4. Bölüm:
İletişim
Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-1
Sınav/Ödev
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-2
Bölüm 4:
İletişim
1. Neden İletişim İş Yerindeki Etkin İlişkinin Merkezinde Yer Alır?
2. İnsanlar Nasıl İletişim Kurar?
3. Nasıl İletişim Kurarız Ve Karmaşık Bilgileri Nasıl Yorumlarız?
4. Kişilerarası İletişim Süreci Nedir?
5. İş Yerinde İletişim İçin Bilgi Teknolojilerini Nasıl Kullanırız?
6. Etkin İletişimin Önündeki Engeller Nelerdir?
7. Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur?
8. Örgütsel İletişim Nedir?
9. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması
İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir?
10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması
İçin Bizler Neler Yapabiliriz?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-3
1. Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin
merkezinde yer alır?
Giriş
İş yerindeki başarınız aşağıdakilere
bağlıdır:
•Bilgi paylaşabilme ve diğerlerini
etkileyebilme yeteneğiniz.
•Olumlu iletişim aracılığıyla
değerlerinizle iletişim kurabilme
yeteneğiniz, diğerlerine ilham
vermeniz ve aynı frekansta bir ilişki
kurmanız, herkesin elinden gelenin en
iyisini yapmasına imkan veren bir
ortam yaratılmasını sağlar.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-4
1. Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin
merkezinde yer alır?
Giriş
•
İyi liderler ve başarılı çalışanlar şu
ikisine çok dikkat ederler:
1. Ne hakkında iletişim kurduklarına.
2. Bilgiyi nasıl paylaştıklarına,
kendilerini diğerlerine nasıl
sunduklarına, insanları etkilemeye
ve ilişki kurmaya.
Uyumlu ilişkiler, saygı, dahil olma,
açık ve dürüst diyalogu teşvik eden,
güçlü ve destekleyici ilişkilerdir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-5
1. Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin
merkezinde yer alır?
En popüler>> Tartışma Soruları
1. Bir yönetim uzmanı şöyle demektedir: “Günlük yaşamda olduğu gibi, iş
yaşamınızda da aslında olmadığınız biri olamazsınız. Olduğunuz kişi ve
inandığınız şeye uygun olarak içten bir şekilde iletişim kurmanın bir yolunu
bulmalısınız.” Bu sözler size ne ifade ediyor?
2. Kasıtsız olarak söylediğiniz; ancak hoş olmayan bir etki yaratan sözleri
hatırlayın. Ne yaşanmıştı? Bu sonucu engellemek için ne yapabilirdiniz?
3. Bir grupta veya takımda çalışmaya başladığınızda (örneğin sınıf projeleri),
insanların birbirleriyle tanışmaları ve uyumlu ilişkiler kurabilmeleri için hangi
stratejileri kullanırsınız?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-6
2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Giriş
•
•
İletişim bir kişinin veya grubun
diğer bir kişi veya gruba bir mesaj
nakletme eylemidir.
İnsan iletişimi karmaşıktır:
– Her şeyi paylaşırız..
– Kelimeleri kullanıyoruz, hem
sözlü hem de yazılı.
– Yüz ifadeleri, duruş ve
jestlerimizle sözsüz olarak da
iletişim kurarız.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-7
2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Dil: İnsan Olma Özelliğimiz
•
•
Dil  insanlar tarafından
paylaşılan sesler ve sembollerden
oluşan sistemli bir iletişim şeklidir.
•
•
Dil düşünme kabiliyetimize
bağlıdır.
Dil, sözlü, yazılı veya işaret dili
yoluyla ifade edilebilir.
Hem düşünce hem de duyguların
ifadesidir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-8
2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Sözel Dil ve İşaret Dili
•
•
Sözel Dil fikirlerimiz ve
duygularımızı sembolize eden
seslerin kombinasyonu.
İşaret Dili Düşünce ve duyguları
belirten jestler
Yazılı Dil
•
•
•
Kalıcı bir kayıt üretir.
Uzun ve detaylı fikirlerin hünerli bir
şekilde açıklanması için
yardımcıdır.
Yazılı iletişimin fiziksel ve online
şekillerinin karışımıdır.
