MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2014-2015 AKADEMİK YILI
İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
I
İÇİNDEKİLER
Sayfa
I. MİSYON VE VİZYON
1
II. YÖNETMELİK
2
III. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
9
IV. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
11
V. ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI
24
VI. TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI
33
VII. SIKÇA SORULAN SORULAR
40
VIII. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
50
II
Sevgili Öğrenciler,
Uzun ve yorucu bir çalışma sonunda bilginin sevgiyle kucaklaştığı Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’ni kazandınız. Bu başarınızdan dolayı sizleri yürekten kutlarım.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak temel hedefimiz, kişisel ve sosyal gelişiminiz için
bütün imkânları sunarak sizleri en üstün akademik standartlarda yetiştirmektir. Sizlerin,
kendine güvenen, yenilikçi ve sosyal sorumluluk sahibi mezunlar olarak iş hayatına atılarak
ülkemizin geleceğinde önemli roller üstlenmenizi hedefliyoruz.
Ayrıca millî değerlerimize bağlı, dünyayı iyi bilen, çağımızı anlayan, kavrayan bilinçli
mezunlar olmanızı istiyoruz. Bütün bunlar için iyi bir yabancı dil bilgisi gereklidir. Okulda
öğrendiğiniz yabancı dil, mezuniyet sonrasında istihdam edilme imkânlarınızı da doğrudan
etkileyecektir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak sizlerin bu hedeflere ulaşmanızda
bütün eğitim imkânlarını sunmayı temel görev olarak kabul ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle hazırlık okulunda ve eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Rektör
III
Sevgili Öğrencilerimiz,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, 01.04.2005
tarihinde kurulmuştur. Okulumuz, Üniversitemizin İngilizce eğitim veren Mühendislik Fakültesi,
Eğitim Fakültesi İngilizce ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri, Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü, İİBF Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğrencilerine zorunlu yabancı
dil hazırlık eğitimi ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe hazırlık eğitimi vermektedir. Bunun
yanı sıra üniversitemizin diğer bölümlerinin ortak zorunlu yabancı dil dersleri de
Yüksekokulumuz tarafından verilmektedir. Okulumuz, kurulduğu günden bu yana
öğrencilerimizin üniversite eğitiminde ve günlük yaşamlarında yabancı dili etkili biçimde
kullanabilmelerini ve iş hayatlarında da kariyerlerine katkı sağlayacak bir eğitimi sunmayı ilke
edinmiştir. Yüksekokulumuz, kendi alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla başarı odaklı bir
eğitim vermekte olup tüm öğrencilerimizin başarı düzeylerine göre kurlara ayırıp seviyelerine
göre eğitim sunmaktadır.
Küreselleşen dünyada yabancı dilin önemi ve değeri tartışılmayacak kadar açıktır. Üniversitemiz
her geçen gün hızlı bir şekilde uluslararasılaşırken bu sürecin en büyük sorumluluk görevini de
okulumuz üstlenmiştir. Yabancı dil yetkinliğinin diplomanız kadar değerli olduğuna inandığımız
için hepinizin yabancı dil bilgisine sahip olmanızı yürekten arzuluyoruz.
Bu kitapçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu'nda
(SKYDYO) geçireceğiniz bir yıl boyunca size yardımcı olacak bilgiler içermektedir. Kitapçığı
dikkatlice okuduktan sonra daha fazla bilgi için öğretim elemanlarından ve SKYDYO
İdaresi'nden bilgi alabilirsiniz.
Bu bir yıl içinde yapacağınız her bir ders ve düzenli günlük çalışmalar başarınız için çok
önemlidir. İlk günden itibaren düzenli çalışmak başarınıza büyük katkı sağlayacaktır. Aksi
takdirde geriye dönmeniz ve eksiklerinizi kapatmanız çok zor olur. Bunun için bir çalışma
programı hazırlamanızı, derslerde öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrarlamanızı ve ödevlerinizi
muhakkak yapmanızı tavsiye ederim.
Sevgili Öğrencilerimiz,
Yabancı Diller Yüksekokulu'nda geçireceğiniz bir yıl boyunca ve öğrenim hayatınızda başarılar
dilerim.
Prof. Dr. Ali AKAR
Müdür
4
I. MİSYON VE VİZYON
MİSYON:
Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin saptadığı yabancı dil politikası
doğrultusunda, nitelikli yabancı dil eğitim-öğretimi yürüterek öğrencilerin, mesleki
yaşamlarında, akademik çalışmalarını sürdürmede, ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı
farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmelerine, yabancı dil bilgisi ve becerilerini
geliştirmelerine ve bağımsız dil öğrenmelerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmayı
amaç edinir.
VİZYON:
Avrupa Konseyinin “Yabancı Diller Öğrenimi-Öğretimi Ortak Ölçütleri” çerçevesinde,
yabancı dil(ler) öğretimi vererek, yetkin akademik/idari kadrosu, güncel teknik donanımı,
uygun fiziki yapılanması ile yabancı dil öğretiminde toplam kaliteyi yakalayarak, ülkenin
eğitim düzeyi yüksek Yabancı Diller Yüksekokullarından birisi olmak.
5
II. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; (Değişik ibare:RG-10/4/201328614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü yabancı dil
hazırlık programları ile diğer yabancı dil derslerinin eğitimi-öğretimi ve sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14
üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade
edilen dil seviyelerini,
b) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanan programların
kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği
sayıda dönem içinde yapılan sınavları,
c) İleri yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf
tutulmuş ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitimleri boyunca seçmeli olarak
verilen dersleri,
ç) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendine göre uygulanan İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Senato tarafından
belirlenen diğer yabancı dil derslerini,
d) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Öğrencilerin ortak zorunlu
yabancı dil derslerinden muaf olmak için girebildikleri sınavı,
e) Rektör: (Değişik ibare: RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
6
Rektörünü,
f) Senato: (Değişik ibare: RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Senatosunu,
g) Seviye tespit sınavı: Yabancı dil hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin
yabancı dil seviyelerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı,
ğ) Üniversite: (Değişik ibare: RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesini,
h) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık
eğitim-öğretimini,
ı) Yeterlik sınavı: Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programına dâhil olan öğrencilerin
yabancı dil hazırlık programından muaf olmaları ve/veya hazırlık programını başarıyla
tamamlamış olmaları için girmek zorunda oldukları sınavı,
i) Yönetim Kurulu: Yüksekokulun Yönetim Kurulunu,
j) Yüksekokul: (Değişik ibare: RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunu,
k) Yüksekokul Kurulu: Yüksekokulun Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretimiyle İlgili Esaslar
Derslerin programlanması
MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
hükümlerine göre programlanır ve uygulanır.
Yabancı dil seçimi ve ders kayıtları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırırken ortak zorunlu yabancı dil
derslerinden birini seçerler; seçtikleri dersin ortaöğretimde aldıkları yabancı dil dersi olması
koşulu aranmaz.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden birinden muaf olmuş veya bu dersleri almış
7
ve başarılı olmuş öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda farklı ortak zorunlu yabancı dil
derslerini seçmeli olarak alabilirler.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet
MADDE 6 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı
başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı
verilmez.
(2) (Değişik:RG-10/2/2014-28909) Bu sınava, eğitim-öğretimini tamamen veya
kısmen yabancı dilde yapan bölüm öğrencileri dışında kalan isteğe bağlı hazırlık
programından ve söz konusu derslerden başarısız olan öğrenciler girebilir.
(3) Sınava girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili
birimlere başvururlar. Bu öğrencilerin isimleri Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.
(4) Yabancı dil hazırlık programını başaran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil
derslerinden muaf sayılırlar.
(5) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya
uluslararası yabancı dil sınavlarından B1 seviyesinde başarılı olduklarını belgeleyenler, ortak
zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri sınav ve değerlendirme esasları
MADDE 7 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınav ve değerlendirmesinde;
27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek
zorundadır.
Mesleki yabancı dil dersleri
MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, güz ve
bahar yarıyıllarında verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerinden başarısız olanlar, mesleki
yabancı dil derslerini alamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarla İlgili Esaslar
Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretimi kısmen veya tamamen bir yabancı dilde yapan
bölüm/program öğrencileri B2 seviyesinde zorunlu, bu bölüm ve programlar dışında kalan ve
8
merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu
belirtilen bölüm ve program öğrencileri B1 seviyesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
eğitimi alırlar.
(2) Birimlerde hangi dilde/dillerde isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık eğitimi yapılacağı,
ilgili birim kurulunun önerisi ve Yüksekokul Kurulunun görüşü alınarak Senatonun onayına
sunulur.
(3) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programı uygulayacak bölüm/programlara
tahsis edilecek öğrenci kontenjanları, Senato tarafından belirlenir.
(4) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim süresi her bir
yabancı dil hazırlık programı için iki yarıyıldır. Bu süre bir akademik yılda otuz haftadan az
olamaz.
Hazırlık programına başvuru ve kabul
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim-öğretim
yılı başında duyurulur. Başvurular, Üniversiteye kesin kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin
kayıtlı olduğu birimlerde yapılır. Öğrenciler, kayıt anında seviye tespit sınavına giriş belgesi
alırlar. İlgili birimlerde oluşan aday listeleri Yüksekokula bildirilir. İsteğe bağlı yabancı dil
hazırlık programı alan bölüm/program öğrencilerinin kesin kayıtları kontenjan dahilinde
Yüksekokul tarafından, zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan bölüm/program kayıtları
ise ilgili birimler tarafından yapılır.
Seviye tespit sınavı
MADDE 12 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve hazırlık programına devam
etmek veya bu programdan muaf olmak isteyen öğrenciler seviye tespit sınavına girerler.
(2) Seviye tespit sınavının tarihi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Seviye tespit sınavına
katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kabul edilen bölüm/programlara kayıt
yaptıran öğrencilerden seviye tespit sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç
seviyesinden başlarlar.
(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerden
seviye tespit sınavına girmeyenler hazırlık programına kabul edilmezler.
(5) (Değişik:RG-10/2/2014-28909) Seviye tespit sınavında 100 üzerinden 70 ve
üzerinde puan alan öğrenciler, hazırlık programı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
9
Yabancı dil hazırlık programına, seviye tespit sınavından 69 ve altında puan alan ve yeterlik
sınavında başarılı olamayan öğrenciler, seviye tespit sınavında aldıkları puana göre ileri
seviye, orta seviye veya başlangıç seviyesi gruplarından birine yerleştirilirler. Bu grupların
puan aralıkları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.
Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran
öğrencilerin muafiyet esasları
MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt
yaptıran öğrencilerden;
a) (Değişik:RG-10/2/2014-28909) Eğitim-öğretim yılı başında girdiği seviyede yapılan
yeterlik sınavında 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar.
b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya
uluslararası yabancı dil sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyenler, yabancı dil hazırlık
programı eğitiminden muaf olurlar.
(2) Daha önceki öğreniminde yabancı dil hazırlık programını başararak yatay veya
dikey geçiş yolu ile gelen veya merkezi yerleştirme sistemi ile Üniversiteye yeniden yerleşen
ve kaydolan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
(3) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan ve yeterlik sınavında başarısız olan
zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrenciler yabancı dil hazırlık programlarına
devam ederler.
Seviyeler arası geçiş
MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, eğitim-öğretim
yılı içerisinde başarı durumlarına göre alt ve üst seviye gruplarına, ilgili öğretim
elemanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla geçebilirler.
Yabancı diller hazırlık programı başarı durumu
MADDE 15 – (Değişik:RG-10/2/2014-28909)
(1) Yabancı dil hazırlık programlarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanan
öğrencilerin yılsonu başarı notunun hesaplanması için yılsonunda yapılan yeterlik sınavından
100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı
başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ile yılsonunda
yapılan yeterlik sınavının %60’ının toplamının 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.
Yabancı diller hazırlık programı başarısızlık durumu
10
MADDE 16 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı ikinci yarıyılı sonunda yapılan
yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla
geliştirerek takip eden dönemlerde uygulanacak yeterlik sınavlarına girme hakkına
sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statülerine devam ederler.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programında başarısız olan öğrencilere; Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (Değişik:RG-10/2/2014-28909)
(1) Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin en az %85’ine devam etmek
zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler mazeretleri kabul edilmiş olsa
dahi başarısız sayılırlar ve derslere devam edemezler. Bu öğrencilerin durumları, Yüksekokul
Müdürlüğünce ilgili birimlere bildirilir. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı içinde yapılan
sınavlara ve yılsonunda yapılacak olan yeterlik sınavına katılamazlar.
(2) Devamsızlık durumlarına itiraz ilan tarihinden itibaren iki gündür.
Ara sınavlar
MADDE 18 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi süresince, ara sınavlar, bunlara ait mazeret
sınavları ile kısa süreli sınavlar yapılır. Ara sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü
olarak yapılabilir. Sınavların yapılış biçimi ve sayısı Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenerek
sınavdan en az bir hafta önce ilan edilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (Değişik:RG-10/2/2014-28909)
(1) Yeterlik sınavları; isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan birim
öğrencilerine uygulanır.
