ANTI-MÜLLERIAN
HORMON (AMH)
Dr.Murat Öktem
Düzen Laboratuvarlar Grubu
Biological and analytical variability of AMH
Rustamov et al. J Clin Endocrinol Metab, March 2014, 99(3):723-732
KLINIK LABORATUVAR’DA AŞAMALAR
•
Preanalitik
Bireysel varyasyon
– Örnek alım şartları
– Örnek tipi
– Saklama ve gönderim şartları
–
•
Analitik
Doğruluk
– Tekrarlanabilirlik
–
•
Postanalitik
Yaşa göre dağılım
– Beklenen değerler
– Raporlama
– Takip gerekliliği
–
PREANALITIK
BIREYSEL VARYASYON

Çok kısa dönem
Gün içi (sirkadiyen ritm)
 Günler içi (mentrüel siklus içi)


Kısa dönem


Aylar (menstrüel sikluslar arası)
Uzun dönem

Yıllar
BIREYSEL VARYASYON
•
Gün içi varyasyon %10-230
•
•
•
Ortalama %23 genç erişkin, %68 orta yaşlı erişkin
Çok kısa dönem ve kısa dönem günler ve aylar içerisindeki
varyasyondur ve intermenstrüal varyasyon refere
edilebilir.
Bu konuda bir dizi çalışmada genel olarak menstrüal siklus
içinde anlamlı fluktuasyon olmadığı söylenmektedir.
In summary, these studies suggest that the overall intercycle variability
of AMH ranges from 11% to 28%; this figure will include both biological
and measurement-related variability.
Rustamov et al. J Clin Endocrinol Metab, March 2014, 99(3):723-732
•
•
Ancak bazı çalışmalarda bunun aksi bulgular da mevcut.
Başka bir çalışmada ise fluktuasyonun genç ve over rezervi
yüksek kişilerde daha fazla over rezervi düşüklerde ise
daha az olduğu belirlenmiş.
•
Reproductive BioMedicine Online, vol. 24, no. 6, pp. 664–669, 2012
BIREYSEL VARYASYON - MENSTRÜAL SIKLUS
La Marca et al. Human Reproduction, vol. 21, no. 12, pp. 3103–3107,
2006
BIREYSEL VARYASYON - MENSTRÜAL SIKLUS
Fertility and Sterility, vol. 99, no. 6, pp. 1791–1797, 2013
Biological variability in serum anti-Müllerian hormone
throughout the menstrual cycle in ovulatory and sporadic
anovulatory cycles in eumenorrheic women.
Kissell KA et al. Hum Reprod. 2014 Aug;29(8):1764-72. doi: 10.1093/humrep/deu142. Epub 2014 Jun 12.
MAIN RESULTS AND THE ROLE OF CHANCE:
Geometric mean AMH levels were observed to vary across the menstrual cycle (P < 0.01)
with the highest levels observed during the mid-follicular phase at 2.06 ng/ml,
decreasing around the time of ovulation to 1.79 ng/ml and increasing thereafter to 1.93
(mid-follicular versus ovulation, P < 0.01; ovulation versus late luteal, P = 0.01; midfollicular versus late luteal, P = 0.05). Patterns were similar across all age groups and
during ovulatory and anovulatory cycles, with higher levels of AMH observed among
women with one or more anovulatory cycles (P = 0.03).
WIDER IMPLICATIONS OF THE FINDINGS:
This study demonstrates a significant variation in serum AMH levels across the
menstrual cycle regardless of ovulatory status. This variability, although statistically
significant, is not large enough to warrant a change in current clinical practice to time
AMH measurements to cycle day/phase.
BIREYSEL VARYASYON
Uzun dönem bireysel varyasyon yıllar
içerisindeki varyasyondur.
 Yaş ile birlikte düşüş gösterdiği birçok çalışma ile
gösterilmiştir.
 6-13 yaş kadın grubunda 3 aylık periyot ile 3 yıl
takip sonucu %22 varyasyon tespit edilmiş.


