HALKLA İLİŞKİLER
Yrd. Doç. Dr. Hakan KİRACI
1
HALKLA İLİŞKİLERİN ANLAMI
o Belirli bir tanımını yapmak zordur.
o Ticari olan ve olmayan tüm örgütleri ilgilendirir.
o Halkla ilişkiler;
o Mühendislere,
o Hukukçulara,
o İşletmecilere,
o Pazarlamacılara göre farklıdır.
2
ÇAĞDAŞ TOPLUMLARDA HALKA İLİŞKİLER
 Halkla ilişkiler yeni değildir.
 Halkla ilişkiler tekniklerinin kökü tarih öncesine
dayanmaktadır.
 Gelişen teknoloji ve haberleşme araçlarıyla birlikte halkla
ilişkilerde sürekli değişim ve gelişim içindedir.
3
HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ
 Toplumda halkın istek ve çıkarlarının kurumlarca
anlaşılabilmesi için aracıdır.
 Kurumlar ve çeşitli gruplar arasında karşılıklı anlaşmadır.
 Uzlaşmazlıkları ve çekişmeyi en aza indirir.
 Toplum bilincinin oluşmasına yardımcıdır.
 Evrensel bir çabadır.
4
HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI
 Bir örgütün halkla iyi ilişkiler geliştirebilmek için giriştiği tüm
eylemlerdir.
 İşletmenin çalışmalarına ilişkin olarak. Yoğun bir iletişim
sonunda sağlanan olumlu görüşlerdir.
 J. Marston’a göre halkla ilişkilerin 4 işlevi vardır:
1. araştırma (research)
2. eylem (action)
3. iletişim ( communication)
4. değerlendirme (evaluation)
5
HALKLA İLİŞKİLER EVRENSELDİR…
6
HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI
 İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsüne göre;
‘’halkla ilişkiler, bir örgüt ile bu örgütün yöneldiği kitle arasında,
iyi ilişkiler ve karşılıklı anlayış oluşturmak ve bunu
süreklileştirmek için girişilen planlı ve sürekli çabalardır.’’
Halkla ilişkiler , bir örgüte ve yöneldiği kitleye birbirleriyle uyum
sağlamaları için yardımcı olur.
7
HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL
ÖZELLİKLERİ
 Halkla ilişkiler bir yönetim ve pazarlama işlevidir.
 Kamu yararı gözetilir.
 Temelinde planlama vardır.
 Sürekli değerlendirme yapılır.
 Hedefi özel ve kamu kesimi tarafından kabul görmektir.
 Belli bir halk kesimine yöneliktir.
 Toplumsal bir konudur.
8
HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA
 Pazarlama, tüketici gereksinmelerini belirlemek, kestirmek ve
gidermek için girişilen bir yönetim işlevidir.
 Pazarlama tüketici odaklıdır ve tüketiciyi temel alır.
 Pazarlama karması elemanlarına ek olarak halkla ilişkilerde
eklenebilir.(P. Kotler)
 Pazarlama, bir örgütün mal ve hizmetini satmaktır.
 Halkla ilişkiler, örgütün kendisini satmayı amaçlar.
9
REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
 Reklam ve halkla ilişkiler birbirinden farklıdır.
 Halkla ilişkilerin amacı bilgilendirme, eğitim ve anlayış
yaratmaktadır.
 Reklamın amacı satışı artırmaktır.
 Reklam tek başına yetersizdir.
10
11
REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
Reklam ve Halkla İlişkiler arasındaki farklar:
-Halkla ilişkiler örgütün her türlü iletişimi ile ilgilidir.
-Reklam bütün iletişim araçlarını kullanır. Halkla ilişkiler belirli
araları kullanır.
-Reklam işletme dışı kitleye, halkla ilişkiler işletme iç ve dışına
yöneliktir.
-Halkla ilişkiler daha geniş iletişim işlevine sahiptir.
-Reklam belli bir ücret karşılığında yapılır.
12
Halkla İlişkiler ve Satış Tutundurma
 Satış tutundurma reklam dışındaki tüm çabaları kapsar.
 Satış tutundurma reklama göre daha kişisel olduğu için halkla
ilişkilere benzemektedir.
 Satış tutundurma satışları en üst düzeye çıkarmayı hedef
almaktadır.
 Halkla ilişkilerde doğrudan böyle bir hedef yoktur.
13