Anlam
• Bir kelimenin edebi
veya sözlük anlamı.
Yan Anlam
• Bir sözcüğe eşlik eden
çağrışım, duygu ve
yargılardır.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4-9
2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Sözlü Olmayan İletişim:
•
•
Sözlü Olmayan İletişim jest,
ifade, fiziksel hareketler veya
tonlama ve sesle kasten veya
istemeden bir mesajın
iletilmesidir.
•
•
İletişime en büyük katkısı
bulunan iletişim çeşididir.
Limbik titreşimle ilgilidir ( bir
diğerinin duygularını yorumlamayı
ve yansıtmayı mümkün kılan
karmaşık nörolojik ve psikolojik
süreçlerdir).
Sözlü olmayan işaretleri
okuyabilmek, empati yeteneğinize
bağlıdır.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 10
2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Vücut Dili
•
•
Bir ifadeyi nakletme kapasitesine sahip olan el jestleri, yüz ifadeleri, göz
kontağı, fiziksel temas, yakınlık ve diğer fiziksel jestleri içerir.
İnsanların vücut diline, sözlü olmayan iletişim yollarını kullanarak cevap
veririz.
Tonlama, Ses ve Hız
•
•
•
Tonlama, konuşmanın hızında artma ve azalma gibi değişikliklerle kendini
gösterir.
İletişimde tüm bu bileşenler birbirine girmiş durumdadır.
İyi iletişim kuranlar, sözlü ve sözlü olmayan işaretler de dahil, dilin her
yönünü iyi kullanırlar.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 11
2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Çoğu insan evlerinde, arkadaşlarıyla beraberken veya okulda dili farklı
şekilde kullanırlar. Sizce insanlar bunu neden yapıyor?
2. Birden çok dil konuşuyor musunuz? Bunun size yararı ne?
3. Yeni sosyal ortamlarda arkadaş edinmeyi düşündüğünüzde, dil kullanmada
kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? Profesyonel ortamda nasıl
değerlendirirsiniz?
4. Daha önce hiç vücut dilinizle ilgili bir geribildirim aldınız mı? Bu geribildirim
neydi? Bu geribildirim sizin kendinizi iletişim kuran bir insan olarak farklı
değerlendirmenize sebep oldu mu?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 12
3. Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl
yorumlarız?
Duyguları İfade Etme
•
Tüm kültürlerdeki insanlar en az altı duygusal ifadeyi fark ederler: sevinç,
üzüntü, korku, sinir, tiksinme ve sürpriz. (Paul Ekman).
•
Pek çok diğer duygu belirsiz şekilde ifade edilir veya kültüre özgüdür.
•
En iyi ihtimalle duygularımızın ifade edilmesini yönetmek bilinçli
yapılır ve duygular aynı zamanda kelimelerimizle ifade edilir.
•
Ancak sıklıkla sözlü olmayan dilimiz, farkında olmadan gizlemeye
çalışırken, duygularımıza ses verir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 13
3. Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl
yorumlarız?
Duyguları, Düşünceleri ve İşteki Gerçekleri Yorumlamak
•
Duygular devamlı nakledilir, duyguları tamamen okumak önemlidir.
Birbirleriyle çatışan düşünceler ve duygularla baş etmek için beceriler
edinmeliyiz.
İmajımızı İletişimle Nasıl Yönetiriz?
•
“Yüz” (Face) Diğerlerinin kabul etmelerini istediğimiz kimlik yönlerimizin
genel olarak sunulması
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 14
3. Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl
yorumlarız?
Bilgiden (Enformasyondan) Anlam Çıkarmak
Ken Wilbur’un modeli enformasyonu
sınıflamamıza imkan tanır:
•Bir kişiyle ilgili (birey) veya bir grup,
organizasyon veya toplumla ilgili
(kollektif).
•Bir kişinin veya grubun içinde (dahili)
veya dışarıdaki bir kişi veya grupla
ilgili (harici)
Dahili
(Öznel)
Harici
(Nesnel)
Bireysel
Benim
Değerlerim
Benim
Davranışım
Kollektif
Bizim
Kültürümüz
Ortak Dilimiz
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 15
3. Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl
yorumlarız?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Sizce insanlar duygularınızı kolaylıkla okuyabiliyor mu? Neden veya neden
değil? Örnekler verin. İletişim ve ilişkilerde bu sizin işinize mi yarıyor, yoksa
dezavantaj mı yaratıyor?
