PRIJAVA
OPIOIDI KOD HRONIČNOG NEKANCERSKOG BOLA:
KLjUČNA PITANjA
Titula
_________________________________________________________
Ime
_________________________________________________________
Prezime
_________________________________________________________
Broj licence
_________________________________________________________
Naziv ustanove
_________________________________________________________
Mesto i poštanski broj
_________________________________________________________
Kontakt telefon
_________________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________
Datum
_________________________________________________________
Potpis
_________________________________________________________
Drage kolege i prijatelji,
U ime Organizacionog i Naučnog odbora, čast mi je da Vas
pozovem na Naučni simpozijum 2014., godišnji sastanak Udruženja za
Istraživanje i Tretman Bola Srbije, koji je posvećen upotrebi opioida kod
hroničnog nekancerskog bola i koji će se održati u Novom Sadu, 6. juna
2014. godine.
Hroničan nekancerski bol (bol u leñima, bol povezan sa
osteoartritisom, reumatizmom, neuropatski bol) je kompleksan,
biopsihosocijalni fenomen i značajan zdravstveni problem savremenog
društva. Starenje populacije, kako u svetu, tako i u Srbiji, ukazuje da će
hronični bol postati još veći problem u skoroj budućnosti. Prevalencija
hroničnog nekancerskog bola umereno jakog i jakog intenziteta kod
odrasle evropske populacije od oko 19% i negativni efekti na kvalitet
života i radnu sposobnost osoba sa bolom, te negativni socijalni i
ekonomski efekti, odrednice su, koje upućuju na veličinu ovog
zdravstvenog problema.
Opioidi su jedan od farmakoterapijskih modaliteta za
smanjenje jačine bola i poboljšanje fizičke i psihosocijalne
funkcionalnosti kod bolesnika sa mnogim hroničnim bolnim stanjima.
Naša iskustva o terapijskoj upotrebi opioida, zasnivaju se prvenstveno
na iskustvima stečenim u lečenju kancerskog bola, kod kojeg, ovi lekovi
doprinose otklanjanju bola u 85-95% bolesnika. Otklanjanje kancerskog
bola je etički imperativ i univerzalno ljudsko pravo. Ovaj etički akcenat,
proširen i na hronični nekancerski bol, i farmakološki argument da jaki
opioidi, indikovani jačinom bola, nemaju gornju granicu efikasnosti,
poslednjih dekada, doveli su do liberalizacije, epidemijske preskripcije i
velike potrošnje opioida u nekim zemljama razvijenog sveta. Ovome su
usledili značajni jatrogeni problemi i komplikacije. Konfuzija nastala
zbog pomenute farmakološke istine i kliničke realnosti, koja se odnosi na
posledice preterane opioidne preskripcije kod hroničnog nekancerskog
bola, postavila je pred nas još jedan problem, koji je vezan za pitanje
vrednosti opioidnog tretmana kod bolesnika sa hroničnim nekancerskim
bolom. Šta činiti? Iako je lečenje hroničnog nekancerskog bola, osnovno
ljudsko pravo, ne znači, meñutim, univerzalno pravo na upotrebu
opioida. Edukovani lekar i bolesnik, važni su preduslovi za bezbednu i
efikasnu upotrebu opioida kod hroničnog nekancerskog bola.
Stručnjaci medicine bola i drugi lekari, farmaceuti i pacijenti,
zajednički će pokušati da odgovore na pitanja: Kome? Kada? Kako?
Koliko?
Doñite da uvećamo naša znanja i procenom koristi i rizika,
imajući u vidu bezbednost bolesnika, pre svega, doprinesemo rešenju
problema i pomognemo optimizaciji kvaliteta i kvantiteta života
bolesnika, koji pate zbog bola!
Srdačno,
Prof. Dr Miroslava Pjević
Zahvaljujemo kompanijama na pomoći u realizaciji simpozijuma:
Goodwill Pharma
Eupharm d.o.o.
Actavis d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
WORWAG Pharma GmbH&Co.KG
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE I TRETMAN
BOLA SRBIJE
Chapter of the International Association
for the Study of Pain
EUROPEAN PAIN FEDERATION
LEKARSKA KOMORA SRBIJE
REGIONALNA LEKARSKA KOMORA
VOJVODINE
POKROVITELJ SIMPOZIJUMA
Pokrajisnki sekretarijat za zdravstvo, socijalnu
politiku i demografiju
GODIŠNJI NAUČNI SIMPOZIJUM 2014.
OPIOIDI KOD HRONIČNOG NEKANCERSKOG BOLA:
KLjUČNA PITANjA
OPIOIDS IN CHRONIC NONCANCER PAIN:
КЕY
КЕY ISSUES
UČEŠĆE NA SIMPOZIJUMU JE OSLOBOðENO
PLAĆANJA KOTIZACIJE
Simpozijum je akreditovan sa 11 KME bodova za
predavače i 5 KME bodova za pasivno učešće
6. jun 2014.
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine
Novi Sad, Vladike Platona, bb
Opioidi kod hroničnog nekancerskog bola: Ključna pitanja
Opioids in chronic noncancer pain: Kеy issues
Novi Sad, 6. jun 2014.
ORGANIZACIONI I NAUČNI ODBOR
Prof. dr Miroslava Pjević
Doc. dr Svetlana Simić
Dr sci. med. Mirka Lukić
Doc. dr Snežana Tomašević
Prim. dr Bogdan Nikolić
Mr sci. med. Eržebet Patarica-Huber
Predavači
Prof. dr Miroslava Pjević
PROGRAM
PETAK/FRIDAY, 6. jun / June 6, 2014.
