PRIJAVA
Titula
CENTAR ZA KONTINUIRANU
EDUKACIJU U ZDRAVSTVU
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU
U ZDRAVSTVU
________________________________________
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE
I TRETMAN BOLA SRBIJE
Ime
________________________________________
Prezime
AKREDITOVAN KURS
________________________________________
Naziv ustanove
________________________________________
UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE
I TRETMAN BOLA SRBIJE
ŠKOLA HRONIČNOG BOLA
(bazični kurs)
Adresa
________________________________________
Broj licence
________________________________________
Kontakt telefon
________________________________________
E-mail adresa
________________________________________
Datum
________________________________________
Potpis
____________________________________________
Novi Sad, 7. juni 2010.
Medicinski fakultet Novi Sad
(svečana sala na I spratu Dekanata)
ul. Hajduk Veljkova br. 3
ŠKOLA HRONIČNOG BOLA
BAZIČNI KURS
Novi Sad, 7. juni 2010.
Šef Edukacionog tima
Prof. dr Miroslava Pjević
PROGRAM
8.00-8.30
Registracija
8:30 -8:40
Pozdravna reč
M. Pjević
8:40-9:00
Hronični bol kao zdravstveni problem: gde smo
sada?
M. Pjević
9:00-9:30
Neurofiziologija i patologija hroničnog bola: šta
lekar primarne zdravstvene zaštite treba da zna?
D. Nešić
Predavači
Prof. dr Miroslava Pjević, anesteziolog,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Asist. dr Dejan M. Nešić, fiziolog,
spec. fizikalne medicine i rehabilitacije,
Institut za medicinsku fiziologiju,
Medicinski fakultet, Beograd
Mr sc. med. Slañana Sakač, neurolog,
Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za neurologiju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Mr sc. med. Eržebet Patarica-Huber, anesteziolog,
Institut za onkologiju, Sr. Kamenica
9:30-10:00 Procena i dijagnoza hroničnog bola: Praktični saveti
S. Sakač
10:00-10:20 Hronični nekancerski bol
10:20-10:40 Hronični kancerski bol
M. Pjević
E. Patarica-Huber
10:40-11:40 Radionice u malim grupama: zdravstveni slučajevi
hroničnog nekancerskog i kancerskog bola – procena
i dijagnoza
S. Sakač , M. Pjević, E. Patarica-Huber
Pauza
12:00-12:15 Praktična farmakoterapija: šta treba znati?
Doc. dr Biljana Daničić, anesteziolog,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za anestreziju i intenzivnu terapiju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Prim. dr sc. med. Vesna Nišević, anesteziolog,
Klinika za pulmologiju Vojvodine, Sr. Kamenica
Asist. dr sc. med. Svetlana Simić, neurolog,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Prof. dr Ksenija Bošković, spe.fizikalne med. i rehab,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Klinički centar
Vojvodine, Novi Sad
Doc. dr Vojislava Bugarski, spec. med. psihologije,
Medicinski fakultet Novi Sad,
Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
M. Pjević
12:15-12:45 Neopioidni analgetici u terapiji hroničnog bola
B. Daničić
12:45-13:15 Terapija hroničnog bola sa opioidima u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti: Kada? Kako? Koliko?
V. Nišević
13:15-13:45 Koanalgetici u terapiji hroničnog bola
S. Simić
Ručak
14:45 -15:00 Fizikalni tretmani hroničnog bola
K. Bošković
V. Bugarski
15:15-16:00 Panel diskusija: Farmakoterapija zasnovana na
dokazima – pristup na bazi zdravstvenih slučajeva
Moderator: M. Pjević
Dodela sertifikata
Prijave se primaju najkasnije do 30. maja 2010.
Kurs je akreditovan sa 6 KME bodova za
polaznike i 11 KME bodova za predavače.
Adresa:
MEDICINSKI FAKULTET, Hajduk Veljkova br. 3, 21000
Novi Sad
Telefon/faks: 021/425-509
Prof. dr Miroslava Pjević, 063/560912
E-mail: [email protected]
15:00-15:15 Psihološka procena i tretmani
16:00-16:30 Testiranje polaznika i evaluacija kursa
Podaci ekspertne epidemiološke studije ukazuju da je hronični
bol umereno jakog i jakog intenziteta, prisutan kod 19%
odrasle evropske populacije. Sa efektima lečenja, 40%
ispitanika nisu bili zadovoljni. Ovi podaci ukazuju da i pored
napretka medicine, farmakološkog i tehnološkog razvoja,
hronični bol je još uvek podcenjen i nedovoljno tretiran.
Hronični bol je globalan zdravstveni problem, nezavisan od
nacionalnih i geografskih granica. Svetska zdravstvena
organizacija (SZO) u saradnji sa Meñunarodnom i Evropskom
asocijacijom za izučavanje bola (IASP i EFIC), usvojili su
2004. godine Deklaraciju, kojom se otklanjanje bola promoviše
kao osnovno ljudsko pravo. U medicini, otklanjanje bola
predstavlja etički imperativ, a nedovoljnost lečenja bola je
etički problem. Hronični bol za razliku od akutnog, traje
najmanje 3 meseca, tj. duže nego što je očekivano vreme za
tkivno ozdravljenje i rezoluciju bolesti i često je nepoznate
etiologije. Hronični bol danas se prepoznaje kao bolest sama
po sebi. Imajući u vidu kompleksnu i multidimenzionalnu
prirodu
hroničnog
bola,
lečenje
se
zasniva
na
multidisciplinarnom i multimodalnom pristupu. Brojne
prepreke adekvatnom lečenju hroničnog bola: nizak prioritet u
društvu, ignorisanje od strane zdravstvenog sistema, nedovoljni
nivoi znanja i veština zdravstvenih radnika, motivacija su da se
ovim seminarem podigne nivo svesnosti o ovom zdravstvenom
problemu i poboljšaju dijagnoza i tretman hroničnog bola, kao
posebnog kliničkog entiteta.
Kurs je namenjen lekarima opšte medicine, interne
medicine, anesteziolozima i lekarima koji rade u ustanovama za
stare osobe.
Učesnici kursa plaćaju kotizaciju u iznosu od 4.720,00
dinara (u kotizaciju je uključen PDV) na račun Medicinskog
fakulteta broj 840-1633666-55 (poziv na broj 291-500/3).
Download

PDF - UITBS