Alacak Bildirim Formlu Satıcı Temlik Mektubu
____ / ____ / 20___
Sayın YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
Şirketiniz ile akdetmiş olduğumuz faktoring sözleşmesine istinaden; aşağıda/ekte bulunan alacak bildirim formunda dökümü
verilen faturalardan doğan toplam ________________ TL’lik vadeli alacağımız/alacaklarımız, işbu temlikname ile tarafınıza
temlik edilmektedir.
Söz konusu alacağımızın/alacaklarımızın gerçek bir mal ve/veya hizmet satışından doğduğunu ve satılan mal ve/veya hizmetin
fatura borçlusuna teslim edildiğini, teslim edilen mal ve/veya hizmette ayıp olmadığını, alıcı/alıcılar ile bu konuda mutabık
olduğumuzu, bu alacak/alacaklar ile ilgili olarak herhangi bir takyidatın bulunmadığını; bir başka faktoring şirketi veya 3. kişilerle
hali hazırda başka bir temlikname düzenlemediğimizi ve düzenlemeyeceğimizi; işbu faktoring işlemini kendi nam ve hesabımıza
yaptığımızı (kendi adımıza ve fakat başkası hesabına yapmadığımızı); işbu alacağımız/alacaklarımız ile ilgili alıcı/alıcılar ile
aramızdaki mutabakatın değişmesi halinde durumu tarafınıza bildireceğimizi ve talep ettiğiniz takdirde aldığımız ön ödeme
tutarlarını tüm yasal ferileriyle birlikte derhal iade edeceğimizi; tarafınıza temlik ettiğimiz işbu alacağımız/alacaklarımızla ilgili
faturanın iptal edilmesi durumunda tarafınıza derhal bilgi vereceğimizi, yeni fatura düzenlenmesi halinde yeni düzenlenen
faturayı da tarafınıza temlik edeceğimizi, işbu temlikname kapsamında fatura borçlusuna yapılması gereken her türlü bildirim
sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu belirtir; bu koşulları yerine getirmememiz durumunda şirketinizin uğrayacağı her türlü
zararı tazmin edeceğimizi ve bu ikrarımızdan vazgeçmeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu temlikname kapsamındaki vadeli alacağımız/alacaklarımız ile ilgili olarak fatura borçlularından alınmış olan aşağıda/ekte
bulunan ödeme belgesi tevdi formunda dökümü verilen _____ adet, toplam ________________ TL’lik ödeme belgelerinin
teslim alınarak; ________________ TL’lik ön ödemenin aşağıda belirtilen şekilde _____ / _____ / 20____ tarihi itibariyle tarafımıza
tevdi edilmesini rica ederiz.
TALİMAT FORMU
TUTAR
: ________________________________
BANKA
: ________________________________
ŞUBE
: ________________________________
HESAP NO
: ______________________________________________________________
ALICI
: ______________________________________________________________
ALACAK BİLDİRİM FORMU
SERİ/NO
BORÇLU ÜNVANI
TANZİM TARİHİ
TEMLİK TUTARI
FATURA TUTARI
ÖDEME BELGESİ TEVDİ FORMU
NO
VADE TARİHİ
TUTAR
KEŞİDECİ ÜNVANI
BORÇLU ÜNVANI
Saygılarımızla,
KAŞE – YETKİLİ İMZA
Download

Alacak Bildirim Formlu Satıcı Temlik Mektubu