2. Okulda hangi yüzünüzü gösteriyorsunuz? İşte? Evde? Eğer bunlar farklıysa,
neden olduğunu açıklayın.
3. Okulda veya iş yerinizde yaşadığınız ihtilaflı bir durumu düşünün. Sorunu
çizmek için Ken Wilbur’un modelini kullanın. Aynı zamanda bireysel dahili ve
harici durumları (duygu ve davranış) ve dahili ve harici bilgileri (kültür ve
gerçekler) dikkate alın.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 16
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Giriş
•
•
•
•
•
•
Gönderici Mesajı kodlayan ve
iletişim kanalı aracılığıyla mesajı
gönderen kişi.
Mesaj  Enformasyon
Alıcı Mesajı alan ve şifresini
çözen kişi.
Kanal Göndericiden alıcıya
mesaj gönderilirken kullanılan araç
Kodlama  Enformasyonu
yollamadan önce bir formattan
diğer bir formata çevirmek.
Kod Açma göndericinin
mesajında yolladığı şeyi
yorumlamak.
Geribildirim  Alıcı,
göndericiye kelimeler veya
sözlü olmayan sinyallerle bir
mesajın alındığını veya daha
fazla iletişim gerektiğini belirtir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 17
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Shannon-Weaver’ın İletişim Modeli
•
Enformasyon gönderici
tarafından kodlanır, kanal
aracıyla alıcıya gönderilir ve
alıcı kodu çözer.
•
Gürültü nedeniyle mesajlar
yanlış yorumlanabilir Mesajın
iletilmesi veya kabul edilmesi
sırasında karışıklık yaratan
herhangi bir unsur.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 18
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Shannon-Weaver’ın İletişim Modeli
•
İletişimin interaktif bir süreç
olduğunu vurgular.
•
İletişim çift yönlü bir süreçtir
(doğrusal olsa bile).
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 19
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Berlo İletişim Modeli
•
Mesajın kodlanması ve kodun çözülmesinde iletişim becerileri, tavırlar,
bilgi, toplum ve kültürün önemini vurgular.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 20
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Etkin ve Verimli İletişim
Etkin İletişim göndericiden
alıcıya gönderilen
enformasyonun tam olarak
iletilmesi
Verimli İletişim Mümkün
olan en az kaynağı kullanarak
bilgiyi paylaşmak (zaman,
para ve çaba).
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 21
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Zengin ve Yalın İletişim Kanallarını Seçmek
Zengin Kanallar yalın kanala
kıyasla daha fazla enformasyon
taşıyabilir ve muğlak veya belirsiz
bir mesajlarda sonuca ulaşılması
daha mümkündür.
Yalın Kanallar Çok fazla
enformasyon taşıma kapasitesine
sahip değildir.
•Belirli bir alıcı hedef alınır, geribildirim
için fırsat sunulur ve hem sözlü hem
sözlü olmayan işaretleri içerir.
•Belli bireylere basit bilgilerin iletilmesi.
.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 22
4. Kişilerarası iletişim süreci nedir?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. İletişim doğrusal mıdır? (Önce bir yöne, sonra diğer yöne). Deneyimlerinize
dayanarak cevabınızı açıklayın.
2. Bir sohbet sırasında nasıl geribildirim verirsiniz? Örneğin vücut dilinizi
kullanır mısınız? Sorular sorar mısınız? Duyduğunuzu yeniden söyler
misiniz? Duyduğunuza benzer olan bir deneyimden bahseder misiniz?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 23
5. İş yerinde iletişim için bilgi teknolojilerini nasıl
kullanırız?
Giriş
•
Teknoloji, yaşamlarımızda ve iş hayatımızda iletişime bakış açımızı
değiştirmiştir.
– Ulaşılabilir enformasyonda aşırı yük yeni karar verme süreçleri.
– Uygun iletişim davranışı için yeni kurallar ve gelenekler.