(2) Yeterlik sınavlarının tarihleri, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavları, güz
yarıyılı başında, bahar yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Bu
sınavlardan;
a) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına, Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran,
daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan ve lisansüstü programlarına kayıt
yaptıran öğrenciler girebilirler.
b) Bahar yarıyılı başında yapılan sınava, daha önceki yıllarda zorunlu hazırlık
11
programından başarısız olanlar ile lisansüstü öğrencileri girebilirler.
c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına, hazırlık programına devam
etmekte olup devam şartını yerine getiren, daha önceki yıllarda hazırlık programından
başarısız olan öğrenciler girebilirler.
(3) Bu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Yeterlik sınavı, Yüksekokul
Müdürlüğünce düzenlenir.
İleri yabancı dil dersleri
MADDE 20 – (1) Yüksekokul Kurulu tarafından, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
programında başarılı olan öğrencilere, seçmeli ve ön koşullu ileri yabancı dil derslerinin
açılması Senatoya önerilir.
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı
MADDE 21 – (1) Merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
programının bulunduğu belirtilen bölüm ve programlara kabul edilen öğrenciler bu kapsama
girerler.
(2) Programı başarı ile tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları
bölüm/programlarda öğrenimlerine devam edebilirler; ancak, bu öğrenciler kendi
bölüm/programlarında öğrenimlerine devam ederken Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen dersleri alamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim
Kurulu tarafından çıkarılan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, (Değişik ibare:RG10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği, 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik
ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve
Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 12/3/2007 tarihli ve 26460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
12
Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
(1) Bu yönetmeliğin adı “Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” iken 10/4/2013 tarihli ve 28614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muğla
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/6/2012
28310
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
1.
2.
10/4/2013
28614
10/2/2014
28909
3.
III. 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları ve Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları
01-05 Eylül 2014
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha
önceki Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Yeterlik
Sınavı Başvuruları
01-05 Eylül 2014
13
İlk Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı
Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet Sınavı
Başvuruları
Lisansüstü Öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
Başvuruları
Kayıt Yenileyen Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı
Dil(Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet Sınavı Başvuruları
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı
(İng./Alm.)
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı
(Türk.)
Eğitim-Öğretiminin Tamamen veya Kısmen Yabancı
Dilde (İngilizce-Almanca) Yürütüldüğü Programlar İçin
Yeterlik Sınavı
01-05 Eylül 2014
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlilik Sınavı
11 Eylül 2014
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı
10 Eylül 2014
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Asıl Aday
Kayıtları
Kontenjan Dahilinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık
Programı Yedek Aday Kayıtları
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça)
Muafiyet Sınavı
Güz Yarıyılı Derslerinin Başlaması
2 Haftalık Eğitim-Öğretim
1. Ara Tatil (1 hafta)
14 Haftalık Eğitim-Öğretim
Güz Yarıyılı Derslerinin Sonu
2. Ara Tatil (3 hafta)
Lisansüstü Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
Başvuruları
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarından Daha
Önceki Yıllarda Başarısız Olan Öğrenciler İle Lisansüstü
Öğrencileri İçin Yeterlilik Sınavı
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması
8 Haftalık Eğitim-Öğretim
3. Ara Tatil (1 hafta)
8 Haftalık Eğitim-Öğretim
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha
önceki Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Yeterlik
Sınavı Başvuruları
Bahar Yarıyılı Derslerinin Sonu
11 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
9 Eylül 2014
9 Eylül 2014
10 Eylül 2014
12 Eylül 2014
17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
22 Eylül-03 Ekim 2014
06-10 Ekim 2014
13 Ekim 2014-16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
19 Ocak -6 Şubat 2015
19-30 Ocak 2015
05 Şubat 2015
09 Şubat 2015
09 Şubat-03 Nisan 2015
06-10 Nisan 2015
13 Nisan-5 Haziran 2015
08-10 Haziran 2015
05 Haziran 2015
14
Yabancı Dil Hazırlık Programı B1-B2 Yeterlik Sınavı
11 Haziran 2015
IV. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
A. Akış Şemaları
B2 BEGINNER DÜZEY AKIŞ ŞEMASI
1. DÖNEM
Öğrenim Süresi
: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati : 30
Kaynaklar
: Speak Out Beginner SB & WB
Speak Out Elementary SB & WB / Pre-Int. SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı /
5 Yazma Portfoyü / 3 Kelime Sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
II. DÖNEM
Öğrenim Süresi
: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati : 30
Kaynaklar
: Speak Out Pre-Int. SB & WB / Int. SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı / 6 Yazma Portfoyü /
3 Kelime Sınavı/ 1 Konuşma Sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
1 Proje Çalışması
B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR
4 Başarı Sınavı & 1Konuşma Sınavı
6 Dilin Kullanımı Sınavı
6 Kelime Sınavı
11 Yazma Portföyü
Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
Proje Çalışması (II. dönem)
:
:
:
:
:
:
%45
%15
%15
%10
%10
%5
B2 YETERLİK SINAVI
Geçme Koşulları:
15
Yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ve yıl sonunda B2 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının
% 60’ının toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı
sayılır.
B2 ELEMENTARY DÜZEY AKIŞ ŞEMASI
1. DÖNEM
Öğrenim Süresi
: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati: 28
Kaynaklar
: Speakout Elementary SB & WB / Pre-Int. SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı /
8 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı/ Sınıf İçi Performans
Değerlendirmesi
2. DÖNEM
Öğrenim Süresi
: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati : 28
Kaynaklar
: Speakout Pre-Int SB & WB / Int. SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı / 1 Konuşma Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı
4 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı / Sınıf İçi Performans
Değerlendirmesi / 1 Proje çalışması
B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR
4 Başarı Sınavı ve 1Konuşma Sınavı:
6 Dilin Kullanımı Sınavı
6 Kelime sınavı
12 Yazma Portföyü
Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
Proje çalışması (II. dönem)
:% 45
: %15
: %15
: % 10
: %10
: %5
B2 YETERLİK SINAVI
Geçme Koşulları:
Yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ve yılsonunda B2 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının
% 60’ının toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı
sayılır.
16
B2 PRE-INTERMEDIATE DÜZEY AKIŞ ŞEMASI
1. DÖNEM
Öğrenim Süresi : 16 Hafta
Haftalık Ders Saati: 20
Kaynaklar
: Speakout Pre-Int/Int SB & WB
Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı / 3 Dilin Kullanımı Sınavı/ 7 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı /
Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
II. DÖNEM
Öğrenim Süresi : 16 Hafta
Haftalık Ders Saati: 20
Kaynaklar
: Speakout Int. SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı / 1 Konuşma Sınavı / 3 Dilin Kullanımı Sınavı
/ 5 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı / Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi / 1 Proje Çalışması
B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR
4 Başarı Sınavı ve 1Konuşma Sınavı
6 Dilin Kullanımı Sınavı
6 Kelime sınavı
13 Yazma Portföyü
Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
Proje Çalışması (II. dönem)
:
:
:
:
:
:
%45
%15
%15
%10
%10
%5
B2 YETERLİK SINAVI
Geçme Koşulları:
Yıl içi toplam başarı puanının %40 ı ve yılsonunda B2 düzeyinde yapılan yeterlik sınavının
% 60 ının toplamı 60 ve üzeri olanlar yeterlik sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı
sayılır.
17
B1 BEGINNER DÜZEY AKIŞ ŞEMASI
1. DÖNEM
Öğrenim Süresi
: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati : 24
Kaynaklar
: Speak Out Starter SB & WB
Speak Out Elementary SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı / 5 Yazma Portföyü /
3 Kelime Sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
II. DÖNEM
Öğrenim Süresi
: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati : 24
Kaynaklar
: Speak Out Elementary SB & WB / Pre-Int. SB & WB
Speak Out Pre-Int. SB & WB
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı/ /3 Dilin Kullanımı Sınavı /1 Konuşma Sınavı/ 5 Yazma
Portföyü / 3 Kelime Sınavı / Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi
B1 YIL İÇİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
4 Başarı Sınavı &1 Konuşma Sınavı
: %50
6 Dilin Kullanımı Sınavı
: %15
6 Kelime Sınavı
: %15
10 Yazma Portföyü
: %10
Sınıf İçi Değerlendirme
: %10
B2 YETERLİK SINAVI
Geçme Koşulları:
Yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ve yıl sonunda B1 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının
% 60’ının toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı
sayılır.
18
B. Ders ve Sınav İçerikleri / Uygulamaları
i. Ders İçerikleri / Uygulamaları
1. Tanım:
Temel Ders (Main Course) bir akademik yıl boyunca seviyeye göre haftada 26 ile 30 saat
arası yapılır. Bu dersin amacı öğrencilerin hedef dilin tüm becerilerine (dinleme, okuma,
yazma ve konuşma) sahip olabilmeleri için gerekli stratejileri, başlangıç / orta başlangıç
düzeyde dilbilgisi yapılarını, kelime ve kalıplarını vermek ve böylelikle öğrencilerin bu
becerileri pekiştirmelerini ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
2. İçerik ve İşleyiş:
Temel Ders (Main Course) en az 2 en çok 4 öğretim elemanı tarafından yürütülür. Bu ders
için başlangıç / orta başlangıç düzeyde bir öğretim materyali seçilir. Kullanılan ders kitabıyla
öğrenciler, farklı türde konular içeren üniteleri takip ederek, hedef dilin dil bilgisi yapılarına,
ünite konularına paralel okuma metinlerine, yazma alıştırmalarına ve konuşma aktivitelerine
maruz kalırlar. Derste okutulan kitap, kitaba ait alıştırma kitabı ve öğretim elemanlarının
uygun gördükleri dilbilgisi kitabı ve ek materyallerle desteklenmektedir.
3. Proje Çalışması (Project Work):
2. dönemde 1 kez uygulanır. Yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %5’dir. Bu uygulamada
öğrenciler derse giren öğretim elemanlarından biriyle beraber çalışırlar. Birlikte karar
verdikleri bir konuda bireysel olarak ya da iki veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde
belirlenen kriterler dahilinde afiş, broşür/kitapçık, slayt sunumu hazırlanarak veya anket
uygulanarak yapılan bir çalışmadır. B1 düzeyinde eğitim alan öğrenciler proje çalışması
yürütmez.
PROJE ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Sürecin Değerlendirilmesi
Sunulacak konunun zamanında seçilmesi ve öğretim elemanının bilgilendirilmesi
Belli zamanlarda öğretim elemanıyla konuyla ilgili görüşmesi
Yazılı dokümanın zamanında öğretim elemanına teslim edilmesi
Yapılan çalışmanın öğrenciye ait olması
Ürünün Değerlendirilmesi
Seçilen Konunun Başarıyla Sunulması
Kelime kullanımı
Dil Bilgisi ve Biçim Bilgisi
Akıcı konuşma
Sunum Becerileri
Anlaşılabilirlik
Görsel Materyaller
Toplam
PUAN
30
5
5
5
15
70
15
10
10
10
10
8
7
100
19
4. B2 İçin Yazma Portföyü (Writing Portfolio):
Öğrencilerin belirlenen konularla ilgili ürettikleri yazı çalışmalarını eğitim yılı boyunca bir
portföy halinde muhafaza ettikleri ve yazı becerilerinde kat ettikleri aşamayı etkili bir şekilde
gözlemlemelerini sağlayan çalışmadır. Konular ders kitabı ile paralel olup öğrencilerin bunları
sınıf içinde yazmaları beklenir. Her yazı çalışması öğretim elemanları tarafından belirlenen
kriterlere göre değerlendirilip yazı çalışmasının ilk haline 60 üzerinden, son haline ise 40
üzerinden bir not verilir. Son not her iki değerlendirmenin toplamıdır. Yazma portföyü sayısı
başlangıç ve orta başlangıç düzeyinde 11, orta altı düzeyinde ise 6’dır. Yazma portföyü
çalışmasının yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %10’dur.
B1 İçin Yazma Portföyü (Writing Portfolio)
Öğrencilerin belirlenen konularla ilgili ürettikleri yazı çalışmalarını eğitim yılı boyunca bir
portföy halinde muhafaza ettikleri ve yazı becerilerinde kat ettikleri aşamayı etkili bir şekilde
gözlemlemelerini sağlayan çalışmadır. Konular ders kitabı ile paralel olup öğrencilerin bunları
sınıf içinde yazmaları beklenir. Her yazı çalışması öğretim elemanları tarafından belirlenen
kriterlere göre değerlendirilip yazı çalışmasının ilk hali üzerinden bir not verilir. Yazma
portföyü sayısı 10’dur. Yazma portföyü çalışmasının yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı
%10’dur.
5. Sınıf içi Performans Değerlendirmesi (Teacher Assessment):
Derse giren öğretim elemanları tarafından ayrı ayrı verilip ortalaması alınarak ayda bir kez
belirlenen bir nottur. Bu notun yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %10’dur.
Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi Kriterleri:
Öğrencinin sınıf içi başarı notunun verilmesinde genellikle aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulur;
- Sınıf içi davranışları,
- Derse ilgisi ve katılımı,
- Ev ödevini gereken titizlik ve dikkatle hazırlamış olması,
- Derslere zamanında girmesi,
- Ders araçlarını yanında bulundurması.
Ancak derse giren öğretim elemanlarının kendi belirlediği bir kritere göre başarı notu verme
hakkı vardır. Örneğin; bir öğretim elemanı başarı notunu o ay öğrencilere uyguladığı
quiz(ler)e göre verebilir.
ii. Sınav İçerikleri / Uygulamaları
Sınav Hazırlama Birimi
20
Yüksekokulumuzun öğrencilerine verilen İngilizce hazırlık programının müfredatı dahilinde
kelime sınavları hariç bütün yıl içi ve yıl sonu sınavlar, Sınav Hazırlama Birimi tarafından
hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
1. Uygulanan Sınavlar ve Sayıları
SINAV ADEDİ
4
6
6
SINAVIN ADI
Başarı ( Achievement)
Kelime Sınavları (Vocabulary Quiz)
Dilin Kullanımı Sınavlar ( Use Of English Quiz)
2. Sınav İçerikleri, Puanlama, Süreleri ve Değerlendirilmeleri
Başarı Sınavları (Achievement Tests)
İçerik ve Puanlama: Bu sınavlar Dinleme (Listening), Dil Kullanımı (Use of English),
Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) bölümleri olmak üzere toplam 4 bölümden oluşur.
Puanlama aşağıdaki gibidir.
SINAVIN BÖLÜMÜ
Dinleme (Listening)
Dil Kullanımı (Use of English)
Okuma (Reading)
Yazma (Writing)
Toplam
PUAN
15
40
30
15
100
Süre: Bu sınavların süresi öğrencilerin düzeylerine göre küçük farklılıklar gösterse de en az
120 en çok 150 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar Sınav Hazırlama Birimi tarafından görevlendirilen
öğretim elemanları tarafından okunup değerlendirilir. Sınavın bütün bölümleri farklı öğretim
elemanları tarafından iki kez değerlendirilir.
Konuşma Sınavı (Speaking Test)
İçerik ve Puanlama: Bu sınav bütün düzeylerde ve bölümlerde yalnızca 2. dönemde yapılır.
Öğrencilerin hedef dilde o tarihe kadar edindikleri konuşma becerisini ölçmek üzere
hazırlanan bir sınavdır. Öğrenciler sınavların yapıldığı sınıflara dakikalı randevu sistemiyle
çağrılırlar ve öğrencinin kendisine verilen randevu zamanından 10 dakika önce sınav
yapılacak sınıfın önünde olması beklenir. Öğrenciler içeriye birer birer alınırlar. Sınav 3
bölümden oluşur.
a) Isındırma (Warm up): Bu bölümde öğrenciye kendi yaşamıyla ilgili kısa sorular
sorularak öğrencinin rahatlaması sağlanır. Bu bölüm notlandırmaya dahil değildir.
b) Birinci bölüm (First part): Bu bölümde öğrenciye o tarihe kadar derslerde çalışılmış olan
konulardan kura çektirilir ve çıkan konu üzerine yaklaşık 2 dakika konuşması istenir.
c) İkinci bölüm (Second part): Bu bölümde öğrenciye daha genel ve güncel konulardan kura
çektirilir ve bu konu üzerine yaklaşık 2 dakika kadar konuşması istenir. Puanlama aşağıdaki
gibidir.
21
SINAVIN BÖLÜMÜ
Isındırma (Warm up)
Birinci bölüm (First part)
İkinci bölüm (Second part)
Toplam
PUAN
-----50
50
100
Süre: Bu sınavların süresi öğrencilerin düzeylerine göre küçük farklılıklar gösterse de bir
öğrencinin sınavda geçirdiği süre yaklaşık 10 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar sınav hazırlama birimi tarafından görevlendirilen 2
öğretim elemanı tarafından yürütülür. Öğretim elemanlarından biri sınavı uygulayan,
öğrenciyle konuşan ve onu konuşturan kişidir (interlocutor), not vermez. Diğeri de
öğrencinin performansını notlandırır (assessor).
Bu sınavı değerlendirirken kullanılan kriteri bu kitapçığın 17 no’lu sayfasında bulabilirsiniz.
*Konuşma ve Başarı Sınavlarının olduğu günler ders yapılmaz; sadece sınav uygulanır.
*Konuşma ve Başarı Sınavları ara sınav statüsünde olduklarından bu sınavlar için
mazeret sınavı yapılabilir.
KONUŞMA SINAVI KRİTERİ
Sınıf:_______
Soru soran:____________________ Değerlendiren:________________________
Öğrenci: _____________________________ 1. Konu #: _____ 2. Konu #: _____
Verilen Konu Hakkında Konuşma (Fikirleri genişletme ve
konuya dair konuşma)
- Verilen konu hakkında her zaman tam konuşur
- Verilen konu hakkında neredeyse tam konuşur
(kendisine birkaç soru sorularak)
- Verilen konu hakkında konuşmada yeterince başarılıdır
(kendisine birkaç soru sorularak)
- Verilen konu hakkında çoğunlukla gerektiği gibi konuşamaz
(kendisine birkaç soru sorularak)
- Verilen konu hakkında konuşamaz
Kelime Bilgisi
- Çok az hatalı mükemmel bir kelime bilgisi düzeyi
- Birkaç hata içeren iyi bir kelime bilgisi düzeyi
- Çok hata içeren yeterli düzeyde ve basit kelime bilgisi düzeyi
- İletişim kurmayı engeller düzeyde çok hata içeren sınırlı kelime
bilgisi
- Yanlış kelime kullanımı
Dil Bilgisi
- Çok az hata içeren mükemmel bir dil bilgisi düzeyi
- Birkaç hata içeren iyi bir dil bilgisi düzeyi
- Çok hata içeren yeterli düzeyde ve basit dil bilgisi düzeyi
- İletişimi kurmayı engeller düzeyde çok hata içeren sınırlı düzeyde
Konu 1
Konu 2
5
4
5
4
3
3
2
2
1
1
5
4
3
2
5
4
3
2
1
1
5
4
3
2
5
4
3
2
YORUMLAR
YORUMLAR
(Konu 1)
(Konu 2)
22
basit dil bilgisi
- Dil bilgisi yapılarının yanlış kullanımı
Anlaşılabilirlik
- Ana dilin etkisinin az olduğu tam olarak anlaşılabilir cümleler
- Önemsiz telaffuz hatalarının olduğu çoğunlukla anlaşılabilir
cümleler
- Dinleyenin dikkat kesilmesini gerektirecek kadar çok telaffuz
hataları olan cümleler
- Çok sayıda telaffuz hatalarından dolayı anlaşılması zor cümleler
- Yanlış telaffuzdan dolayı anlaşılması tamamen zor cümleler
Akıcılık
- Konuşma tamamen akıcı ve doğal
- İletişimi etkilemeyen kısa süreli duraklamalar
- Dinleyenin anlamak için çaba göstermesini gerektiren dikkat
çeken duraklamalar
- Dinleyenin sabırlı olmasını gerektiren uzun süreli duraklamalar
- İletişimi bozan tutarsız ve bağlantısız konuşma
Konuşamıyor (0)
1
1
5
4
5
4
3
3
2
1
2
1
5
4
3
5
4
3
2
1
2
1
0,25
0,25
Toplam
Son Not (Konu 1 + Konu 2) X 2 =
(--------- + ---------) X 2 = --------/100
Kelime Sınavları (Vocabulary Quizzes)
İçerik ve Puanlama: Öğrencilerin hedef dilde edinmiş olması beklenen kelime bilgisini ölçen
kısa sınavlardır. Öğrencilerin geldiği seviyeye göre her seferinde soru tipleri ve bölüm sayısı
farklılık gösterebilir. Öğrencilere bu sınavlarda karşılaşacakları soru tipleri akademik
yılbaşında liste halinde verilir.
Puanlama, her sınav için 100 puan üzerindendir. Dersler normal düzeninde devam eder ve
sınav önceden duyurulan ders saatinde uygulanır. Bu sınavlar Salı günü ve 3. ders saatinde
uygulanır.
Süre: Bu sınavların süresi öğrencilerin düzeylerine göre farklılık göstermekle beraber en az
20, en çok 50 dakikadır. Öğrenci ders bitimine kadar sınıftan çıkamaz.
Değerlendirme Esasları: Sınavı değerlendirecek olan öğretim elemanı Sınav Hazırlama
Birimi tarafından o sınıfta derse giren öğretim elemanlarından seçilerek görevlendirilir.
Dilin Kullanımı Sınavı ( Use of English Quizzes)
İçerik ve Puanlama: Öğrencilerin hedef dilde edinmiş olması beklenen dil bilgisini anlam,
yapı ve kullanım açısından ölçen kısa sınavlardır. Öğrencilerin geldiği seviyeye göre her
seferinde soru tipleri ve bölüm sayısı farklılık gösterebilir. Öğrencilere bu sınavlarda
karşılaşacakları soru tipleri akademik yılbaşında liste halinde verilir.
Puanlama, her sınav için 100 puan üzerindendir. Dersler normal düzeninde devam eder ve
sınav önceden duyurulan ders saatinde uygulanır. Bu sınavlar Pazartesi 5. ders saatinde
uygulanır.
23
Süre: Bu sınavların süresi bir ders saati süresidir.
Değerlendirme Esasları: Sınavı değerlendirecek olan öğretim elemanı Sınav Hazırlama
Birimi tarafından o sınıfta derse giren öğretim elemanlarından seçilerek görevlendirilir.
Sınavın bütün bölümleri farklı öğretim elemanları tarafından iki kez değerlendirilir.
Kelime Sınavları ve Dilin Kullanımı Sınavlarının olduğu günlerde dersler normal
düzeninde devam eder ve sınavlar önceden duyurulan ders saatinde uygulanır.
* Bu sınavlar her seferinde “Dil Kullanımı (Use of English)” bölümü sabit kalarak,
yanısıra “Okuma (Reading), Dinleme (Listening) ve Yazma (Writing)” becerilerinden
birini ölçer. Bu dağılım şu şekilde gerçekleşmektedir:
Use of English & Reading
Use of English & Listening
Use of English & Writing
Her dönem aynı şekilde ve 3 adet olmak üzere uygulanır.
B2 Yeterlik Sınavı (B2 Proficiency Exam)
Öğrencilerin bir yıl boyunca eğitim aldıktan sonra Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış
sayılabilmeleri için bu sınava girmeleri ve bu sınavdan en az 50 puan almaları gerekmektedir.
B2 Yeterlik Sınavının yılsonu başarı notuna katkısı %60’dır. Bu sınav 2 oturumdan oluşur ve
her bir oturum 90 dakikadır. 2 oturum arasında 30 dakikalık ara verilir.
1. Oturum
1. Bölüm: Dinleme (Listening) (15 puan)
A. Doğru şıkkı işaretleme (5x1=5 puan)
B. Boşlukları uygun kelimelerle tamamlama (10x0,5=5 puan)
C. Konuşmacıları uygun ifadelerle eşleştirme (5x1=5 puan)
2. Bölüm: Okuma (Reading) (30 puan)
A. Metni okuyup doğru şıkkı işaretleme (8x1=8 puan)
B. İçinden çıkan cümlelerin karışık şekilde sunulduğu metni okuyup verilen cümlelerden
uygun olanlarıyla tamamlama (7x1=7 puan)
C. Verilen 4-5 kısa parçaya göre soruları cevaplama (15x1=15 puan)
2. Oturum
1. Bölüm: Dil Kullanımı ( Use of English) (40 puan)
A. Verilen parçada boşlukları en iyi şekilde tamamlayacak ifadeyi seçme (10x1=10 puan)
B. Cümleyi, verilen kelimeyi kullanarak aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazma
(10x1=10 puan)
24
C. Boşlukları tamamlayacak uygun kelimeyi bularak parçayı anlamlı bir şekilde tamamlama
(10x1=10 puan)
D. Parçayı, verilen kelimelerin uygun formlarını kullanarak tamamlama (10x1=10 puan)
2. Bölüm: Yazma (Writing) (15 puan)
Verilen konu hakkında istenilen formata bağlı kalınarak 120-180 kelimeden oluşan bir metin
yazma
*Yüksekokul İdaresi ve Birimleri gerekli gördüğü takdirde değerlendirme kriterlerinde
değişiklikler yapabilir.
