KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Konya İli, Karatay İlçesi, ……… Mahallesi; Tapunun, …….. Pafta, ……… Ada,
...........Parseldeki yapacağım inşaata ait YAPI RUHSATINI almak istiyorum, ayrıca dilekçe
ile ilgili işlemlerimi, dilekçe tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlayacağımı,
tamamlamadığım takdirde dilekçe ve eklerinin muhafazasından belediyenizi sorumlu
tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.(FENNİ MESULLÜ)
Gereğinin arz ederim.
ADRES/TEL:
T.C.NO Veya Vergi NO.
AD-SOYAD
İMZA
EKLER:
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Sahibi Kimlik Fotokopileri, İmza Sirküleri
-İmar Çapı (1 yılı geçmemiş olacak)
-Aplikasyon Krokisi, Aplikasyon Projesi ve Plankote
-Hafriyat Belgesi Taahhütname
-Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Harita Taahhütnameler,( İmza Sirküleri, 2015 Büro Tescil
Belgeleri, İkametgah veya Nüfus Kayıt Örneği 1 Defaya Mahsus Alınacak)
-Numarataj Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistem Müd.)
-Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeler ve Zemin Etütü
-Elektrik, Mekanik Teknik Özellikler
Yapı Müteahhidine Ait Belgeler
-Müteahhid Oda Sicil Kayıt Sureti
-Yapı Müteahhid Taahhütnamesi
-Vergi Levhası Fotokopisi
-Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi ve İmza Sirküsü
-Yapı Sahibi ile Yapılan Sözleşme
Download

FENNI MESULLU RUHSAT