ECMO PEDIATRiK
1. Setler hastanemizde bulunan Medos marka Hilite Deltastream model ECMO cihazrna uyumlu
olmaltdtr' Altnan setler ttikenene kadar cihaz hastanede kalacaktrr. Cihazrn kullanrmr ile ilgili hastane
personeline efiitim verilecektir. Cihazrn her ti.irli.] anzastnt firma dUzeltmekle ytikUmli.i olacaktrr. Firma
artzalanan cihaztn tamirinin 24 saati gegmesi halinde hastaneye yeni bir cihaz vermeyi taahhtit
edecektir.
2. Setler klini$imize ameliyathane, yofiun bakrm veya serviste uzun si.]reli ECMO ve ECLS amacr ile
kullanrlmaya uygun olmalrdrr.
3. Santrifiij pompa baSlrfr priming hacmi en gok 60 ml olmalrdrr ve bu hacim ile
ti]m hasta gruplarrna
gereken flow'u sa$layabilmelidir.
4. santriftij pompa baghfir hemolizi en az diizeye indiren yaprda olmalrdrr.
5. Santrifiij pompa baShklarr gerektifinde gok krsa zamanda de[igtirilebilir ozellikte olmahdrr.
6. SantrifUj pompa ba5hpr 0 ile 8.5 lt
/
dk arasrndaki her deferde flow saflayabilmelidir.
7. Santrifi.ij pompa baghfr 100 ila 10000 devir
/ dk (rpm) arsrnda
gahgabilmelidir.
8. SantrifUj pompa baglrfr lizerinde giri5 ve grkrg yonleri g6steren igaretler olmalrdrr.
9. Santrifiij pompa baglr8r ve oksijenatcir membranr trombojeniteyi azaltrcr bir madde
ile kaplr
olmalrdrr.
lO.Oksijenatcir, uzun
si.i
reli kulla ntma uygun olma
lrd rr.
ll.oksijenator membranr, polymethylpentene yaprda olmalrdrr.
l2.Oksijenator maksimum kan akrg hrzr erigkin igin t-2,4lt/dk arastnda olmalrdrr.
13.Oksijenatcir prime hacmi go-tjS ml arasrnda olmalrdrr.
14.oksijenatorlin
1-5.
Oksijenatorlin
rsr
depigtiricisi, oksijenatdre entegre ol ma I rd rr.
grkrg
tarafrnda hava tutucu olmalrdrr.
L6'Tubing set, minimum prime hacmi ile dolacak yaprda ve medikal materyalden
imal edilmig
olmalrdrr.
17.Tubing set venciz hattr iizerinde en az 1 adet port olmalrdrr.
18.Tubing set ile birlikte 2 adet bastng hattrve enaz2adet i.igyollu muslukverilmelidir.
19.Tubing setler VV ve VA kullantma uygun olmalrdrr.
20.Sa ntrif i.lj po m pa ba ghgr, oksije natcir, ha rdsh e | |
igerisinde
softshell rezervuar ve tubing set aynt set
yer almalt, kullanrma hazrr set olarak teslim edilmeli.
21'.Her bir set tekli steril paketler halinde teslim edilmelidir.
22'Setin hangi tipte oldufiu (ornek: pediatrik), sterilizasyon ycintemi, sterilizasyon
tarihi, markasr,
mengei ve ne ile kaph olduiu paket rizerinde belirtilmig olmahdrr.
23' UrUn miadr igerisinde kullanrlmaz ise miadt dolmasrna 6 ay kala yenisi ile
defigtirilecektir. Firmalar
bu durumla ilgili taahlitname verecektir.
17' Kani.lllerin olgi.ileri ihale sonrasr klinifin istefine gore belirlenecektir.
18. Urtini.ln tizerinde ve/veya ambalajr Lizerinde cE igareti bulunacaktrr.
19. Ambalajt iizerinde ne ile steril edildifiive son kullanrm tarihi belirtilmig
olmaldrr.
20' Teklif veren firmalar orijinal paket igerisinde 1 adet numune ve istenilen
ozelliklerigosterir
katalog ve/veya belge verecektir.
24.Teklif veren firmalar TC. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna (T1TUBB)
kayrtlr ve teklif
edilen urrinler T|TUBB da Saflrk Bakanh[r'nca onayh olmalrdrr.
25.Uri.lntin i.lzerinde ve/veya ambalajr uzerinde cE igareti bulunacaktrr.
f
sEr-LEKTir
1'
vonrex slsrrmi
Trombektomi sistemi akut, subakut ve kronik ddnemdeki venoz trornbUslerin
temizlenmesi iglemi igin uygun olmalrdrr.
2. Sistem tek kullanrmhk olmahdrr.
3. sistemin kateter segnrenti 65-135cnn
,6-TF gaprnda, hidrofilik ve uygun
intraducer sheath uyumlu olmalrdrr.
4. Sistemin distal pilot
ilmek ve damar igerisinde
rahat ilerleyebilmek
malrdlr.
5. Sistemin pilot ucu
bir manifold sistemi ile
sa$lamhdrr.
6. Sistemin pilot ucu 8-9 mm gaprnda sinUsoidal ve atravmatik dzellikte
olmalrdtr.
7. Sistemin pilot ucu 3000-4000 devir/dk hlz ile donebiimeli ve
donerken vortkes
etkisi gosterip trombUsU distale kagrrrnayaeak geklilde vakum etkisi altrna
almalldlr.
8. sistemin pilot ucu galrgrrken girdap etkisi yaratrp aspirasyon yardrmcr
olmalrdrr.
9. Sistem pilot ucu devir halindeyken damat geperine zarar ve ven
kapaklapna
zarar vermemeli ve radyopak ve ekojenik ozellikte olmalrdrr. Pilot ucun
galrgrrken yaprsal bUtUnlU$U bozulmamalrdlr.
kateter
agrk konumdayken infuzyon ve aspirasyona
port sisteminesahip ormarrdrr.
$iayacak,
sUrUcU Unitesi
ntrollU olup, tek bir kontrol dugmesinden
operat6re kolaylrk sa$lamalrdrr. FNekim istedi$i zaman trombUs temizleme
iglernini baglatlp durdurabilmelidir.
12' Sistem trombusU temizleyip antnda qrkartrlmalrdlr. Uzun
sUre kateter damar
iginde kalmamalldrr.
13. set iie birlikte 7-8F intraducen sheath ve dilatOr uygun perkUtan
girig i
seti verilmelidir.
ueu
igin
sakla
10.
11'
segmenti
cihaza
ba
Download

1. Setler hastanemizde bulunan Medos marka Hilite Deltastream