SECOND ANNOUNCEMENT
II OBAVEŠTENJE
13. KONGRES FARMAKOLOGA SRBIJE
3. KONGRES KLINIČKE FARMAKOLOGIJE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
5 - 8. oktobar 2011, Palić, Srbija
TH
13 SERBIAN CONGRESS OF PHARMACOLOGISTS &
rd
3 SERBIAN CONGRESS OF CLINICAL PHARMACOLOGY
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Palic, Serbia, October 5 - 8, 2011
Drage kolege,
Srpsko farmakološko društvo i Organizacioni odbor imaju veliko zadovoljstvo da
Vas pozovu da učestvujete na 13. Kongresu farmakologa Srbije i 3. Kongresu
kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati na
Paliću.
Nastojaćemo da naučni program učinimo interesantnim i aktuelnim, kako bi
zainteresovali veliki broj istraživača iz oblasti farmakologije i drugih srodnih
disciplina.
Za socijalni program će se takođe obezbediti dovoljno vremena u cilju
omogućavanja što veće komunikacije, razmene mišljenja i međusobnog
upoznavanja učesnika.
U nadi da će Kongres zadovoljiti najviši nivo naučnih standarda, te obezbediti
veoma prijatnu i toplu atmosferu u toku samog trajanja, mi se radujemo Vašem
dolasku na Palić.
Za Kongresni odbor
Predsednik Srpskog farmakološkog društva
Prof. dr Ljiljana Gojković Bukarica
ORGANIZATOR
SRPSKO FARMAKOLOŠKO DRUŠTVO
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Vitomir Ćupić
Generalni sekretar
Milica Bajčetić
Potpredsednici
Viktorija Dragojević-Simić
Dragan Milovanović
Dragan Obradović
Ana Sabo
Sekretari
Gordana Dragović-Lukić
Vesna Jaćević
Julijana Rašić
Aleksandar Rašković
Članovi
Zoran Bojanić
Nevena Divac
Nataša Đorđević
Ljiljana Đukić
Olga Horvat
Snežana Janićijević-Hudomal
Milanka Jezdimirović
Katarina Ilić
Svetlana Goločorbin-Kon
Zvonimir Malobabić
Mirjana Milovanović
Gordana Pešić
Ljiljana Pitić
Violeta Stanimirović
Radan Stojanović
Saša Vasilev
Ljiljana Vučković
NAUČNI ODBOR
Predsednik
Ljiljana Gojković Bukarica
Generalni sekretar
Dubravko Bokonjić
Potpredsednici
Silva Dobrić
Slobodan Janković
Momir Mikov
Milica Prostran
Sekretari
Dragana Dekanski
Zorica Nešić
Miroslav Radenković
Isidora Samojlik
Maja Tomić
Članovi
Draginja Anđelković
Jelena Cvejić
Leposava Grbović
Zorica Jović
Milan Jokanović
Branislava Miljković
Srđan Pešić
Mihajlo Spasić
Radica Stepanović-Petrović
Dragica Stojić
Miloš Stojiljković
Zoran Todorović
Saša Trailović
Zdenko Tomić
Sonja Vučković
POČASNI ODBOR
Nebojša Arsenijević
Bogdan Bošković
Vladimir Bumbaširević
Miodrag Čolić
Radoje Čolović
Dragan Dankuc
Nikola Grujić
Vladimir Kanjuh
Nada Kovačević
Nebojša Lalić
Ivanka Miletić
Zoran Mićović
Nebojša Mitić
Žarko Obradović
Dragoslav Stamenković
Zoran Stanković
Velibor Stojić
Tatjana Šipetić
Milan Višnjić
POČASNI PREDSEDNICI
Vladislav Varagić
Milovan Krstić
Ranka Samardžić
Kornelija Đaković-Švajcer
Tomislav Kažić
Milan Stanulović
MEĐUNARODNI ODBOR
Arturo Anadon, Španija
Od Brors, Norveška
Prabal Chatterjee, Velika Britanija
Nataša Duborija Kovačević, Crna Gora
Dan Dumitrascu, Rumunija
Helmut Heinle, Nemačka
Rajko Igić, SAD
Mumtaz Iscan, Turska
Stanislav Janev, Bugarska
Zvonko Katušić, SAD
Ivan Kocić, Poljska
Spiro Konstantinov, Bugarska
Kamil Kuča, Češka Republika
Huige Lee, Nemačka
Charis Liapi, Grčka
Slobodan Milovanović, Republika Srpska, BIH
Šramka Miron,Poljska
Stojmir Petrov, Makedonija
Christos Potsides, Grčka
Gregori Sivolapenko, Grčka
Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Republika Srpska, BIH
Ranko Škrbić, Republika Srpska, BIH
Jan Švihovec, Češka Republika
Andrej Terzić ,SAD
Christoph Thiemermann, Velika Britanija
Victor Voicu, Rumunija
U program će biti uključena plenarna predavanja po pozivu, predavanja po pozivu
po sekcijama, usmena izlaganja, poster sekcije, simpozijumi i okrugli stolovi.
