Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 204
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
4
Güz
3
0
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
-
E-Mail
E-Mail
Belirsizlik ortamında tasarım kararlarının analizinin yapılması. Tedarik zinciri
içerisinde üretim ve dağıtım kararlarının öneminin anlaşılması.Tedarik zinciri
Dersin Amacı:
modelleme problemlerinin matematiksel programlama yöntemi ile ne şekilde
formüle edileceğinin anlaşılması.
Tedarik zinciri yönetimi tedarikçi, imalatçı, dağıtımcı, ve de müşterilerden oluşan
bir ağ içerisinde, malzeme, akiş ve para akışı ile ilgilenmektedir. Bu ders içeriğinde
Ders İçeriği:
lojistik ağ tasarımı, tedarik zincirinde dağıtım stratejileri ve tedarik zinciri
koordinasyonu
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını, verileri analiz etme ve
yorumlama becerisi
Dersin Öğrenme Çıktıları:
-Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
-İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci
tasarlama becerisi
-Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve Uygulama, Sunil Chopra,Peter Meindle, ,
Materyalleri:
Prentice Hall,0-13-121745-3, New Jersey, 2004
Önerilen Diğer
Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi-Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Keskin,Nobel Yayıncılık,Seçkin
Okumalar/
Yayınevi
Materyaller:
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Tedarik zinciri yönetimi ve
lojistik yönetimine giriş
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 1-2
2
Tedarik zincirinde performans Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
ölçüleri
Uygulama Kitabı,Bölüm 3
3
Ağ akışları, En kısa yol
problemi, maximum akış
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
problemi, Minimum Maliyetli Uygulama Kitabı,Bölüm 4
Ağ Akış problemi.
Aktivite ve Ders
İşleniş Metotları
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
4
Tedarik zincirinde dağıtım ağ Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
dizaynı
Uygulama Kitabı,Bölüm 5
5
Fabrika yerleşim problemi ve
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
bu problemin literatürdeki
Uygulama Kitabı,Bölüm 6
sınıflandırılması
6
Belirsiz ortamda ağ tasarımı
7
Tedarik zincirinde bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
planlama
Uygulama Kitabı,Bölüm 8
8
Tedarik zinciri, tedarikçi
seçimi ve satın alma süreci
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 7
9
Ara sınav
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 8
10
Tedarik zincirinde taşıma
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 9-10
11
Taşımada rotalama ve
çizelgeleme
12
Hiyerarşik üretim ve dağıtım Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
planlama
Uygulama Kitabı,Bölüm 11
13
Tedarik zinciri yönetiminde
koordinasyon
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 12
14
Üretim ve dağıtım modelleri-1
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 13
15
Üretim ve dağıtım modelleri-2
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 14-15
16
Final Sınavı
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 16
Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve
Uygulama Kitabı,Bölüm 7
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenma ve
Uygulama
Kitabı,Bölüm 6
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
1.Dersin işlenmesi
2.Öğrenci sunumları
3.Soru-cevaplar
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda ağırlıkları
verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Sunum/ Seminer
1
30
Vize Sınavı
1
30
Final
1
40
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
60
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
40
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Toplam (İş Yükü
Saati)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
14
3
42
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
14
2
28
Sunumlar/ Seminerler
1
20
20
Vize Sınavı
1
25
25
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
1
35
35
Toplam (İş Yükü Saati)
150
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
5
AKTS
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
Program Çıktıları
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri yönetimi
kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
ETHICAL RULES WITH REGARD TO THE COURSE
Copy is forbidden.
X
X
X
X
Download

Dersin Adı TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Dersin