TAAHHÜTNAME
TÜBİTAK BAŞKANLIĞINA
“TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları’na İlişkin Usul ve Esaslar”
çerçevesinde, ERC Proje Ön Değerlendirme Desteği kapsamında değerlendirilmek üzere yapmış olduğum başvuruya ilişkin;

ERC Proje Ön Değerlendirme Desteği Başvuru Formu’nda belirtilen bilgilerin, başvuru ve destek kapsamında sunduğum
diğer bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, bu bilgi ve belgelerde değişiklikler olması halinde, söz konusu değişiklikler
hakkında TÜBİTAK’ı 15 gün içinde bilgilendireceğimi,

“TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları’na İlişkin Usul ve Esaslar”ı
okuduğumu ve bu mevzuat ile TÜBİTAK’ın ilgili diğer mevzuatında yer alan hükümlere ve TÜBİTAK tarafından ayrıca
yazılı olarak bildirilen diğer hususlara uyacağımı,

ERC ön değerlendirme desteği aldığım projenin ERC tarafından desteklenmesi durumunda, toplam çalışma zamanımın
en az %50’sini Türkiye’de kurulu kurum ve kuruluşların ev sahipliğinde yürüteceğimi,

Başvuruma ilişkin değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından gizlilik anlaşması çerçevesinde hizmet alınacak olan
danışmanlara söz konusu başvuruma ait Taslak B1 formunun gönderilmesini,

Gerekli görülmesi halinde Fikri Mülkiyet Hakları’nın (IPR) korunması ile ilgili gizlilik anlaşmasının ve diğer sözleşmelerin
hizmet aldığım uzman kişi/kuruluş ile şahsım arasında imzalayacağımı,

Desteğe konu ön değerlendirme hizmetini alma sürecini en geç ilgili ERC çağrısının kapanma tarihinden 3 gün öncesine
kadar tamamlayacağımı,

ERC ön değerlendirme faaliyetinin gerçekleştirilmiş olduğuna ilişkin fatura asıllarını, fatura tarihini takip eden 2 ay içinde
TÜBİTAK’a ileteceğimi,

ERC ön değerlendirme hizmet bedelinin tarafıma ödenmesinin ardından, ilgili hizmet bedelinin uzman kişi veya kuruluşa
tarafımdan ödendiğine dair banka dekontunu 15 gün içerisinde TÜBİTAK’a ileteceğimi,

Desteklenen harcamalara ilişkin belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleteceğimi ve asıllarını TÜBİTAK’a ibraz
edeceğimi,

Desteğe konu olan proje önerisini ilgili çağrının kapanma süresine kadar sunacağımı ve desteğe konu olan proje
önerisinin ilgili çağrı kapsamında sunulduğuna dair belgenin bilgisayar çıktısını, çağrı kapanma tarihinden itibaren 2 ay
içinde, başvuru yapılan alanın TÜBİTAK’a ileteceğimi,

Proje ile ilgili yapılacak tüm duyuru, program ve yayınlarda proje önerisine TÜBİTAK tarafından destek sağlandığını
belirteceğimi, projenin TÜBİTAK tarafından veya TÜBİTAK ile işbirliği halinde yürütüldüğü kanısını uyandıracak ifadeler
kullanmayacağımı,

Yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı hareket etmem veya desteğe konu olan proje teklifinin ERC tarafından uygunluk ve
bilimsel etik prensipleri nedeniyle geçerli olmadığının tespit edilmesi durumunda varsa gerçekleştirdiğim harcamaların
TÜBİTAK tarafından karşılanmayacağını; TÜBİTAK tarafından destek sağlanmış olması durumunda ise destek tutarını
6183 sayılı Kanun uyarınca işleyecek faizi ve varsa TÜBİTAK’ın uğradığı diğer zararları, TÜBİTAK’ın bu yönde yapacağı
bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde defaten TÜBİTAK tarafından bildirimde gösterilen hesaba yatıracağımı,
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Baş Araştırmacı Adayının:
Adı Soyadı:
ERC Ön Değerlendirme Başvuru Numarası:
İmza:
……………………………….
Tarih:
…/…/….
Download

taahhütname tübitak başkanlığına