T.C.
GÜMÜġHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI
Ġlçe Müftülüğü
Sayı :30207440/816/
Konu :Yardım
29.04.2014
…………………………………………………CAMĠĠNE
GÜMÜġHACIKÖY
Ġlgi
: 28.04.2014 tarih ve 30207440/816/ 76 sayılı Kaymakamlık Makamı Onayı
Ġlgi Kaymakamlık Makamı Oluru gereği 02.05.2014 CUMA Namazını müteakip, Ġlçemiz Merkez ve Köy Camilerinden, “Ġlçemiz
Gariphafız K.K.Yurt inĢaatı ve TaĢova Ġlçe Müftülüğü Seyid Nureddin Alpaslan Kur’an Kursu ihtiyaçları için yardım toplanması”
hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Hamdi UZUNHARMAN
Ġlçe Müftüsü
TUTANAK
ĠLĠ / ĠLÇESĠ :AMASYA /GÜMÜġHACIKÖY
Yardım Toplama Tarihi 02 / 05 / 2014
CAMĠNĠN ADI:………………………….
TOPLANAN MĠKTAR RAKAMLA :………………..TL.
YAZI ĠLE
:……………………………………………………………………..
ÜYE
ÜYE
Adı ve Soyadı
ÜYE
Adı ve Soyadı
Adı ve Soyadı
CAMĠ GÖREVLĠSĠ
………………….
GÜMÜġHACIKÖY MÜFTÜLÜĞÜ…………………………………………….CAMĠĠ
TESLĠM-TESELLÜM BELGESĠ
“Ġlçemiz Gariphafız K.K.Yurt inĢaatı ve TaĢova Ġlçe Müftülüğü Seyid Nureddin Alpaslan Kur’an Kursu ihtiyaçları için yardım
toplanması”
Toplanan….…TL.
Yardım Türkiye Diyanet Vakfı GümüĢhacıköy ġubesine teslim edilmiĢtir.
/ 05 / 2014
TESLĠM ALAN
TESLĠM EDEN
Mustafa KOÇ
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
TUTANAK
ĠLĠ / ĠLÇESĠ :AMASYA / GÜMÜġHACIKÖY
Yardım Toplama Tarihi : 02 / 05 /2014
CAMĠNĠN ADI:…………………………..
TOPLANAN MĠKTAR RAKAMLA :………………………………………..TL.
YAZI ĠLE :……………………………………………………………………
ÜYE
ÜYE
Adı ve Soyadı
ÜYE
Adı ve Soyadı
Adı ve Soyadı
CAMĠ GÖREVLĠSĠ
…………………….
GÜMÜġHACIKÖY MÜFTÜLÜĞÜ………………………………………………CAMĠĠ
TESLĠM-TESELLÜM BELGESĠ
“Ġlçemiz Gariphafız K.K.Yurt inĢaatı ve TaĢova Ġlçe Müftülüğü Seyid Nureddin Alpaslan Kur’an Kursu ihtiyaçları için yardım
toplanması” Toplanan….…TL.
Yardım Türkiye Diyanet Vakfı GümüĢhacıköy ġubesine teslim edilmiĢtir.
TESLĠM ALAN
Mustafa KOÇ
… / 05 / 2014
TESLĠM EDEN
………………..
Download

T U T A N A K TESLĠM-TESELLÜM BELGESĠ T U T A N A K