B1 ve B2 İÇİN YAZMA KRİTERİ
GRADES
PARTS
CONTENT& TASK ACHIEVEMENT
3
2
1
-content fulfils or exceeds all the task requirements
-ideas are mostly / totally relevant and well-developed throughout the text
-all ideas are supported with relevant examples
-content fulfils or exceeds some of the task requirements
-ideas are usually relevant and well-developed
-most ideas are supported with relevant examples
-content shows limited or no attempt to fulfil the task requirements
-ideas are generally irrelevant
-they are not developed or supported with examples
ORGANISATION
3
2
1
-good organisation of ideas
-good use of cohesive devices
-ideas are generally organised well
-some good use of cohesive devices
-ideas are not organised
-poor / no use of cohesive devices
VOCABULARY
4
3
2
1
-a good range of level specific vocabulary
-almost all vocabulary use is correct with no or few lexical errors
-adequate range of level specific vocabulary
-a few mistakes but do not hinder meaning
-frequent mistakes and most hindering meaning
-it needs effort to understand the word
-very limited or no range of level specific vocabulary at all
-frequent errors almost all obscuring meaning
GRAMMAR
4
3
2
1
-a good range of level specific structures
-almost all structures are correct with no or few grammatical errors
-adequate range of level specific structures
-a few mistakes but do not hinder meaning
-frequent mistakes and most hinder meaning
-it needs re-read to understand
-very limited or no range of level specific structures at all
-frequent errors almost all obscuring meaning
MECHANICS
1
Rules of punctuation and capitalization are generally fulfilled /covered with correct
spelling of most common words
25
B1 Yeterlik Sınavı (B1 Proficiency Exam)
Öğrencilerin bir yıl boyunca eğitim aldıktan sonra Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış
sayılabilmeleri için bu sınava girmeleri ve bu sınavdan en az 50 puan almaları gerekmektedir.
B1 Yeterlik Sınavının yılsonu başarı notuna katkısı %60’dır. Bu sınav 120 dakikalık tek
oturumdan oluşur. Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Her iki
sınava da daha önceki yıllarda hazırlık eğitimi almış ama başarısız olmuş bütün öğrenciler
ilan edilen tarihlerde önceden kayıt yaptırarak girebilirler.
1. Bölüm: Dinleme (Listening) (15 puan)
A. Doğru şıkkı işaretleme (5x1=5 puan)
B. Boşlukları uygun kelimelerle tamamlama (5x1=5 puan)
C. Verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleme (5x1=5 puan)
2. Bölüm: Dil Kullanımı (Use of English) (30 puan)
A. Metin içinde yan yana verilmiş seçeneklerden doğrusunu seçme (10x1=10 puan)
B. Verilen durumda söylenebilecek uygun ifadeyi seçme (10x1=10 puan)
C. Boşlukları tamamlayacak uygun kelimeyi seçeneklerden bularak parçayı tamamlama
(10x1=10 puan)
3. Bölüm: Okuma (Reading) (30 puan)
A. İlanı okuyup en iyi açıklayan cümleyi seçme (5x1=5 puan)
B. Kişilerin özelliklerine göre verilen durumun (okul, tatil, ev vb.) en uygununu seçme
(5x1=5 puan)
C. Verilen bir parçaya göre cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verme (10x1=10
puan)
D. Verilen bir parçaya göre çoktan seçmeli soruları cevaplama (5X1=5 puan)
4. Bölüm: Yazma (Writing) (30 puan)
A. Cümleyi verilen kelimeyi kullanarak aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazma
(10x1=10 puan)
B. Verilen konu hakkında istenilen kriterleri yerine getiren 50-80 kelimelik bir e-mail,
kartpostal, vb. yazma (20 puan) (bu bölümde öğrencilerden bir ya da iki parça yazı
yazmaları istenebilir.)
26
C. Sınavlar ve Tarihleri
1. DÖNEM
04 Kasım 2014 Salı
Dilin Kullanımı Sınavı + Okuma (Use of English + Reading
Quiz) 1
Kelime Sınavı (Vocabulary Quiz) 1
21 Kasım 2014 Cuma
Başarı Sınavı (Achievement Test) 1
02 Aralık 2014 Salı
Kelime Sınavı (Vocabulary Quiz) 2
08 Aralık 2014 Pazartesi
Dilin Kullanımı Sınavı + Dinleme (Use of English + Listening) 2
30 Aralık 2014 Salı
Kelime Sınavı (Vocabulary Quiz) 3
05 Ocak 2015 Pazartesi
Dilin Kullanımı Sınavı + Yazma (Use of English + Writing) 3
16 Ocak 2015 Cuma
Başarı Sınavı (Achievement Test) 2
27 Ekim 2014 Pazartesi
2. DÖNEM
17 Şubat 2015 Salı
Kelime Sınavı (Vocabulary Quiz) 4
2 Mart 2015 Pazartesi
Dilin Kullanımı Sınavı + Okuma (Use of English + Reading) 4
24 Mart 2015 Salı
Kelime Sınavı (Vocabulary Quiz) 5
03 Nisan 2015 Cuma
Başarı Sınavı (Achievement Test) 3
20 Nisan 2015 Pazartesi
Dilin Kullanımı Sınavı + Dinleme (Use of English + Listening
Quiz) 5
Kelime Sınavı (Vocabulary Quiz) 6
05 Mayıs 2015 Salı
11 Mayıs 2015 Pazartesi
22 Mayıs 2015 Cuma
Dilin Kullanımı Sınavı + Yazma (Use of English + Writing
Quiz) 6
Konuşma Sınavı
29 Mayıs 2015 Cuma
Başarı Sınavı (Achievement Test) 4
11 Haziran 2015 Perşembe
Dönem Sonu Yeterlik Sınavı (Proficiency Exam)
27
V. ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI
Akış Şeması
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK PROGRAMI DÜZEY AKIŞ ŞEMASI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I.
DÖNEM
Öğrenim Süresi: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati: 28
Kaynaklar: Menschen A1 Düzeyi
(Kursbuch+Arbeitsbuch)
Menschen A2 Düzeyi
(Kursbuch+Arbeitsbuch)
Sözlük: Pons
Landeskunde + Okuma Kitapları (Das Idealpaar, Eine Frau, Ein Mann)
Değerlendirme: 2 Başarı Sınavı / 1 Sözlü Sınav / 3 Kelime ve Dilbilgisi sınavı / 1 Okuma 1 Dinleme 1 Yazma
sınavı/ Yazma dosyası / Sınıf içi Katılım
II.
DÖNEM
Öğrenim Süresi: 16 Hafta
Haftalık Ders Saati: 28
Kaynaklar:
Menschen B1 Düzeyi
(Kursbuch+Arbeitsbuch)
Sicher B1+ & Aspekte B2 Düzeyi
(Kursbuch+Arbeitsbuch)
Gramer Kitabı
Sözlük: Pons
Landeskunde + Okuma Kitapları (Eine Frau, ein Mann, Die Blaumacherin)
Değerlendirme: 2 Başarı sınavı / 1 sözlü sınavı / 3 Kelime ve Dilbilgisi Sınavı / 1 okuma /1dinleme /1 Yazma sınavı /
yazma dosyası / 1 Proje ödevi / Sınıf içi Katılım
B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR
4 Başarı sınavı ve 2 sözlü sınavı
6 Kelime ve Dilbilgisi sınavı
6 Dinleme/Okuma/Yazma sınavları
25 Yazma dosyası
Sınıf içi katılım
1 Proje ödevi (II. Dönem)
%45
%20
%15
%10
%5
%5
B2 YETERLİK SINAVI
Geçme Koşulları:
Yıl içi toplam başarı puanının % 40 ı ve yılsonunda
B2 düzeyinde yapılan yeterlik sınavının % 60 ının toplamı
60 ve üzeri olanlar yeterlik sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı sayılır.
28
B. Ders ve Sınav İçerikleri / Uygulamaları
i. Ders İçerikleri / Uygulamaları
1. Tanım :
Akademik yıl boyunca dersler haftada 28 saat yapılır. Bu dersin amacı öğrencilere
Almanca’nın dil ve kelime bilgisi ve tüm becerilerini (dinlediğini anlama, okuduğunu anlama,
yazılı ve sözlü anlatım) kazandırmaktır. Almanca yabancı dil öğrenimi alanında derslerde tüm
bu becerilere eşit düzeyde önem verilmektedir.
2. İçerik ve İşleyiş:
Almanca dersi beş öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Bu ders için seçilen ders
kitapları 16 yaş ve üzeri hedef kitleye yöneliktir. Bu kitapların ek materyalleri bulunmaktadır.
Her ders kitabının yanında alıştırma kitabı, sınava yönelik “Konuşma” ve “Dinleme”
bölümleri için Audio-CD’si vardır. Aynı zamanda dinleme metinleri için Audio-CD’leri de
bulunmaktadır. Ders içi ve dışı çeşitli aktiviteler, proje ödevleri ve oyunlarla Alman dili
eğitimi verilmektedir.
Derslerde dil becerilerinin yanı sıra ülke bilgisi, kelime bilgisi, yazım kuralları, doğru telaffuz
(fonetik) üzerinde çalışmalar yapılır. Bu kapsamda dışarıdan verilen ek materyallerle
Almanca yabancı dil öğrenimi desteklenmektedir. Belli aralıklarla kitabın belli bölümlerini
kapsayan, öğretilen kelime ve yapı bilgilerini içeren kısa sınavlar uygulanmaktadır. Bunun
yanı sıra öğrencilerin dili bağımsız kullanmaları ve sınıf dışında çalışmalarını desteklemek
amacıyla okuma faaliyetleri, yazma dosyası ve proje çalışmaları, tiyatro projesi, Almanca
röportaj, kısa film çekimi, şarkı ve şiir ezberleme, diyalog yazma ve sahneleme gibi
uygulamalı etkinliklere yer verilmektedir. Derslerde aynı zamanda internet, dergi, gazete gibi
kaynaklardan alınan güncel okuma metinleri seçilerek bunlar üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır. Kısa film/video izletilmesi ve Almanca şarkı dinletilmesi yoluyla görsel ve
işitsel dil öğretimi desteklenmektedir.
3. Okuma ve Dinleme Faaliyetleri:
Kitaptan bağımsız olarak haftada bir saat sadece okuma becerisine ayrılmıştır. Burada amaç
öğrencilere okuma stratejileri vermek ve sınava yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bunun
yanı sıra öğrenciye ders dışında da okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır. Aynı
zamanda öğrenciler, içinde farklı hikayelerin bulunduğu okuma metinlerini takip ederler ve
derste kitabın her bölümü üzerinde durulur, sorulara yanıt verilir, konu üzerinde tartışılır ya da
bölümün özeti yapılır. Okuma kitabının her bölümü işlendikten sonra o bölümün metinleri ile
ilgili anlam ve kelime bilgisi içerikli kısa bir sınav yapılır. Bunun yanı sıra, bir de gündelik
metinle ilgili soruları anlayıp yanıtlaması beklenmektedir. Okuduğunu anlama sınavının yanı
sıra bir de dinlediğini anlama metni vardır. Kitaptaki bölümün konusuyla ilgili veya o konuya
benzer metni dinleyip anlaması ve soruları yanıtlaması beklenir.
29
4. Okuma Portföyü:
Öğrencilerin okuma alışkanlığını daha da pekiştirmek amacıyla akademik yıl içerisinde
seviyelerine uygun, güncel okuma parçaları ve kısa hikayelerin yer aldığı kitaplar
okutulmaktadır. Okuma portföyünün amacı öğrencilere okuma taktikleri vermenin yanı sıra
ders dışında da okuma alışkanlığı kazandırmaktır.
5. Dinleme ve Konuşma Dersi Uygulamaları:
Ders kitabının dışında öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla
seviyelerine uygun eğitsel kısa filmler izletilir, radyo, haberler ve şarkılar dinletilir ve yeterlik
sınavının dinleme bölümüne hazırlayıcı nitelikte dinleme alıştırmaları yapılır.
6. Yazılı Anlatım:
Öğrencilere ders içinde ve dışında bir konu hakkında düşüncesini yazabilme becerisi
kazandırılır. Çeşitli metin türlerini okuyabilme, okuduğunu anlayıp, cevap yazabilme yetisini
geliştirmek amaçlamaktadır. Ayrıca her bölümün sonunda öğretim elemanı tarafından bir ders
saati yazma faaliyeti için ayrılır. Bu ders saatinde, öğrenciye konu hakkında bilgi ve yazma
yapıları verilerek ders de yazma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Temel ders
kitabında öğrencilerin öncelikle kısa ve anlamlı yazışmalarını sağlayan konular verilmektedir.
Öğretim elemanı ders kitabında yer alan konular doğrultusunda yazma becerisine yönelik
temel bilgileri verir. Bu bilgilerin yardımıyla öğrencilerin önce paragraf daha sonra uzun
metinler yazmaları sağlanır. Yazma konuları seçilen ders kitabında okuma ve dinleme
metinleri, kelime ve dil bilgisi yapılarına da paralel gösterecek biçimde ünite sonlarında
verilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerden güncel ve evrensel konular (iklim değişikliği,
kadınlar günü, dini ve resmi bayramlar vb.) hakkında metin yazmaları beklenir.