Human Reproduction, vol. 27, no. 3, pp. 861–866, 2012
Figure 1. Serum AMH data.
The red line is the model that best fits the 3,260 datapoints shown as triangles. The coefficient of determination, , is 0.34, indicating that
34% of variation in serum AMH concentrations is due to age alone. Peak serum AMH is at 24.5 years
Kelsey TW et al (2011) A Validated Model of Serum Anti-Müllerian Hormone from Conception to Menopause. PLoS ONE 6(7): e22024.
doi:10.1371/journal.pone.0022024 http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0022024
La Marca et al. Reproductive BioMedicine
Online (2010) 21, 463– 469
La Marca et al. Human Reproduction, vol. 21, no. 12, pp. 3103–3107, 2006.
Figure 2. The normal range for serum AMH in girls and women.
The red line is the log-unadjusted validated AMH model using IBC assay values. The blue and green lines are the 68% and 95%
prediction limits for the model (plus and minus one and two standard deviations respectively).
Kelsey TW et al (2011) A Validated Model of Serum Anti-Müllerian Hormone from Conception to Menopause. PLoS ONE 6(7): e22024.
doi:10.1371/journal.pone.0022024 http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0022024
Yaşa Göre AMH Dağılımı
AMH (ng/mL)
Mean + 2S
Mean + 1S
Mean
Yaş
Basılmamış Düzen Laboratuvarı verisi, 2014, n=4693
%
AMH
(ng/mL)
2,5
5
10
25
50
75
90
95
97,5
0,17
0,23
0,36
0,79
1,77
3,70
6,75
9,67
12,77
95% Güven
Hududu
Alt
limit
Üst
limit
0,16
0,21
0,33
0,75
1,70
3,52
6,36
9,06
12,00
0,20
0,25
0,38
0,81
1,85
3,81
7,00
10,30
13,30
P-251 Yaş Gruplarına Göre AMH Dağılımı
Murat Öktem1, Deniz Topcu1, Alev Öktem1, Erdal Coşgun2, Yahya Laleli1
1Düzen Laboratuvarlar Grubu
2Acıbadem
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
Giriş-Amaç
Anti-müllerian hormon (AMH) erkeklerde testis Sertoli hücreleri tarafından, kadınlarda ise yumurtalık granüloza hücreleri tarafından üretilmektedir. AMH ölçümü menopoz, infertilite
yönünden over rezervin değerlendirilmesi, prematür over yetmezliği, polikistik over sendromu tanısı, testiküler fonksiyonun değerlendirilmesi, over granüloza hücreli tümörlerinin tanı
ve takibi gibi bir çok klinik durumun araştırılması için kullanılmaktadır (1).
Birçok üreme hormonunda olduğu gibi AMH’nun da değerlendirilmesinde sınır değer konusunda çok farklı yaklaşımlar ve öneriler bulunmaktadır (2). AMH için henüz uluslararası kabul
görmüş bir referans yöntem bulunmaması da sınır değer belirlenmesini zorlaştırmaktadır(3). Bu çalışmada amaç laboratuvarımızda gerçekleştirilen AMH sonuçlarının geriye yönelik
taranması ile yaşa göre dağılımının ve referans aralıklarının ortaya konması hedeflenmiştir.
Yöntem-Gereçler
Çalışma kapsamında retrospektif olarak 4693 hastaya ait AMH sonucu taranmış ve yaşa göre AMH dağılımı ve referans aralıkları belirlenmiştir. Test çalışması Beckman Coulter AMH
Gen II kullanılarak ELISA yöntemiyle yapılmıştır.
Referans aralıkların belirlemesi için IFCC / ICSH’de önerilen yaklaşım ile öncelikle aykırı gözlemler Tukey yöntemi ile belirlenmiştir. Sonrasında verilerin normal dağılıma uyup
uymadığı Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiştir. Normal dağılım sağlandığı için "parametrik referans aralık" belirleme yöntemi ile aralıklar %2.5-%97.5 aralığında belirlenmiştir.
Bulgular
