1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en
önemli özelliğidir?
A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar.
B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir.
C) Halkla ilişkiler karşılıklıdır.
D) Halkla ilişkiler güven duymayla aynı anlama
gelmektedir.
E) Halkla ilişkiler ciddiye alınmalıdır.
2. İletişim nasıl bir süreçtir?
A) İletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma
sürecidir.
B) İletişim bir karar verme sürecidir.
C) İletişim bir düşünme sürecidir.
D) İletişim bir yönetim sürecidir.
E) İletişim bir bilgi yönetimi sürecidir.
3. İletişim faaliyetinin olması için aşağıdakilerden
hangisi olmazsa olmazlardandır?
A) En az bir organizasyonun varlığı gereklidir.
B) En az iki sistemin varlığı gereklidir.
C) En az bir personelin varlığı gereklidir
D) En az bir sistemin varlığı gereklidir.
E) En az belli bir mali kaynağın varlığı gereklidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim çatışması doğuran
sebeplerden değildir?
A) Kültürel faktörler
B) Rol farklılıkları
C) Sosyal çevre faktörü
D) Empati
E) Algı farklılıkları
5. Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden
değildir?
A) Suçlayıcıdır
B) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir
C) Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir
D) Kişiyi incitir
E) Savunmaya itmez
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Halkla ilişkiler ile kurum arasında bağlantı yoktur.
B) Halkla ilişkiler ile iletişim tamamen birbirinden farklı
kavramlardır.
C) Halkla ilişkiler empatinin önemli bir parçasıdır.
D) Halkla ilişkiler ile reklam arasında bağlantı vardır
E) Halkla ilişkiler empatisiz iletişimdir
7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden
değildir?
A) Korku
B) Önkabul
C) Kararlılık
D) Duyarsızlık
E) Alınganlık
8. Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerek çözen kişiler ….
Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyle
tamamlanırsa yanlış olur?
A) Karşılarındakileri dikkatle dinlerler
B) Karşılarındaki kişilerin gereksinimlerini gözetirler
C) Yalnızca kendilerinin daha güçlü olduğunu düşündükleri
kişiler karsısında pes ederler
D) Çabucak gerilemezler
E) Sorunla ilgili herkesin sorunun çözümü üzerine
odaklaşabilmesini sağlarlar
9. İletişim sürecinde alıcının vericiye tepkilerini
aktardığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal
B) Mesaj
C) İleri bildirim
D) Geri bildirim
E) Kodu açma
10. Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci
basamağını özetler?
A) Kendi rolümüzün dışına çıkma becerisi
B) Başkasının rolünü üstlenme
C) Karşılıklı rol değişimi
D) Rolün iyi tanımlanması
E) Yapılacak işte belirsizliğin giderilmesi
11. Aşağıdakilerden hangisi görsel medya yollarından
biri değildir?
A) Televizyon
B) Basın bildirisi
C) Film
D) Gazete
E) İnternet
12.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın
engelleyicilerinden değildir?
A) Ses tonu
B)Anlaşılmaz bir konu
C) Beden dili
D)Statü farklılığı
E) Önyargılar
13.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın
engelleyicilerinden değildir?
A) Anlaşılmaz bir konu
B) Albenisiz mesaj
C) Soyut kavram ve olgular
D) Fazla bilgi yükleme
E) Stres
14.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen
davranışlardan değildir?
A) Sürekli yüksek perdeden konuşmak,
B) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek
C) Muhatabın dediklerini onaylamamak
D) Sen diliyle konuşmak
E) Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre
belirlemek
15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol
açar?
A) Açık bir dil kullanma
B) Kavramları açıklama
C) Muhatabı tehdit etme
D) Muhatabın fikirlerini de sorma
E) Muhataba karşı açık olma
16.Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
B) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana
doğru sallayın.
C) Konuşurken yönünüzü konuştuğunuz kişilere doğru
dönün
D) Çok fazla konuşmayın.
E) Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.
17.Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta
erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim
unsurlarındandır?
A) Açık gömlek yakası
B) Boyasız ayakkabı
C) Dar giysiler
D) Bakımsız diş, tırnak
E) Ütülü pantolon, gömlek
18.Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip
edip fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyip
onlar tarafından saygı duyulan kimselere ne denir?