GLAVNI MOTO KONGRESA
• Individualizacija farmakoterapije - put ka uspešnom lečenju.
GLAVNE TEME
Antimikrobna terapija
Antitumorska terapija
Bioetika
Biološki, generički i biološki slični lekovi
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija
Farmakogenetika
Farmakogenomika
Farmakokinetika
Farmakologija prirodnih proizvoda
Gastrointerstinalna farmakologija
Imunofarmakologija
Kardiovaskularna farmakologija
Klinička farmakologija
Lekovi za tretman retkih bolesti (orphan drugs)
Neuropsihofarmakologija
Neželjena dejstva i interakcije lekova
Novi lekovi (INN) u farmakoterapiji
Oksidativni stres
Pretklinička farmakologija
Značaj kontrole primene lekova u veterinarskoj medicini
SIMPOZIJUM
• Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS
• Hemofarm
• AstraZeneca
OPŠTE INFORMACIJE
MESTO ODRŽAVANJA PALIĆ
Kongresna sala MALA GOSTIONA / Hotel PREZIDENT
VREME ODRŽAVANJA
5 - 8. oktobar 2011. godine
ZVANIČNI JEZIK
Srpski i engleski
AKREDITACIJA
Kongres će biti akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije
PRIJAVA
Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava je izvršena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem
izvršnom organizatoru.
Prijavu možete poslati faksom ili je preuzeti sa www.smart4.co.rs.
KOTIZACIJA (posle 31.08.2011.)
Učesnici: 10.000,00 dinara
Studenti osnovnih studija: 3.000,00 dinara
Studenti doktorskih studija: 4.000,00 dinara
Kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup
sesijama, prostoru za postersku prezentaciju i izložbi, pristup svečanom
otvaranju, koktelu dobrodošlice i prisustvo društvenom programu.
** Članovi Organizacionog i Naučnog odbora, kao i Počasni predsednici su
oslobođeni kotizacije.
IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvođači
lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće
svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima
učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.
SMEŠTAJ
Smeštaj je obezbeđen u hotelima: Park, Jezero i Prezident.
Prijava za smeštaj priložena je uz ovo Obaveštenje ili je možete preuzeti sa
www.smart4.co.rs.
Radi obezbeđenja odgovarajućeg smeštaja, treba popuniti prijavu i dostaviti
Izvršnom organizatoru putem fax-a ili e-mail-a najkasnije do 15. septembra
2011. godine.
Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju promene cena smeštaja,
poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti, promeni uslove
i cenu.
OTKAZI
Prema Opštim uslovima putovanja Agencije.
TEHNIČKE MOGUĆNOSTI
U Sali za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije.
Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na
CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.
PREZENTACIJA RADOVA
Radovi će biti prezentovani kao usmena saopštenja ili kao posteri, prema
opredeljenju autora. Vreme za prezentaciju usmenih saopštenja ograničeno
je na 10 minuta (8+2). Naučni odbor može, obzirom na priliv i sadržaj radova,
odrediti način njihove prezentacije.
PRIJAVA RADOVA
Uputstvo za slanje sažetaka:
• Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
• Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 250 reči
• U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do
desne ivice
• Ne navoditi akademske titule autora
• Napraviti 1 red proreda između naslova rada i imena autora
• Institucije pisati u nastavku iza imena autora
• Napraviti 1 red proreda između imena autora i teksta. U tekstu sažetka nije
potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
• Sažetak treba da sadrži: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
• ROK za slanje sažetaka je 31. avgust 2011. godine
• Sažetke slati e-mailom u attachmentu: [email protected]
• Sažetak se piše i na srpskom i na engleskom jeziku
POTVRDA O PRIJEMU SAŽETAKA
Do 15. septembra 2011. godine bićete obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen.
Prihvaćeni radovi biće štampani u suplementu časopisa Farmaka. Objaviće se
samo oni radovi za koje je u naznačenom roku uplaćena kotizacija.
VAŽNE ADRESE
SEKRETARIJAT KONGRESA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
Fakultet veterinarske medicine
Bulevar oslobođenja 18
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 361 5436
Fax: +381 11 268 5936
E-mail: [email protected]
IZVRŠNI ORGANIZATOR
SMART TRAVEL
Licenca OTP 144/2010
Svetog Save 43 /I
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 308 7486, 308 7487
Fax: +381 11 308 6695
E-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
Download

program - Smart Travel