T.C.
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
Ġlçe Müftülüğü
Sayı : 62401704/815Konu : Yardım Toplama
…/02/2015
………………………..
CAMĠĠ ĠMAM-HATĠPLĠĞĠNE
GEREDE
Ġlgi : 09/02/2015 tarihli ve 62401704/815-61 sayılı Kaymakamlık Oluru.
Ġlgi olur gereği ; 20/02/2015 Cuma günü Cuma namazından sonra, Ġlçemizde inşaatı devam eden Davutbeyli Köyü Cami,
Nuhören Köyü Aşağı Mah. Cami Aktaşkurtlar Köyü Camii inşaatlarının tamamlanabilmesi için yardım toplamanızı ve
heyet huzurunda sayımını yaparak toplanan yardımı EK-1 tutanakla daireye ulaĢtırmanızı rica ederim.
DAĞITIM
: Tüm Camiler
Hasan ĠZMĠRLĠ
Ġlçe Müftüsü
ĠLĠ
ĠLÇESĠ
: BOLU
: Gerede
Yardımı Toplama Tarihi : 20/02/2015
Yardım Toplanan Cami :
TOPLANAN MĠKTAR RAKAMLA : ………….TL.………KRġ.
ÜYE
Ġmza
Adı-Soyadı
ÜYE
Ġmza
Adı-Soyadı
Yazıyla………………………………………………………. TL.
ÜYE
Ġmza
Adı-Soyadı
CAMĠ GÖREVLĠSĠ
Ġmza
Adı-Soyadı
NOT : - Makbuzlu ya da kutu koymak ve sergi sermek suretiyle yapılan bütün yardım toplama
faaliyetlerinde bu tutanak tanzim edilecektir.
- Bir nüshası cami ilan panosunda ilan edilerek cami dosyasında hıfz edilerek, bir nüshası Müftülüğe verilecektir.
- Ekinde paranın bankaya yatırıldığına dair dekont veya Müftülüğe teslim edildiğine dair teslim-tesellüm belgesi bulunacaktır.
- 20/02/2015 Cuma günü Cuma namazından sonra, Ġlçemizde inşaatı devam eden Davutbeyli Köyü Cami, Nuhören
Köyü Aşağı Mah. Cami Aktaşkurtlar Köyü Camii inşaatlarının tamamlanabilmesi için toplanan
………………TL. ………..KRġ. Müftülüğümüze teslim edilmiĢtir.
/02/2015
Teslim Eden
Adı-Soyadı
Teslim Alan
Durali AKTAġ
V.H.K.Ġ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUTANAK
ĠLĠ
ĠLÇESĠ
EK-I
: BOLU
: Gerede
Yardımı Toplama Tarihi : 20/02/2015
Yardım Toplanan Cami :
TOPLANAN MĠKTAR RAKAMLA : ………….TL.………KRġ.
ÜYE
Adı-Soyadı
ÜYE
Adı-Soyadı
Yazıyla………………………………………………………. TL.
ÜYE
Adı-Soyadı
CAMĠ GÖREVLĠSĠ
Adı-Soyadı
NOT : - Makbuzlu ya da kutu koymak ve sergi sermek suretiyle yapılan bütün yardım toplama
faaliyetlerinde bu tutanak tanzim edilecektir.
Bir nüshası cami ilan panosunda ilan edilerek cami dosyasında hıfz edilerek, bir nüshası Müftülüğe verilecektir.
Ekinde paranın bankaya yatırıldığına dair dekont veya Müftülüğe teslim edildiğine dair teslim-tesellüm belgesi bulunacaktır.
20/02/2015 Cuma günü , Ġlçemizde inşaatı devam eden Davutbeyli Köyü Cami, Nuhören Köyü Aşağı Mah. Cami
Aktaşkurtlar Köyü Camii inşaatlarının tamamlanabilmesi için toplanan ………………TL. ………..KRġ.
Müftülüğümüze teslim edilmiĢtir.
/02/2015
Teslim Alan
Durali AKTAġ
V.H.K.Ġ
Teslim Eden
Adı-Soyadı
Download

20.02.2015 Tarihli Yardım Toplama Tutanağı