PRIJAVA
za Edukativni kurs
PATOLOGIJA GLASA I GOVORA
Ime
________________________________________
Prezime
________________________________________
Broj licence
________________________________________
Naziv ustanove
________________________________________
Adresa
________________________________________
Kontakt telefon
________________________________________
E-mail
________________________________________
Datum
________________________________________
Potpis
________________________________________
Glas i govor su predmet proučavanja ne samo fonijatrije
kao uže specijalnosti otorinolaringologije već i drugih medicinskih i
nemedicinskih disciplina: fiziologija, psihologija, psihijatrija,
neurologija, pedijatrija, logopedija, fonopedija, vokalna pedagogija,
fonetika, lingvistika i druge. Značajna je veza fonijatrije i umetnosti
jer je zadatak fonijatrije i briga o glasu, naročito o profesionalnoj
upotrebi glasa. To se posebno odnosi na elitne vokalne profesionalce
kao što su glumci i pevači. Oni će biti učesnici kratkog umetničkog
programa, a i predavanje o edukaciji vokalne tehnike glumaca će biti
posvećeno njima.
Pored toga kurs će biti posvećen najsavremenijim
metodama dijagnostike i terapije patologije glasa i govora sa
posebnim akcentom na retku ili klinički važnu patologiju. U tom
smislu važno je približiti iskustva stručnjaka iz razvijenih zemalja sa
sličnog govornog područja što je od praktičnog značaja u govornoj
terapiji. Program edukacije će obuhvatati teme:
Diskinezija larinksa je redak ali težak poremećaj motiliteta
larinksa sa paradoksalnim kretanjem glasnica kada se u inspirijumu
one primiču, umesto da se odmiču, te to izaziva disajne smetnje.
Predavanje na ovu temu treba da ukaže na jasne smernice u
postavljanju dijagnoze i terapijskom pristupu u rešavanju disajnih
smetnji i sprečavanju provocirajućih faktora.
Tema posvećena mikroflap tehnikama i sluzničnim
režnjevima prilikom hirurškog odstranjenja otoka na glasnicama,
koji su najčešće posledica pušenja, afirmiše bolje vokalne rezultate u
odnosu na ranije tehnike proste ekscizicije.
Ultra brza kamera, od kada je 1940. godine otkrila
mehanizam vibracija glasnica, pobuñuje ogromnu pažnju. Dugi niz
godina je postojala samo u naučnim laboratorijama glasa. U
razvijenim zemljama ona je već u kliničkoj upotrebi i ta nova
saznanja će nam biti veoma korisna.
Tema posvećena laserskoj hirurgiji treba da pomogne u
rešavanju dilema u primeni lasera. Primena lasera u hirurgiji
glasnica kod pojedinih oboljenja kao što je papilomatoza larinksa
ima prednosti u odnosu na instrumentalnu eksciziju, ali kod
pojedinih stanja termički efekat lasera može imati lošiji efekat na
postoperativni kvalitet glasa.
Procesi starenja ostavljaju posledice na fiziologiju larinksa
delujući na organe i sisteme koji neposredno ili posredno utiču na
glas. Moguće je posebnom brigom o glasu u odreñenoj meri odložiti
degenerativne procese koji daju elemente presbifonije.
Rehabilitacija govora posle potpunog odstranjenja larinksa
je težak i izazovan zadatak. Iako smo ovladali svim raspoloživim
tehnikama rehabilitacije kao što su edukacija ezofagealnog govora i
primena vokalnih proteza, iskustva drugih zemalja nam mogu biti od
koristi.
U odnosu na najčešću patologiju govora koja svojom
masovnošću zaslužuje našu pažnju biće obrañene dve teme:
hipernazalnost i nepravilan izgovor pojedinih glasova.
Ako uzmemo u obzir naše ranije istraživanje na području
Vojvodine gde je nañeno da četvrtina dece kod koje bi razvoj
izgovora trebao biti završen ima smetnje artikulacije, ovakve teme
uvek imaju značaj.
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU
EDUKACIJU
AKREDITOVAN
EDUKATIVNI KURS
PATOLOGIJA GLASA
I GOVORA
Kurs je akreditovan kao meñunarodni
kurs prve kategorije sa
7 bodova za polaznike i
14 bodova za predavače.
Novi Sad, 19. maj 2012.