8:00-9:00 Registracija učesnika /Registration of participants
9:00-9:10 Pozdravna i uvodna reč učesnicima simpozijuma
/Welcome address
SESIJA 1/ SESSION 1
PRISTUP UPOTREBI OPIOIDA KOD HRONIČNOG
NEKANCERSKOG BOLA APPROACH TO THE USE OF
OPIOIDS IN CHRONIC NONCANCER PAIN
Moderator/Moderator: S Bosnjak
13:00-13: 30 Upotreba opioida za hronični nekancerski bol kod
starijih (Prikaz slučaja)/Opioid use for chronic noncancer
pain in elderly (Case report)
L. B. Jovanović
13:30-13:45 Pitanja i diskusija /Questions and discussion
13:45-14:30 Pauza za ručak/Lunch break
SESIJA 3/SESSION 3
OPIOIDI KOD HRONIČNOG NEKANCERSKOG BOLA:
GDE SMO SADA I GDE ŽELIMO DA IDEMO?/
OPIOIDS IN CHRONIC NONCANCER PAIN: WHERE
WE ARE AND WHERE WE WANT TO GO?
Moderator /Moderator: M. Pjevic
Kabinet za terapiju hroničnog bola, KCV, Novi Sad, Medicinski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu, UITBS Predsednica, EFIC Councillor
9:10-9:30 Uvodne činjenice o opioidnim dilemama/Opening facts
about opioid dilemma
M. Pjević
14:30-14:45 Stav lekara opšte medicine/GP’s attitude
Naučni savetnik/Professor Research dr Snežana Bošnjak
9:30-10:00 Uloga opioida u tretmanu perzistentnog umereno jakog i
jakog bola/The role of opioids in the treatment of persistent
moderate to severe pain
S. Bošnjak
14:45-15:00 Pogled lekara specijaliste za bol/Pain doctor’s view
M. Lukić
10:00-10:30 Opioidi za kancerski bol vs. hronični nekancerski bol:
dve različite indikacije, dve različite strategije/Opioids
for cancer pain vs. chronic noncancer pain: two different
indications, two different strategies
E.Kalso
15:15-15:30 Legalni i regulatorni aspekti/Legal and regulatory aspects
S. Bosnjak
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
Prof. Dr. Eija Kalso
Professor of Pain Medicine, Faculty of Medicine, University of Helsinki
& Chief Physician, Pain Clinic, Helsinki University Central
Hospital.University Helsinki, Finland, IASP Past President
Мr. sci. med. Eržebet Patarica-Huber
Kabinet za terapiju hroničnog bola, Institut za onkologiju Vojvodine,
Sremska Kamenica
Prof. Dr. Bart Morlion
Director of the Leuven Center for Algology &Pain Management,
University Hospitals Leuven, Belgium, EFIC Councillor
Prof. dr Milica Prostran
Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju,
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd
Doc. Dr. Nevenka Krcevski-Skvarc
Head of Pain Unit, Head of Palliative Care Unit, University Clinical
Centre Maribor, Medical Faculty, University of Maribor, Slovenia, EFIC
Honorary Secretary
10.30-11:00 Da li je tapentadol delotvoran ključ za efikasnu terapiju
hroničnog bola?/Is Tapentadol an effective key to efficient
chronic pain therapy?
E. Patarica-Huber
11:00-11:15 Pitanja i diskusija/Questions and Discussion
11:15-11:30 Pauza za kafu/Break
Dr sci. med. Mirka Lukić
Prim. mr sci. med. Zlatka Markov
Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad
Dipl. farm. spec. Tatjana Milošević
ZUA „Melem“, Šabac
T. Milošević
15:30-15:45 Pogled i stavovi pacijenta/Patient’s view and attitudes
O. Vasić
15:45-16:00 Diskusija i zaključci/Discussion and Conclusions
16:00-16:30 Završni test i Evaluacija simpozijuma/Final test and
Symposium evaluation
Zatvaranje simpozijuma/ Closing the symposium
NEŽELjENI EFEKTI OPIOIDA I DRUGI
POTENCIJALNI PROBLEMI KOD PACIJENATA SA
HRONIČNIM NEKANCERSKIM BOLOM/OPIOID SIDE
EFFECTS AND OTHER POTENTIAL PROBLEMS IN
CHRONIC NONCANCER PAIN PATIENTS
Moderator /Moderator: M. Prostran
Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju. Kabinet za terapiju hroničnog
bola, KCV, Novi Sad
15:00-15:15 Uloga farmaceuta/The role of pharmacist
SESIJA 2/SESSION 2
Prim. mr sci. med. Lepa Jovanović
Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd
Z. Markov
11:130-12:00 Opioidi nikad bez neželjenih efekata/Opioids never
without side effects
B. Morlion
12:00-12:30
Interakcija opioida sa drugim lekovima koji se
upotrebljavaju kod hroničnog nekancerskog bola/
Opioid-drugs interactions in chronic noncancer pain
M. Prostran
Simpozijum je namenjen anesteziolozima, neurolozima,
fizijatrima, internistima, specijalistima urgentne medicine i
lekarima opšte medicine.
Prijave se primaju najkasnije do 2. 06. 2014.
Adresa:
Telefon: 021/425-509
E-mail:
12:30-13:00 Opioidima izazvana hiperalgezija/Opioid induced
hyperalgesia
N. Krcevski Skvarc
Medicinski fakultet Novi Sad, Hajduk Veljkova, 3
[email protected]
Download

Program - Univerzitet u Novom Sadu