PRIJAVA
za simpozijum
MEHANIZMI, KLINIČKE MANIFESTACIJE I
LEČENjE VISCERALNOG BOLA
Titula
_________________________________________________________
Ime
_________________________________________________________
Prezime
_________________________________________________________
Broj licence
_________________________________________________________
Naziv ustanove
_________________________________________________________
Mesto i poštanski broj
_________________________________________________________
Kontakt telefon
_________________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________
Datum
Drage kolege i prijatelji,
Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da
prisustvujete simpozijumu, koji je posvećen visceralnom
bolu. Visceralni bol je najčešće povezan sa bolestima
visceralnih organa i jedan je od čestih razloga, koji milione
ljudi dovode lekaru. Abdominalni bol je najprevalentniji
visceralni bol i vodeći simptom organskih i funkcionalnih
gastrointestinalnih poremećaja, iako grudni i pelvični bol nisu
retki. Hronični visceralni bol ima značajan personalni,
socijalni i ekonomski značaj, što je doprinelo da se ova
godina promoviše kao Svetska godina protiv visceralnog
bola, a naš simpozijum posveti Svetskoj godini.
Jedinstvenost i različitost visceralne senzorne inervacije i
nocicepcije u odnosu na somatsku, utiču na značajne
kliničke aspekte visceralnog bola: visceralna hiperalgezija,
viscerovisceralna
hiperalgezija,
viscerosomatska
hiperalgezija.
Nedovoljna informisanost zdravstvenih
profesionalaca,
nerazumevanje kompleksnih mehanizama i dostupnih
tretmana, onda kada konvencionalna medikacija ili operacija
ne daju odgovor, realno povećavaju patnju pacijenata,
smanjuju funkcionalnost sa značajnim socijalnim i
ekonomskim impaktom.
Plenarnim predavanjima i radionicama, stručnjaci iz zemlje i
inostranstva istaćiće terapijske strategije zasnovane na
dokazima
i podvući
značaj personalizovanog
multidisciplinarnog pristupa, koji vode poboljšanom
zbrinjavanju pacijenata, koji pate zbog visceralnog bola.
Pozivamo Vas da kroz diskusije, pitanja i poster prezentacije
uzmete učešće, kako bismo zajedno doprineli uspehu ovog
važnog skupa.
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE I
TRETMAN BOLA SRBIJE
Chapter of the International Association for the
Study of Pain
GODIŠNJI NAUČNI SIMPOZIJUM 2013.
MEHANIZMI, KLINIČKE MANIFESTACIJE I
LEČENJE VISCERALNOG BOLA
MECHANISMS, CLINICAL
MANIFESTATIONS AND TREATMENT OF
VISCERAL PAIN
_________________________________________________________
Potpis
Doñite da uvećamo naša znanja i naša prijateljstva!
_________________________________________________________
U ime Organizacionog i Naučnog odbora
Molimo da sažetak rada
dostavite
najkasnije do 11. oktobra 2013. na e-mail:
[email protected] i [email protected]
Prihvaćen sažetak sa najviše 250 reči napisan
u fontu Times New Roman 12 (ciljevi, metode,
rezultati i zaključak) biće predviñen za poster
prezentaciju. Izrañen poster ne treba da prevazilazi 100
cm širine i 120 cm visine.
Srdačno,
Prof. Dr Miroslava Pjević
Zahvaljujemo kompanijama na pomoći u realizaciji simpozijuma:
Pfizer H.C.P. Corporation
Actavis d.o.o.
Hemofarm AD
Eupharm d.o.o.
WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG
PharmaSwiss d.o.o.
MSD
Simpozijum je akreditovan sa 7 KME bodova za poster
prezentaciju, 5 KME bodova za pasivno učešće
Novi Sad, 26. oktobar 2013.
Galerija Matice srpske
Ul. Trg galerija 1 (ugao ulice Miroslava Antića)
Novi Sad
Mehanizmi, kliničke manifestacije i lečenje
visceralnog bola
Mechanisms, clinical manifestations and treatment
of visceral pain
Novi Sad, 26. oktobar 2013.
