Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 401
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
KÜRESEL LOJİSTİK YÖNETİMİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
7
Bahar
3
0
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
E-Mail
E-Mail
Bu dersin amacı öğrencilerin dünya ekonomisi içinde Uluslararası ticareti
ve lojistiğin rolünü anlamak. Müşteri odaklı ortamlarda lojistiğin rolünü
anlamak. Lojistiğin fonksiyonlarını incelemek. Lojistik ve tedarik zinciri
yönetiminde çağdaş anahtar kavramları ve problemleri tartışmak. Lojistik
ve tedarik zinciri yönetiminde tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım
lojistiği evrelerinin detaylarını incelemek.
Bu derste uluslararası ticaret, uluslararası taşımacılık, uluslararası lojistiğe
genel bakış yapılmakta ve lojistikte şu konular incelenmektedir: lojistiğin
fonksiyonları, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bileşenleri, global lojistikte
hizmet sağlayıcılar ve uygulamalar.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Lojistik yönetiminin prensiplerini tanımlayabilmek.
-Ekonomide ve organizasyonda lojistiğin rolünü tanımlayabilmek.
-Uluslararası tedarik zinciri yönetimi ve lojistikte kavramların farkına
varabilmek.
-Global lojistik hizmet sağlayıcılarının fonksiyonlarını ve uygulamalarını
incelemek.
-
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Long, D. (2003), International Logistics: Global Supply Chain Management,
Materyalleri:
Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, USA.
Önerilen Diğer
Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B. (2007), Supply Chain Logistics
Okumalar/ Materyaller: Management, 2nd edition, McGraw Hill, NY.; akademik jurnaller
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
1
Giriş
2
Global ticaret
3
Uluslararası tedarik
zinciri yönetimi
Ön Hazırlık
Aktivite ve Ders İşleniş
Metotları
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Supply Chain Management, Kluwer Academic Tartışma
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 1
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Supply Chain Management, Kluwer Academic Ders anlatımı
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 1
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Ders anlatımı, örnekler
Supply Chain Management, Kluwer Academic
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 2
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Stratejik planlama
Supply Chain Management, Kluwer Academic Ders anlatımı, örnekler
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 3
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Uluslararası ulaştırma
Supply Chain Management, Kluwer Academic Ders anlatımı, örnekler
yönetimi
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 4
Long, D. (2003), International Logistics: Global
İntermodal taşımacılık Supply Chain Management, Kluwer Academic ders anlatımı
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 5
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Uluslararası denizcilik Supply Chain Management, Kluwer Academic ders anlatımı
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 6
Vize Sınavı
sınav hazırlığı
sınav
Long, D. (2003), International Logistics: Global
İthalat & ihracat
Güncel veriler
Supply Chain Management, Kluwer Academic
operasyonları
üzerinden tartışma
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 7
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Uluslararası ticarette
Güncel veriler
Supply Chain Management, Kluwer Academic
dökümantasyon
üzerinden tartışma
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 7
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Uluslararası ticarette
Supply Chain Management, Kluwer Academic Tartışma
aracılar
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 7
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Bilişim sistemleri
Supply Chain Management, Kluwer Academic Tartışma
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 8
Long, D. (2003), International Logistics: Global Makalelerin
Global lojistik hizmet
Supply Chain Management, Kluwer Academic incelenmesi ve
sağlayıcılıarı-1
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 9
tartışma
Long, D. (2003), International Logistics: Global
Global lojistik hizmet
Supply Chain Management, Kluwer Academic Tartışma
sağlayıcılıarı-2
Publishers, Massachusetts, USA. Bölüm 9
ders tekrarı
ders hazırlığı
tartışma
Final sınavı
sınav hazırlığı
sınav
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Devam (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta)
1
10
Ödev(ler)
1
10
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
Ödev(ler)
Vize Sınavı
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
14
14
1
1
1
3
2
20
30
30
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
28
20
30
30
150
5
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
Download

Dersin Adı KÜRESEL LOJİSTİK YÖNETİMİ