Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 334
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE ULAŞTIRMA
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
6
Güz
3
0
Alan Seçmeli Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
E-Mail
E-Mail
E-Mail:
Günümüz global ekonomisinde rekabetteki dış kaynak kullanımının rolünü
belirtmek. Dünya ticaretinde ve değer zincirlerinde önemli dış kaynak
faktörlerinden olan ulaştırmanın rolünü belirtmek. Dünya ticaretindeki ve
ulaştırmadaki gelişmeleri takip etmek. Ulaştırma modlarını açıklamak.
İntermodal ve multimodal taşımacılığı incelemek.
Bu derste firmalarda dış kaynak kullanımına ve bunlardan en çok
kullanılan ulaştırmaya genel bakış yapılmakta ve şu konular
incelenmektedir: dünya ticaretindeki ve ulaştırmadaki gelişmeler,
ulaştırma modları, intermodal ve multimodal taşımacılık.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Firmalarda dışkaynak kullanımı ve amaçlarını öğrenmek.
-Dünya ticaretindeki ve ulaştırmadaki gelişmeleri takip edebilmek.
-Uluslararası taşımacılık, transport modları, intermodal ve multimodal
taşımacılığı incelemek.
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Lowe, D. (2013), Lowe’s, Transport Manager’s and Operator’s Handbook,
Ders Kitabı/
43rd edition, Kogan Page, London. Power, M.J., Desouza, K.C. and
Materyalleri:
Bonifazi, C. (2006), The Outsourcing Handbook: How to Implement a
Successful Outsourcing Process, Kogan Page, London.
Önerilen Diğer
Coyle, J. J., Bardi, E. J. and Novack, R. A. (2006), Transportation, 6th ed.,
Okumalar/ Materyaller: Thomson-South Western Publishing, Ohio. Web Sites Academic Journals
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
1
2
Ön Hazırlık
Power, M.J., Desouza, K.C. and
Bonifazi, C. (2006), The Outsourcing
Giriş
Handbook: How to Implement a
Successful Outsourcing Process,
Kogan Page, London. Bölüm 1
Power, M.J., Desouza, K.C. and
Firmalarda dış kaynak
Bonifazi, C. (2006), The Outsourcing
kullanımı, dış kaynak kullanım
Handbook: How to Implement a
stratejileri
Successful Outsourcing Process,
Aktivite ve Ders İşleniş
Metotları
Ders (ilgili ppt sunumu ders
öncesinde temin edilecektir),
sınıf içi tartışma
Ders (ilgili ppt sunumu ders
öncesinde temin edilecektir),
sınıf içi tartışma
3
Firmalarda dış kaynaklar
4
Dış kaynak olarak ulaştırma ve
ulaştırmanın bileşenleri, Kargo
taşımacılığı, Yolcu taşımacılığı
5
Ulaştırmanın modları, Kara
taşımacılığı, Boru htları
6
Demiryolları, Hava ulaştırması
7
İç su yolları, Uluslararası
denizcilik
8
Ara sınav
9
Multimodal ve intermodal
taşımacılık
10
Trafik yönetimi, şehiriçi
ulaştırma
11
Ulaştırma ağları, Avrupa Birliği
ulaştırma ağları
12
Ulaştırma maliyetleri
13
Ulaştırmada bilişim sistemleri,
akıllı sistemler
14
Ulaştırmada sürdürülebilirlik,
çevreci ulaştırma
15
Dersin tekrarı
16
Final sınavı
Kogan Page, London. Bölüm 2
Power, M.J., Desouza, K.C. and
Ders (ilgili ppt sunumu ders
Bonifazi, C. (2006), The Outsourcing
öncesinde temin edilecektir),
Handbook: How to Implement a
sınıf içi tartışma, öğrenci
Successful Outsourcing Process,
örnek olay tartışmaları
Kogan Page, London. Bölüm 2
Power, M.J., Desouza, K.C. and
Ders (ilgili ppt sunumu ders
Bonifazi, C. (2006), The Outsourcing
öncesinde temin edilecektir),
Handbook: How to Implement a
sınıf içi tartışma, öğrenci
Successful Outsourcing Process,
örnek olay tartışmaları
Kogan Page, London. Bölüm 3
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 4
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 5
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 6
sınav hazırlığı
sınav
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 7
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 8
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 9
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 10
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 11
Lowe, D. (2013), Lowe Transport
Managers and Operators Handbook,
ppt sunum
43rd edition, Kogan Page, London.
Bölüm 12
Sınıf içi tartışmalar, öğrenci
ders hazırlığı
örnek olay tartışmaları
sınav hazırlığı
sınav|
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda ağırlıkları
verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Devam (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta)
14
10
Ödev(ler)
1
10
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
Ödev(ler)
Vize Sınavı
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
14
14
1
1
1
3
3
10
17
39
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
42
10
17
39
150
5
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
X
X
Download

Dış Kaynak Kullanımı ve Ulaştırma