KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Konya İli, Karatay İlçesi, ……… Mahallesi; Tapunun, …….. Pafta, ……… Ada,
...........Parseldeki yapacağım inşaata ait YAPI RUHSATINI almak istiyorum, ayrıca dilekçe
ile ilgili işlemlerimi, dilekçe tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlayacağımı,
tamamlamadığım takdirde dilekçe ve eklerinin muhafazasından belediyenizi sorumlu
tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.(YAPI DENETİMLİ)
Gereğinin arz ederim.
ADRES/TEL:
T.C.NO Veya Vergi NO.
AD-SOYAD
İMZA
EKLER:
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Sahibi Kimlik Fotokopileri, İmza Sirküleri
-İmar Çapı (1 yılı geçmemiş olacak)
-Aplikasyon Krokisi, Aplikasyon Projesi ve Plankote
-Hafriyat Belgesi Taahhütname
-Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Harita Taahhütnameler, (İmza Sirküleri, 2015 Büro Tescil
Belgeleri, İkametgah veya Nüfus Kayıt Örneği 1 Defaya Mahsus Alınacak)
-Numarataj Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistem Md.)
- M² Cetveli (A4 Ebadında onaylı)
- Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeler ve Zemin Etüdü
-Elektrik, Mekanik Teknik Özellikler
Yapı Müteahhidine Ait Belgeler
-Müteahhide Oda Sicil Kayıt Sureti
-Yapı Müteahhide Taahhütnamesi
-Vergi Levhası Fotokopisi
-Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi ve İmza Sirküsü
-Yapı Sahibi ile Yapılan Sözleşme
Şantiye Şefine Ait Belgeler
-Şantiye Şefi Taahhütnamesi
-Şantiye Şefi Sözleşmesi
-Şantiye Şefi İkametgâh, İmza Sirküsü
Yapı Denetim Firmasına Ait Evraklar
-Yapı Denetim İmza Sirküsü
-Yibf Belgesi Yapı Denetim Yetkilisi İmzalı
-Yapı Denetim Taahhütnamesi Yapı Denetim Yetkilisi İmzalı
-Yapı Denetim Sözleşmesi (Yapı Sahibi ve Yapı Denetim Yetkilisi İmzalı)
-Yapı Denetim Makbuzu, Damga Vergisi Fotokopisi,
-Uygulama Denetçisi ve Yardımcı Kontrol Elemanı imza sirküsü ve ikametgah belgesi
-Mimari, Statik Elektrik, Mekanik Proje Kontrol Formları
Download

YAPI DENETIMLI RUHSAT