T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı :
Konu :
39062236-774.01.04-225
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Hizmet İçi Eğitim Semineri
05/02/2015
BAKANLIK MAKAMINA
Bakanlığımız 2015 Yılı Eğitim Planı gereğince, Mülki İdare Amirlerinin katılacağı “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Semineri”nin yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yerleri belirtilen katılımcılardan oluşan Afet ve
Acil Durum Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Semineri’nin, 16-20 Şubat 2015 tarihlerinde ve ekli program
doğrultusunda Antalya’da yapılmasını,
Anılan eğitime program görevlisi ile kursiyer olarak katılacakların eğitim tarihleri ile eğitim tarihlerinin
birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde, konferansçı olarak katılacakların ise sunum tarihleri ile
sunum tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli sayılmalarını,
Eğitime, konferansçı olarak katılacakların ek ders ücretleri ile konferansçı, program görevlisi ve
kursiyer olarak katılacakların görevli izinli oldukları süreler içerisinde hava veya kara yoluyla yapacakları
yol masrafları, yevmiyeleri ve konaklama ücretlerinin Başkanlığımız Bütçesinin ilgili harcama kaleminden
ödenmesini,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince Program Yöneticisi olarak
Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı İbrahim Ejder KAYA’nın, Program
Sorumlusu olarak Şube Müdürü Ramazan FANİ’nin, Program Görevleri olarak VHKİ Esra GADO ile
Başkanlığımız VHKİ Sedat ASLI’nın, Mutemet olarak ise Öğretmen Cüneyt GEROĞLU’nun
görevlendirilmelerini,
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet AVŞAR
Eğitim Dairesi Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
05/02/2015
Mükerrem ÜNLÜER
Vali
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
05/02/2015
Sebahattin ÖZTÜRK
Bakan a.
Vali
Müsteşar
EK :
1-Program (1 sayfa)
2-Katılımcı Listesi (3 sayfa)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (y3OdHd-2Z4I00-mKhmIx-0HkqtL-C185kAwB) kodunu yazınız.
1
Download

Onay (1 sayfa)