ŠKOLA BOLA - P R I J A V A
Titula
CENTAR ZA KONTINUIRANU
EDUKACIJU U ZDRAVSTVU
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
________________________________________
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU
U ZDRAVSTVU
Ime
________________________________________
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE
I TRETMAN BOLA SRBIJE
Prezime
________________________________________
Naziv ustanove
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE
I TRETMAN BOLA SRBIJE
________________________________________
DEUTSCHE SCHMERZGESELLSCHAFT E.V.
AKREDITOVAN KURS
Adresa
ŠKOLA BOLA
(napredni kurs)
________________________________________
Broj licence
________________________________________
Kontakt telefon
________________________________________
DEUTSCHE SCHMERZGESELLSCHAFT
E.V.
E-mail adresa
________________________________________
Datum
________________________________________
Prijave se primaju najkasnije do 23. 11. 2012.
Adresa:
MEDICINSKI FAKULTET, Hajduk Veljkova br. 3, 21000
Novi Sad
Telefon/faks: 021/425-509
E-mail: [email protected]
Kurs je namenjen anesteziolozima, neurolozima,
fizijatrima, onkolozima i lekarima opšte medicine.
Učesnici kursa plaćaju kotizaciju u iznosu od
5.000,00 dinara (u kotizaciju je uključen PDV) na račun
Medicinskog fakulteta broj 840-1633666-55 (poziv na broj
291-500/26).
Zahvaljujemo kompanijama na pomoći u realizaciji
kursa:
Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson
Pharma SWISS
Hemofarm A.D.
MSD
Kurs je akreditovan sa 6 KME bodova
za polaznike i 11 KME bodova za predavače.
Novi Sad, 30. 11 -1. 12. 2012.
Medicinski fakultet Novi Sad
(svečana sala na I spratu Dekanata)
ul. Hajduk Veljkova br. 3
ŠKOLA BOLA - NAPREDNI KURS
SCHOOL OF PAIN - ADVANCED COURSE
Šef Edukacionog tima
Prof. dr Miroslava Pjević
Predavači/Lecturers
Dr Andreas Kopf, MD, PhD, anesthesiologist,
Director of Pain Management, Charite - Medical University
Berlin, Germany
Dr Barbara Kleinmann, MD, PhD, anesthesiologist,
Interdisciplinary Pain Centre, University Medical Centre
Freiburg, Germany
Prof. dr Miroslava Pjević, anesteziolog,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Prof. dr Dragana Jovanović, pulmolog,
Medicinski fakultet Beograd,
Klinika za pulmologiju,
Klinički centar Srbije, Beograd
Prof. dr Slobodan Apostolski, neurolog,
Specijalistička ordinacija za neurologiju
“Apostolski” Beograd
PETAK/FRIDAY, 30. novembar 2012./November 30, 2012.
14:30-15:30
Registracija učesnika/Registration of participants
15:30-15:45 Pozdravna i uvodna reč/Welcome address
M. Pjević
Opšti aspekti, opioidi i kancerski bol/General aspects,
Opioids and Cancer Pain
S. Apostolski
16:15-16:45 Opioidi kod kancerskog i nekancerskog bola/Opioids in
cancer and noncancer pain
A. Kopf
15:15-15:30 Pauza/Break
16:45-17:00
Pitanja i odgovori/Q&A
17:00-17:30
Pauza/Break
17:30-18:00
Neinvazivni tretman kancerskog bola/Nonivasive
cancer pain treatment
E. Patarica-Huber
18:00-18:30
Radionica: Terapijski algoritam kancerskog bola
(Prikazi slučajeva)/Workshop: Cancer pain treatment
algorithm (Case discussion)
E. Patarica-Huber/B. Kleinmann
18:30-19:00
Refraktorni kancerski bol (Prikazi slučajeva)/
Refractory cancer pain (Case discussion)
A. Kopf/B. Kleinmann
19:00-19:30 Pitanja i odgovori/Q&A
Doc. dr Nebojša Lañević, anesteziolog,
Medicinski fakultet Beograd,
Centar za anesteziologiju i reanimatologiju,
Klinički centar Srbije, Beograd
10:00-10:30
Mr sci. med. Eržebet Patarica-Huber, anesteziolog,
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
14:15-14:45 Neuropatski bol/Neuropathic pain
14:45-15:15 Radionica: Terapijski algoritam neuropatskog
bola (Prikazi slučajeva)/Workshop:Neuropathic
pain treatment algorithm
S. Apostolski
SUBOTA/SATURDAY, 1. decembar 2012./December 1, 2012.
