T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
20265820/903.07.04
Mart 2015 Aile Hekimliği
Nöbetleri
VALİLİK MAKAMINA
Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı'nın 2014 / 33 sayılı Aile
Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri genelgesine istinaden ilimizde bulunan tüm Aile Hekimleri ve
Aile Sağlığı Elemanlarının ekte sunulan listede belirtilen tarihlerde kendi görevli oldukları
Aile Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutmak üzere görevlendirilmelerini ;
Olurlarınıza arz ederim.
Uzm. Dr. Murat ÖZDEMİR
Halk Sağlığı Müdürü
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2015
Hüseyin ECE
Vali Yardımcısı
OLUR
.../.../2015
Muammer TÜRKER
Vali
Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. Defterdarlık Binası yanı
Ayrıntılı bilgi için: BİRİM SORUMLUSU ALİ İRİŞ
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1b1377a1-2877-4268-b702-82b07c7ef171 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

20265820/903.07.04 Konu : Mart 2015 Aile Hekimliği Nöbetleri