7. Proje Çalışması:
Öğrencilerin araştırma yapma ve bağımsız çalışma yeteneklerinin gelişmesine katkıda
bulunmak, tartışma ve sunum yapma gibi konuşma becerilerini geliştirebilmek amacıyla
ikinci dönem sonunda bir proje çalışması hazırlayıp sunmaları beklenir. Proje konusuna bağlı
olarak öğrenciler bireysel, ikili veya gruplar halinde çalışabilirler. Öğretim elemanları ve
öğrencilerin katılımıyla konular ve kriterler birinci dönem sonuna kadar belirlenir ve böylece
öğrencilere araştırmaları için yeterli zaman verilmiş olur. Proje çalışmalarının hazırlık
aşamasında öğretim elemanları öğrencilere rehberlik eder. Öğrenciler sunumları esnasında
görsel ve işitsel materyaller kullanabilirler ve teknolojiden faydalanabilirler. Sunum sonunda
ise sınıf içerisinde herkesin katılımıyla bir değerlendirme yapılır. Proje çalışmasının yıl içi
değerlendirmedeki ağırlığı %5’tir.
8. Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi:
1. ve 2. dönem olmak üzere öğrencinin sınıf içi başarı notudur. Sınıf içi performans
değerlendirmesinin yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %5’tir. Öğrencinin sınıf içi başarı
notunun verilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmaktadır;
- Derse zamanında girmesi,
30
- Derse ilgisi ve katılımı,
- Ders araçlarını yanında bulundurması
- Ev ödevini gereken titizlik ve dikkatle hazırlamış olması,
- Sınıf içi davranışları
9. Yazma dosyası /çalışması:
Dönem içinde öğrencilerin belirlenen konularla ilgili bir yazma dosyası oluşturmaları
beklenmektedir. Yazma dosyasının konuları ders kitabı ile paralel olup öğrencilere yazma
ödevi olarak verilir. Yazma konuları öğretim elemanları tarafından belirlenmektedir ve
değerlendirilmektedir. Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından verilen konu ile ilgili yazma
çalışmasını (ilk taslak) yaptıktan sonra bu çalışmayı öğretim elemanına verirler. Öğretim
elemanı metni yazma kriterine göre değerlendirir ve öğrencilere geri bildirimde bulunur.
Öğrenciler gelen geri bildirime göre gerekli değişiklikleri yapar ve yazma çalışmasını (son
ürün) öğretim elemanına tekrar sunarlar. Öğrenciler ilk taslak ve son üründen not alırlar. Her
iki çalışmalarını da bir dosyada toplarlar. 1. ve 2. dönem boyunca toplam 25 farklı konuda
yazılı anlatımların yer aldığı yazma dosyası oluşturmaları beklenmektedir. Bu yazma dosyası
öğretim elemanları tarafından değerlendirilmektedir. Yazma dosyası/çalışmasının yıl içi
değerlendirmedeki ağırlığı %10’dur.
ii. Sınav İçerikleri / Uygulamaları
Bütün yıl içi ve yılsonu sınavlar Almanca öğretim elemanları tarafından hazırlanmaktadır ve
uygulanmaktadır.
1. Uygulanan Sınavlar ve Sayıları
SINAV ADI
SINAV ADEDİ
Başarı Sınavı
4
Konuşma Sınavı
2
Kelime Ve Dilbilgisi Sınavı
6
Okuma Anlama/ Dinleme Anlama/ Yazma Sınavı
6
2. Sınav İçerikleri, Puanlama, Süreleri ve Değerlendirilmeleri
Başarı Sınavları
Bu sınavların olduğu günler ders yapılmaz; sadece sınav uygulanır.
İçerik ve Puanlama:
Başarı sınavları 4 bölümden oluşur. Puanlama aşağıdaki gibidir.
SINAVIN BÖLÜMÜ
Dinleme anlama (Hörverstehen)
PUAN
25
31
Okuma anlama (Leseverstehen)
Dil ve Kelime Bilgisi (Sprachbausteine)
Yazılı anlatım (Schriftlicher Ausdruck)
TOPLAM
25
25
25
100
Sınav Süresi: Başarı sınavının süresi en az 120 en çok 150 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar öğretim elemanları tarafından okunup değerlendirilir.
Konuşma Sınavı
Bu sınavın olduğu gün ders yapılmaz.
İçerik ve Puanlama:
1. dönemin sonunda ve 2. dönemin sonunda olmak üzere bir akademik yılda toplam 2 defa
belirtilen sınav tarihinde yapılır. Öğrenciye ders kitaplarından o tarihe kadar çalışılmış olan
konulardan hazırlanmış konu seçeneklerinden biri seçtirilir ve bu konu üzerine yaklaşık 5
dakika kadar konuşması istenilir. Ayrıca yine seviyelerine uygun olarak ve ders kitabında da
geçen ve kura yöntemiyle seçtikleri kelimelerden çeşitli kalıplarda cümle kurmaları beklenir.
Seçtikleri bu kelimeler üzerinde düşünebilmeleri için öğrencilere kısa ama yeterli süre verilir.
Ayrıca öğrencilerden diğer öğrencilerle mini diyaloglar kurmaları istenir. Bu süre 5 dakikayı
geçmemelidir.
Sınava öğrenciler dakikalı randevu sistemiyle çağrılırlar ve öğrencinin kendisine verilen
randevu zamanından 10 dakika önce sınav yerinde olması beklenir. Öğrenciler sınava birer
birer alınırlar. Puanlama aşağıdaki gibidir.
SINAVIN BÖLÜMLERİ
PUAN
1. Bölüm: Konu üzerine konuşma
2. Bölüm: Diyalog, soru sorma ve cevap verme
Toplam
50
50
100
Sınav Süresi:
Sözlü sınavın süresi her bir öğrenci için 10-15 dakikadır.
Değerlendirme Esasları:
Bu sınavlar öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.
Konuşma Sınavı Kriterleri:
1. dönemde ve 2. dönemde yapılan konuşma sınavlarında aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulmaktadır.
32
KRİTER
PUAN
İçerik
Dil ve Kelime Bilgisi Kullanımı
20
20
Konuşma tarzı (Ses netliği, uygun ses
yüksekliği, akıcılık ve anlaşılır telaffuz)
Planlama (Etkili giriş, gelişme ve sonuç)
20
Yöneltilen soruları doğru anlayıp, etkili biçimde
cevaplandırma
Toplam
20
20
100
*Sınav öncesinde bu kriterler öğrencilere açıklanır.
Kelime ve Dilbilgisi Sınavı
Bu sınavlar daha önceden belirlenen gün ve saatte yapılır. Dersler normal düzeninde devam
eder.
İçerik ve Puanlama:
Sınavların içerikleri derste işlenen konulara paralel olarak hazırlanır. Öğrenciler kelime ve dil
bilgisi sınavlarında aynı tarz soru tipleriyle karşılaşırlar. Bu sınavlara ait soru tipleri aşağıdaki
gibidir:
SORU TİPİ
Çoktan seçmeli
Metin ve cümle içinde verilen boşlukları uygun kelimelerle tamamlama
Metin ve cümle içindeki yanlış ifadeyi düzeltme
Kelime eşleştirme
Verilen cümleyi anahtar kelime kullanarak yeniden yazma
Verilen sözcüklerden ön ek ve son ek kullanarak yeni sözcük oluşturma
Verilen cümleyi farklı zaman kalıplarında veya özneye göre yeniden yazma
Değerlendirme sürecinde öğrencilerin her bir bölümdeki güçlü ve zayıf yönleri belirlenir.
Sınav sonrasında bu noktalar öğrencilere açıklanır.
Sınavın Süresi: Sınav yaklaşık 50 dakika sürer.
Değerlendirme Esasları: Sınavı hazırlayan öğretim elemanı sınavı değerlendirir.
33
Okuma Anlama / Dinleme Anlama ve Yazma Sınavları
Bu sınavlar daha önceden belirlenen gün ve saatte yapılır. Dersler normal düzeninde devam
eder.
Okuma Anlama Sınavları:
İçerik ve Puanlama:
Ders kitabına ve dil seviyelerine uygun olarak farklı içeriklere sahip okuma metinleri ve bu
metinlere yönelik farklı soru tipleri yer almaktadır.
Okuma sınavlarında;
Okuduğunu anlayıp metne yönelik soruları doğru ve etkili cevaplandırma
Verilen cümlelere uygun doğru ilanı (dil kursu, ehliyet kursu, tatil, emlak vb.)
bulabilme
- Verilen metne uygun başlığı bulabilme gibi farklı kriterler kullanılmaktadır.
* Sınav öncesinde bu kriterler öğrencilere açıklanır.
Sınav Süresi: Bu bölüm için verilen süre 50 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Sınavı hazırlayan öğretim elemanı sınavı değerlendirir.
-
Dinleme Anlama Sınavları:
İçerik ve Puanlama:
1. ve 2. dönemde toplam 2 dinleme sınavı yapılır. Bu sınavlarda öğrencilerden ders kitabında
işlenen konulara paralel kayıtları dinleyerek ana düşünce ve detayları anlamaya yönelik
soruları cevaplandırmaları beklenir. Değerlendirme sürecinde öğrenciler not almanın yanısıra,
her bir bölümdeki güçlü ve zayıf yönlerini öğrenirler. Sınav sonrasında bu noktalar
öğrencilere açıklanır.
Sınav süresi: Bu bölüm için verilen süre 50 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Sınavı hazırlayan öğretim elemanı sınavı değerlendirir.
SINAVLAR
PUAN
Okuma anlama
100
Dinleme anlama
100
Yazılı anlatım
100
Yazılı Anlatım Sınavı
Bu sınavlar daha önceden belirlenen gün ve saatte yapılır. Dersler normal düzeninde devam
eder.
34
İçerik ve Puanlama:
Öğrencilerden bir konu hakkında metin yazması istenilir. Verilen konu derslerde işlenen
konulara paraleldir. Her sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Sınav Süresi: Her yazma sınavı için 50 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Sınavı hazırlayan öğretim elemanı sınavı değerlendirir.
Yazma Sınavı Kriterleri:
Yazma sınavlarında içerik, planlama, dil kullanımı, kelime seçimi, ve biçimsel özellikler
olmak üzere 5 ana kriter kullanılır ve metin bu yazma kriterlerine göre değerlendirilir.
İçerik; uygun detaylar ve ifadeler kullanarak verilen konuyu desteklemeyi ve bütünlük
sağlamayı,
Planlama; etkili giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini, metin içinde tutarlılığı ve bütünlüğü,
Dil Kullanımı; doğru dil yapılarının ve girişik ve bileşik cümlelerin kullanımını,
Kelime Seçimi; çeşitli ve uygun sözcükler kullanmayı,
Biçimsel Özellikler ise doğru deneme yazısı formatını, büyük harf kullanımını ve noktalama
işaretlerini içerir.
*Sınav öncesinde bu kriterler öğrencilere açıklanır.
2. Yabancı dil öğrenirken kullanabilecek faydalı internet sitelerinden bazıları.
http://www.hueber.de
http://www.dwelle.de
http://www.duden.de
http://www.de.pons.eu/
http://www.meindeutschbuch.de
http://www.goethe.de
http://www.verbformen.de
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
2014-2015 ALMANCA HAZIRLIK SINAV TARİHLERİ
(ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK SINIFI -SINAVLAR)
Hafta Sınav Tarihleri
SINAVLAR
10.09.2015
YETERLİK SINAVI
5.
27.10.2014 PAZARTESİ
1. Kelime ve Dil Bilgisi
6.
04.11.2014 SALI
1. Okuma
8.
21.11.2014 CUMA
1. BAŞARI SINAVI
10.
02.12.2014 SALI
1. Dinleme
35
11.
08.12.2014 PAZARTESİ
2. Kelime ve Dil Bilgisi
13.
26.12.2014 CUMA
1. Sözlü Sınav
14.
30.12.2014 SALI
1. Yazma
15.
05.01.2015 PAZARTESİ
3. Kelime ve Dil Bilgisi
16.
16.01.2015 CUMA
2. BAŞARI SINAVI
18.
17.02.2015 SALI
2. Okuma
20.
02.03.2015 PAZARTESİ
4. Kelime ve Dil Bilgisi
23.
24.03.2015 SALI
2. Dinleme
24.
03.04.2015 CUMA
3. BAŞARI SINAVI
26.
20.04.2015 PAZARTESİ
5. Kelime ve Dil Bilgisi
28.
05.05.2015 SALI
2. Yazma
29.
11.05.2015 PAZARTESİ
6. Kelime ve Dil Bilgisi
30.
22.05.2015 CUMA
2. Sözlü Sınav
31.
