HALKLA İLİŞKİLER
(PROAKTİFREAKTİF)
HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?
Halkla ilişkiler
• yönetimin izlemekte olduğu politikaların
halka benimsetilmesi,
• çalışmaların devamlılıkla halka
duyurulması,
• yönetime karşı olumlu bir havanın
yaratılması buna karşılık halkın da yönetim
hakkında ne düşündüğünün, yönetimden
ne istendiğinin bilinmesi ve halkla işbirliği
görevini yerine getirmektedir.
Önemli olan halkla ilişkilerin zamanında
planlanması,
iki yönlü iletişimin,
bilgi alışverişinin olması,
etkileşimin sağlanması,
besleyici yankının alınması ve
değerlendirilmesi sürecinin işlerliğidir.
Halkla ilişkiler, “bilinçli olarak kuruluşun
çalışmalarını etkileyebilecek her kararda
kamu yararını en önde tutan bir yöneticilik
felsefesi, düşünce yönetimi” olarak
tanımlanmaktadır.
Halkla ilişkiler örgütsel hedeflere
ulaşılmasında kurumsal felsefenin
tanımlanmasına ve örgütsel değişimin
gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir
yönetim fonksiyonudur.
Halkla ilişkiler tüm iç ve dış hedef kitle ile
pozitif ilişkiler geliştirme ve örgütsel
amaçlarla toplumsal beklentiler
arasında tutarlılık kurma amacıyla iletişim
faaliyetlerinde bulunmadır.
Halkla ilişkiler doğru zamanda, doğru
hedefe, doğru mesajı iletebilmeyi amaçlar.
Bir kuruluşu çalışanlara, müşterilere,
bağıntılı olduğu kamulara sevdirme ve
saydırma faaliyetidir.
En iyi yöneticilerle, en iyi teknik
donanımlarla en ekonomik biçimde en
kaliteli ürün üretilebilecektir.
Ancak hedef kitleyle düzgün bir iletişim
kurulmamışsa, etkin halkla ilişkiler
faaliyetlerinden yararlanılmamışsa ürünün
satılması konusunda problemler yaşamak
muhtemeledir.
Araçları ustalıkla kullanarak ikna ve rızaya
dayalı katılım sağladığı bilinen halkla
ilişkiler hem
Yönetim Göreviyle (ürün satışına katkıda
bulunmasının yanı sıra kurum felsefesinin
oluşturulması, amaçların saptanması,
kuruluşun değişen çevre koşullarına uyum
sağlaması gibi),
aynı zamanda İletişim Çabası ve
Kamuoyunu etkileme Çabası ile beraber
ele alınmalıdır.
Halkla ilişkiler;
1-karşılıklı ilişkileri içermektedir. Halkla
ilişkiler faaliyetleriyle karşısındaki hedef
kitleye bir takım şeyler verirken aynı
zamanda o kitleden de bir şeyler
almaktadır. İki uç arasında karşılıklı akım
ve yarar sağlamaktadır.
2-karşılıklı ilişkide bulunurken hedef kitlenin
güvenini, desteğini, anlayış ve ilgisini
kazanabilmektedir.
2-karşılıklı ilişkide bulunurken hedef kitlenin
güvenini, desteğini, anlayış ve ilgisini
kazanabilmektedir.
3- kazanılan güven ve ilginin
değerlendirilmesini de içermektedir.
4- hedef kitleyi etkilemek ve onu belirli bir
inanışa yada davranışa itmektedir. Önemli
olan karşıdaki kitleyi inandırarak
tutumlarında değişiklik yaratabilmektir. Bu
da hedef kitleye doğru, net, güvenilir,
gerçek bilgi akışının sağlanmasıyla
mümkündür.
HALKLA İLİŞKİLER NEDEN
GEREKLİDİR?
Yaşanılan toplumsal, siyasi, ekonomik,
teknolojik gelişmelerle yöneten yönetilen,
üreten tüketen arasındaki ilişkilerin
düzenleyicisi halkla ilişkilerin gerekliliği,
insanın insanla rızaya dayalı ilişkiler
kurmasına yardımcı olmaktadır.