Örnekler
•
•
E-mail ve text mesajları.
Web Konferans ve video konferans.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 24
5. İş yerinde iletişim için bilgi teknolojilerini nasıl
kullanırız?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Birinde bilgi teknolojilerin ilişki kurmanıza yardımcı olduğu, diğerinde
ilişkinizin gelişmesini engellediği iki durum düşünün. Her iki durumda bilgi
teknolojilerinin rolü ne olmuştu?
2. Yöneticinizin, yolladığınız raporu beğenmediğinizi ve raporu düzeltmeniz
gerektiğini belirttiği bir mail yolladığını hayal edin. Ne yapacağınız hakkında
spesifik bir bilgi vermediğini düşünün. Sizi aramasını tercih ederdiniz, ama
şu an seyahat ediyor ve maili cevaplamanız gerekiyor. Onun savunmaya
geçmesini engelleyecek ve ihtiyacınız olan bilgiyi edinmenizi sağlayacak bir
mail tasarlayın.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 25
6. Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
Dil İletişim Yoluna Dahil Olduğunda…
•
•
•
Bugün organizasyonlarda insanlar
farklı anadiller konuşmaktadır
çok sayıda şirket bir standart dil
belirlemektedir – genellikle
İngilizce.
Etkin iletişimin önündeki
engeller:
Duygusal ifadeleri ve esprileri
anlamak:
– Aksanlara alışmak
– Dili anadil gibi kullanabilmek–
hız, dilbilgisi kullanımı
– Yüksek enerji yatırımı
– Diyalektler
– Jargon
– Vd.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 26
6. Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
Fakir İletişim: Çok Sık Oluyor!!!
•
•
Ehil İletişim kültürel olarak
uygun yollarla mesajı hem
kodlama hem de kodunu açabilme
yeteneği
•
Ehil iletişimciler Dilbilgisinin
kurallarını bilirler, fikirlerini açık
şekilde ve bilinçli olarak ifade
ederler. Yeterli ve duruma uygun
kelimeleri kullanırlar . Duygularını
uygun şekilde ifade edebilirler
Alıcının Sorumluluğu dinleyin
ve mesajı nasıl
yorumlayabileceğinizin farkında
olun.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 27
6. Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
Algıda Seçicilik ve Kalıplaşma: İletişimin Düşmanları
•
Seçici Algı  bilinçli veya bilinçli olmadan bir mesajın belli kısmına
odaklanıp diğerlerini yok saymak.
•
Kalıp  bireyleri tarif etmek veya yargılamak için onların dahil olduğu
sosyal grubu esas alarak katı ve olumsuz önyargılara varmak.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 28
6. Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
İletişim ve Gücün Etkileşimi
•
•
İletişim gönderici ve alıcının
sahip oldukları güçten ve
organizasyon içinde sahip
oldukları konumdan etkilenir.
İletişim sürecinde güce karşı
tepkinizi yönetmeniz için
özfarkındalık ve özyönetime
ihtiyacınız vardır.
•
Güç:
– iletişim sürecindeki farklı
unsurları yönetmek için
kullanılabilir.
– Genelde hangi iletişim ağına
dahil olacağınızı belirler
– Ayrıca sosyal gruplarla da ilgili
olabilir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 29
6. Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. İletişim becerilerinizi (sözlü ve yazılı) eleştirin. Eğer sihirli şekilde iki şeyi
iyileştirebilecek olsaydınız, bunlar ne olurdu? Neden bu becerilerinizi
geliştirmek istiyorsunuz?
2. Bazen algıda seçicilik yaşıyor musunuz? Hangi konular (örneğin politika)
veya durumlar (çatışma) bazı şeylere diğerlerine göre daha az dikkat sarf
ermenize neden oluyor?
3. Kişisel olarak tanıdığınız güçlü birini–formel güç sahibi veya informel güç
sahipleri, örneğin popüler kişiler- eleştirin. Ona gösterdiğiniz tepkiyi nasıl
tanımlarsınız ve onunla nasıl iletişim kurarsınız? Sizinle nasıl iletişim
kuruyorlar?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 30
7. Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak
Neden Zordur?
