PRIJAVA
Titula
________________________________________
Ime
________________________________________
Prezime
________________________________________
Naziv ustanove
________________________________________
Adresa
________________________________________
Broj licence
________________________________________
Kontakt telefon
________________________________________
E-mail adresa
________________________________________
Datum
________________________________________
Potpis
________________________________________
Prijave se primaju najkasnije do 25. 11. 2010.
Telefon/faks: 021/425-509
Prof. dr Miroslava Pjević, 063/560912
E-mail: [email protected]
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Drage kolege i prijatelji,
Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozovem na Simpozijum koji je
posvećen problemima neuropatskog bola. Neuropatski bol je
enigmatični klinički fenomen, razlikuje se od drugih tipova bola,
nedovoljno je prepoznat i neadekvatno tretiran. Može biti
uzrokovan dijabetesom, malignitetom, HIV/AIDS-om i drugim
bolestima i tretmanima. Malo je podataka o totalnoj prevalenciji
neuropatskog bola u opštoj populaciji, mada se procenjuje da je
ona izmeñu 3,3% i 8,2%. I pored povećanog znanja i
razumevanja patofizioloških mehanizama, farmakološkog
napretka i jasnih preporuka za njegovu dijagnozu i tretman, više
od 80% populacije sa hroničnim neuropatskim bolom, ne dobija
adekvatan tretman. Neuropatski bol narušava kvalitet života i
može imati, kako fizičke, tako i psihološke i socijalne posledice.
Identifikacija mehanizama neuropatskog bola, neophodna je za
bolje razumevanje kliničke simptomatologije, izbor pogodnih
metoda za dijagnozu i optimizaciju terapije. Prepreke adekvatnom
tretmanu hroničnog neuropatskog bola su brojne, a često potiču
od lekara i vezane su za pogrešan stav, nedovoljnu informisanost i
znanje.
Simpozijum će kroz plenarna up-to-date didaktička predavanja
rasvetliti najnovija saznanja, koja se odnose na mehanizme,
dijagnostički proces i racionalne tretmane različitih tipova
neuropatskog bola. Uz to, radionice sa prikazima kliničkih
slučajeva i interakcije sa predavačima, omogućiće da se razreše
dileme i kontroverze u dijagnozi, diferencijalnoj dijagnozi i
tretmanu neuropatskog bola.
Svaki novi korak, otvara novi pogled. Doñite da ovaj dan
provedemo zajedno i korisno.
U gostoljubivom Novom Sadu, ljudi se sreću i ponovo traže.
Učešće na simpozijumu osloboñeno je plaćanja
kotizacije.
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE
I TRETMAN BOLA SRBIJE
SIMPOZIJUM
MEHANIZMI, DIJAGNOZA I
TRETMAN NEUROPATSKOG BOLA
MECHANISMS, DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF NEUROPATHIC PAIN
Srdačno,
Prof. dr Miroslava Pjević
Predsednik UITBS-a
Simpozijum je akreditovan sa 6 KME bodova za
učesnike i 12 KME bodova za predavače
Broj učesnika je ograničen.
Simpozijum je namenjen lekarima, farmaceutima i
stomatolozima.
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU U ZDRAVSTVU
Generalni sponzor
Novi Sad, 10. decembar 2010.
Novosadski sajam Kongresni centar “Master”
ul. Hajduk Veljkova br. 11
MEHANIZMI, DIJAGNOZA I TRETMAN
NEUROPATSKOG BOLA
P
R
O
G
R
A
M
Novi Sad, 10. decembar 2010.
ORGANIZACIONI I NAUČNI ODBOR
Prof. dr Miroslava Pjević
Prof. dr Slobodan Apostolski
Prof. dr Željko Kojadinović
Predavači
Red.profesor dr Miroslava Pjević, šef Kabineta za terapiju
hroničnog bola, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju,
KCV, Med. fakultet, Univerzitet Novi Sad,
predsednik UITBS-a
Full Professor, dr Rolf-Detlef Treede, Chair of Neurophysiology, Medical Faculty Mannheim, Ruprecht-Karls-University
Heidelberg, Germany, DGSS President, IASP NeuPSIG
Chairman
Red. profesor dr Slobodan Apostolski, ordinacija
„Apostolski“, Beograd
9:00 -10:00
9:00 -10:00
Registracija učesnika
Registracija učesnika
9:00 -10:00
Registration of participants
10:00-10:15
10:00-10:15
M. Pjević
Uvodna reč i pozdrav učesnicima M. Pjević
Uvodna reč i pozdrav
simpozijuma
učesnicima simpozijuma
S. Аpostolski
Mehanizmi neuropatskog bola
S. Аpostolski
Mehanizmi neuropatskog bola
10:00-10:15
Welcome Address
M. Pjević
10:15-10:45
Mechanisms of Neuropathic Pain
S. Apostolski
10:45-11:15
10:45-11:15
11:15-11:30
11:15-11:30
R.-D. Treede
Dijagnoza neuropatskog bola
R.-D. Treede
Dijagnoza neuropatskog bola
M. Pjević
Rezultati anketnog ispitivanja
M. Pjević
Rezultati anketnog ispitivanja
lekara o lečenju neuropatskog bola:
lekara o lečenju neuropatskog
gde smo sada?
bola: gde smo sada?