29.05.2015 CUMA
4. BAŞARI SINAVI
11.06.2015 PERŞEMBE
YETERLİK SINAVI
36
VI. TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI
A. Akış Şeması
1. DÖNEM
Öğrenim süresi
: 16 hafta
Haftalık ders saati : 24
Kaynaklar
: Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Kitabı (Ders Kitabı - Çalışma Kitabı) / Yabancı
Dilim Türkçe 1/2/3
Değerlendirme
: 2 Başarı Sınavı / 4 Dil Kullanımı Sınavı /3 Okuma Anlama Sınavı – 3 Yazma Sınavı
7 Yazma Dosyası
Öğrenim süresi
Haftalık ders saati
Kaynaklar
Değerlendirme
2. DÖNEM
: 16 hafta
: 24
: Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe Kitabı (Ders Kitabı - Çalışma Kitabı) / Yabancı
DilimTürkçe 4/5/6
: 2 Başarı Sınavı / 1 Konuşma Sınavı / 4 Dil Kullanımı Sınavı /2 Okuma Anlama Sınavı
2 Yazma Sınavı - 7 Yazma Dosyası / Öğretmen Değerlendirmesi /1 Proje Çalışması
YIL İÇİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
4 Başarı Sınavı + 1 Konuşma Sınavı
8 Dil Kullanımı Sınavı
5 Okuma Anlama Sınavı + 5 Yazma Sınavı
14 Yazma Dosyası
Öğretmen Değerlendirmesi
Proje Çalışması (2. Dönem )
: %45
: %15
: %15
: %10
: %10
: %5
TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI B2 YETERLİK SINAVI
Geçme Koşulları:
Yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ve yılsonunda B2 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının %60’ının
toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı sayılır.
*Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin geçme notu 65’tir.
37
B. Ders ve Sınav İçerikleri / Uygulamaları
i. Ders İçerikleri / Uygulamaları
1. Tanım:
Dersler akademik yıl boyunca seviyeye göre haftada 24 ile 30 saat arası yapılır. Bu dersin
amacı öğrencilerin Türkçe’yi her yönüyle (dinleme, okuma, yazma ve konuşma)
öğrenebilmeleri için gerekli stratejileri, başlangıç /orta başlangıç / orta altı /orta düzeyde
gramer yapılarını, kelime ve kalıplarını vermek ve öğrencilerin bu becerilerini pekiştirerek
etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
2. İçerik ve İşleyiş:
Dersler en az 2 en çok 4 öğretim elemanı tarafından yürütülür. Dersler dört temel dil becerisi
olan okuma, dinleme, konuşma, yazma alanları üzerine kurulmuş ve bu alanlara dersler eşit
olarak paylaştırılmıştır. Sınıflarda bulunan işitsel, görsel araçlarla bu dersler
desteklenmektedir. Bu ders için başlangıç /orta başlangıç / orta altı /orta düzeyde bir öğretim
materyali seçilir. Kullanılan ders kitabıyla öğrencilerin, farklı türde konular içeren üniteleri
takip ederek, hedef dilin dil bilgisi yapıları, ünite konularına paralel okuma metinleri, yazma
alıştırmaları ve konuşma aktiviteleriyle mevcut düzeyleri geliştirilir. Derste okutulan kitap,
kitaba ait alıştırma kitabı ve öğretim elemanlarının uygun gördükleri gramer kitabı ve ek
materyallerle desteklenmektedir.
3. Proje Çalışması:
2. dönemde 1 kez uygulanır. Yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %5’dir. Bu uygulamada
öğrenciler derse giren öğretim elemanlarından biriyle beraber çalışırlar. Birlikte karar
verdikleri bir konuda bireysel olarak ya da iki veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde
belirlenen kriterler dahilinde afiş, broşür, kitapçık, slayt sunumu hazırlanarak veya anket
uygulanarak yapılan bir çalışmadır. Proje çalışmasının yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %
5’tir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Sürecin Değerlendirilmesi
Sunulacak konunun zamanında seçilmesi ve öğretim elemanının bilgilendirilmesi
Belli zamanlarda öğretim elemanıyla konuyla ilgili görüşmesi
Yazılı dökümanın zamanında öğretim elemanına teslim edilmesi
Yapılan çalışmanın öğrenciye ait olması
Ürünün Değerlendirilmesi
Seçilen Konunun Başarıyla Sunulması
Kelime kullanımı
Dil Bilgisi ve Biçim Bilgisi
Akıcı konuşma
Sunum Becerileri
Anlaşılabilirlik
Görsel Materyaller
Toplam
PUAN
30
5
5
5
15
70
15
10
10
10
10
8
7
100
38
4. Yazma Çalışması:
Yıl içinde öğrencilerin belirlenen konularla ilgili yazdıkları yazı çalışmalarının bir dosya
halinde eğitim-öğretim yılı başından sonuna kadar sakladıkları ve yazı becerilerindeki
aşamayı etkili bir şekilde gözlemlemelerini sağlayan çalışmalardır. Konular ders kitabı ile
paralel olup öğrencilerin bunları sınıf içinde yazmaları beklenir. Her yazı çalışması öğretim
elemanları tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilip, yazı çalışmasının ilk haline 60
üzerinden, son haline ise 40 üzerinden bir not verilir. Son not her iki değerlendirmenin
toplamıdır. Yıl boyunca 14 yazma dosyası hazırlanır ve yazma dosyası çalışmasının yıl içi
değerlendirmedeki ağırlığı %10 dur.
5. Sınıf içi Performans Değerlendirmesi:
Derse giren öğretim elemanları tarafından ayda bir kez verilen bir nottur. Bu notun yıl içi
değerlendirmedeki ağırlığı %10’dur.
Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi Kriterleri:
Öğrencinin sınıf içi başarı notunun verilmesinde genellikle aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulur;
- Sınıf içi davranışları,
- Derse ilgisi ve katılımı,
- Ev ödevini gereken titizlik ve dikkatle hazırlamış olması,
- Derslere zamanında girmesi,
- Ders araçlarını yanında bulundurması.
ii. Sınav İçerikleri / Uygulamaları
1. Uygulanan Sınavlar ve Sayıları
Bir akademik yıl boyunca uygulanan sınav tipleri aşağıdaki gibidir:
SINAVIN ADI
Başarı
Konuşma
Dil Kullanımı
Okuma Anlama
Yazma
SINAV ADEDİ
4
1
8
5
5
39
2. Sınav İçerikleri, Puanlama, Süreleri Ve Değerlendirilmeleri
Başarı Sınavları
İçerik ve Puanlama: Bu sınavlar Dinleme, Dil Kullanımı, Okuma ve Yazma bölümleri
olmak üzere toplam 4 bölümden oluşur. Puanlama aşağıdaki gibidir.
SINAVIN BÖLÜMÜ
Dinleme
Dil Kullanımı
Okuma
Yazma
Toplam
PUAN
15
40
25
20
100
Süre: Bu sınavların süresi öğrencilerin düzeylerine göre küçük farklılıklar gösterse de en az
120 en çok 150 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar o sınıfta derse giren öğretim elemanlarından biri
tarafından okunup değerlendirilir.
*Bu sınavların olduğu günler ders yapılmaz; sadece sınav uygulanır.
Konuşma Sınavı
İçerik ve Puanlama: Bu sınav yalnızca 2. dönemde yapılır. Öğrencilerin hedef dilde o tarihe
kadar edindikleri konuşma becerisini ölçmek üzere hazırlanan bir sınavdır. Sınava öğrenciler
dakikalı randevu sistemiyle çağrılırlar ve öğrencinin kendisine verilen randevu zamanından
10 dakika önce sınav yapılacak sınıfın önünde olması beklenir. Öğrenciler içeriye birer birer
alınırlar. Sınav 3 bölümden oluşur.
Isındırma: Bu bölümde öğrenciye kendi yaşamıyla ilgili kısa sorular sorularak öğrencinin
rahatlaması sağlanır. Bu bölüm direkt olarak notlandırmaya dahil değildir.
Birinci Bölüm: Bu bölümde öğrenciye o tarihe kadar derslerde çalışılmış olan konulardan
hazırlanan konulardan seçtirilir ve bu konu üzerine yaklaşık 2 dakika kadar konuşması istenir.
İkinci Bölüm: Bu bölümde de öğrenciye daha genel ve güncel konulardan hazırlanmış konu
seçeneklerinden biri seçtirilir ve bu konu üzerine yaklaşık 2 dakika kadar konuşması istenir.
Puanlama aşağıdaki gibidir.
SINAVIN BÖLÜMÜ
PUAN
Isındırma
-----Birinci Bölüm
50
İkinci Bölüm
50
Toplam
100
*Konuşma sınavı yapılan gün ders yapılmaz.
Süre: Bu sınavların süresi öğrencilerin düzeylerine göre küçük farklılıklar gösterse de bir
öğrencinin sınavda geçirdiği süre yaklaşık 10-15 dakikadır.
40
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar Türkçe Hazırlık Programında görevli 2 öğretim
elemanı tarafından yürütülür.
Bu sınavı değerlendirirken aşağıdaki kriterler kullanılır:
BECERİ
Dil Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Akıcılık
Tutarlılık
Sesletim
TOPLAM
PUAN
20
20
20
20
20
100
Dil Kullanımı Sınavı:
İçerik ve Puanlama: Öğrencilerin hedef dilde edinmiş olması beklenen kelime ve dilbilgisini
ölçen sınavlardır. Öğrencilerin geldiği seviyeye göre her seferinde soru tipleri ve bölüm sayısı
farklılık gösterebilir. Puanlama, her sınav için 100 puan üzerindendir.
Süre: Bu sınavların süresi 50 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar Türkçe Hazırlık Programında görevli 2 öğretim
elemanı tarafından yürütülür.
*Dersler normal düzeninde devam eder ve sınav önceden duyurulduğu saatinde
uygulanır.
Okuma Anlama Sınavı:
İçerik ve Puanlama: Sınavda okuma metni verilir ve öğrencilerin hedef dilde edindiği
bilgileri kullanarak verilen soruları cevaplandırması istenir. Öğrencilerin geldiği seviyeye
göre her seferinde soru tipleri ve bölüm sayısı farklılık gösterebilir. Puanlama, her sınav için
50 puan üzerindendir.
Süre: Bu sınavların süresi 50 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar Türkçe Hazırlık Programında görevli 2 öğretim
elemanı tarafından yürütülür.
*Dersler normal düzeninde devam eder ve sınav önceden duyurulduğu saatinde
uygulanır.
Yazma Sınavı:
İçerik ve Puanlama: Verilen konu hakkında 120-180 kelimeden oluşan bir kompozisyon
yazılır. Puanlama, her sınav için 50 puan üzerindendir.
Süre: Bu sınavların süresi 50 dakikadır.
Değerlendirme Esasları: Bu sınavlar Türkçe Hazırlık Programında görevli 2 öğretim
elemanı tarafından yürütülür.
41
B2 Yeterlik Sınavı
Öğrencilerin bir yıl boyunca eğitim aldıktan sonra Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış
sayılabilmeleri için bu sınava girmeleri ve bu sınavdan en az 50 almaları gerekmektedir. B2
Yeterlik Sınavının yılsonu başarı notuna katkısı %60’dır. Bu sınav 2 oturumdan oluşur ve her
bir oturum 90 dakikadır. 2 oturum arasında 30 dakikalık ara verilir. Bu sınav Eylül ve Haziran
aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Her iki sınava da daha önceki yıllarda hazırlık
eğitimi almış ama başarısız olmuş bütün öğrenciler ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırarak
girebilirler. Yeterlik sınavının içeriği ve puanlaması aşağıdaki gibi olup soru tipleri ve
puanlama farklılık gösterebilir.
1. Oturum
1. Bölüm: Dinleme (15 puan)
A. Konuşmayı dinleyip doğru şıkkı işaretleme (5x1=5 puan)
B. Konuşmayı dinleyip boşlukları uygun kelimelerle tamamlama (5x1=5 puan)
C. Konuşmayı dinleyip verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu veya dinledikleri
metinde verilen cümlelerin yer alıp almadığını işaretleme (5x1=5 puan)
2. Bölüm: Okuma Anlama (25 puan)
A. Metni okuyup doğru şıkkı işaretleme (8x1=8 puan)
B. Metni okuyup, verilen cümlelerden uygun olanlarıyla tamamlama (7x1=7 puan)
C. Metni okuyup soruları cevaplama (5x1=5 puan)
D.Metinde yer alan kelimelerden eş anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeleri bulma veya
metinde yer alan altı çizili kelimelerin metinde neyi ifade ettiğini bulma veya metinde
yer alan atasözleri veya deyimlerin açıklamalarının yapılması (5x1=5 puan)
2. Oturum
1. Bölüm: Dil Kullanımı (40 puan)
A. Verilen cümlelerde boşlukları en iyi şekilde tamamlayacak ifadeyi seçme (10x1=10 puan)
B. Verilen metinde ya da cümlelerde boşlukları uygun eklerle tamamlama (10x1=10 puan)
C. Karışık olarak verilen kelimeleri anlamlı cümle oluşturarak istenilen zamanda yazma veya
verilen fiillerle istenilen zamanda en az 5 sözcükten oluşan cümle kurma (5x1=5 puan)
D. Verilen cümleleri kullanarak aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazma (5x1=5 puan)
E. Verilen atasözü veya deyimlerin anlamlarının eşleştirilmesi (5x1=5 puan)
F. Cümlelerdeki boşlukları uygun bağlaçlarla tamamlama (5x1=5 puan)
2. Bölüm: Yazma (20 puan)
A. Verilen konu hakkında 120-180 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazma.
42
C. Sınavlar ve Tarihleri
I. DÖNEM
11 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
YETERLİK SINAVI
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
Dil Kullanımı 1 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
03 KASIM 2014 PAZARTESİ
Yazma 1
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Okuma 1
21 KASIM 2014 CUMA
Başarı Sınavı 1 (Dil Kullanımı / Okuma /Dinleme/Yazma)
25 KASIM 2014 SALI
Dil Kullanımı 2 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
Yazma 2
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
Okuma 2
23 ARALIK 2014 SALI
Dil Kullanımı 3 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
Yazma 3
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Okuma 3
13 OCAK 2015 SALI
Dil Kullanımı 4 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
16 OCAK 2015 CUMA
Başarı Sınavı 2 (Dil Kullanımı / Okuma /Dinleme/Yazma)
ARA TATİL (19 Ocak – 06 Şubat 2015)
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
Yazma 4
24 ŞUBAT 2015 SALI
Dil Kullanımı 5 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
Okuma 4
17 MART 2015 SALI
Dil Kullanımı 6 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
03 NİSAN 2015 CUMA
Başarı Sınavı 3 (Dil Kullanımı / Okuma /Dinleme/Yazma)
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Yazma 5
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Okuma 5
28 NİSAN 2015 SALI
Dil Kullanımı 7 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
08 MAYIS 2015 CUMA
Konuşma Sınavı
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
Dil Kullanımı 8 (Kelime Bilgisi/Dilbilgisi)
29 MAYIS 2015 CUMA
Başarı Sınavı 4 (Dil Kullanımı / Okuma /Dinleme/Yazma)
11 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
Yeterlik Sınavı
43
VII. SIKÇA SORULAN SORULAR
A. MUAFİYET
1. Yabancı dil hazırlık programından nasıl muaf olabilirim?
Bkz. Yönetmelik madde 13.