Kültürlerarası İletişimde Sözlü Olmayan Davranış
•
•
•
Kabul edilebilir sözlü olmayan davranışlar bir gruptan diğerine değişir.
Kültürlerarası iletişimde vücut diline fazla dikkat göstermek talihsiz yanlış
anlaşılmalar doğurabilir
Farklı ritüel ve işaretlere ayrıca kişisel boşlukla ilgili beklentiye özellikle
dikkat gösterilmelidir.
Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerde İletişim
•
•
Yüksek Bağlamlı Kültür Güçlü bir gruba aidiyet ve görece olarak yakın
sınırlar. Yüksek bağlamlı kültürler dışarıdan biri için anlaşılması zor olan
ortak tarih ve görüşlere güvenirler
Düşük Bağlamlı Kültür Dışarıdan gelenler için kültüre dahil olanlarla
iletişim kurmak daha kolaydır çünkü paylaşılan tarih ve kimliğe daha az
vurgu yapılır.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 31
Link: “Uluslararası Yönetim”
dersi
Almanca İşletme
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 32
7. Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak
Neden Zordur?
Evet, Kadınlar ve Erkekler Farklı Şekillerde İletişim Kurarlar
•
•
Kadınlar:
– Bağlantılar kurmaya meyillidirler, samimi iletişim kurarlar.
– Belirsizliği kabul etmeye, özür dilemeye ve iletişimi yumuşatmaya
meyillidirler.
Erkekler:
– Özgürlüğün üzerinde durmaya meyillidirler. Bu nedenle iletişimi
konumlarını diğerlerinin konumuna göre tarif etmek için kullanırlar.
– Sahipliği vurgulamaya meyillidirler, soru sormaktan veya özür
dilemekten kaçınırlar.
•
İletişim öğrenilir Kadınlar ve erkekler
doğduklarında farklı şekillerde iletişim
kurmazlar Herkes farklı şekillerde iletişim
kurmayı öğrenebilir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 33
7. Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak
Neden Zordur?
İletişim ve Yaş Faktörü
•
Diğer kültürel bariyerler gibi,
iletişimdeki tarafların farklı
jenerasyonlardan olması, iş
yerindeki iletişime zarar verebilir.
•
•
Y Kuşağı (1980 – 1995)
– Dürüstlüğe daha çok değer
veririler, açık ve içten ve daha
çok geribildirim içeren iletişim
ararlar, işte daha fazla
esneklik, teknoloji kullanmaya
alışıklardır.
Baby boomers
– Daha fazla yetki almak
isterler, saatlerle sınırlı olmayı
ve işte başarılı olmalarının
yıllar almasını istemezler.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 34
7. Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak
Neden Zordur?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Sosyal veya diğer açılardan farklılık gösteren ve içinde çalıştığınız bir grubu
düşünün. Yakından bakın: İletişim için engel oluşturan bariyerler var mıydı?
Grup bu bariyerlerin üstesinden nasıl gelmiş? Gruptaki çeşitlilik iletişimi
nasıl zenginleştirmişti?
2. Kültürünüzün yüksek bağlamlı mı, düşük bağlamlı mı olduğunu
düşünüyorsunuz? Açıklayın.
3. Okulda diğerlerine kapalı olan bir gruba üye misiniz? Bu durumun grubun
dışında kalan kişilerle ilişkiniz üzerindeki etkisi nedir?
4. Cinsiyetinizin sözlü ve sözlü olmayan iletişiminizi nasıl etkilediğini açıklayın.
5. Yaşınızın iletişimi veya diğerleriyle iletişim kurma şeklinizi nasıl etkilediğini
fark ettiniz mi? Tarif edin ve açıklayın.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 35
8. Örgütsel İletişim Nedir?
İletişim Akışının Rolü
•
•
•
Yukarıdan aşağıya iletişim
örgütsel hiyerarşide bilginin
yukarıdan aşağıya doğru akması
Aşağıdan yukarıya iletişim
örgütsel hiyerarşide bilginin
aşağıdan yukarıya doğru akması
Yatay iletişim Hiyerarşide aynı
veya benzer seviyede olan
insanlar arasında gerçekleşir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 36
8. Örgütsel İletişim Nedir?
