Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 335
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
ULAŞTIRMA EKONOMİSİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
5
Bahar
3
0
Program Zorunlu Ders
GÜ Kredi
AKTS
3
5
Türkçe
Yüz Yüze
E-Mail
E-Mail
Ulaştırma arz ve talebi arsındaki etkileşimi ekonomik ölçekte
değerlendirmek.
Ulaştırma ekonomisi, maliyet analizi, sektör ve piyasa koşulları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Temel ekonomik kavramları ve tüketici davranışları, tüketici dengesini
açıklayabilecektir.
-Üretim teorisi ve arz fonksiyonunu tanımlayabilecektir.
-Ulaştırma Ekonomisinin tanımını ve özelliklerini açıklayabilecektir
-Ulaştırma sektöründeki maliyet yapısı ve fiyatlandırma konusunda
araştırma yapabilecektir.
-Piyasa türlerini ve piyasalarda fiyat oluşumunu ulaştırma sektörüne
uyarlayarak açıklayabilecektir.
-Ulaştırma sektörünün alt sistemlerini ve alt sistemler arasında
karşılaştırma yapabilecektir
-Ulaştırma sektörünün ekonominin diğer sektörleri ile arasındaki ilişkileri
ve sorunlarını açıklayabilecektir.
-
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi, Teori ve politika
Materyalleri:
Önerilen Diğer
Ulaştırma Ekonomisi ile ilgili Güncel Süreli Yayınlar
Okumalar/ Materyaller:
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
1
2
3
4
5
Ön Hazırlık
Ders tanıtımı
ULAŞTIRMA EKONOMİSİNİN Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
TANIMI VE KAPSAMI
Teori ve politika - syf. 8-28
ULAŞTIRMA EKONOMİSİNİN Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
TARİHSEL GELİŞİMİ
Teori ve politika - syf.28-48
ULAŞTIRMA EKONOMİSİ
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
SİSTEMLERİ
Teori ve politika - syf.48-68
ULAŞTIRMA
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
EKONOMİSİNDE
Teori ve politika - syf.68-88
Aktivite ve Ders
İşleniş Metotları
tanıtım
sunum
sunum
sunum, örnek
sunum, grup çalışması
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
YATIRIMLAR VE MİLLİ GELİR
İLİŞKİSİ
ULAŞTIRMA EKONOMİSİ
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
SİSTEMLERİNİ BELİRLEYEN
Teori ve politika - syf.88-108
UNSURLAR
ULAŞTIRMA EKONOMİSİ
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
POLİTİKALARI
Teori ve politika - syf.108-128
Vize Sınavı
ULAŞTIRMANIN EKONOMİK
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
SOSYAL VE POLİTİK
Teori ve politika - syf.128-148
FONKSİYONLARI
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
ÖZELLİKLERİ
Teori ve politika - syf.148-168
ULAŞTIRMA PİYASASININ Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
ÖZELLİKLERİ
Teori ve politika - syf.168-188
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
YATIRIMLAR
Teori ve politika - syf.188-208
ULAŞTIRMA
EKONOMİSİNDE MALİYET Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
FİYAT VE ESNEKLİKLER
Teori ve politika - syf.208-228
SORUNU
ULAŞTIRMA PİYASASINDA Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
FİYAT BELİRLEME SORUNU Teori ve politika - syf.228-248
TÜRKİYE´DE ULAŞTIRMA
Cem Saatcioğlu,Ulaştırma Ekonomisi,
EKONOMİSİ
Teori ve politika - syf.248-268
Final Sınavı
-
sunum, örnek olay
sunum, seminer
sunum, soru cevap
sunum, uygulama
sunum, vaka analizi
sunum,
değerlendirme
sunum, soru çözümü
sunum, soru çözümü
sunum, vaka analizi,
değerlendirme
-|
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Quiz
1
20
Vize Sınavı
1
35
Final
1
45
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
55
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
45
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
14
14
3
4
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
56
Quiz ve Quiz'e Hazırlık Çalışması
1
15
15
Vize Sınavı
1
17
17
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
1
20
20
Toplam (İş Yükü Saati)
150
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
5
AKTS
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
Download

Ulaştırma Ekonomisi - Gediz Üniversitesi