14
Halkla İlişkiler ve Duyurum (Tanıtım)
 Duyurum, yazılı basında ya da radyo ve televizyonda olumlu








bir sunuşla bir ürün, hizmet ya da işletmeye ilişkin önemli
haberler yayarak, iletişim kurmaktır.
Başlıca duyurum konuları:
Yeni ürün
Ar-ge sonuçları
Alınan büyük siparişler
Fiyatlardaki değişiklikler
Yönetim kurulu toplantıları
Sergi açılışları
Finansal tablolar
15
Halkla İlişkiler ve Duyurum (Tanıtım)
 Farklar:
 Halkla ilişkilerde kişiler, örgütün davranışlarıyla yakından
ilgilidir.
 Duyurumda belli konular kamuya iletilir.
 Duyurum tek yanlı bir iletimdir. Halkla ilişkiler karşılıklıdır.
 Duyurum biline bilgiye dayanır.
16
Duyurum ve Reklam Arasındaki İlişki
 Reklam bilgilendirmeye ve inandırmaya, duyurum ise sadece





bilgilendirmeye yöneliktir.
Reklam kısa süreli çabadır fakat duyurum uzun dönemlidir.
Duyurum daha çok haber, gazete ve magazin de yer alır.
Duyurumun saygınlığı ve güvenirliliği reklama göre fazladır.
Reklam çok kez yayımlanır, duyurum bir kez.
Reklamda bir bedel vardır. Duyurum için bir bedel söz konusu
değildir.
17
HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA
İLİŞKİSİ
 Propaganda, bir görüş, düşünce ya da inanç için destek aracıdır.
 Propaganda, kalpte ve beyinde yoğunlaşır.
 Günümüz propaganda araçları yazılı basın, radyo, tv ve
internettir.
 Propagandanın öğeleri; gerçekleri gizleme, çarpıtma, abartma
ve yalandır.
 Halkla ilişkiler ise; gerçekçi, yansız ve bencillikten uzaktır.
18
Propaganda Teknikleri
1. Halk adamı olma
2. Tanıklık
3. Genelleme
4. Öbür yüzünü gösterme
5. Özdeşleştirme
6. Benimsenmiş değerleri kullanmak (Erdem Sözleri)
7. Ad takmak (Damgalama)
19
HALKLA İLİŞKİLERİN KULLANILDIĞI
ÖRGÜTLER
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İşletmelerde Halkla İlişkilerin İşlevi
İşletmenin adını korumak ve geliştirmek
Bilgi iletme
Pazarlama iletişimi
Yatırımcı ilişkileri
Finansal ilişkiler
Çevresel ilişkiler
Çalışanlarla ilişkiler
Özel etkinliklerin yönetimi
Hükümet ilişkileri
Geleceğe dönük konuların yönetimi
20
HALKLA İLİŞKİLERİN KULLANILDIĞI
ÖRGÜTLER
2. Kitle Örgütlerinde Halkla İlişkiler
A.Ticaret ve Sanayi Örgütleri: işletmelerin ortak çıkarlarını
gerçekleştirmek için bir araya gelmelerini ifade eder.
B.İşçi sendikaları: üyelere çeşitli olanak sağlanması, yeni üyeler
kazanılması, üye isteklerinin gerçekleştirilmesi vb. faaliyetlerde
halkla ilişkileri önemlidir.
21
HALKLA İLİŞKİLERİN KULLANILDIĞI
ÖRGÜTLER
 2. Kitle Örgütlerinde Halkla İlişkiler
C. Meslek Örgütleri ve Kültürel Örgütler: üyelerin zamanlarını
değerlendirmeleri, meslek standartlarının belirlenmesi, konuşma,
gösteri vb. faaliyetlere halkın katılımını sağlarlar.
D. Toplumsal ve Dinsel Örgütler: kızılay, yeşilay, çeşitli çevre
örgütleri, dinsel amaçlı vakıflar örnektir.
E. Eğlence ve Spor Kuruluşları
F. Diğer Kuruluşlar: askeri, siyasal, eğitim, üniversite vb.
22
Download

PowerPoint Sunusu