B. EĞİTİM SÜRESİ
1. Yabancı dil hazırlık programında eğitim süresi ne kadardır?
Bkz. Yönetmelik madde 10.
2. İngilizce hazırlık programına devam eden ve bu programı başaramayan zorunlu
bölüm öğrencilerinin seçenekleri nelerdir?
Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri verilen hazırlık
eğitimini başarıyla tamamlayamazlarsa talepleri üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir
programa yerleştirilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (www.osym.gov.tr)
başvuruda bulunabilirler. Bkz. yönetmelik madde 16/2.
İkinci bir seçenek olarak bu öğrencilerin bir sonraki yıl Eylül ve Haziran aylarında yapılacak
olan yeterlik sınavlarına girme hakları vardır.
3. Yaz Okulu programı var mı?
Hayır.
C. NOT BİLGİLERİ VE SINAV SONUÇLARI
1. Yabancı dil hazırlık eğitimi devam ederken sınav sonuçları nasıl, nerede ve ne zaman
ilan edilir?
Yabancı dil hazırlık eğitimi devam ederken yapılan sınavların sonuçları sınavın yapıldığı
tarihten itibaren on beş gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu derslik katlarındaki öğrenci
ilan panolarında ve başarı sınavları ile devamsızlıklar ayrıca web sayfamızda da ilan edilir.
2. Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi?
Bu sınavların sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde öğrenci işlerine
verilecek bir itiraz dilekçesi ile yapılabilir. Sınavlar tekrar değerlendirildikten sonra, sonuç
öğrencilere Öğrenci İşleri aracılığıyla duyurulur.
44
D. DEVAMSIZLIK
1. Bir yılda ne kadar devamsızlık hakkı var?
Bkz. Yönetmelik madde 17.
2. Devamsızlığımı nasıl hesaplayabilirim?
Yıllık toplam ders saati x % 15 = devamsızlık hakkı
Örnek: Haftada 30 saat x 32 hafta = 960 saat
960 saat x %15 = 144 saat devamsızlık hakkı
3. Ek kontenjan öğrencilerinin devamsızlık hakkı da aynı mı?
Ek kontenjan öğrencileri ek kontenjan son kayıt tarihinden itibaren girecekleri toplam ders
saatinin %15’ine devam etmeyebilirler.
4. Devamsızlık bir dönemlik mi?
Hayır. Eylül’de başlayıp Haziran’da biten bir eğitim-öğretim yılını kapsar.
5. Kaç saat devamsızlık yaptığımı dönem içinde öğrenebilir miyim?
Evet. Öğrencilerin devamsızlıkları internet sayfamızda her
yayınlanmaktadır. Bunun haricinde bireysel bilgilendirme yapılmaz.
hafta
sürekli
olarak
6. Devamsızlıktan kalanlar ne zaman ve nerede ilan edilir?
Eğitim-öğretime başlanan tarih itibariyle derslik katlarındaki öğrenci panolarında yaklaşık her
ay ilan edilir. Öğrencilerin devamsızlıktan kaldığı Yüksekokul tarafından bölümlerine
bildirilir.
7. Devamsızlıktan kalırsam misafir / dinleyici öğrenci olarak derslere katılabilir miyim?
Hayır. Bkz. Yönetmelik madde 17.
8. Devamsızlıktan kalırsam gelecek yıl Hazırlık Programına devam edebilir miyim?
Hayır. Bkz. Yönetmelik madde 10.
9. Notlarım yüksek olsa da devamsızlıktan kalır mıyım?
Evet.
10. Devamsızlıktan kalırsam sınavlara girebilir miyim?
Devamsızlıktan kaldığınız ilan edildikten sonra o eğitim-öğretim yılı içinde ve sonunda
yapılacak olan hiçbir sınava giremezsiniz. Ancak takip eden dönemlerdeki yeterlik sınavları
hakkınız saklı kalır.
45
11. Devamsızlıktan kalırsam ilk ne zaman sınava girebilirim?
Takip eden yılın Eylül ayında yapılacak olan B2 Yeterlik Sınavına girebilirsiniz.
12. Devamsızlıktan kaldığım aileme bildirilir mi?
Hayır. (Ancak ders öğretim elemanları takdir hakkını kullanmayı saklı tutar.)
13. Devamsızlıktan kaldığım ilan edildiğinde herhangi bir işlem yapmalı mıyım?
Hayır.
14. Haklı ve geçerli mazeretim nedeniyle giremediğim hangi sınavların mazeretine
girebilirim?
Bkz. Yönetmelik madde 18/1 ve madde 12 /2 çerçeve yönetmelik madde ve kitapçık
sayfa 5.
15. Aldığım sağlık raporunun devamsızlığıma etkisi olur mu?
Hayır, 13.01.2004 tarihli Senato kararı gereği düşmez.
16. Hazırlığı herhangi bir sebeple başaramazsam burslarım kesilir mi?
Sağlıklı bilgi için burs aldığınız kuruma başvurunuz.
17. Öğretim elemanı derse gelmezse ne olur?
Öğretim elemanı derse gelemezse idare tarafından öğrenciler bilgilendirilene kadar sınıfta
beklerler, daha sonra öğretim elemanı öğrencilere gelemediği dersi uygun bulduğu bir tarihte
telafi eder, telafi saatlerini önceden duyurur ve yoklama alınır. Program dâhilindeki dersin
telafisi olması nedeniyle devamsızlığa dâhildir. Uzun süreli raporlarda dersi başka bir öğretim
elemanı yürütür.
E. BİLGİSAYAR LABORATUVARI
1. Okulda bilgisayar laboratuvarı var mı?
Evet. Yüksekokul bünyesinde 2 adet 20’şer kişilik bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
2. Her istediğimiz zaman laboratuvarı kullanabilir miyiz?
Hayır. Önceden belirlenerek, haftada 1 ders saati olmak üzere her sınıf öğretim elemanları
uygun gördüğü takdirde, öğretim elemanı gözetiminde ve eğitim-öğretim içeriği dâhilinde
kullanabilir.
3. Laboratuvarı özel işlerim için kullanabilir miyim?
Hayır. Laboratuvar sadece yabancı dil öğretimi amacıyla (aktiviteler, okuma, gramer vb.)
öğretim elemanı gözetiminde kullanılabilir.
46
F. DERSLER, ÖĞRETİM ELEMANLARI, DÜZEYLER VE SINIFLAR
1. Hazırlık programında her sınıfın dersine kaç öğretim elemanı girer?
Dersler en az 2 en çok 4 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.
2. Derslere yabancı uyruklu öğretim elemanları girmekte midir?
Yabancı uyruklu öğretim elemanları imkânlar dâhilinde, haftada 2-4 saat olmak üzere derse
girerler.
3. Hazırlık programında hangi dersler bulunmaktadır?
Program dâhilinde belirlenen okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin tümleşik
olarak verildiği main course olarak ifade edilen derste, aynı öğretim materyali haftalık ders
programı dâhilinde öğretim elemanları tarafından dönüşümlü olarak yürütülür.
4. Ders saatleri nasıldır?
İNGİLİZCE HAZIRLIK
PROGRAMI
B2 Başlangıç (Beginner) Düzeyi
Sınıfları
B2 Orta Başlangıç (Elementary)
Düzeyi Sınıfları
GÜNLER VE SAATLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-13.30
08.30-13.30
08.30-13.30
08.30-13.30
08.30-12.30
14:30-16:20
14:30-16:20
14:30-16:20
08.30-13.30
08.30-13.30
08.30-13.30
08.30-12.30
14:30-16:20
14:30-16:20
08.30-13.30
B2 Orta Düzey (Pre-Int.) Sınıflar
08:30-12:30
08:30-12:30
08:30-12:30
08:30-12:30
08:30-12:30
B1 Başlangıç (Beginner) Düzeyi
Sınıflar
08:30-13:30
08:30-13:30
08:30-13:30
08:30-13:30
08:30-12:30
5. Sınıflar kaç kişiliktir?
Örgün öğretimde 20 ile 25 arasında değişmektedir, ancak ikinci öğretimde 25 ve üzeri
olabilmektedir.
6. Sınıf değiştirebilir miyim?
Geçerli bir mazeret olmaksızın hayır, ancak başladığınız seviyedeki sınıfınızın ilk haftalarda
düzeyinize uygun olmadığı belirlenirse ya da idare tarafından geçerli kabul edilebilecek diğer
mazeretlerle nadiren sınıf değiştirilebilir.
7. Hazırlık Programında kaç düzey vardır?
İki düzey vardır:
1. Başlangıç Düzeyi (Beginner)
47
2. Orta Başlangıç Düzeyi (Elementary)
8. Başlangıç (Beginner) Düzeyi neyi kapsar?
Bu düzeyden başlayan öğrenciler haftada 24-30 saat yabancı dil eğitimi alırlar. Yıl boyunca
32 hafta eğitim görürler. Bu süre içinde girmeleri gereken sınavların isimleri, ağırlıkları ve
içerikleri bu kitapçıkta duyurulduğu gibidir.
9. Orta Başlangıç (Elementary) Düzeyi neyi kapsar?
Bu düzeyden başlayan öğrenciler haftada 20-28 saat yabancı dil eğitimi alırlar. Yıl boyunca
32 hafta eğitim görürler. Bu süre içinde girmeleri gereken sınavların isimleri, ağırlıkları ve
içerikleri bu kitapçıkta duyurulduğu gibidir.
10. Yeterlik sınavlarına kimler girebilir?
Bkz. Yönetmelik madde 19/1.
11. Yeterlik Sınavına eski öğrenciler nasıl kayıt yaptırabilir?
Kayıt yaptırılmasına gerek yoktur.
12. Yeterlik sınavlarına öğrenciler nasıl çalışabilir?
Web sitemizde yayınlanan sınav örneklerinden yararlanabilirler. Ayrıca Yabancı Diller
Yüksekokulu öğretim elemanlarından bilgi alabilirler.
13. Yeterlik sınavlarının mazeret sınavı var mıdır?
Hayır.
14. B2 Yeterlik sınavlarının sonuçlarını öğrenciler nasıl öğrenebilirler?
Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden ve Yabancı Diller Yüksekokulu
binasında ilan edilir.
G. YÖKDİL NEDİR VE BU SİSTEME NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Dil Eğitim Portalı çalışması eğitim alanında bir
sosyal destek projesi olarak ortaya çıkmış ve eğitimde e-dönüşüm politikası kapsamında
geliştirilmiştir.
Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Dil Eğitim Portalı ile web-tabanlı uzaktan eğitim
alanında gelişen Bilgi ve İletişim teknolojilerinin sunduğu alternatif eğitim ortamlarından
yararlanılarak öğrencilerin yabancı dil eğitimlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Öğrenciler bu platform içerisinde sunulan yabancı dil kaynaklarından ve hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanacaklardır.
Kayıt ve ayrıntılı bilgi için http://ide.yok.gov.tr/index.cfm web sitesini ziyaret ediniz.
48
H. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE DAİR İPUÇLARI
1. Yabancı dil öğrenirken nelere dikkat etmeliyim?
Pek çok kişi için dil öğrenmek kolay değildir. Ancak, derslerde ve özel çalışmalarınızda
öğrendiklerinizin sadece sınavlarda değil, ömür boyu kalıcı olması için bazı tekniklerden
yararlanabilirsiniz. Dil öğrenmenizi kolaylaştıracak ipuçlarından bazıları şöyledir:
1. Dili aktif bir şekilde kullanın. İçinizden ezberlemek yerine mümkün olduğunca sesli
konuşmaya çalışın.