19-49 yaş arasında, her yaş için 3, 10, 25, 50, 75, 90 ve 97’inci persentillere göre AMH değerleri gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma ile, literatür ile uyumlu olarak, tüm yaşlar için, yaşa
göre AMH değerlerinin anlamlı düzeyde değiştiği gözlenmiştir. Daha sonra %95 güven aralığında alt ve üst limitler hesaplanmıştır (Tablo 1 ve 2, Grafik 1).
Tablo 1: Yaşa göre AMH konsantrasyonu için %95 güven aralığında alt ve üst limitler (n=4,693)
Tablo 2: Yaşa göre AMH dağılımı. Tüm yaş grupları ve persentiller
Şekil 1 Yaşa göre AMH dağılım
Sonuçlar
Bireyler arası varyasyonlar, primer follikül sayısı ve kalitesi gibi birçok faktör AMH düzeylerini etkilemektedir. Bu durum sadece kritik düzeyler için cut-off belirlenmesini
zorlaştırmakla kalmamakta, kişiye özel değerlendirme yapılmasını da zorlaştırmaktadır. Laboratuvarların geçmiş sonuçları ile oluşturacakları veya literatürde aynı kit ile oluşturulmuş
dağılımları, median, %95 alt ve üst limit vererek görsel olarak raporlarına eklemesi daha etkin değerlendirme yapılabilmesi için görsel bir destek sağlayacaktır.
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
Circulating basal anti-Müllerian hormone levels as predictor of ovarian response in women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization, Nardo LG, Gelbaya TA,
Wilkinson H, Roberts SA, Yates A, Pemberton P, Laing I., Fertil Steril. 2009 Nov;92(5):1586-93
Serum anti-müllerian hormone levels in healthy females: a nomogram ranging from infancy to adulthood
Serum Levels of Anti-Mullerian Hormone as a Marker of Ovarian Function in 926 Healthy Females from Birth to Adulthood and in 172 Turner Syndrome Patients
AMH Konsantrasyon (ng/mL); n=4.693
Yaş (Yıl)
Hasta Sayısı
3th
10th
25th
50th
75th
90th
97th
<19
28
0.21
0.76
1.68
3.50
6.25
9.08
12.81
19
36
0.53
1.13
2.10
5.05
11.60
15.12
17.52
20
50
0.77
0.86
1.67
4.35
7.76
11.35
13.56
21
64
0.43
0.70
2.45
3.60
6.01
8.11
15.60
22
95
0.37
0.76
2.72
5.25
9.30
16.52
18.59
23
122
0.26
0.81
2.11
4.40
6.80
12.86
18.43
24
147
0.39
0.75
1.92
3.90
6.50
9.10
14.65
25
166
0.33
0.82
1.87
3.96
6.25
9.90
15.31
26
176
0.33
0.60
1.90
3.34
5.93
9.49
15.21
27
208
0.33
0.61
1.63
3.25
6.10
9.82
17.20
28
234
0.27
0.70
1.49
3.19
5.53
10.09
14.09
29
261
0.27
0.59
1.57
3.09
5.07
10.47
15.98
30
282
0.30
0.65
1.19
2.55
4.69
8.93
13.60
31
305
0.30
0.57
1.22
2.30
4.38
7.21
12.00
32
330
0.18
0.42
0.98
1.95
4.10
6.69
12.06
33
356
0.16
0.45
0.90
1.96
3.59
6.60
10.84
34
344
0.23
0.47
0.91
1.73
3.35
5.79
11.27
35
350
0.16
0.42
0.97
1.64
3.21
5.61
12.15
36
336
0.18
0.32
0.71
1.39
2.59
4.40
10.50
37
323
0.15
0.30
0.63
1.41
2.78
4.97
8.51
38
275
0.19
0.30
0.54
1.29
2.37
3.51
7.23
39
291
0.20
0.30
0.53
1.30
2.16
4.37
7.20
40
244
0.16
0.27
0.60
1.00
2.23
3.60
5.57
41
257
0.15
0.23
0.50
1.08
2.04
3.22
4.40
42
240
0.18
0.27
0.49
0.99
1.86
3.27
4.78
43
183
0.13
0.20
0.34
0.74
1.20
2.00
4.52
44
138
0.14
0.20
0.36
0.70
1.34
2.40
6.90
45
105
0.12
0.14
0.36
0.70
1.40
2.62
5.35
46
66
0.12
0.19
0.31
0.54
0.92
1.31
2.58
47
63
0.20
0.23
0.39
0.71
1.24
1.64
1.75
48
42
0.11
0.20
0.28
0.44
0.80
1.17
1.24
49
80
0.11
0.12
0.21
0.36
0.62
1.79
1.87
>49
74
0.12
0.14
0.24
0.50
1.29
3.56
3.48
Basılmamış Düzen Laboratuvarı verisi, 2014, n=4693
BIREYLER ARASI VARYASYON
İnterindivudial varyasyon, bireyler arası %89 varyasyondan
bahsedilmektedir
International Journal of Endocrinology Volume 2013 (2013), Article ID 959487, 8 pages

