Rüzgarlıbahçe Mah.Çınar sok.
Demir Plaza No:3 Kat:1
34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul
Tel : (0216) 999 77 77 Pbx
Faks : (0216) 331 06 66
Ticari Sicil No:406980
Tarih :
No :
ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
Şirketinizle akdetmiş olduğumuz Genel Faktoring Sözleşmesi(leri) ile tarafınıza temlik edilmiş bulunan alacağımızla/alacaklarımızla ilgili olarak
tarafımızdan düzenlenmiş 2.nüsha faturaların aşağıda dökümü yapılmış ve ekte sunulmuştur. Sözkonusu faturaların gerçek olduğunu faturalarda
yer alan tüm bilgilerin doğru ve gerçeği yansıttığını, malın/hizmetin kanuni süreler içinde tam ve ayıpsız olarak teslim edildiğini/verildiğini ve tutarı
kadar alacağımızın doğmuş olduğunu, bu alacak/alacaklar üzerinde bir başka faktoring şirketi ile düzenlenmiş hali hazırda başka bir temliknamenin
bulunmadığını, iş bu temliknamenin yürürlük süresince kapsamı ve türü ne olursa olsun başka bir faktoring şirketi ile bu alacak/alacaklarla ilgili
temlikname düzenlemediğimizi 2.nüsha faturaların iptal edilmesi halinde durumu tarafınıza bildireceğimizi ve aldığımız ön ödeme tutarlarını derhal
iade edeceğimizi beyan kabul ve taahüt ederiz. Faturalardan doğmuş alacaklarımızı kabilirücu olarak tarafınıza temlik ettiğimizi, alacaklar üzerinde
temlik tarihinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuzu ve alacakların tamamen ödeneceğini gayrikabilirücu olarak garanti eder, her ne sebeple olursa
olsun temlik olan alacakların ödenmemesi halinde tamamını, aldığımız ön ödemeleri (finansmanı), ferilerini ve bu nedenle şirketimizin uğrayacağı
zararları ve yapacağı masrafları, mehil tayinine, bir ihbar yada ihtara gerek kalmaksızın faktoring sözleşmesinde kararlaştırılan temerrüt faizi ile
birlikte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
FATURA
TARİHİ
FATURA
NO
FATURA
TUTARI
TEMLİK ALINAN
FATURA TUTARI
BORÇLU ADI / SOYADI
TİCARET ÜNVANI
FATURA BORÇLUSU
VKN/TC NO
Yukarıdaki faturalar VUK usullerine göre düzenlenmiş ve mali kayıtlarımızda yer almaktadır.
ÇEK/SENET TEVDİ BORDROSU VE TAHSİL EMRİ
Temlik ettiğimiz vadeli alacaklarla ilgili olarak fatura borçlularından alınmış olan aşağıda dökümü verilen ………………Adet ……………………………...TL’lik
kambiyo senetleri borcumuza mahsuben tarafınıza teslim edilmiştir.Çek bedellerinin ilgili hesaplarda karşılığının bulunmaması nedeniyle tahsil
edilmediği takdirde Şirketiniz sorumlular aleyhine kanuni takip yapıp yapmamakta tamamen muhtar olup Şirketimizi sorumlu tutmayacağımı
/tutmayacağımızı kabul ve Şirketinizi gayri kabili rücu ibra ederim/ederiz.
ÇEK / SENET
NUMARASI
BANKA / ŞUBE
ADI
VADE
TUTAR
KEŞİDECİ ÜNVANI
Tarafınıza temlik etmiş olduğumuz yukarıda / ekte dökümü yazılı 2.nüsha faturaladan kaynaklanan poliçe /bono/çeklerin % ……………………. Faktoring
ücret oranı %.................... ve komisyon oranı üzerinden işleme tabi tutulmasını, nezdinizdeki limitimizden ……..…….………………..…………………… TL’nin
firmamıza kullandırılarak nakden ödenmesini / vereceğimiz talimat doğrultusunda ödeme yapılmasını rica ederiz.
MÜŞTERİ ADI
:
Download

ÇEK/SENET TEVDİ BORDROSU VE TAHSİL EMRİ MÜŞTERİ ADI :