Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije (UITBS) u saradnji sa Medicinskim fakultetom
Univerziteta u Novom Sadu, organizovali su SIMPOZIJUM: MEHANIZMI, DIJAGNOZA i TRETMAN
NEUROPATSKOG BOLA sa međunarodnim učešdem. Simpozijum je održan u Novom Sadu, 18.
novembra 2011. u Kongresnom centru „Master“. Simpozijum je akreditovan sa 5 KME bodova za
učesnike i 11 KME bodova za predavače. Programski sadržaj Simpozijuma podržalo je 9 predavača uz
prisustvo 160 učesnika iz cele zemlje (neurologa, fizijatara, lekara opšte medicine, onkologa,
anesteziologa).
Simpozijum je zbog aktuelnosti, veličine problema i zainteresovanosti lekara iz prakse, organizovan
drugi put sa ciljem da se podigne nivo znanja lekara o neuropatskom bolu. Kroz plenarna up-to-date
didaktička predavanja, eminentni domadi i strani predavačii rasvetlili su saznanja, koja se odnose na
mehanizme, dijagnostički proces i racionalne farmakoterapijske i nefarmakoterapijske pristupe
različitih tipova neuropatskog bola. Radionice sa prikazima kliničkih slučajeva i interakcije sa
predavačima, omogudile su da se razreše dileme i kontroverze u proceni, dijagnozi i tretmanima
bolne diajabetesne polineuropatije, trigeminalne neuralgije i centralnog neuropatskog bola
Zaključeno je da je neuropatski bol zdravstveni problem multidimenzionalne i hronične prirode, koji
predstavlja dijagnostički i terapijski izazov i zaslužuje istu pažnju i pravo na lečenje kao i svaka druga
hronična bolest. Osobe koje od ove hronične bolesti boluju treba da su jednake među bolesnima i da
im se omogudi jednak pristup efikasnim tretmanima. Prepreke adekvatnom lečenju neuropatskog
bola u Srbiji su brojne, često profesionalne, vezane za pogrešan stav, nedovoljnu informisanost i
znanje lekara, ali i sistemske, povezane sa restriktivnim zakonskim propisima i nedostupnošdu
pojedinih efikasnih lekova. Skup je jednoglasno predložio da se uputi apel Ministarstvu zdravlja RS i
Republičkom Fondu za Zdravstveno Osiguranje da zbrinjavanje hroničnog bola mora biti integralni
deo nacionalnog zdravstvenog sistema i da lekari, koji se bave lečenjem hroničnog bola moraju biti
prepoznati u zdravstvenom sistemu. Lekovi za lečenje bola dokazane efikasnosti treba da su na
pozitivnoj listi, te jednako dostupni i pristupačni svima kojima su potrebni.
U cilju promovisanja zajedničkog prijateljstva i saradnje na akademskom i naučnom nivou, Prof. R.D.
Treede je Predsednici UITBS-a, Prof. Miroslavi Pjevid, uručio tekst Memoranduma o sporazumevanju
između Nemačkog Društva za Bol (DGSS) i Udruženja za Istraživanje i Tretman Bola Srbije (UITBS).
Prof.R.D. Treede je nominovan za Gostujudeg profesora na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u
Novom Sadu.
Download

Izveštaj sa sastanka