KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Konya İli, Karatay İlçesi, …………..…………………… Mahallesi, ..…..…….. Pafta,
……… Ada, ...........Parsele ait yapının MEKANİK TESİSATIMIN (İŞE BAŞLAMA)
kontrolünün yapılmasını istiyorum; ayrıca dilekçe ile ilgili işlemleri, dilekçe tarihinden
itibaren 30 gün içinde tamamlayacağımı, tamamlamadığım takdirde dilekçe ve eklerinin
muhafazasından belediyenizi sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Gereğinin arz ederim.
...../....../...........
ADRES:
TEL:
EKLER:
-Sıhhi tesisat işe başlama belgesi (Tesisatçılar odasından alınacak.)
-Yapı ruhsat fotokopisi
T.C.NO Veya Vergi NO.
AD-SOYAD
İMZA
Download

ISE BASLAMA