Örgütsel İletişim Ağları
İletişim Ağı  Bir grup
insanın arasındaki iletişim
şekli.
•
İç İletişim Organizasyon
yapısıyla ilgili olarak tanımlanır ve
organizasyon içinde kalır.
•
Dış İletişimOrganizasyon
içindeki insanlar, dışarıdan
insanlarla iletişim kurduğunda
meydana gelir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 37
8. Örgütsel İletişim Nedir?
Örgütsel İletişim Ağları
•
Tekerlerk Ağ (merkez ve
konuşma ağı)  tüm bilginin
iletilmesi için bir kişi merkezi
durumdadır.
•
Zincir Ağı Bilgi organize edilmiş
sıradan birinden bir diğerine
geçer.
•
Tüm kanallar ağı tüm üyeler,
bilginin maksimum derecede
akışının sağlanması için, gruptaki
herkesle iletişim halindedir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 38
8. Örgütsel İletişim Nedir?
Resmi ve Gayriresmi İletişim
•
Resmi İletişim iletişim katı ve
bilinen kurallar tarafından
yönetilir. Kimin kimle ve ne
şekilde iletişim kuracağı bellidir.
– Hiyerarşinin içindeki resmi güç
ilişkileriyle ilgilidir.
•
Gayriresmi İletişim iletişim,
organizasyon içinde açıkça
tanımlanan kanallar dışındaki
kanallar aracılığıyla
gerçekleştirilir.
– Organizasyonun resmi yapısı
dışındaki sosyal ağlarla
bağlantılıdır.
– Üzüm salkımı 
organizasyonda neler
olduğuna ilişkin bilginin
çalışanlar arasında
paylaşılması.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 39
8. Örgütsel İletişim Nedir?
Kriz İletişimi
•
Ciddi konular organizasyonu tehdit ederken, yöneticiler dürüst ve
açık iletişimi nasıl sürdürebilir?
– Sakin kalmalı ve mümkün olduğunca detaylı bilgi edinmeye
odaklanmalılar.
– Mümkün olduğunca açık şekilde iletişim kurmalılar ve
– Krize hızla cevap vermeliler.
•
Organizasyon sözcü kullanabilirOrganizasyonun mesajlarının
doğruluğunu ve tutarlılığını yönetir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 40
8. Örgütsel İletişim Nedir?
Hikaye Anlatmanın Gücü
Hikaye Anlatma insanların kendileriyle ilişkilendirebilecekleri, ondan
öğrenebilecekleri ve hatırlayacakları bir hikaye oluşturma sanatıdır
Hikayeler nasıldır?
Hikayeler Nasıl Olabilir?
• Basit
• Ölümsüz
• Yaş, cinsiyet ve ırk
yapmaksızın herkesin
çeker
• Eğlenceli
• Organizasyon
kültürüyle
bütünleşik olabilir.
ayrımı • Eğitimin yararlı bir yolu olabilir.
ilgisini • İnsanları güçlendirmek için çok
iyi bir metot olabilir.
• Kurumsal geleneğin aktarılması
için mükemmel bir araç olabilir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 41
8. What Is Organizational Communication?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Okulda veya içinizde gerçekleşen yukarıdan aşağıya bir iletişim sürecini tarif
edin. Hangi kanallar kullanılmıştı? İletişim ne kadar etkindi? Nasıl
geliştirilebilirdi?
2. Organizasyonel iletişim ağlarını tanımlayan unsurları kullanarak, sizin ve
fakültenizin nasıl iletişim kurduğunu gösteren bir ağ çizin.
3. Okulunuzda veya işinizde üzüm salkımı şeklinde iletişim var mı? Bu iletişim
kanalında hangi rolü oynuyorsunuz?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 42
9. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler
Yapabilir?
Giriş
İK Hangi Konularda İletişim Kurar?
• İş Kanunları: Çalışanların işe
alınması veya işten çıkarılması;
çalışanlara işte ne kadar iyi
davranılacağı gibi süreçlerde yol
gösteren yerel veya ulusal
kanunlardır.
• İşgücü datası - işgücü havuzu
(hem organizasyon içi hem de
dışı), ahlak ve örgütsel kültür gibi
konularda, şirketin başarılı olma
yeteneğini etkileyen bilgilerdir.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 43
9. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler
Yapabilir?