2. Etkili bir şekilde kelime öğrenin. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok konuşabilir
ve anlayabilirsiniz. Kelime öğrenmenin en iyi yollarından bazıları film izlemek, orijinal
parçalar okumak ve flaş kart (derste kullanılan bilgi kartları) kullanmaktır.
3. Ödevlerinizi özenle yapın çünkü bu size dili yapısal olarak pratik etme imkânı sunacaktır.
4. Çalışma grupları oluşturun. Sınıf arkadaşlarınızla ödev yapmak, kelime öğrenmek ve
konuşma pratiği yapmak için düzenli olarak buluşun.
5. Dille mümkün olduğunca iç içe olun. Bu sizde dilin seslerine, tonlamasına aşinalık
yaratacaktır.
6. Düzenli olarak tekrar edin. Öğrendiklerinizi unutmamak için her dersi birkaç kez tekrar
edin.
7. Kendinize en uygun öğrenme stilini seçin. Görsel mi, işitsel mi yoksa kinestetik (bedensel)
öğrenci mi olduğunuzu öğrenin.
2. Yabancı dil öğrenirken kullanabilecek faydalı internet sitelerinden bazıları nelerdir?
http://www.englishvideolesson.com/
http://www.manythings.org/
http://www.englishtips.org/
http://www.uz-translations.net/
http://www.youtube.com/user/MinooAngloLink?v=ssuiqtreiBg
http://australianetwork.com/livingenglish/
http://etornauta.wordpress.com/2007/03/
I. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN
DAVRANIŞLAR VE YASAK OLAN EYLEMLER
1. Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinden beklenen davranışlar nelerdir?
1. Tüm öğrenciler sınıf ortamına saygılı ve farklı fikirlere hoşgörülü olmalıdır.
2. Tüm öğrencilerin sınıf içinde cep telefonunu izinsiz kullanmak, yiyip içmek ve dersle ilgisi
olmayan konuşmalar yapmak gibi dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınmaları gerekir.
Öğrencilere aynı zamanda kendilerini zihinsel olarak öğrenmeye hazırlamaları ve duygusal
tepkilere ve sıkılmaya karşı koymaları önerilir.
3. Hazırlık Sınıfı herkes için duyarlı bir atmosferi teşvik eder. Bu nedenle öğrencilerden kendi
davranışlarının başkalarını nasıl etkileyebileceği konusunda duyarlı olmaları beklenir.
Öğrenciler gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmede istekli olmalıdırlar.
49
4. Öğrenciler derslerin ve öğretim elemanlarının beklentilerini iyi takip etmeli, derse hazırlıklı
bir şekilde gelmelidirler. Gerekli tüm ders materyallerini derse getirmeleri zorunludur.
5. Dakik olmak zorunludur. Tüm öğrenciler derslere düzenli ve vaktinde gelmelidir. Derse
geç kalan öğrenciler, bu durum sınıf düzenini bozacağından derse alınmayacaklardır. Bu
durumda öğrenciler bir sonraki dersi beklemek zorundadırlar.
6. Öğrencilerden öğretim elemanlarıyla iletişime açık bir tutum içerisinde olmaları, endişe ve
şikayetlerini saygı çerçevesinde dile getirmeleri beklenir.
7. Öğrenciler tüm kurum çalışanlarıyla olan ilişkilerinde dürüst ve adil olmalıdırlar.
Akademik çalışmaların hazırlık, süreç ve sunumunda etik davranmalı ve bir diğer öğrenciyi
haksız yönde etkileyecek her tür davranıştan kaçınmalıdırlar.
2. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yasak olan eylemler nelerdir?
Hazırlık Sınıfı’ndaki eğitimleri boyunca her türlü uygunsuz davranış veya tutumdan kaçınmak
öğrencilerin bizzat kendi sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra öğrencilerden her koşulda en
yüksek seviyede dürüstlük çerçevesinde hareket etmeleri beklenir. Bu nedenle tüm öğrenciler
doğruluğu ve dürüstlüğü bozan eylemlerden kaçınmalıdır.
Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu eylemlerden bazıları şunlardır:
1. Kopya çekmek/vermek – herhangi bir akademik çalışma veya sınavda bilinçli olarak izinsiz
materyal ve bilgi kullanma veya kullandırma girişiminde bulunma
2. Veri çarpıtma/Tahrifat – akademik bir çalışmada kasten ve izinsiz olarak bir
bilginin değiştirilmesi veya uydurulması
3. Akademik usulsüzlüğe yardımda bulunma – bir diğer şahsın bu kurallardan herhangi birini
ihlal etmesine kasten yardım etme veya yardım etme girişiminde bulunma
4. Bilgi hırsızlığı – bir başkasının fikirlerini, sözlerini veya ifadelerini uygun bir referansta
bulunmadan kendininmiş gibi uyarlama veya aynısını yapma
5. Dersi engelleme – bilinçli olarak rahatsızlığa neden olma ve uyarılara rağmen buna devam
etme
6. Rüşvet – akademik ve/veya kişisel çıkar amaçlı rüşvet verme girişiminde bulunma
7. Saygısız hal ve hareketler
8. Sınıfa yanlış bilgi sunma
9. Hırsızlık ve soygun
10. Hazırlık Sınıfı mallarına zarar verme
11. Sözlü veya fiziksel saldırı
12. Sınıf sınırları içerisinde kumar oynama
13. Kurum binaları içerisinde ve kampüsün sigara içilmeyen alanında sigara içme
14. Ateşli silahlar, paintball tabancası, havai fişekler ve diğer patlayıcılar gibi tehlikeli
maddeleri bulundurma veya bunları kullanma
15. Sınıfa sarhoş ya da belirgin bir şekilde alkol veya uyuşturucu etkisi altında iken gelme
16. Başka bir öğrencinin kimlik kartını kullanma
17. Öğrenme ve/veya öğretme özgürlüğünü kısıtlama girişiminde bulunma
18. Sınıfın huzur ve düzenini bozma
19. Boykot, zapt ve ideolojik eylemler gibi faaliyetlere katılma veya katılmayı teşvik etme.
* Bkz. Ek bilgi için sayfa 30.
50
İ. SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİLERE NE GİBİ
HİZMETLER SUNAR VE BU HİZMETLERDEN NASIL FAYDALANABİLİRİM?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında beden ve ruh
sağlığına yönelik her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanabilir, gerekli muayene, kontrol,
sevk gibi işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca önleyici sağlık hizmetleri, medikal tanı ve tedavi
hizmetleri, ilk yardım ve bakım hizmetleri, gençlik danışma birimi hizmetlerinden de
faydalanabilirsiniz.
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı çalışan öğrencilerin kısmi zamanlı statüde çalıştırılması
ile ilgili işlemleri ve bunlara ait aylık ücret bordrolarının düzenlenmesi işlemlerini yapmakla
görevlidir.
Öğrencilerin burs ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu
hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesi
yönünde çalışmalar yapmak da Daire Başkanlığının görevleri arasındadır.
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında 2 Doktor, 1 Diş Hekimi, 1 Uzman, 1 Psikolog, 4
Hemşire, 1 Laborant, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Veri Hazırlama Kontrol
İşletmeni, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere 16 personel görev
yapmaktadır.
1. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri nelerdir?
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş
seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu
amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:
a) Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve
aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
b) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
c) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini
tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
d) Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki
iş imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak,
mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları
ölçüsünde izlemek,
e) Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla
psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi
tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
51
f) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını
ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan
değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.
2. Sosyal hizmetler nelerdir?
Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür:
a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması
için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak
hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi
şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,
b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak,
öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına
yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
c) Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya
kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin
görülmesini sağlamak.
d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu
konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini
sağlamak,
3. Kültür hizmetleri nelerdir?
Dairede, kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı
kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu
faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler
yürütülür:
a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve
kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan
kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür
faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları
yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri
faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların
üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde
bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
4. Spor hizmetleri nelerdir?
Dairede, spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak
ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını
52
sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için
ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler
yürütülür:
a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,
b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak,
bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve
karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını,
elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.
İletişim:
0(252) 2111161
Tel:
0(252) 2111162
Fax:
Sks:: http://www.mu.edu.tr
E-Posta:
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
48000 Kötekli/MUĞLA
Spor Tesisleri
211 11 77
Atatürk Kültür Merkezi
211 19 71-1188-1358
Öğrenci Sarayı
211 11 80
Mediko
211 21 71
Yüzme Havuzu
211 19 72
J. Nereye gitmeliyim?– Kime sormalıyım?
Problem
Devamsızlık
Sınavlar
Sağlık Raporları
Kayıt Dondurma
Resmi Öğrenci Şikayetleri
Resmi Not İtirazları
Transkript ve Öğrenci
Nereye
Gitmeliyim?
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Adres
Yabancı Diller
Yüksekokulu Öğrenci
İşleri
301 no’lu oda
Merkezdeki
Öğrenciler İçin
Öğrencinin kendi
fakülte/yüksekokul
Telefon
Numarası
0(252) 211 13 15
1339
-------------
53
Belgesi
öğrenci işleri
İlçelerde Okuyanlar
İçin
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı
48000 Kötekli /
MUĞLA
0(252) 211 12 51
VIII. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek
disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta
uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,
b) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı
olarak bildirilmesini,
c) Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği
hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek
yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,
54
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye,
yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde
derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesini,
e) Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından
yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini,
f) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim
kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesini,
g) Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından
yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını
Gerektiren Disiplin Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında
cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak,
yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi
çalışmaların düzenini bozmak,
c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
55
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçları
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek
kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı
eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim Kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini
zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan
toplantılar düzenlemek.
Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren
eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun
hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
56
d) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi
tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren
eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına
engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir
yararlanmalarını engellemek,
ve
şiddet
kullanarak
yükseköğretim
hizmetlerinden
c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle
bir eyleme katılmaya zorlamak,
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak,
bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine
sınava girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı
ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı
maddeleri taşımak ve bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına
haksız bir çıkar sağlamak.
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle
bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt
adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
57
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak,
başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak
ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak
yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde
dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
cinsel
davranışlarda
bulunmak
suretiyle
cinsel
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren
disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve
ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
Disiplin suçunun tekerrürü
MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturması
Soruşturma açmaya yetkili amirler
MADDE 12 – (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır;
a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,
c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından
dolayı müdür,
ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar
müdürü,
d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite
rektörleri.
(2) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı
veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.
58
Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı
MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır.
Soruşturma, onay tarihinden itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre
içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde
bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma
süresini uzatabilir.
(2) Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında,
bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma
cezalarında bir ay içinde,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde,
disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak,
disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı
süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili
disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.
Soruşturmanın yapılış şekli
MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.
(2) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma
işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin
mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde
düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca
imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir;
tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya
ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları
yerine getirirler.
(4) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere
soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka
disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil
edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.
59
(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer
değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim
kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve
gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
Savunma hakkı
MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden
ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu
yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması
istenilir.
(2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi
halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan
sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.
(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü
zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere
dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan
öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak
gönderebilecekleri bildirilir.
(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.
Soruşturma raporu
MADDE 16 – (1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma
onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları,
soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup
olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl
veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile
birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının birarada yürütülmesi
MADDE 17 – (1) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış
olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış
olması, kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel
teşkil etmez.
Soruşturmanın sonuçlandırılması
60
MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu müdürünce verilir.
(2) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve
yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.
(3) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
(4) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen
soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen
soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.
(5) Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse
noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya
disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.
Disiplin kurulunun çalışma usulü
MADDE 19 – (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte
toplanır.
(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli
yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
(3) Disiplin Kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt
çoğunluğudur.
Raportörlük ve görüşme usulü
MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye
tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün
içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.
(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları
da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
61
Oylama ve karar
MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma
raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla
başka bir disiplin cezası da verebilir.
(2) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına
katılamaz ve oy kullanamaz.
Karar süresi
MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim
kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.
(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna
havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar
vermek zorundadır.
Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar
MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu
cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan
öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini,
işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve itiraz
Cezaların bildirilmesi
MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya
yetkili amir tarafından;
a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna,
c)Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün
yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve
ilgili askerlik şubelerine bildirilir.
62
Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten
itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren
uygulanırlar.
Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları
MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün
içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin
olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı
inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya
yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı
yoluna başvurulabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden
teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata
elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik
yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili
yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu
mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres
vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış
olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Dosya teslimi
MADDE 28 – (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve
alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
63
Yazışma şekli
MADDE 29 – (1) Kişilerle olan yazışmalarda 28 inci maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak
üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır.
Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına
başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 30 – (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
64
Download

Öğrenci El Kitabı 2014-2015 - Sıtkı Koçman Yabancı Diller