10:45-11:15
Diagnosis of Neuropathic Pain
R.-D. Treede
11:15-11:30
M. Pjević
11:30-12:00
11:30-12:00
Farmakološko lečenje
Farmakološko lečenje
neuropatskog bola
neuropatskog bola
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pauza
Pauza
Najčešće nefarmakološke
Najčešće nefarmakološke
stimulacijske tehnike u tretmanu
stimulacijske tehnike u
neuropatskog bola
tretmanu neuropatskog bola
Posthemioterapijski neuropatski
Posthemioterapijski neuropatski
bol
bol
Uticaj pregabalina na akutni
Uticaj pregabalina na akutni
herpetički bol i prevenciju
herpetički bol i prevenciju
postherpetičke neuralgije
postherpetičke neuralgije
Neuropatski lumbosakralni bol
Neuropatski lumbosakralni bol
R.-D. Treede
R.-D. Treede
11:30-12:00
12:00-12:30
Results to a Questionnaire on
Physicians’ Experiences in Treating Neuropathic Pain: Where are
We Now?
Pharmacological Treatment of
Neuropathic Pain
Q&A
12:30-13:30
Break
M. Fingler
M. Fingler
13:30-13:50
S. Bošnjak
S. Bošnjak
13:50-14:10
N.Krcevski-Škvarc
N.Krcevski-Škvarc
14:10-14:30
14:30-14:50
Common Non-pharmacological
Stimulation Techniques in Treatment of Neuropathic Pain
Chemotheraphy induced
Neuropathic Pain
Influence of Pregabalin on Acute
Herpetic Pain and
Prevention of Postherpetic
Neuralgia
Neuropathic Low Back Pain
14:50-15:15
Q&A
15:15-15:45
Break
10:15-10:45
10:15-10:45
12:00-12:30
12:00-12:30
12:30-13:30
12:30-13:30
13:30-13:50
13:30-13:50
13:50-14:10
13:50-14:10
Prim. dr Mira Fingler, Head of the Pain Unit, University
Hospital Osijek, Croatia
14:10-14:30
14:10-14:30
Naučni savetnik dr sci. Snežana Bošnjak, Institut za
onkologiju i radiologiju Srbije,Beograd
14:30-14:50
14:30-14:50
Ass.dr sci. Nevenka Krcevski -Skvarc, Head of the Pain
Unit, Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain
Treatment, University Clinical Centre Maribor, Faculty of
Health Science, University of Maribor, Slovenia
Doc. dr Ljubica Konstantinović, Klinika za medicinsku
rehabilitaciju, KCS, Med. fakultet, Univerzitet Beograd
Vanr. profesor dr Željko Kojadinović, Klinika za
neurohirurgiju, KCV, Med. fakultet, Univerzitet Novi Sad
Ass. dr Svetlana Simić, rukovodilac Centra za glavobolje,
Klinika za neurologiju, KCV, Med. fakultet, Univerzitet Novi
Sad
14:50-15:15
14:50-15:15
15:15-15:45
15:15-15:45
15:45-16:30
15:45-16:30
16:30-17:15
16:30-17:15
17:15-18:00
17:15-18:00
18:00-18:30
18:00-18:30
18:30
18:30
Lj. Konstantinović
Lj. Konstantinović
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pauza
Pauza
Radionice:
Radionice:
R.-D. Treede
M. Fingler
S. Bošnjak
N.
Krcevski-Škvarc
Lj.
Konstantinović
Workshops:
Bolna dijabetesna neuropatija
Bolna dijabetesna neuropatija
S. Simić
S. Simić
15:45-16:30
Painful Diabetic Neuropathy
S. Simić
Trigeminalna neuralgija
Trigeminalna neuralgija
Centralni bolni sindromi
Centralni bolni sindromi
Test provere znanja i Evaluacija
Test provere znanja i Evaluacija
simpozijuma
simpozijuma
Dodela uverenja
Dodela uverenja
Ž. Kojadinović
Ž. Kojadinović
16:30-17:15
Trigeminal Neuralgia
Ž. Kojadinović
S. Apostolski
S. Apostolski
17:15-18:00
Central Painful Syndromes
S. Apostolski
18:00-18:30
Performance Test and
Symposium Еvaluation
Consignment of Participation
Certificates
18:30
Download

Program simpozijuma