İş Kanunu Hakkında İletişim Kurmak
İK’nın Sorumlulukları:
• Tüm önemli iş ilişki
düzenlemelerinde güncel olmak
• Tüm seviyelerdeki çalışanların ve
yönetimin eğitim aldıklarından
emin olmalı ve işlerini nasıl
yapmaları gerektiğini etkileyen
kanunları anlamalılar.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 44
9. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler
Yapabilir?
Bir araya Getirmek ve İletişim Kurmak
Çalışan Adanmışlığı Bilgisi
•
•
•
Çalışan moraliBir
organizasyondaki kolektif duygu
durumu veya ruh.
Coşku, adanmışlık, güven,
organizasyonun misyon ve
vizyonuna inanç, birlik duygusu ve
lidere inanç.
Düşük moral:
– Yüksek işgücü devir hızı, işe
devamsızlık ve hastalık,
uyumsuz bir ortam ve daha
düşük üretkenlik.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 45
9. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler
Yapabilir?
Çalışan Adanmışlığı Nasıl Ölçülür?
•
Nitel Araştırma Sohbet,
görüşme veya açık uçlu sorular
içeren anketlerle öznel data
toplama ve analiz etme süreci.
•
Nicel Araştırma  Sayılara
çevrilebilecek, istatistiki ve diğer
matematiksel araçlar kullanılarak
analiz edilebilecek data toplama
süreci
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 46
9. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler
Yapabilir?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Kurumunuzun insan kaynakları departmanı açık pozisyonlar, iş kanunu ve
çalışan politikasıyla ilgili bilgileri nasıl yayıyor? İletişim kanalları uygun mu?
Neden veya neden değil?
2. Ait olduğunuz grup veya organizasyonun etkinliğinde moralin önemli rol
oynadığı bir durumu tarif edin. Yüksek veya düşük moralin etkisi neydi?
Morali gözlemlemekten sorumlu biri var mıydı? Eğer varsa, bunu nasıl
yaptılar ve gözlemlerini gruba ne şekilde ilettiler?
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 47
10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz?
Açık ve Güçlü Mesajlar Göndermenin Basit Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
Göndermek istediğiniz mesajın ne olduğundan emin olun.
Mesajınız için en uygun kanalı belirleyin.
Sizi dinleyen kişiyle eşleşecek şekilde dilinizi basitleştirin.
Alıcının aşina olmadığı bir jargonu kullanmanın iletişimi zedeleyebileceğini
unutmayın. Ancak eğer aşinaysa, bu iletişimi geliştirebilir.
Kötü haberlerin hiyerarşide paylaşılması sırasında, insanların kendilerini
rahat hissedecekleri bir güven seviyesi yaratın
Zayıf veya istenmeden kullanılan sözlü olmayan işaretlere dikkat edin
İletişim kurarken, empati de kurun.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 48
10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz?
Kuralları Ne Zaman Bozulur?
•
Kalite: Açık yürekli olun.
•
Miktar: Doğru miktarda
bilgiyi paylaşın.
•
Önem: Eldeki konuya
önemli katkılar yapın.
•
Tavır: Açık olun,
belirsizlikten kaçının.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 49
10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta
İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz?
En Popüler>> Tartışma Soruları
1. Kişilerarası iletişimde mesaj gönderme yeteneğinizi düşünün. Güçlü ve zayıf
yanlarınız neler?
2. Kalite, miktar, önem ve tavırdan oluşan iletişim kurallarını ihlal ettiğiniz bir
durumu eleştirin. Niye yapmıştınız ve sonuç neydi?
3. Önümüzdeki günlerde, bilinçli olarak iletişim sırasındaki amaçlarınıza dikkat
edin. Daha sonra bu amaçlarınızı eleştirin ve amaçlarınızın sizi ve
diğerlerini nasıl etkilediğini anlatın.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 50
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without
the prior written permission of the publisher. Printed in the United States
of America.
Copyright ©2010 Pearson Education,
Inc. publishing as Prentice Hall
4 - 51
Download

İletişim