Amfiteatar Zavoda za farmaciju
Medicinski fakultet Novi Sad
ul. Hajduk Veljkova, 3
PROGRAM
PATOLOGIJA GLASA I GOVORA
Šef Edukacinog tima
Doc. dr Gordana Mumović
8.30-9.00
Registracija
9.00-9.30
Uvodna reč i umetnički program
9.30-10.00
Diskinezija larinksa
Irena Hočevar-Boltežar
10.00-10.15
Diskusija
10.15-10.45
Sluznični režnjevi u tretmanu Reinkeovih
edema
Rajko Jović
10.45-11.00
Diskusija
11.00-11.20
HRES endokamera - novi sustav u
dijagnostici glasnica
Tanja Šepić
11.20-11.30
Diskusija
Predavači
Prof. dr Irena Hočevar-Boltežar, otorinolaringolog,
subspecijalista fonijatar
Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani,
Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Klinika za
otorinolaringologiju i cervikofacijalnu hirurgiju
Doc. dr Gordana Mumović, otorinolaringolog,
subspecijalista fonijatar
Medicinski fakultet Novi Sad,
Fonijatrijski odsek, Klinika za bolesti uva, grla i nosa,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
11.30-11.50
Prof. dr Rajko Jović, otorinolaringolog,
Medicinski fakultet Novi Sad,
ORL Klinika, načelnik laringološko-onkološkog odeljenja
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Laser surgery of vocal cords
Maja Šereg Bahar
11.50-12.00
Diskusija
12.00-12.20
Uticaj starenja na fiziologiju larinksa
Gordana Mumović
Dr Tatjana Šepić, otorinolaringolog,
subspecijalista fonijatar, KBC Rijeka
12.20-12.30
Diskusija
12.30-13.00
Koktel
Dr Maja Šereg Bahar, otorinolaringolog,
subspecijalista fonijatar, Univerzitetski Medicinski Centar
Ljubljana
Klinika za ORL i hirurguju glave i vrata
13.00-13.20
Dijagnostika i terapija nazalnosti
Ana Dembitz
13.20-13.30
Diskusija
13.30-13.50
Razlike u usvajanju ezofagealnog i
traheoezofagealnog govora
Tamara Živković Ivanović
Mr sci. prof. logoped Ana Dembitz,
KBC Zagreb, Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju
glave i vrata, Fonijatrijska jedinica
13.50-14.00
Diskusija
Prof. logoped Tamara Živković Ivanović,
KBC Zagreb, Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju
glave i vrata, Fonijatrijska jedinica
14.00-14.20
Edukacija vokalne tehnike na studijama
glume Akademije umetnosti
Agota Vitkai Kučera
Prof. Agota Vitkai Kučera,
Akademija umetnosti Novi Sad
14.20-14.30
Diskusija
14.30-14.50
Tretman poremećaja artikulacije
Mila Veselinović
14.50-15.00
Diskusija
15.00-15.30
Test
15.30
Dodela sertifikata
Mr sci. defektolog-logoped Mila Veselinović,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za bolesti uva, grla i nosa Kliničkog centra Vojvodine,
Novi Sad
Fonijatrijski odsek
Prof. dr Irena Hočevar-Boltežar,
otorinolaringolog, fonijatar
Klinički centar Ljubljana
Prof. dr Irena Hočevar Boltežar od 1987. radi na Klinici za ORL i
CFK, Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani, a od 1996.
godine je šef Centra za patologiju glasa, govora i gutanja. Od 1992.
godine radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, prvo
kao asistent, a od 2006. kao vanredni profesor za
otorinolaringologiju. Od 2004. godine predaje Anatomiju,
fiziologiju i patologiju glasa i govora na Pedagoškom fakultetu
Univerziteta u Ljubljani, Odeljenje za specijalnu i rehabilitacijsku
pedagogiku. Od 2008. godine je predsednik Udruženja
otorinolaringologa Slovenije SZD. Član je European Laryngological
Society, International Association of Phonosurgeons i International
Association of Logopedics and Phoniatricians.
Prijave i uplate kotizacije se primaju
najkasnije do 14. 05. 2012.
Adresa: Medicinski fakultet Novi Sad, ul. Hajduk Veljkova 3
Telefon: + 381 21 42 55 09
E-mail: [email protected]
Kurs je namenjen otorinolaringolozima, defektolozima,
logopedima, fonijatrima i ostalim profilima koji se bave patologijom
glasa i govora.
Učesnici kursa plaćaju kotizaciju u iznosu od 6.000,00
dinara (kotizacija uključuje PDV) na žiro račun Medicinskog
fakulteta br. 840-1633666-55 (poziv na broj 291-500/14).
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Kotizacija obuhvata:
Učešće na edukaciji
Zbornik celih radova na CD-u
Prezentacija dijagnostičkih i terapijskih metoda
Koktel
Osveženje
Sertifikat
CENTAR ZA KONTINUIRANU
MEDICINSKU EDUKACIJU
Download

Patologija glasa i govora