Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 304
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
ENVANTER VE DEPO YÖNETİMİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
6
Bahar
3
0
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
E-Mail
E-Mail
Satın alma ve envanter yönetimi anlayabilmek. Farklı envanter
problemleri için çözüm yöntemlerinin verilmesi.
Bu derste malzeme satın alma, envanter ve malzeme yönetiminin
temelleri işlenmektedir. Çeşitli envanter problemlerinin çözümü, envanter
problemlerinin tasarımı incelenmektedir.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-İşletmelerde satın almanın temelini anlayabilmek.
-Envanter ve malzeme yönetiminin temellerini anlayabilmek.
-Envanter problemlerinin tasarımı.
-Çeşitli envanter problemlerinin çözümünü bulabilmek.
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010), Purchasing and Inventory
Materyalleri:
Management, Shroff Publishers and Distributors.
Zipkin, P. (2000), Foundations of Inventory Management, McGraw Hill.
Önerilen Diğer
Silver, E.A., Pyke, D.F. and Peterson, R. (1998), Inventory Management
Okumalar/ Materyaller: and Production Planning and Scheduling, John Wiley & Sons. Tersine, R.
(1994), Principle of Inventory and Materials Management, Prentice Hall.
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Aktivite ve Ders İşleniş Metotları
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Purchasing and Inventory
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
1
Giriş
Management, Shroff Publishers and temin edilecektir), sınıf içi tartışma
Distributors. Bölüm 1
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
İşletmelerde
Purchasing and Inventory
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
2
satın alma
Management, Shroff Publishers and temin edilecektir), sınıf içi tartışma
kavramı
Distributors. Bölüm 2
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Satın alma
Purchasing and Inventory
3
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
modelleri
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 2
Envanter
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010), Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
4
yönetimi
Purchasing and Inventory
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
kavramları
Management, Shroff Publishers and öğrenci örnek olay tartışmaları
5
Sistemler ve
Modeller
6
Zaman
değişkenli
talepler-1
7
Zaman
değişkenli
talepler-2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Distributors. Bölüm 3
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Purchasing and Inventory
Management, Shroff Publishers and
Distributors. Bölüm 4
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Purchasing and Inventory
Management, Shroff Publishers and
Distributors. Bölüm 5
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
öğrenci örnek olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
öğrenci örnek olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
Purchasing and Inventory
öğrenci örnde temin edilecektir), sınıf
Management, Shroff Publishers and
içi tartışma, öğrenci örnek olay
Distributors. Bölüm 5
tartışmaları
Ara Sınav
sınav hazırlığı
sınav
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Stokastik talep- Purchasing and Inventory
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
1
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 6
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Stokastik talep- Purchasing and Inventory
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
2
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 6
Talebe bağlı,
talepten
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
bağımsız
Purchasing and Inventoy
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
sistemler,
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
olasılıklı
Distributors. Bölüm 7
modeller
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Dinamik
Purchasing and Inventory
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
sistemler
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 8
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Arz sisteminin Purchasing and Inventory
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
yapısı
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 9
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Purchasing and Inventory
Optimizasyon
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
Management, Shroff Publishers and
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 10
Menon, S.K.S. and Kulkarni, S. (2010),
Dağıtım
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde
Purchasing and Inventory
envanter
temin edilecektir), sınıf içi tartışma,
Management, Shroff Publishers and
sistemleri
öğrenci örnek olay tartışmaları
Distributors. Bölüm 11
Final sınavı
sınav hazırlığı
sınav
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Devam (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta)
10
Ödev(ler)
1
10
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Toplam (İş Yükü
Saati)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
14
3
42
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
14
2
28
Ödev(ler)
10
2
20
Vize Sınavı
1
21
21
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
1
39
39
Toplam (İş Yükü Saati)
150
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
5
AKTS
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
X
X
Download

Dersin Adı ENVANTER VE DEPO YÖNETİMİ