T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Hiyerarşik Kontroller
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli personel, birimin görev
tanımında belirtilen iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir
şekilde kontrol edilmeli, personelin çalışmaları izlenmeli, onaylanmalı, hata ve usulsüzlüklerin
giderilmesi için gerekli talimatların verilmesi gerekli görülmektedir. Görevli personel, birim
şefine, birim şefi, sorumlu şube müdürüne, tüm bu sayılanlar Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanına karşı sorumludurlar.
Bu süreç içerisindeki her görevli görev, yetki ve sorumluluklar gözetilerek bir önceki
adımda yapılan iş ve işlemleri kontrol etmekle yükümlüdürler.
Hiyerarşik Kontroller:
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Genel Şartı
Hiyerarşik Kontroller, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri
yapmalıdır.
Mevcut
Durum
Yapılan i ş l e m l e r i n iş akış şeması doğrultusunda yapılıp yapılmadığının kontrolü
yapılmamakta, geribildirimler ile işlemlerin kontrolü sağlanmaktadır.
Öngörülen Eylem veya Eylemler
İş akış şemasını hazırlayan her personel yılda bir kez sürecin geçerliliğini kontrol edip gerekirse güncel olanı
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna bildirecektir.
Sorumlu
Birim
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İşbirliği
Yapılacak
Birim
Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
İş Akış Şemaları
Sürekli
Download

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve