KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Konya İli, Karatay İlçesi, ……… Mahallesi; Tapunun, …….. Pafta, ……… Ada,
...........Parseldeki yapacağım inşaata ait YIKIM RUHSATINI almak istiyorum, ayrıca
dilekçe ile ilgili işlemlerimi, dilekçe tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlayacağımı,
tamamlamadığım takdirde dilekçe ve eklerinin muhafazasından belediyenizi sorumlu
tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Gereğinin arz ederim.
ADRES:
T.C.NO Veya Vergi NO.
AD-SOYAD
İMZA
TEL:
EKLER:
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Sahibi Kimlik Fotokopileri, İmza Sirküleri
-Numarataj Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistem Md.)
-Yıkıldığı tarihi belirten Yazı
-Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu
Yapı Müteahhidine Ait Belgeler
-Müteahhit Oda Sicil Kayıt Sureti
-Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
-Vergi Levhası Fotokopisi
-Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi ve İmza Sirküsü
-Yapı Sahibi ile Yapılan Sözleşme
-Statik Fenni Mesulün taahhütnamesi, ikametgâhı
Download

YIKIM RUHSATI - Karatay Belediyesi