T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı :
Konu :
39062236-774.01.04-477
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Sınav Modülü Eğitimi
10/03/2015
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi :
Personel Genel Müdürlüğünün 06.03.2015 tarihli ve 25308947-774.99/3499 sayılı
yazısı.
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan personelin katılacağı
2015 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin modülünün kullanıcılarına yönelik
“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Eğitimi” yapılması ilgi yazı ile talep
edilmekte olup;
Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yerleri belirtilen katılımcılardan oluşan
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Eğitimi” nin, 23 – 27 Mart 2015 tarihleri
arasında ve ekli program doğrultusunda Antalya’da yapılmasını,
Anılan eğitime program görevlisi ile kursiyer olarak katılacakların eğitim tarihleri ile eğitim
tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde, konferansçı olarak katılacakların ise
sunum tarihleri ile sunum tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli
sayılmalarını,
Eğitime, konferansçı olarak katılacakların ek ders ücretleri ile konferansçı, program görevlisi ve
kursiyer olarak katılacakların görevli izinli oldukları süreler içerisinde hava veya kara yoluyla
yapacakları yol masrafları, yevmiyeleri ve konaklama ücretlerinin Başkanlığımız Bütçesinin ilgili
harcama kaleminden ödenmesini,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince Program Yöneticisi
olarak Personel Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanı Hüseyin GÖKDEMİR’in, Program
Sorumlusu olarak aynı birim Şube Müdürü Gönül KARAHAN ve Program Görevlileri olarak VHKİ
Haydar ALTINOK ile Başkanlığımızda görevli VHKİ Eda BÜYÜKBAYRAM’ın, Mutemet olarak ise
Başkanlığımızda görevli Tekniker Ali ÖZBULUT ile VHKİ Nuray AKGÜN’nün
görevlendirilmelerini,
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet AVŞAR
Eğitim Dairesi Başkanı
OLUR
10/03/2015
Aziz YILDIRIM
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
EK :
1-Program (2 sayfa)
2-Katılımcı Listesi (4 sayfa)
Download

Onay (1 sayfa)