Irk ve etnik farklılık

Tal R et al. Int J Endocrinol, 2013;818912
Oral kontraseptif kullananlarda AMH düşük
 Sigara kullananlarda AMH düşük


Dolleman M et al. J Clin Endocrinol Metab, 2013 May;98(5):2106-15
ÖRNEK ALIM ŞARTLARI

Örnek alım zamanı
Mentrüel siklus ?
 Sabah ?

Hasta açlığı gerekmez
 Enfeksiyon vb. vücudu etkileyen genel
hastalıklardan etkilendiğine dair veri yok

ÖRNEK TIPI

Serum
Kırmızı kapaklı tüp ile kan alınmalı ve 1 saat içinde santrifüj
edilerek serum ayrılmalı
 Sarı kapaklı tüp ile alınan kanlar da kullanılabilir ama
öncelikli tercih değil

Plazma’dan çalışılabilir ama öncelikli tercih değil
 Sperm
 Follikül sıvısı

SAKLAMA VE GÖNDERIM ŞARTLARI
•
Stabilite
+4°C derece (buzdolabı): 7 gün
– -20°C derece (dondurucu): 90 gün
– -20°C derece uzun dönem ?
– -80°C derece uzun dönem ?
–
•
Gönderim şartları: Soğuk ortam yeterli
Anti-Mullerian hormone: poor assay reproducibility in a large cohort
of subjects suggests sample instability.
O Rustomov et al Hum Reprod. 2012 Oct;27(10):3085-91
ANALITIK
AMH ÖLÇÜMÜ İÇIN
KULLANILABILECEK REAKTIFLER
Beckman ELISA
 Beckman CLIA
 Roche ECLIA
 Anshlab ELISA