A) Kanaat önderi
B) Muhtar
C) Âlim
D) Komutan
E) Üstad
19.Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları
isteklendirmek için yapılan iletişim aşağıdaki kitle
iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade
edilmektedir?
A) Motivasyon (Güdüleme)
B) Bilgilendirme
C) Eğitim
D) Ajitasyon
E) Propaganda
20.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin olumlu
işlevlerinden birisidir?
A) Manipülasyon
B) Ayrıştırma
C) Eğitim
D) Kışkırtma
E) Yanıltma
21.Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını
ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve
düşüncelerine ne ad verilmektedir?
A) Cemiyet
B) Kitle
C) Kamuoyu
D) Cemaat
E) Grup
22. Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan)
mesafesi ne kadardır?
a) 0-25cm.
b) 25-100cm.
c) 100-250cm.
d) 250-300cm.
e)300 ve üzeri
23. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak
24. I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru
olarak algılamamız önem arz etmektedir.
III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın
karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş
olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada
verilmiştir ?
a)I,II ve III
b)I,II ve IV
c)I,III ve IV
d) III ve IV
e)II,III ve IV
25. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri
değildir?
a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi
26. Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok
çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun
eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit
kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
27. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden
duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden
etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir
a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir
28. Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Engellerinden
“Alınganlık” İle En Yakın Anlama Sahiptir?
A) Bencillik
B) Duyarlılık
C) Duygusallık
D) Kişiselleştirme
E) Umursamazlık
29. Toplumsal İlişkilerde İnsanın Kendinin Farkında
Olması, Kendini Keşfetmesi, Olumlu Yönlerini Ortaya
Çıkarması, Olumsuz Yönlerini Olumluya Çevirmesi,
İletişimin Temel Becerilerinden Hangisini Kapsar?
A) Karşımızdakini Dinlememek
B) Kendini Tanımayı
C) Kendini Açmayı
D) Kendini Doğru İfade Etmeyi
E) Kendini Başkasının Yerine Koymayı
30.Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak b) Otoritemizi
kullanarak-Yazılı olarak
c) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak
e) Hiçbiri
31. Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu
durumda;
a) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir.
b) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.
32. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin tanımıdır?
A) Bir takım iletişim araçlarının hedef kitleye ulaştırılması sürecine “kitle
iletişimi” adı verilir.
B) Bir takım bilgilerin/sembollerin personele iletilmesi sürecine “kitle
iletişimi” adı verilir.
C) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım hedefler tarafından
üretilerek iletişim kuralları haline getirilmesi sürecine “kitle iletişimi” adı
verilir.
D) Birçok iletişim bilgisinin toplanarak insanlara dağıtılması sürecine
“kitle iletişimi” adı verilir.
E) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım kaynaklar tarafından
üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından
yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir.
33- Kaynak ve hedefin(alıcının) aktif olduğu karşılıklı
geribildirimin sağlandığı iletişim türü hangisidir?
A ) Tek yönlü iletişim
B ) İki yönlü iletişim
C ) Motivasyon
D ) Propaganda
E ) Hiçbiri
34- Mesajı alan ve değerlendirenin bunu göstermek için
göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir?
A ) Mesaj
B ) Geribildirim
C ) Kaynak
D ) İletişim
E ) İletişim ortamı
35- Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir?
A ) Tehdit etmek
B ) Öğüt vermek
C ) Ahlak dersi vermek
D ) Emir vermek
E ) Hepsi
36- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
öğelerinden değildir?
A ) Kaynak
B ) Hedef
C ) Mesaj
D ) Konuşma
E ) Alıcı
37- Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim sürecindeki
öğelerden kaynak’ın özelliklerinden biri değildir?
A ) İnanılırlık
B ) Saygınlık
C ) Sevilme
D ) Sevme
E ) Güvensizlik
38- İletişimin öğelerinden kod açma nedir?
