Velibor;
2. Banić Branko;
3. Jakovljević Vida;
Uticaj aminofilina na prolazak hinidina u centralni nervni sistem pacova.
Yugosl. Pharmaca ISSN: 0354-6004
Vol. 35, No. 3-4, Str. 77-81, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 38
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M63-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
1
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Đaković-Švajcer Kornelia;
2. Sabo Ana;
3. Jakovljević Vida;
4. Mikov Momir;
5. Popović Jovan;
6. Tomić Zdenko;
7. Vasović Velibor;
8. Rašković Aleksandar;
9. Samojlik Isidora;
10. Horvat Olga;
11. Vukmirović Saša;
12. Milijašević Boris;
13. Stilinović Nebojša;
14. Mijatović Vesna;
Farmakološka ispitivanja ksenobiotika-od supstancije do leka.
Str. 72-87, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Aktuelnosti u medicini, stomatologiji, farmaciji i srodnim naukama: zbornik radova povodom 50-godišnjice
osnivanja Medicinskog fakulteta (1 ; Novi Sad ; 2010)
1. Srdanović Ilija;
2. Pjević Miroslava;
3. Vasović Velibor;
4. Popović Vladan;
5. Stanisavljević Snežana;
6. Manojlović Vladimir;
Uticaj izbora reperfuzije na tok i prognozu akutnog infarkta miokarda sa st elevacijom
Str. 416-431, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Aktuelnosti u medicini, stomatologiji, farmaciji i srodnim naukama: zbornik radova povodom 50-godišnjice
osnivanja Medicinskog fakulteta (1 ; Novi Sad ; 2010)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 39
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M64-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
1
2012
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
2
2012
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
3
2011
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
4
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
5
2009
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
1. Vukmirović Saša;
2. Sabo Ana;
3. Tomić Zdenko;
4. Stilinović Nebojša;
5. Rašković Aleksandar;
6. Milijašević Boris;
7. Horvat Olga;
8. Vasović Velibor;
Drug Information Unit – Medical Faculty of Novi Sad
Str. 96-7, ISBN 978-86-6061-029-6, Izdavač: Sekcija za klinicku farmakologiju Srpskog lekarskog društva;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Nedelja bolničke kliničke farmakologije (4 ; Beograd ; 2012)
1. Milijašević Boris;
2. Tomić Zdenko;
3. Sabo Ana;
4. Mikov Momir;
5. Vasović Velibor;
6. Stilinović Nebojša;
Concentration of ketoprofen in plasma of rats after repeated use of this drug
Str. 30-1, ISBN 978-86-6273-007-7, Izdavač: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Vojvode
Stepe 450; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum: Biološka raspoloživost i biološka ekvivalentnost lekova: novi regulatorni i naučni pristupi (2 ;
Beograd ; 2012)
1. Vukmirović Saša;
2. Sabo Ana;
3. Varga Jan;
4. Živković Dragana;
5. Vasović Velibor;
6. Stilinović Nebojša;
Pesticidi kao endokrini disrupteri
Str. 73-74, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Nedelja bolničke kliničke farmakologije (3 ; Beograd ; 2011)
1. Vasović Velibor;
2. Mikov Momir;
3. Đaković-Švajcer Kornelia;
4. Mikov Ivan;
5. Vukmirović Saša;
6. Arsić M;
Prehospital treatement of drug and non-drug poisoning
Str. 29-30, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Kongres toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem (10 ; Palić ; 2010)
1. Dragišić-Dokmanović Božana;
2. Pjević Miroslava;
3. Vasović Velibor;
4. Mikov Momir;
Učestalost akutnog i hroničnog bola u radu Hitne medicinske pomoći Novi Sad.4. Simpozijum o bolu sa
međunarodnim učešćem. Beograd,Srbija. Abstract 2009. p. 8
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 40
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M71-Odbranjena doktorska disertacija
1
1998
Lista autora
Opis
Detalji
1. Vasović Velibor;
Uticaj derivata žučne kiseline na prolazak lekova u centralni nervni sistem, Doktorska disertacija
