BÖLÜM 2:
DRAMA NE DEĞİLDİR?
DRAMANIN AMAÇLARI
DRAMANIN GELİŞİMİ
KULLANILDIĞI ALANLAR
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
DRAMANIN ÖNEMİ
YARATICI (Eğitimde) DRAMA NE
DEĞİLDİR?
• Yaratıcı drama oyun oynama değildir.
• Yaratıcı drama tiyatro değildir.
• Yaratıcı drama dramatizasyon değildir.
OYUN
• Oyun, yalnız bir eğlence aracı değil,
oynayanın duygularının,
çatışmalarının,
• eğilimlerinin,
• kendi istek ve çevre etkilerinin içine
alındığı bir eylemdir.
TİYATRO DEĞİLDİR
Yaratıcı Dramada metin yoktur, tiyatroda metin vardır.
Yaratıcı dramada sahne şart değildir, tiyatroda sahne şarttır.
Yaratıcı dramada katılan herkes oyuncudur.
Tiyatroda oyunculuk becerisi olan ve oyunculuk eğitimi almış
oyuncular rol oynar.
Tiyatroda yönetmen son noktayı koyar, belirleyicidir.
Yaratıcı dramada lider yada öğretmen, süreci tasarlar, oyuncuyu
hazırlar ama müdahale edici değildir.
Lider kapıları açmaya çalışır.
YARATICI DRAMA
DRAMATİZAYON DEĞİLDİR
• Belli bir metne bağlı olarak yapılan
canlandırmalardır.
• Dramatizasyon, dramada kullanılan
bir teknik olmasına rağmen yaratıcı
dramayla arasında farklılıklar vardır.
• Dramatizasyonda bir metne bağlı
kalınır; roller ve olayın bitişi bellidir.
Yaratıcı drama da ise bir metinden
yola çıkılsa bile, olayın nasıl biteceği
ve roller katılımcılara bağlıdır.
Dramatizasyon daha çok okul
öncesinde kullanılır.
•YARATICI
DRAMANIN
GENEL
AMAÇLARI
YARATICI DRAMANIN GENEL
AMAÇLARI
• Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme
• Kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisini
geliştirme
• Demokratik tutum ve davranışlar geliştirme
• Estetik davranışlar geliştirme
• Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisi geliştirme
• İşbirliği yapabilme-birlikte çalışma becerisi geliştirme
• Sosyal duyarlılık yaratma
• Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü
• Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme
• Özetle yaratıcı drama, kişinin kendi
bedenine, duygularına düşüncelerine
ve çevresinde olup bitenlere bilinçli
olmasını amaçlar.
• Ayrıca oyun pedagojisi içinde yer alan
çağrışımların, duyguların, bilgi ve
deneyimlerin özgürleştiği bir
ortamın sağlanması yaratıcı
dramanın temel amaçlarından biridir.
• Kişinin evrensel, toplumsal, etik ve
soyut kavramları anlamlandırabilmesi
de yaratıcı dramanın eğitsel amaçları
olarak karşımıza çıkar.
• Ayrıca böyle bir grup çalışması
içerisinde yaşayarak öğrenme ve bilgi
edinmenin yanısıra, sözel anlatımın
gelişmesi ve toplumsallaşmanın
sağlanması da yer almaktadır.
•EĞİTİMDE
DRAMANIN
TARİHÇESİ
• 1870’lerde İngiltere’de başlayan ve
yaygınlaşan çocuk merkezli eğitimde,
özellikle çocukları yaşadıkları dönemin
farkına ve bilincine vardırmak üzere bir
yöntem olarak gelişmiştir.
• Eğitimde dramayı yöntem olarak
kullanan öncülerinden bazıları
şunlardır:
• Harriet Finlay Johnson (1910’lu yıllar, The Dramatic
Method of Teaching) Yöntemsel bir kitaptır. Sınıfta yaptığı
drama çalışmalarını içerir.)
• Henry Caldwell Cook (The Play Way, 1917)
• Peter Slade (Çocuk Draması, 1940’lar)
• Brian Way (Duygusal Yaşantılar, 1967)
• Dorothy Heathcote (Öğretmenin Role Girmesi, 1970’ler)
• Gavin Bolton (Eğitimde Dramanın Kuramına Giriş, 1979)
• Nellie Mccaslin (İlköğretimde Yaratıcı Drama, 1984)
TÜRKİYE’DE YARATICI
DRAMA
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
(Okul Tiyatrosu, 1908)
Selahattin Çoruh
(Okullarda Dramatizasyon, 1950)
Emin Özdemir
(Uygulamalı Dramatizasyon, 1965)
Tamer Levent ve Prof. Dr. İnci San
Buluşması, 1982
TÜRKİYE’DEKİ DRAMANIN
GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ OLAYLAR
• Uluslararası Eğitimde Dramatizasyon Semineri (1985).
