1) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin
işlevlerinden birisidir?
A) Manipülasyon
B) Halkı eğitme
C) Halkı bilgilendirme
D) Birlik ve beraberliği sağlama
E) Haber verme
2) Bir kişiye karşı hissedilen pozitif (olumlu) duyguya
ne denir?
A) Empati
B) Sempati
C) Entropi
D) Sosyopati
E) Antipati
3) “Bir insanın kendisini başkasının yerine koyma"
tarifi hangi kavramı anlatmaktadır?
A) Antipati
B) Sempati
C) Duyumsama
D) Duygusallık
E) Empati
4) İletişimde iletişimi ilk başlatana ne denir?
A) Hedef
B) Mesaj
C) Kaynak
D) Ortam
E) Alıcı
5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim
çeşitlerindendir?
A) Makale
B) Konferans
C) Sohbet
D) Açık oturum
E) Münazara
6) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan 5N 1K
formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir?
A) Kaç
B) Kez
C) Kaçıncı
D) Kim
E) Kaç kere
7) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta
erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim
unsurlarındandır?
A) Beyaz ve ucu sivri ayakkabı
B) Dar giysiler
C) Takım elbise
D) Kaliteli sigara içtiğini belli eden sararmış diş
E) Kot pantolon ve üstten iki düğmesi açık gömlek
8) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimi geliştirme
yollarından değildir?
A) Yapılacak işlerde eşinin fikrini alma
B) Çocuklarla arasına devamlı mesafe koyma
C) Eşlerin birbirini ara sıra telefonla arayıp hal hatır
sorması
D) Eşinin eksikliklerini telafi etme
E) Çocuklarla beraber yürüyüş yapma
9) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte
(alıcıda) bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Konuyu açık, sade anlatma
B) Dinlediği konuda ön hazırlık yapma
C) Önyargılı olmama
D) Dikkatlice bakma, dinleme
E) Anlayıp anlamadığını anlatana hissettirme, bildirme
10) Aşağıdakilerden hangisi etkili hitap
şekillerindendir?
A) Muhatabına sürekli nasihat etmek
B) Konuşurken sürekli yere bakma
C) Kişiye ismi yerine dolaylı hitap etme
D) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme
E) Karşısındakiyle göz teması kurarak konuşma
11) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta
kadınlar için imajı olumsuz etkileyen iletişim
unsurlarındandır?
A) Abartısız makyaj
B) Taranmış saç
C) Etek, bluz
D) Gösterişli takılar
E) Elbise rengiyle uyumlu çanta
12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın
engelleyici özelliklerindendir?
A) Dinlememe
B) Konuyu iyi bilme
C) Sürekli öksürerek konuşma
D) Yerinde cümle kullanma
E) Geri beslemenin yetersizliği
13) Aile üyeleri gibi yakın akrabaların ve dostlarımızın
girdiği ve 50 cm’e kadar olan alanı ifade eden alana ne
denir?
a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Mahrem (özel) alan
d) Sosyal alan
e) Ortak alan
14) Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmanın
kişisel yollarından değildir?
a) Bedensel hareket (egzersiz) yapma
b) Olumlu hayal kurma
c) Stres kaynağını bulma
d) Gülümseme
e) Her şeye “evet” deme
15) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden
değildir?
a) Anlatılanların karıştırılması
b) Mesajı algılayamama
c) İlgi duymama
d) Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlık
e) İlgiyle dinleme
16) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dinleme ve
algılamadan kaynaklanan engellerden değildir?
a) Atlama
b) Savsama
c) Çarpıtma
d) Aşırı anlam yükleme
e) Farklı frekansta olma
17) Aşağıdakilerden hangisi stresle örgütsel başa çıkma
yollarından değildir?
a) Rol belirsizliğini en aza indirmek,
b) Aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak,
c) Çalışanları devamlı motive etmek ve ödüllendirme yapmak,
d) Örgütte sürekli değişim yapmak,
e) Çalışanların kararlara katılımını sağlamak,
18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kültürel farklılıklardan
kaynaklanan yönlerinden değildir?
a) Geleneksel toplumlarda erkeklerin beden dilini kullanmasına daha
fazla müsaade edilir.
b) Kadınlar birbirleriyle göz temaslarını erkeklerden daha fazla
sürdürürler.
c) İnsanlar daha yüksek statüde olanlara dokunmada bir ayrıcalık
görürler.
d) Geleneksel toplumlarda kadınlarla erkekler arasında görüşme
engelleri daha fazladır.
e) Kız ve erkek çocuklar tüm kültürlerde aynı ortamda yetiştirilir ve aynı
iletişime maruz kalır.
19) İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi
yanlıştır?
a) Dil, iletişimin temel unsurudur.
b) Jargon ve argo kullanmak mesajın anlaşılmasını kolaylaştırır.
c) Dil karmaşık bir şekilde kullanılırsa,iletişim engeline yol açar.
d) Bir iletişimde kaynağın kullandığı kelimeler ve genel anlamda
kullandığı dil, iletişimin kalitesini belirler.
e) Muhatabın kültür ve eğitim seviyesine uygun konuşmak
iletişimde etkililiği artırır.