Izdavač: Medicinski fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 41
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M72-Odbranjen magistarski rad
1
1996
Lista autora
Opis
Detalji
1. Vasović Velibor;
Uticaj metilksantina na prolazak lekova u centralni nervni sistem, Magistarska teza
Izdavač: Medicinski fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 42
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M91-Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo na
međunarodnom nivou
1
2004
Lista autora
1. Mikov Momir;
2. Jakovljević Vida;
3. Vasović Velibor;
4. Kuhajda Ksenija;
5. Kevrešan Slavko;
Bile acids and their derivatives as blood-brain barrier permeability modifiers for drugs and poisons
Opis
Detalji
Izdavač: Medicinski fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 43
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
8. Učešće na projektima
1
2
2001
2008
Učesnici
Horvat Olga; Mikov Ivan; Popović Jovan; Rašković Aleksandar; Suvajdžić Ljiljana; Vasović
Velibor;
Naziv projekta
Razvoj lekova - od ksenobiotika do kliničke primene
Vrsta projekta
OI - Osnovna istraživanja, Republički programi
Nosilac
Rukovodilac nije prijavljen
Evidencioni broj
1522
Učesnici
Mikov Momir; Samojlik Isidora; Vasović Velibor;
Naziv projekta
Primena žučnih kiselina u novim farmaceutsko-tehnološkim formulacijama u cilju poboljšanja
stabilnosti, bioraspoloživosti i efekta aktivne supstance, MNRS
Vrsta projekta
OI - Osnovna istraživanja, Republički programi
Nosilac
Mikov Momir
Evidencioni broj
23006
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 44
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
9. Vođenje teza
Magistratura
R.br.
Kandidat
Naziv rada
Terapija bola u radu službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja Novi Sad
Mesto:Novi Sad
1
Božana Dragišić
Institucija:Medicinski fakultet
Oblast:
Efikasnost hipoglikemika sa delovanjem na glut-4 receptore u eksperimentalnom modelu
na oglednim životinjama
Mesto:Novi Sad
2
Vladanka Cekić
Institucija:Medicinski fakultet
Oblast:
Doktorat
R.br.
Kandidat
Naziv rada
1
Branislava Srđenović
Uticaj fulerenola C60 (OH)24 na oksidativni status bubrega, pluća i testisa pacova nakon
jednokratne primene doksorubicina.Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2010.
2
Arsić Miodrag
Faktori rizika hroničnih nezaraznih obolenja.Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski
fakultet, 2011.
3
Mladena Lalić-Popovič
Razlika u prodoru antidijabetika kroz krvno-moždanu barijeru kod zdravih i životinja
obolelih od dijabetes melitusa. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2012.
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 45
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
10. Međunarodna saradnja
R.br.
Opis saradnje
Od
Ko je sarađivao
Do
R.br.
1
Vasović V. Participated in
the project: “ South East
1
European NetworkMetabolic Syndrome “ in the
period 01. 01 – 31. 12
2
2011. The project was
organised within the scope
3
of the DAAD program
“ Academic Reconstruction 01.01.2011 31.12.2011
of the South Eastern
Europe “ sponsored by the
Foreign Office of the
Federal Republic of
Germany.
Institucija
Država
Novi Sad
Srbija
Medicinski fakultet u
Beogradu
Beograd
Srbija
Medicinski fakultet u
Banja Luci
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Mesto
Medicinski fakultet u
Novom Sadu
Strana 46
Univerzitet u Novom Sadu
Vasović Velibor, Redovni profesor
Datum:
13.11.2013 12:04
Medicinski fakultet u Novom Sadu
12. Uređivanje časopisa
Domaci casopisi
R.br.
1
Uloga
Član uređivačkog
odbora
Od
Do
15.12.2008 06.05.2010
Opis
Naziv časopisa
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Kriterijum produkcije
Pharmaca Serbica. Časopis
za farmakoterapiju i kliničku Uređivanje časopisa
farmakologiju
Strana 47
Univerzitet u Novom Sadu
Download

Проф. др Велибор Васовић