Hakla ilişkilerin önem kazanmasında belli
faktörler söz konusudur:
• yönetsel etkinliği arttırma zorunluluğu:
yönetimin tanıma ve tanıtma
faaliyetlerini güçlendirmek, yapılan işleri
halkla paylaşmak, halkın onayını almak
• demokratikleşme
• teknolojik gelişmeler
• sosyo kültürel gelişmeler ve bütünleşme
sorunu: modernleşme sürecinin hız
kazanması ve iletişim araçlarının gelişmesi
ile farklı etnik ve siyasi gruplar ortaya
çıkmış, bunların toplum içinde bütünlük
arz etmesinin öneminin artması
• meşruiyet sorunu: her örgüt iktidar
varlığına haklı gerekçeler bularak
sosyolojik anlamda meşruiyet elde etmek
zorundadır
• rekabet olgusunun küreselleşmesi
• kurum ya da kuruluşların sadece kar elde
ederek değil, aynı zamanda sosyal
sorumluluk, imaj ve itibar yaratma gibi
unsurlarla ayakta durabilmeleri
Halkla ilişkiler,
yönetimin temel bir fonksiyonu,
kamu ile olan ilişkilerin düzenleyicisi,
yönetsel kararlar alınmadan önce
araştırma, değerlendirme işlevlerinin
karşılayıcısı,
sürekli ve sistematik bir süreç,
yönetimsel karar vermede rasyonelliğin ve
etkinliğin kurulmasında kamunun katılımını
arabuluculuğu ve anlaşmanın
sağlanmasında hizmet veren önemli bir
araçtır
Halkla ilişkiler,
• insan davranış ve tutumlarının gerçek
nedenlerini anlamak,
• örgüte ilişkin olarak kamuoyunda ortaya
çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek,
• kuruluşla halk arasındaki karşılıklı saygı ve
toplumsal sorumluluk duygularını
geliştirmek,
• özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında
uyum sağlamak,
• mal ve hizmetlerin gelişiminde katkıda
bulunmak,
• demokratik değerlerin gelişmesine katkıda
bulunmak gibi fonksiyonları da
içermektedir.
PROAKTİF HALKLA İLİŞKİLER
*Örgütlerde sorun oluşmadan çözümüne
yönelik tedbirler geliştirme çabasıdır.
Kısaca bir kuruluşun sorun çözmekten çok
fırsat yaratmaya yönelik olan halkla ilişkiler
çabalarıdır. Örgütte herhangi bir problem daha
yaşanmadan örgüt için en uygun zamanda bir
iletişim programı oluşturmak söz konusudur.
Ronald D. Smith proaktif halkla ilişkiler
stratejilerini eyleme yönelik ve iletişime yönelik
stratejiler olarak gruplandırmaktadır. Bunları şu
şekilde açıklamak mümkündür:
1- Eyleme yönelik stratejiler
• Örgütsel Performans
• Katılımcılık
• Etkinlikler
• İş birlikleri
• Sponsorluklar
• Eylemcilik / Aktivizm
2. İletişime Yönelik Stratejiler
• Haber Değeri Olan Bilgi
• Şeffaf İletişim
Örgütsel Performans kapsamında iletişim
yöneticisinin en temel görevleri içine
hizmet verdiği kuruluşun en yüksek
düzeyde ürün ve hizmetlerle, en etkin ve
en kaliteli bir biçimde sosyal paydaşları ile
iletişim içinde olması incelenmektedir.
Katılımla ifade edilen sosyal paydaşların
iki yönlü taktikler aracılığı ile yapılanlara
dahil edilmesidir. Planlanan etkinliklere
sosyal paydaşları da katmak, onları aktif
ve güçlü kılmak, rol üstlenebileceklerini
vurgulamak ve değerlendirme
mekanizmasının içinde yer almasını
sağlamakla oluşur.
Etkinlikler, katılımcılığı sağlamak için
kullanılan en önemli araçlardandır.
Toplantılar, örgütsel etkinlikler, kaynak
yaratma etkinlikleri, konferanslar, hedef
kitleleri motive etmeye yönelik etkinlikler
katılımcılığı sağlayan faaliyetlerdir.
Etkinlikler aynı zamanda bir ürün lansmanı
ya da satış ekibinin başarılarını
ödüllendirme adına yapılabilir.
İş birlikleri, çeşitli kurum ve kuruluşlarla,
vakıflarla, sivil toplum örgütleriyle iletilerin
güçlendirilmesine yardımcı olabileceği gibi
bazı durumlarda prestij ya da itibarı düşük
olan kuruluşların olumlu yönde
ilerlemesine de olanak sağlamaktadır.
Sponsorluklar, örgütlerin görünürlüklerini
artırmak için yararlanılan faaliyetlerdir.
Aynı zamanda destek verilen konuya
yönelik olarak da kuruluşun beğenilmesini
sağlar. Sponsorluklar pazarlama ağırlıklı
olabileceği gibi aynı zamanda bir
kuruluşun halihazırdaki müşterilerine
yönelik de olabilmektedir.
Eylemcilik, tüm sosyal paydaşları göz
önüne alarak onları düzenli olarak izlemek
anlamındadır. Örneğin bir eyleme geçmesi
için kimleri ikna etmeye çalışıyorsunuz, bu
konuda medyanın rolü, aktif olunacak
konu hakkında çalışanların görüşleri
nelerdir gibi soruların yanıtlanmasında
kolaylık sağlar.
