Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 433
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
LOJİSTİKTE KALİTE YÖNETİMİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
8
Bahar
3
0
Alan Seçmeli Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
N/A
E-Mail
E-Mail
E-Mail:
Öğrencinin öncelikle dış ticarette kalite kavramının önemini kavramasının
hedeflendiği derste, bu alandaki uygulamaya ilişkin bilgilerin verilmesinin
yanı sıra, standart uygulamalarının uluslararası ticarete etkilerinin
tartışılması da amaçlanmaktadır.
Kalite Kavramı/Standart Kavramı/ Kalite ve Standartta Ulusal ve Uluslararası
Kurallar, Kurumlar ve Kavramlar / Dış Ticarette Standardizasyon /Tanımı
/Uygulanması/Teknik Düzenlemeler / Uygunluk Değerlendirmesi /
Standartlar / Akreditasyon/Piyasa Gözetimi ve Denetimi/AB
Direktifleri/Kurum ve kuruluşları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Dış ticarette kalite ve standardizasyon kavramlarının önemini ifade eder.
-Dış ticarette kalite ve standardizasyonla ilgili kavramları ve belgeleri ayrıntılı
olarak tanır.
-Kalite ve standartta ulusal mevzuatı ve uluslararası kuralları detaylı olarak
açıklar ve karşılaştırır
-Dış ticarette kalite ve standartlarla ilgili yetkili kuruluşları ve uluslararası
kurumları sıralar.
-Standartların uluslararası ticarete etkilerini tartışır.
-Standarda uygunluk değerlendirmesi, kalite kontrolü, gözetim ve denetim
mekanizmalarını açıklar.
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/ Materyalleri:
Production and Operations Analysis, Steven Nahmias, McGraw- Hill
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Haft
Konular
Ön Hazırlık
Aktivite ve Ders İşleniş Metotları
a
1
Giriş
Bölüm 1
Ders, Tartışma
2
İstatiksel Kalite 1
Bölüm 2
Ders, Tartışma
3
İstatiksel Kalite 2
Bölüm 2
Ders, Tartışma
4
İstatiksel Kalite 3
Bölüm 3
Ders, Tartışma
5
İstatiksel Kalite 4
Bölüm 3
Ders, Tartışma
6
Toplam Kalite Yönetimi 1 Bölüm 4
Ders, Tartışma
7
Toplam Kalite Yönetimi 2 Bölüm 4
Ders, Tartışma
8
9
Vize sınavı
Toplam Kalite Yönetimi 3
EFQM (Avrupa Kalite
Standartları)
sınav hazırlığı
sınav
Bölüm 4
Ders, Tartışma
http://www.efqm.org/en/ta
Ders, Tartışma
bid/132/default.aspx
11
EMAS (Avrupa Ekolojik
Yönetim ve Denetim
Programı)
http://ec.europa.eu/environ
Ders, Tartışma
ment/emas/index_en.htm
12
http://www.fda.gov/food/fo
HACCP(Risk Analizi ve Kritik odsafety/hazardanalysiscriti
Ders, Tartışma
Kontrol Noktaları)
calcontrolpointshaccp/defau
lt.htm
13
14
ISO 9001 - ISO 9001 2
Bölüm 5
ISO 14001 1 - ISO 14001 2 Bölüm 5
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
15
Türkiye ve Kalite Çalışmaları Bölüm 6
Ders, Tartışma
16
Final sınavı
sınav|
10
sınav hazırlığı
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Ödev(ler)
1
20
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
Ödev(ler)
Vize Sınavı
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
14
14
1
1
1
3
3
10
17
39
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
42
10
17
39
150
5
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
Download

Dersin Adı LOJİSTİKTE KALİTE YÖNETİMİ