DOĞRULUK
Dış kalite kontrol
 Metot karşılaştırmaları

AMH Dış Kalite Kontrol Verileri
P-466 AMH Ölçüm Yöntemleri Arasındaki Uyum ve Önemi
Deniz İlhan Topcu1, Murat Öktem1, Alev Öktem1, Erdal Coşgun2, Yahya Laleli1
1Düzen Laboratuvarlar Grubu
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
Giriş-Amaç
Anti-Müllerian Hormon (AMH), transforming growth factor-beta ailesine ait dimerik bir glikoprotein hormonudur. Erkeklerde testis Sertoli hücreleri tarafından, kadınlarda ise
yumurtalık granüloza hücreleri tarafından üretilmektedir. Erkek fetüste müllerian kanalın, kadın genital yapısını oluşturan müllerian yapılarına dönüşmesini engellerken, dişi
embriyoda ise AMH sentezleyecek fetal testis dokusu olmadığı için müllerian kanallar dişi üreme sistemine dönüşür (1). Klinikte AMH ölçümü özellikle infertilite araştırmalarının bir
parçası olarak over rezervinin değerlendirilmesi, polikistik over sendromunda (PCOS) over fonksiyonlarının araştırılması ve menopoz durumunun değerlendirilmesi için
kullanılmaktadır (2). AMH ölçümü için son yıllarda farklı firmalara ait farklı kitler geliştirilmiştir. Bu kitlerde kullanılan antikorlara ait belirlenmiş bir standart olmaması ve farklı
ölçüm tekniklerinin kullanılması nedeniyle kullanılan kitlerin analitik performansının ve bu kitlerle elde edilen sonuçlarının uyumunun araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
çalışmada rutin kullanımda olan, ikisi son 6 ay içinde piyasaya sürülen dört farklı ticari AMH ölçüm kitinin yöntem karşılaştırması yapılarak bu kitler ile elde edilen sonuçların
uyumunun saptanması hedeflenmiştir
Yöntem-Gereçler
Çalışma kapsamında 35 serum örneğinde Beckman Coulter AMH Gen II, Beckman Coulter Access AMH, AnshLAB Ultra Sensitive AMH ve Roche AMH kitleri kullanılarak AMH
ölçümü gerçekleştirilmiştir. Bu kitlerden Gen II ve AnshLAB Ultra Sensitive AMH kitleri ELISA yöntemi ile manuel olarak çalışılmıştır. Access AMH kiti kemilüminesans
immunoassay (CLIA) yöntemi kullanan Beckman Unicel DxI otoanalizör sisteminde, Roche AMH kiti ise elektrokemilüminesans (ECLIA) yöntemi kullanan Roche Cobas C 601
otoanalizör
sisteminde
çalışılmıştır.
Kullanılan kitlerle elde edilen sonuçların birbirinden farklı olup olmadığının araştırılması için Friedman iki yönlü varyans analizi kullanılmış ve daha sonra hangi yöntemler arasında
fark olduğunu göstermek için Dunn post hoc testi uygulanmıştır.
Bulgular
Yapılan tanımlayıcı istatistik değerlendirmesi sonucunda kitlere ait medyan değerleri Roche AMH 2,52 ng/mL, Beckman Gen II 1,13 ng/mL, Access AMH 0,85 ng/mL, AnshLab AMH
için 1,23 ng/mL olarak bulunmuştur (Tablo 1).
Yapılan Freidman testi ile istatistiksel açıdan dört yöntemin birbirinden farklı olduğu (p=0.001<0.05) gözlemlenmiştir. Yapılan Dunn testi ile AnshLab'ın diğer kitlerden, Roche AMH
kitinin ise BeckmanGen II kitinden istatistiksel açıdan farklı olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1).
Tablo 1 Çalışma yöntemine göre AMH ölçümüne ait tanımlayıcı istatistikler. (AMH konsantrasyonu ng/mL olarak verilmiştir.)
Şekil 1 Çalışma yöntemine göre AMH dağılımı
Sonuçlar
Ticari olarak piyasada bulunan AMH kitlerinden elde edilen sonuçların birbiri ile karşılaştırılması istatistiksel olarak mümkündür. Bununla birlikte reaktif üretimi için uluslararası,
ortak bir standart kullanılamadığından takipli hastalarda aynı yöntemin kullanılması önemli bir noktadır. Ayrıca sonuç değerlendirmeleri sırasında kullanılan reaktifin alt ölçüm
sınırının ve özellikle fertilite ve polikistik over sendromu ayırıcı tanısı için karar verdirici sınırların bilinmesi testin kullanımı ile hedeflenen amaca ulaşma etkinliğini arttıracaktır.
KAYNAKLAR
1.
Anti-Müllerian
hormone
(AMH)
in
female
reproduction:
is
measurement
of
circulating
AMH
a
useful
tool?
La
Marca
A,
Volpe
A.,
Clin
Endocrinol
(Oxf).
2006
Jun;64(6):603-10.
2. Circulating basal anti-Müllerian hormone levels as predictor of ovarian response in women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization, Nardo LG, Gelbaya TA, Wilkinson H, Roberts SA, Yates A, Pemberton P, Laing I., Fertil
Steril. 2009 Nov;92(5):1586-93
İLE
ELDE EDİLEN SONUÇLARİN
KARŞİLAŞTİRMASİ
IFCC WorldLab
2014
22nd International
Congress of
Clinical Chemistry
and Laboratory
Medicine
Correlation between three assay systems for antiMüllerian hormone (AMH) determination
HWR Li et al. J Assist Reprod Genet. 2012 Dec; 29(12): 1443–1446.
Conclusions
AMH concentrations using the Gen II kit are slightly higher than
those from the IOT and DSL kits. Standardization of assay
results worldwide is urgently required but this analysis
facilitates the interpretation of values obtained historically and in
future studies using any of the 3 assays available. Meanwhile,
adapting clinical cut-offs from previously published work
by direct conversion is not recommended.
Method
comparison
AMH
Beckman vs
Cobas
Method
comparison
AMH
Beckman vs
Cobas
TEKRARLANABILIRLIK
Henüz AMH için fikir birliği sağlanmış bir
tekrarlanabilirlik hedefi bulunmamakta
 Herhangi bir test için tekrarlanabilirlik (%CV)

