PRIJAVA
Drage kolege i prijatelji,
Titula
________________________________________
Ime
________________________________________
Prezime
________________________________________
Naziv ustanove
________________________________________
Adresa
________________________________________
Broj licence
________________________________________
Kontakt telefon
________________________________________
E-mail adresa
________________________________________
Datum
________________________________________
Potpis
________________________________________
Prijave se primaju najkasnije do 11. 11. 2011.
Telefon/faks: 021/425-509
Prof. dr Miroslava Pjević, 063/560912
Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozovem na Simpozijum koji je
posvećen problemima neuropatskog bola. Neuropatski bol je
enigmatični klinički fenomen, razlikuje se od drugih tipova bola,
nedovoljno je prepoznat i neadekvatno tretiran. Može biti
uzrokovan dijabetesom, malignitetom, HIV/AIDS-om i drugim
bolestima i tretmanima. Malo je podataka o totalnoj prevalenciji
neuropatskog bola u opštoj populaciji, mada se procenjuje da je
ona izmeñu 3,3% i 8,2%. I pored povećanog znanja i
razumevanja patofizioloških mehanizama, farmakološkog
napretka i jasnih preporuka za njegovu dijagnozu i tretman, više
od 80% populacije sa hroničnim neuropatskim bolom, ne dobija
adekvatan tretman. Neuropatski bol narušava kvalitet života i
može imati, kako fizičke, tako i psihološke i socijalne posledice.
Identifikacija mehanizama neuropatskog bola, neophodna je za
bolje razumevanje kliničke simptomatologije, izbor pogodnih
metoda za dijagnozu i optimizaciju terapije. Prepreke adekvatnom
tretmanu hroničnog neuropatskog bola su brojne, a često potiču
od lekara i vezane su za pogrešan stav, nedovoljnu informisanost i
znanje.
Simpozijum će kroz plenarna up-to-date didaktička predavanja
rasvetliti najnovija saznanja, koja se odnose na mehanizme,
dijagnostički proces i racionalne tretmane različitih tipova
neuropatskog bola. Uz to, radionice sa prikazima kliničkih
slučajeva i interakcije sa predavačima, omogućiće da se razreše
dileme i kontroverze u dijagnozi, diferencijalnoj dijagnozi i
tretmanu neuropatskog bola.
Svaki novi korak, otvara novi pogled. Doñite da ovaj dan
provedemo zajedno i korisno.
U gostoljubivom Novom Sadu, ljudi se sreću i ponovo traže.
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE
I TRETMAN BOLA SRBIJE
SIMPOZIJUM
MEHANIZMI, DIJAGNOZA I
TRETMAN NEUROPATSKOG BOLA
MECHANISMS, DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF NEUROPATHIC PAIN
Prof. dr Miroslava Pjević
Predsednik UITBS-a
Simpozijum je akreditovan sa 5 KME bodova za
učesnike i 11 KME bodova za predavače
Broj učesnika je ograničen.
Učešće na simpozijumu osloboñeno je plaćanja
kotizacije.
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU U ZDRAVSTVU
Srdačno,
E-mail: [email protected]
Simpozijum je namenjen lekarima, farmaceutima i
stomatolozima koji se bave dijagnostikom i terapijom
hroničnog bola.
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Generalni sponzor
Novi Sad, 18. novembar 2011.
Novosadski sajam Kongresni centar “Master”
ul. Hajduk Veljkova br. 11
MEHANIZMI, DIJAGNOZA I TRETMAN
NEUROPATSKOG BOLA
P
R
O
G
R
A
M
Novi Sad, 18. novembar 2011.
ORGANIZACIONI I NAUČNI ODBOR
Prof. dr Miroslava Pjević
Prof. dr Slobodan Apostolski
Prof. dr Željko Kojadinović
9:00 -10:00
9:00 -10:00
Registracija učesnika
Registracija učesnika
9:00 -10:00
Registration of participants
10:00-10:15
10:00-10:15
10:00-10:15
Welcome Address
M. Pjević
10:15-10:45
10:15-10:45
10:15-10:45
Mechanisms of Neuropathic Pain
S. Apostolski
Predavači
M. Pjević
Uvodna reč i pozdrav učesnicima M. Pjević
Uvodna reč i pozdrav
simpozijuma
učesnicima simpozijuma
S. Аpostolski
Mehanizmi neuropatskog bola
S. Аpostolski
Mehanizmi neuropatskog bola
Prof. dr Miroslava Pjević
šef Kabineta za terapiju hroničnog bola, Klinika za anesteziju
i intenzivnu terapiju, KCV, Medicinski fakultet, Univerzitet
Novi Sad
10:45-11:15
10:45-11:15
11:15-11:30
11:15-11:30
R.-D. Treede
Dijagnoza neuropatskog bola
R.-D. Treede
Dijagnoza neuropatskog bola
M. Pjević
Rezultati anketnog ispitivanja
M. Pjević
Rezultati anketnog ispitivanja
lekara o lečenju neuropatskog bola:
lekara o lečenju neuropatskog
gde smo sada?
bola: gde smo sada?