• Çağdaş Drama Derneği (1990).
• YÖK Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması programında
sınıf öğretmeni ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren bölümlere
yaratıcı drama dersini zorunlu ders olarak koymuştur(1997).
• İlköğretim Okullarında Seçmeli Drama Dersi (1998).
• Tezsiz Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı (1999).
• Lider Yetiştirme Programı (ÇDD, 2000).
• Yaratıcı drama dersi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller, Türkçe ve
Sosyal Bilgiler öğretmenliklerine zorunlu ders olarak
konulmuştur (2007).
•YARATICI
DRAMANIN
KULLANILDIĞI
ALANLAR
YARATICI DRAMANIN
KULLANILDIĞI ALANLAR
• Okulöncesi yaşlardan başlayarak, herkesin katılabildiği
yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda
kullanılabilmektedir.
• Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik
danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak
çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik
engelli çocukların eğitimi, kültürlerarası çalışmalar,
ev kadınlarına yönelik çalışmalar, vb. alanlar
bulunmaktadır.
YARATICI DRAMANIN PROGRAM VE UYGULAMA
AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
DURUMLAR
• Uygulama yapılacak grubun yaşı, gelişimsel
özellikleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve becerileri
göz önünde bulundurulmalıdır.
• Amaçlar ve kazanımlar belirlenerek bunlara
uygun bir program hazırlanmalıdır.
• Bireysel farklılıklar göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Programa ilgi ve motivasyonu artıracak etkinlikler
seçilmelidir.
• Etkinlikler çocukları, araştırmaya, düşündürmeye,
ilgi ve merak uyandırmaya yönelik hazırlanmalıdır.
• Mekan önceden belirlenmeli ve çocukların
güvenlikleri düşünülmelidir.
• Program kesinlikle öğrenci merkezli
olmalıdır.
• Kazanımlar gerçekleştirilmiş mi? Takip
edilmelidir.
• Değerlendirmeler not edilmelidir.
• Rekabet oluşturulmamalıdır.
• Kazanmak, kaybetmek, birinci olmak gibi
ifadeler kullanılmamalıdır.
• Uygulama sonrasında motive edici pekiştireçler
kullanılmalıdır.
• Eğitimci, çocukların uygulamalarda, farklı
kişilerle farklı rolleri tercih etmelerini
sağlayabilmelidir.
• Örnekler, doğadan, günlük yaşamın içinden
basit, görsel ve kalıcı olmalıdır.
• Çocukların yanı sıra aile eğitimine de
önem verilmeli, aile katılımını destekleyen
drama çalışmaları da yapılmalıdır
• (Örnek: Sınıfta drama köşesi
oluşturulabilir.
• Anne babaların evde kullanmadıkları
eşyaları istenebilir. Kravat, takılar, çanta,
eldiven, ayakkabı, vb.).
•YARATICI
DRAMANIN
ÖNEMİ
YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ
Yaratıcı dramanın amacı çocukları,
kendini tanıyan, tanıtan ve kendini ifade edebilen,
özgür, yaratıcı, özgüven sahibi,
çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen,
hayal kurma yeteneğini geliştirebilen,
olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen,
dili etkili ve doğru kullanabilen,
duygu ve düşüncelerini kolay aktarabilen,
demokratik tutum ve davranışları gelişmiş
bireyler yetiştirmektir.
YARATICI DRAMA SÜRECİNDE
ÖĞRENCİLERİN BİRÇOK ÖZELLİĞİ GELİŞİR
•Kendini ifade eder.
•Hayal gücü gelişir ve sanatsal
farkındalığı artar.
•Sosyal farkındalığı artar.
•Konuşması akıcılık kazanır.
•Kendini tanır.
• Öz saygısı gelişir.
• Kendine güveni artar.
• Kendini disipline eder.
• Bilişsel farkındalığı artar.
• Diğer bireylerle işbirliği yapmasını öğrenir.
• Planlı düşünmenin gelişimi ve organize
edilmesini öğrenir.
• Fiziksel koordinasyonun gelişmesini sağlar.
• Çocukların, gerçek hayattaki problemlerin
farkına varmasına yardım eder.
Download

drama 2. bölüm