Girişimcilik
Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL
2
BİRİNCİ BÖLÜM
 GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI
3
DERS AKIŞI
GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR?
TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİ OLMA ŞEKİLLERİ
GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ
RİSK SERMAYESİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ALANI
İŞ FİKİRLERİ ÜRETMENİN ÖNEMİ VE GİRİŞİMCİLİK
POLİTİKALARI
 İŞLETMENİN KURULUŞUYLA İLGİLİ DOSYALARI
DÜZENLEME





GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ-MAHMUT TEKİN
Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı
 Serbest piyasa sistemi, insanların zihinsel ve bedensel
güçlerinin başarılı bir şekilde kullandığı, rekabete dayalı
bir sistemdir. Serbest piyasa koşullarında başarılı olan
işletmeler piyasada kalmaktadır.
 Serbest piyasa ekonomisi içinde yer alan işletmeler bu
sistemin temelini oluşturmaktadır. İşletmelerin kurulması,
çoğalması ve büyümesi de girişimciler aracılığı ile
olmaktadır.
 Bir ekonominin gücü ekonomik sistem içerisinde yer alan
girişimci ve işletme sayısına bağlıdır.
Girişimci ve Girişimcilik Kavramı
5
 Günümüzde girişimcilik bir ülke ekonomisi için önemli
olup, girişimciler, iş hayatının temellerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
 Bir ülke ekonomik sistemi içerisinde girişimciler, buluş
yaparlar, yeni işler kurarlar ve ekonomik büyümeye
yardımcı olurlar.
 Girişimciler büfeci, gazete satıcısı, manav, tamirci
olabileceği gibi perakendeci büyük marketler, fabrikalar,
tesisler, holdingler vb. de olabilirler.
 Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için
riski üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim
faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak
tanımlanabilir.
 Girişimcinin faaliyetlerindeki esas hedefi kâr elde
etmektir. Yani girişimci kâr elde etmek için bir ölçüde risk
altına girmekte olup, diğer taraftan üretim faktörlerini
temin edip işletmektedir. Bu nedenle girişimcide aynı
zamanda yöneticilik özelliklerinin de bulunması
gerekmektedir.
 Profesyonel yöneticiler ve girişimciler arasındaki fark risk
faktörüyle ilgilidir. Profesyonel yönetici kar ve zarardan
kısmen etkilenmekte olup, kendi adına çalışmadığından
risk altında değildir. Girişimci ise riski tamamen üstlenmiş
durumdadır.
 Girişimciliğin bir çok tanımı olmak ile beraber, hemen
tümünde ortak nokta girişimcinin daima «başkalarının
baktığı ama görmediği fırsatları görüp, bunları birer iş
fikrine dönüştürebilmesi» ve «risk almaya yatkınlığı» dır.
 Bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları
değerlendirerek mal ve hizmet üretmek amacıyla
sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerini bir
araya getirerek işletmesiyle ilgili faaliyetler olarak da
tanımlanır.
GİRİŞİMCİ KİMDİR?
 Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri belirleyen
 Pazar fırsatlarını ve gelişmeleri iş fikrine dönüştüren
 Risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren
 Küçük işletmeyi başarıyla yöneten
 Rekabete karşı önlem alarak kendisini ve işletmesini
geliştiren
 Yenilikçi bir kişidir.
Girişimciliğin Önemi
 Türkiye’de girişimciliğin son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş olup, bu
gelişmede Türkiye’de nüfusun hızlı bir şekilde artması önemli bir rol
oynamıştır.
Girişimciliğin önemi şu şekilde sıralanabilir:
 Özelleştirme ancak girişimciliğin başarısı ve etkinliğine bağlı olarak
yapılabilecektir.
 Kamu kesiminde aşırı istihdamın istenen düzeye çekilerek ücretlerinin
arttırılabilmesi girişimcilik iklimine bağlıdır.
 Ülkemizde teknolojik gelişme buna bağlı olarak ekonomik kalkınma
dünyada olduğu girişimciler ile gerçekleşebilecektir.
 21.yüzyılda ülkemizde istihdamın sağlanarak işsizlik ile mücadelenin
en etkin yolu kişilerin kendi işlerini kurmaları yani girişimciliktir.
 Ülkede gelir artışı sağlamanın yolu, bu geliri üretecek olan
girişimciliğin gelişmesine ve yaygınlaşmasına bağlıdır.
 Türkiye için çok önemli bir güç olan genç nüfusun istihdam edilerek
ekonomik bir güç haline gelebilmesi ancak girişimcilik ile mümkün
olacaktır.
12
 Girişimcilik, serbest rekabet ekonomisinin veya serbest pazar
ekonomisinin en önemli unsurlarından birisidir. Bir ülkede girişimcilik
olmaksızın serbest rekabet sistemi tam anlamıyla işlemeyecektir.