10:45-11:15
Diagnosis of Neuropathic Pain
R.-D. Treede
11:15-11:30
M. Pjević
Professor Dr Rolf-Detlef Treede
Chair of Neurophysiology, Medical Faculty Mannheim, Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Germany
11:30-12:00
11:30-12:00
R.-D. Treede
R.-D. Treede
11:30-12:00
12:00-12:30
Results to a Questionnaire on
Physicians’ Experiences in Treating Neuropathic Pain: Where are
We Now?
Pharmacological Treatment of
Neuropathic Pain
Q&A
12:30-13:30
Break
M. Fingler
M. Fingler
13:30-13:50
M. Fingler
D. Lavrnić
S. Bošnjak
13:50-14:10
Common Non-pharmacological
Stimulation Techniques in Treatment of Neuropathic Pain
Neuropathic Pain as a Socioeconomic Problem
N.Krcevski-Škvarc
N.Krcevski-Škvarc
14:10-14:30
N.
KrcevskiŠkvarc
14:30-14:50
Influence of Pregabalin on Acute
Herpetic Pain and
Prevention of Postherpetic
Neuralgia
Neuropathic Low Back Pain
14:50-15:15
Q&A
15:15-15:45
Break
Doc. Dr Nevenka Krcevski -Skvarc
EFIC Honorary Secretary
Head of the Pain Unit, Department of Anesthesiology,
Intensive Care and Pain Treatment, University Clinical
Centre Maribor, Faculty of Medicine, University of Maribor,
Slovenia
14:30-14:50
Farmakološko lečenje
Farmakološko lečenje
neuropatskog bola
neuropatskog bola
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pauza
Pauza
Najčešće nefarmakološke
Najčešće nefarmakološke
stimulacijske tehnike u tretmanu
stimulacijske tehnike u
neuropatskog bola
tretmanu neuropatskog bola
Neuropatski bol kao socioPosthemioterapijski neuropatski
ekonomski problem
bol
Uticaj pregabalina na akutni
herpetički bol i prevenciju
postherpetičke neuralgije
Neuropatski lumbosakralni bol
14:50-15:15
Pitanja i odgovori
15:15-15:45
Pauza
Pauza
Radionice:
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KCS, Medicinski
fakultet, Univerzitet Beograd
15:45-16:30
Bolna dijabetesna neuropatija
S. Simić
S. Simić
16:30-17:15
Trigeminalna neuralgija
17:15-18:00
Centralni bolni sindromi
18:00-18:30
Test provere znanja i Evaluacija
simpozijuma
Dodela uverenja
Prof. dr Slobodan Apostolski
Ordinacija „Apostolski“, Beograd
Prim. dr Mira Fingler
Head of the Pain Unit, University Hospital Osijek, Croatia
Prof. Dr Dragana Lavrnić
Klinika za neurologiju, KCS, Medicinski fakultet,
Univerzitet Beograd
Prof. dr Željko Kojadinović
Klinika za neurohirurgiju, KCV, Medicinski fakultet,
Univerzitet Novi Sad
Doc. dr Svetlana Simić
Klinika za neurologiju, KCV, Medicinski fakultet,
Univerzitet Novi Sad
12:00-12:30
12:00-12:30
12:30-13:30
12:30-13:30
13:30-13:50
13:30-13:50
13:50-14:10
13:50-14:10
14:10-14:30
18:30
Lj. Konstantinović
Lj. Konstantinović
R.-D. Treede
D. Lavrnić
Lj.
Konstantinović
Workshops:
15:45-16:30
Painful Diabetic Neuropathy
S. Simić
Ž. Kojadinović
Ž. Kojadinović
16:30-17:15
Trigeminal Neuralgia
Ž. Kojadinović
S. Apostolski
S. Apostolski
17:15-18:00
Central Painful Syndromes
S. Apostolski
18:00-18:30
Performance Test and
Symposium Еvaluation
Consignment of Participation
Certificates
18:30
Download

SIMPOZIJUM-PJEVIC 2011