<5 İyi
 5-15 Orta
 >16 Geliştirilmeli

IFCC WorldLab
2014
22nd International
Congress of
Clinical Chemistry
and Laboratory
Medicine
MULTICENTER ANALYTICAL PERFORMANCE EVALUATION
OF A FULLY AUTOMATED ANTI-MÜLLERIAN HORMONE
IMMUNOASSAY AND REFERENCE RANGE DETERMINATION
Authors
E. Anckaert1*, M. Öktem2, A. Thies3, M. Cohen-Bacrie4, N.M.P. Daan5,
J. Schiettecatte1, C. Müller6, D. Topcu2, A. Gröning3, F. Ternaux4, C.
Engel7, S. Engelmann8, and C. Milczynski6
1Laboratory
of Hormonology and Tumour Markers, Universitair Ziekenhuis Brussel, Free
University of Brussels (VUB), Brussels, Belgium 2Duzen Laboratories Group, Tunus Cad. No. 95,
Kavaklidere, Ankara, Turkey 3MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin and Pathologie
GmbH, Georgstraße 50, 30159 Hannover, Germany 4Laboratoire Eylau Saint Didier, 55, rue Saint
Didier, 75116 Paris, France 5Department of Reproductive Medicine and Gynecology, University
Medical Center Utrecht, PO Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands 6Limbach Laboratory,
Medical Care Center, Im Breitspiel 15, 69126 Heidelberg, Germany 7Roche Diagnostics GmbH,
Nonnenwald 2, 82377 Penzberg, Germany 8Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116, 68305
Mannheim, Germany
TEKRARLANABILIRLIK (CLSI EP5-A2)
AMH level
(mean)
(ng/mL)
Cobas %CV
AMH level
(mean)
(ng/mL)
Beckman
%CV
0,24
2,1/2,6
0,15
20,2
0,72
2,3/3,3
0,84
15,7
2,45
2,9/2,7
2,95
9,6
12,69
3,1/2,2
13,74
10,0
19,01
4,1/5,4
15,13
6,7
BAZI TICARI REAKTIFLERIN
ÖLÇÜM SINIRLARI
Reaktif
Metot
LOD
(ng/mL)
LOQ
(ng/mL)
Analitik Ölçüm Sınırı
(ng/mL)
Roche Cobas
ECLIA
0,010
0,03
0,01-23
Beckman DxI
CLIA
0,020
0,08
0,02-24
Beckman Gen II
ELISA
0,080
0,16
0,08-20
Anslab
ELISA
0,023
0,06
0,09-15
LOD: Limit of detection
LOQ: Limit of quantification
Tüm değerler reaktif tanıtım kılavuzlarından alınmıştır
POSTANALITIK
RAPORLAMA

Birim
ng/mL
 pmol/L

Yaşa göre dağılım
 Beklenen değerler
 İlave bilgi verme
 Sonuç değerlendirme
 Takip gerekliliği

ORTALAMA AMH BEKLENTISI
Yaş
Ortalama
AMH
Beklentisi
(ng/mL)
12-15
3,17
2.50
16-20
3,18
2.00
21-25
2,87
1.50
26-30
2,31
31-35
1,66
36-40
1,07
0.50
41-45
0,61
0.00
46-50
0,31
51-55
0,14
56-60
0,06
3.50
3.00
1.00
12-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Basılmamış Düzen Laboratuvarı verisi, 2014, n=4693
YAŞA GÖRE DEĞİŞİM
•
Age-specific serum anti-Müllerian hormone values for
17,120 women presenting to fertility centers within the
United States.
Seifer DB et al. Fertility and Sterility, 2011 Feb;95(2):747-50.
•
Nomogram for the decline in serum anti-Müllerian
hormone: a population study of 9,601 infertility patients.
Nelson SM et al. Fertility and Sterility, 2011 Feb;95(2):736-741.e3.
•
Reference range for the anti-müllerian hormone
Generation II assay: a population study of 10,984
women, with comparison to the established Diagnostics
Systems Laboratory nomogram.
Nelson SM et al. Fertility and Sterility, 2014 Feb;101(2):523-9.
RAPORLAMA
RAPORLAMA
SONUÇ DEĞERLENDIRME

Preeklampsi hikayesi olanlarda AMH düşük


Meta-analiz ve birikmiş veri sonuçlarına göre semptomatik
polikistik over sendromu’nda AMH cut-off 4,7 ng/mL olarak
alındığında spesifite %79,4, sensitivite %82,8, AUC 0,87


Sahmay S et al Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2013
Sep;170(1):157-61
AMH endometriozis takibinde kullanılabilir


Iliodromiti S et al. J Clin Endocrin Metab, 2013 Aug;98(8):3332-40
AMH düzeyi yüksekliği ile PKOS ağırılığı ile koreledir.


Yarde F et al. J Clin Endocrinol Metab, 2014 Feb;99(2)579-86
Pacchiarotti A et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2014
Jan;172:62-4
Menopoz yaşının tahmini için AMH kullanılabilir
Broer SL et al. J Clin Endocrinol Metab, 2011 Aug;96(8):2532-9
 Freeman EW et al. J Clin Endocrinol Metab, 2012 May;97(5):1673-80

Multicenter analytical performance evaluation
of a fully automated anti-Müllerian hormone
immunoassay and reference range determination
Authors
E. Anckaert1*, M. Öktem2, A. Thies3, M. Cohen-Bacrie4, N.M.P. Daan5, J. Schiettecatte1, C.
Müller6, D. Topcu2, A. Gröning3, F. Ternaux4, C. Engel7, S. Engelmann8, and C. Milczynski6
RAPORLAMA
RAPORLAMA
Download

AMH sunum