Dr sci. med. Mirka Lukić Šarkanović, anesteziolog,
Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
13:45-14:15 Hronični lumbosakralni bol/Chronic low back pain
Ž. Kojadinović
15:45-16:15 Prepreke zbrinjavanju bola/Barriers to pain management
D. Jovanović
Prof. dr Željko Kojadinović, neurohirurg,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za neurohirurgiju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Doc. dr Svetlana Simić, neurolog,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Hronični i neuropatski bol/Chronic and Neuropathic pain
Akutni bol/Acute Pain
9:30-10:00
10:30-11:00
Prevencija hroničnog bola posle operacije/
Prevention of chronic pain after surgery
Regionalna anestezija u perioperativnom
zbrinjavanju bola/Regional anaesthesia in
perioperative pain management
M. Pjević
N. Lañević
Implementacija servisa za lečenje akutnog bola/
Implementation of an Acute Pain Service (APS)
A. Kopf
11:00-11:30 Radionica: Terapijski algoritam bez servisa/
Workshop: Acute pain management algorithm
without APS
A. Kopf/B. Kleinmann/M. Lukić Šarkanović
11:30-11:45
Pitanja i odgovori/Q&A
11:45-13:45
Pauza za ručak/Lunch break
15:30-16:00 Fantomski bol i Kompleksni regionalni bolni
sindromi (Prikazi slučajeva)/Phantom pain and
CRPSs (Case discussion)
A. Kopf/B.
Kleinmann
16:00-16:30
Glavobolja usled prekomerne upotrebe
medikamenata (Prikazi slučajeva)/Medication
overuse headache (Case discussion)
S. Simić
16:30-17:00
Test provere znanja i Evaluacija kursa/Performance
Test and Course Evaluation
17:00
Dodela uverenja/Consignment of Participation
Certificates
Kao rezultat stručne saradnje izmeñu nacionalnih i nemačkih eksperata u domenu
Medicine bola, a u cilju podizanja nivoa znanja i veština lekara, organizovana je
Škola bola, podeljena u tri tematske celine: Akutni bol posle operacije; Kancerski
bol; Hronični i neuropatski bol.
Akutni bol posle operacije često je podcenjen i smatran obaveznom cenom
hirurške procedure. Predstavlja faktor rizika za nastanak hroničnog
postoperativnog bola. Da bi se osigurali efikasni tretmani, u svim hirurškim
ustanovama preporučuje se osnivanje servisa za lečenje akutnog bola.
Hronični bol je čest zdravstveni problem. Oko petina Evropljana pati zbog
različitih problema hroničnog bola, a 63% od njih, zbog hroničnog leñnog bola.
Hronični leñni bol narušava kvalitet života i može imati, kako, fizičke, tako i
psihološke i socijalne posledice.
Neuropatski bol se razlikuje od drugih tipova bola, u praksi je nedovoljno
prepoznat i neadekvatno tretiran. Može biti uzrokovan dijabetesom,
malignitetom, HIV/AIDS-om i drugim bolestima i tretmanima. Prevalencija
neuropatskog bola u opštoj populaciji je izmeñu 3,3% i 8,2%. Posebni tipovi
neuropatskog bola su Kompleksni regionalni bolni sindromi i fantomski bol.
Glavobolje su najprevalentnija neurološka stanja i uzroci radne nesposobnosti
širom sveta. Malo je podataka o prevalenciji glavobolje izazvane prekomernom
upotrebom medikamenata.
Kancerski bol je prisutan u svim stadijumima maligne bolesti, sa prevalencijom od
14% do 100%. Obično je hroničan i progresivan i često, neadekvatno
kontrolisan. Farmakoterapija kancerskog bola je kamen temeljac i osnovna
strategija lečenja.
Prepreke adekvatnom lečenju bola su brojne, neretko, potiču od lekara i vezane
su za pogrešan stav, nedovoljnu informisanost i znanje.
Kroz up-to-date predavanja, istaćiće se najnovija saznanja, koja se odnose na
mehanizme, dijagnostički proces i racionalne multimodalne tretmane različitih
akutnih i hroničnih bolnih stanja.
Radionice, prikazi kliničkih slučajeva i interakcije sa predavačima, razrešiće dileme
i kontroverze u dijagnozi, diferencijalnoj dijagnozi i tretmanu pacijenata, koji pate
zbog bola.
Download

Program za skidanje