A ) Şifrelenen mesajın şifresinin çözülmesidir
B ) Şifrenin iyi yazılmasıdır
C ) Şifrenin gizli gönderilmesidir
D ) Şifrenin olmamasıdır
E ) Kod açmanın diğer adı iletişimdir
39- Güvenlik görevlisi problemli kişinin duygu ve
davranışları arasında farklılık, cümleleri arasında
tutarsızlık gözlediğinde şu tekniklerden hangisini
kullanmalıdır?
A ) Çelişkilere dikkat çekme
B ) Duyguları yansıtma
C ) Yüzleşme tekniği
D ) Azarlama
E ) Bilgi vermek
40- Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden
hangisi yanlıştır?
A ) Vücut dili kültürden kültüre göre farklılık gösterir
B ) Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir
C ) Vücut dili her zaman iradî (istemli) bir harekettir
D ) Vücut dili sadece insanlarda vardır
E ) Vücut dili bireylere göre farklılık gösterir
41- Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından
tam bir örtüşme halidir. cümlesi hangi kavramı tarif
etmektedir?
A ) Beden dili
B ) Sempati
C ) Etkili dinleme
D ) Empati
E ) Etkili konuşma
42- İletişimi aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir?
A ) Birlikte yönetim faaliyetine denir
B ) Bir mesajın (duygu, düşünce ya da bilginin) karşılıklı
aktarılması işlemidir
C ) İletinin yazılarak kayda alınmasına denir
D ) Yönetim amaçlı insanlara yardım etmektir
E ) Mesajın iyi anlaşılması demektir
43- İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi
yanlıştır?
A) Beden dili kullanmak bir çeşit iletişimdir
B) Argo kullanmak iletişimde başarıyı artırır
C) Başarılı bir iletişim için açık ve sade bir dil kullanmak
gerekir
D) Bir iletişimde kullanılan dilin içeriği, iletişimin kalitesini
belirler
E) İletişimin etkililiği için hedefin kültür ve eğitim seviyesine
uygun konuşmak gerekir
44- İletişimde mesajın şifrelerinin çözülmesine ne denir?
A) Kaynak
B) Mesaj
C) Kodlama
D) Hedef
E) Kod açma
45- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın
engelleyici özelliklerindendir?
A) Ortamın gürültülü olması
B) Konuyu iyi bilme
C) Cümle kuramama
D) Anlaşılmaz bir konu
E) Geri beslemenin yetersizliği
46- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim şeklidir?
A) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme
B) Sürekli geçmişi hatırlatmak
C) Karşıdakinin söylediklerini onaylamamak
D) Kişiye ismiyle hitap etme
E) Karşısındakiyle göz teması kurmadan konuşma
47- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim
çeşitlerindendir?
A) TV belgeseli
B) Mitingde konuşma
C) Kitap
D) Makale
E) Mektup
48- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta
erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim
unsurlarındandır?
A) Üstten üç düğmesi açık gömlek
B) Takım elbise
C) Boyalı ayakkabı
D) Düzgün tıraş
E) Ütülü pantolon, gömlek
49- Aşağıdakilerden hangisi iletişim konusu ile ilgili
doğru bir bilgi değildir?
A) İnsanlar arasındaki iletişim sadece konuşarak
gerçekleşir
B) İletişim birlikte yaşamanın bir gereğidir
C) Mesajların kullandığı somut araçlara kanal denir
D) İletişimi başlatana kaynak denir
E) İletişimin pek çok çeşidi vardır
50- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen
davranışlardandır?
A) Kelimelerin tonlamasına dikkat etmek
B) Karşıdakilerin düşüncelerine de müracaat etmek
C) Dinleyenin seviyesine göre konuşmak
D) Muhatabı tehdit ederek konuşmak
E) Konuşurken yönünü karşısındakine dönerek konuşma
Cevap Anahtarı
1- C 2-A 3-B 4-D 5-E 6-D 7-C 8-C 9-D 10-B
11-B 12-C 13- B 14-B 15-C 16-B 17-E 18-A
19-A 20-C 21-C 22-A 23-C 24-A 25-E 26-E
27-E 28-D 29-B 30-C 31-B 32-E 33- B
34-B 35-E 36-D 37-E 38-A 39- C 40- C
41-B 42-B 43-B 44- E 45-C 46-D 47-B
48-A 49-A 50-D
Download

sinav_sorulari_3