20) Aşağıdaki deyimlerden hangisi iletişimle doğrudan
ilişkili değildir?
a) Gözü gibi bakmak
b) Gözlerindeki parıltıdan etkilenmek
c) Göz göze gelmek
d) Gözlerini kaçırmak
e) Gözlerinin içine bakmak
21) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde çocuk merkezci
anne baba tarafından büyütülmüş çocukların genel özelliklerinden
değildir?
a) Hep merkezde olmaları sebebiyle bencil ve kişilere saygısız bireyler
olurlar.
b) Sosyal çevre ve aile ortamlarına uymada başarılı olurlar.
c) İstediği şeyi elde etmeye alıştığı için doyumsuz bireyler olurlar.
d) Kurallara alışık olmadığı için kurallarla karşılaştığında hayal
kırıklığına uğrarlar.
e) Sosyal çevre tarafından karşılanmayan isteklerini elde etmek için
aşırı tepkiler verirler ki bu da toplumdan dışlanmalarına sebep olur.
22) “Soru sorma, açıkça ifade etme, destekleme, yorumlama ve
yapıcı eleştiri verme” gibi özellikler aşağıdaki kavramlardan
hangisini ifade etmektedir?
a) Empatik dinleme
b) Motivasyon
c) Şeytanın avukatlığı
d) İletişimin aşamaları
e) Sorun çözme teknikleri
23) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş
yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik
kazasını görmek için biriken insanlar aşağıdakilerden
hangisi için bir örnektir?
a) Grup
b) Millet
c) Aşiret
d) Kalabalık
e) Teşkilat
24) Aşağıdakilerden hangisi Grup için söylenemez?
a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşan insanlardan oluşur.
b) Birbirlerini tanımazlar.
c) Liderleri olur.
d) Ortak amaca yönelik eylem içinde olan insanlardan
oluşur.
e) Örgütlenmiş olan insanlardan oluşur.
25) Olaylar içerisinde ani karar veren, çoğu zaman grubun önünde
yer alan, grup içerisinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi
başlatan ve devam ettiren, olayın sonucunu düşünmeyen, planlı
bir amaçları bulunmayan kişi tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşı eylemciler
b) Atılganlar
c) Tesir altında kalanlar
d) Psikopatlar
e) Hiçbiri
26) Kişi, topluluk içinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışları
değiştirmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni
özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu
özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi
27) Bir kişiye karşı hissedilen negatif duyguya ne
denir?
a)Empati
b)Sempati
c)Entropi
d)Sosyopati
e)Antipati
28) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde
kullanılan 5N1K formülündeki 5N’yi ifade eden
kelimelerden değildir?
a)Ne
b)Nerede
c)Nasıl
d)Neden
e)Ne ile
29) İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?
a)Kaynak
b)Mesaj
c)Hedef
d)Kodlama
e)Alıcı
30) "Bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve
yakınlık" tanımı hangi kavramı anlatmaktadır?
a)Empati
b)Sempati
c)Duyumsama
d)Duygusallık
e)Antipati
31) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta
erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim
unsurlarındandır?
a) Takım elbise
b) Boyalı ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Beyaz diş
e) Ütülü pantolon, gömlek
32) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta
kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim
unsurlarındandır?
a) Abartılı makyaj
b) Taranmış saç
c) Fazla dekolte
d) Gösterişli takılar
e) Resimli tişört
33) Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan
aktiviteleri ve olayları açıklamaya yardımcı olan
masalımsı anlatımlara ne denir?
a) Mitler
b) Gelenekler
c) Ayinler
d) Kahramanlıklar
e) Semboller
34) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar
arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör,
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik
35) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk
içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden
değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Yaşamsallık
d) Özenti
e) Telkin
36) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri
arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya
yakın olmaları.
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri.
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu.
d) İş bölümü ve statü düzeninin olması
e) Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden oluşan bir
etkileşmedir.
37) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar
................ ve. .................çatışmalarıdır.
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) insan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama
38) Mizahı yerli yerinde kullanma deyimi etkili sunum
tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
A)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları
eğlendirmek
B) Dinleyicileri kahkahaya boğmak
C) Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde
dinleyicilere açıklamak
D) Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
E) Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak
39) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim
yöntemlerinden değildir?
A) Dikey iletişim
B) Empatik iletişim
C) Yatay iletişim
D) Çapraz iletişim
E) Çok yönlü ve açık
40) İnsanların aynı asansördeyken birbirlerinin yüzüne
bakmamaları, beden dili açısından nasıl değerlendirilir?
A) Mahrem Alan İhlali
B) Sosyal Alan İhlali
C) Genel Alan İhlali
D) Hepsi
E) Hiçbiri
CEVAP ANAHTARI
1-E 2-B 3-E 4-C 5-A 6-D 7-C
8-B 9-A 10-E 11-D 12-C 13-C
14-E 15-E 16-E 17-D 18-E 19-B
20-A 21-B 22-A 23-D 24-B 25-B
26-E 27-E 28-E 29-D 30-B 31-C
32-B 33-A 34-B 35-C 36-D 37-A
38-E 39-B 40-A
Download

sinav_sorulari_4