Ülkemizde mevcut bürokratik zorluklar ve engellerin yeniden bir
düzenleme yapılarak aşılması girişimciliğin gelişmesi ve
yaygınlaşması için önemli olmaktadır. Belirli bir iş fikrine sahip olarak
girişimcilik yapmak isteyen pek çok girişimci adayı sermaye
yetersizliği nedeniyle girişimcilik yapamamaktadır. İnsanları girişimci
olmaya yönelten bir çok neden bulunmaktadır: Bu nedenler genel
olarak; kâr elde etme, bağımsız çalışma ve kişisel tatmin sağlama
istekleridir. Belirli bölgelerde sanayiinin yeterince gelişmiş olması, ana
sanayi yan sanayi ilişkisinin iyi olması, sermaye gücünün yüksek
olması, eğitimli personelin yeterliliği ve bölgenin potansiyel ekonomik
gücü nedeniyle kişilerin girişimci olarak iş hayatına atıldıkları
görülmektedir.
GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ-MAHMUT TEKİN
Girişimci Olma Nedenleri
 Girişimcilik, pazardaki fırsatları iş fikrine dönüştürülerek
yeni iş ve işletmelerin oluşturduğu dinamik bir süreçtir. Bu
sürecin en önemli unsuru olan girişimcinin, çeşitli
nedenlerle girişimcilik yaptığı görülmektedir. İnsanları
girişimci olmaya yönelten bir çok neden bulunmaktadır.
Bunları üç ana grupta toplayabiliriz;
 Kar elde etme isteği
 Bağımsız çalışma isteği
 Kişisel tatmin sağlama isteğidir
İnsanları girişimciliğe iten diğer nedenler şunlardır:
 Kendi işinin patronu olmak, başkalarından emir almamak
ve yeteneklerini kullanabilmek,
 Bir ticari fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak
gerçekleştirmek
 İstediği bir işte çalışabilmek
 Tanınma ve prestij kazanma isteği
 Para kazanma ve refah içinde yaşama isteği
 Başka insanların fark edemedikleri iş fırsatlarını yakalayıp
o iş ile uğraşmak
Girişimci olmak isteyen bir kişinin önündeki başlıca zorluklar ve riskeler şu
şekilde sıralanabilir:
 Günde sekiz saatten fazla çalışılarak akşam ve hatta hafta sonları dinlenme
ortadan kalkacaktır.
 Bütün mal varlığı ve sermaye ile ortaklarının parası ve mal varlığı da yok
olabilir.
 Girişimci ağır bir mali ve finansal yük ve sorumluluk taşımaktadır.
 Bütün kararları girişimci tek başına almak zorunda kalabilir.
Türkiye’de Girişimci Olma Şekilleri
 Ülkemizde Pazar koşulları ve yeni ekonomideki gelişmeye bağlı olarak
girişimcilik çeşitlerinin de arttığı görülmektedir.
 Mal ve hizmetleri üretme ve pazarlama durumuna göre girişimci olma şekli
başlıca iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar fırsat girişimciliği ve yaratıcı
girişimciliktir.
Fırsat Girişimciliği
 Mevcut ve potansiyel pazardaki değişimin getirdiği
fırsatları görerek veya potansiyel fırsatları sezinleyerek
mevcut veya hedef pazara mal satmak amacıyla
yapılan girişimciliktir.
Yaratıcı Girişimcilik
 Yeni bir fikir veya buluşu ya da mevcut bir mal veya
hizmeti dizayn ederek ve fiyat, kalite gibi özellikleri
iyileştirerek kar edebilecek şekilde pazara sunulmasıyla
yapılan girişimciliktir.
 Dünyadaki gelişmeler ile birlikte küresel girişimciliğin
yaygınlaşmasıyla birlikte ülkemizde de girişimciliğin bu
şekilde yapılandığı görülmektedir. Girişimcilik, işletme
çevresi boyutlarına göre 3 gruba ayrılmakta olup, bunlar;
Yerel girişimcilik, Bölgesel Girişimcilik ve Uluslar arası
Girişimciliktir.
 Girişimcilik sermayesine sahip olma durumuna göre
ülkemizde girişim olma şekli sermayenin sahipliğine göre
3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; özel girişimcilik, kamu
girişimciliği, karma girişimciliktir.
 Ülkemizde görülen bir başka girişimci olma şekli ise
girişimcilerin pazarda gelişme ve değişime önderlik etme
veya izleme durumuna göre yenilikçi girişimciler, takipçi
girişimciler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
 Yenilikçi Girişimciler pazardaki değişimi izleyen yeni fikir
ve yeni Pazar arayışında olan yeni mal ve hizmet
tasarlayan girişimcilerdir.
 Takipçi girişimciler ise pazardaki gelişmeleri izlemekle
yetinen bu gelişmelere göre davranan, yenilik yapan
girişimcilerin yolunda giden girişimcilerdir.
 Günümüzde girişimciliğin, yeni ekonomi ve bilişim
teknolojileriyle birlikte sanal girişimcilik olarak yapıldığı
görülmektedir. Bilişim ortamında bilgisayarlar kullanılarak
açılan siteler aracılığıyla, pazara mal ve hizmet sunan
girişimcilere sanal girişimci denilmektedir.
 Kaynakça
 Prof.Dr.Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği
Download

1.Hafta - Personel Web Sistemi