Haber Özelliği Olan Bilginin Verilmesi, kuruluşun
hedef kitlesine verilmek için tasarlanan
mesajların iletilmesine yönelik faaliyetleri
içermektedir. Bir proaktif iletişimci neyin haber
olabileceğinin değerlendirmesini yapabilecek
durumda olmalıdır. Kuruluşun etkinlikleri ve
iletileri, medyanın gündemi ve hedef kitlenin
ilgilenimi hep birlikte medyanın haber olarak
gördüğü, halkın ilgisini çekebilecek bilgi olarak
aktarılmaktadır.
Şeffaf İletişim ise kendiliğinden, karşıdan
herhangi bir talep olmadan bilgi
paylaşımında bulunma anlamındadır.
İletişimciden o konu ile ilgili iletişime girme
beklentisi ya da baskısı olmadan
görüşlerin, bilgilerin ve paylaşımların
sergilenmesidir.
REAKTİF HALKLA İLİŞKİLER
Örgütlerin beklenmeyen olaylarla
karşılaştığında acil önlemlerin geliştirilmesi
çabasıdır.
Bir kuruluşun karşı karşıya kaldığı
olumsuzluklardan başarıyla çıkmaya yönelik
halkla ilişkiler çabalarıdır. Reaktif halkla
ilişkilerde var olan olaylara, olumsuzluklara,
yaşananlara kuruluşun bir yanıt vermesi söz
konusudur.
Reaktif halkla ilişkiler stratejileri daha çok
kriz ortamlarını çağrıştırmakla beraber,
Grunuig’e göre kriz iletişiminin dört ilkesi
göz önünde bulundurulmalıdır:
•
İlişki İlkesi: örgütün eylemleri ve
davranışlarından etkilenecek hedef
kitleler ile örgüt, uzun süreli ve iyi
ilişkiler kurmuş ise örgüt karşılaştığı
sorunları ve krizleri daha iyi
çözümleyebilir.
Hesapverilebilirlik İlkesi: örgütler kendi
hataları olduğu zaman bile hedef
kitlelerine karşı hesap verebilmeli,
sorumluluklarını açıkça ifade
edebilmelidirler.
3. Açıklama İlkesi: örgütün yaşadığı kriz
karşısında bildiklerini açıklamasını ifade
eder. O an ne olduğu konusunda bilgi
sahibi olmasa bile, yeni bilgiye ulaştığı an
o bilgileri paylaşmasıdır
4. Simetrik İletişim: örgüt kamu yararını da
kendi çıkarları kadar önemseyebilmelidir.
Bu örgütün hedef kitleleri ile samimi bir
diyalog içinde olmasını ve sorumluluk
anlayışı ile hareket etmesini gerektirir.
Proaktif durumun, Reaktif
durumdan ne farkı vardır?
• Reaktif halkla ilişkiler stratejileri kuruluş olumsuz
bir durumla karşı karşıya iken devreye
girmektedir, reaktif halkla ilişkiler stratejilerinin
ve uygulamalarının hedefleri belirgindir. Bunlar,
yeniden itibar kazanmak, güven oluşturmak,
destek almak gibi sıralanabilir. Tüm bunlar kriz
iletişiminin dört ilkesi doğrultusunda
düzenlenmelidir.
Proaktif Halkla İlişkiler
-Hücum stratejisi
- Uzun dönemli pazarlama politikası
- İç etkiler (işletme karar, plan ve programları
- Örgütün güçlü yönleriyle ilgili
- Destekleyici
-Pozitif değişiklikler
- Nasıl Yapılmalı?
Reaktif Halkla İlişkiler
- Savunma stratejisi
- Sorun çözümlü pazarlama politikası
- Dış etkiler
- Örgütün zayıf yönleri
- Düzeltici
- Negatif değişiklikler
- Ne Yapılmalı?
Lacoste ve PR Açısından
Sosyal Sorumluluk Projesi
“Save Your Logo” isimli kampanya
çerçevesinde Çin ve Amazon'lardaki
timsahların bakımını üstlenen Lacoste,
Darıca Hayvanat Bahçesi'ndekilerin
bakımını üstlenmiş durumda. Timsahı bu
kadar açık şekilde logo haline getiren
Lacoste markası, "save your logo" isimli
kampanya ile dikkatleri Çin ve
Amazon'lardaki nesli tükenmekte olan
timsahlara çekmeye çalışıyor.
Save Your Logo (Logonu
Koru) organizayonu:
Büyük markaların logo olarak kullandığı nesli
tükenme tehlikesinde olan hayvanları korumak
için geliştirilmiş sosyal sorumluluk
organizasyonunda; Lacoste'un timsahları,
Maaf'ın yunusları, Val d'Isère'in kartallarının, bu
şirketler tarafından koruma altına alınması
sağlanmaya çalışılıyor.
• Projenin Türkiye ayağında ise marka Darıca
Hayvanat Bahçesi'ndeki 7 timsahın bakımı
üstleniyor.
Download

PROAKTİF REAKTİF HALKLA İLİŞKİLER