ORGANIZACIONI I NAUČNI ODBOR
Prof. dr Miroslava Pjević
Prof. dr Nada Naumović
Doc. dr Biljana Daničić
Prof. dr Gordana Panić
Ass. dr Tihomir Orlić
Doc. dr Svetlana Pavlović
Doc. dr Svetlana Simić
Predavači
Prof. dr Miroslava Pjević
anesteziolog, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju ,
Kabinet za terapiju hroničnog bola KCV, Novi Sad,
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Nada Naumović
neurofiziolog, Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu
Dr sc. med. Dušica Stamenković
anesteziolog, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu
terapiju, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
Doc. dr Biljana Daničić
anesteziolog, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Kabinet za terapiju hroničnog bola KCV, Novi Sad,
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Dr. Beverly Collett
M.B.B.S., F.R.C.A., F.F.P.M.R.C.A., anaesthesiologist
Consultant in Pain Medicine, University Hospitals of
Leicester, Leicester Royal Infirmary Leicester, United
Kingdom
Prof. dr Gordana Panić
kardiolog, Klinika za kardiologiju, Institut za
kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sr. Kamenica,
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Ljudmila Nagorni Obradović
pulmolog, Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije,
Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Ass. dr Tihomir Orlić
gastroenterohepatolog, Klinika za gastroenterologiju i
hepatologiju, KCV, Novi Sad, Medicinski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu
Doc. dr Danijela Jojkić Pavkov
pedijatar, Služba za patologiju odojčeta i malog deteta,
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad,
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Doc. dr Ivan Radoš
anesteziolog, Klinika za anesteziologiju i intenzivno
liječenje, Centar za bol, Kliničko bolnički centar Osijek,
Medicinski fakultet Univerziteta u Osijeku, Hrvatska
Doc. dr Svetlana Pavlović
anesteziolog, Centar za anesteziologiju sa
reanimatologijom, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
Dr Snežana Davidović
specijalista urgentne medicine, ''BELhospice'' Centar za
palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu, Beograd
SESIJA 3 /SESSION 3
Moderator/Moderator: M.Pjević
14:00-14: 30 Sindrom iritabilnog creva/Irritable bowel syndrome
T. Orlić
14:30-15:00 Funkcionalni abdominalni bol u pedijatrijskoj
praksi/Functional abdominal pain in pediatric practice
D. Jojkić Pavkov
15:00-15:30 Farmakološko lečenje visceralnog bola
/Pharmacotherapy of visceral pain
M. Pjević
15:30-16:00 Minimalno invazivne procedure u liječenju
visceralne boli /Minimally invasive procedures for the
treatment of visceral pain
I.Radoš
16:00-16:15 Pitanja i odgovori/Q&A
16:15-16:30 Pauza za kafu&Poster sesija/Break&Poster session
PROGRAM
SUBOTA/SATURDAY, 26. oktobar / October 26, 2013.
8:30-9:00 Registracija učesnika /Registration of participants
9:00-9:15 Pozdravna i uvodna reč učesnicima simpozijuma
/Welcome address
M.Pjević
SESIJA 1 /SESSION 1
Moderator /Moderator: D.Stamenković
9:15-9:45 Fiziološki i patofiziološki aspekti visceralnog bola
/Physiological and pathophysiological aspects of visceral pain
N. Naumović
9:45-10:15 Abdominalni bol:visceralni ili parijetalni?
/Abdominal pain: visceral or parietal?
D. Stamenković
10:15-10:45 Hronični pankreatitis /Chronic pancreatitis B. Daničić
10.45-11:00 Pitanja i odgovori /Q&A
11:00-11:15 Pauza za kafu/Break
SESIJA 2 /SESSION 2
Moderator/Moderator: G. Panić
SESIJA 4 /SESSION 4
Moderatori/Moderators: S. Pavlović, S. Davidović
16:30-17:00 Radionica 1 /Workshop 1
Rani analgetički tretman akutnog bola u abdomenuza i protiv /Early analgesic treatment for patients with
acute abdominal pain-pro and contra
S.Pavlović
17:00-17:30 Radionica 2 /Workshop 2
Visceralni kancerski bol u abdomenu kao urgentno
stanje/Visceral cancer abdominal pain as an emergency
state
S. Davidović
17:30-17:45 Dodela nagrade za najbolji poster/Award for best
poster
17:45-18:00 Test provere znanja i Evaluacija simpozijuma
/Performance test and Symposium evaluation
18:00
Zatvaranje sastanka i dodela uverenja /Close meeting
&Consignment of participation certificates
Simpozijum je namenjen anesteziolozima, neurolozima,
pulmolozima, kardiolozima, onkolozima, gastroenterolozima,
ginekolozima, specijalistima urgentne medicine i lekarima opšte
medicine.
Prijave i uplate se primaju najkasnije do
18. 10. 2013.
11:15- 11:45 Multidisciplinary pelvic pain clinic and management
principles
B. Collett
11:45-12:15 Anginozni grudni bol /Anginal Chest Pain G. Panić
12:15-12:45 Bolni sindromi kod karcinoma pluća / Pain
syndromes in lung cancer
Lj. Nagorni Obradović
12:45-13:00 Pitanja i odgovori/Q&A
13:00-14:00 Pauza za ručak &Poster sesija/Lunch break&Poster
session
Broj učesnika je ograničen
Adresa:
Medicinski fakultet Novi Sad,
Hajduk Veljkova, 3
Telefon: 021/425-509
E-mail:
[email protected]
Učesnici simpozijuma plaćaju kotizaciju od 4.800,00
dinara (kotizacija uključuje PDV) na žiro račun Medicinskog
fakulteta broj 840-1633666-55 (poziv na broj 291-500/21).
Download

Program simpozijuma