1).
ı.
2.
3.
4.
CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HAST ANESİ
TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı
GO<UV KARTUŞLU KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ
Alınacak kan gazı kitlerindeki
toplam test sayısı 13 0000 (on üç bin )'dir. ( SUT
Kodu: )
Alınan test sayısı, hastane otomasyon sistemindeki hasta sayısına göre belirlenecektir.
ihaleyi kazanan firma Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi' ne l(bir) adet
kartuşlu kan gazı analizörü kurmakla yükümlüdür.
Analizörler;
kan plI'sını,
kan gazlarından
pOı, pCOı, Sodyum/Na),
PotasyumrK),
iyonize kalsiyum (Ca ++), klor, glukoz, laktat ile total hemoglobin veya hematokritten
en az birisini direkt olarak ölçebilmelidir.
Cihazda cooxymetre modülü bulunmalıdır.
Reaktifler
yukarıda
belirtilen
parametreleri
çalışılabilecek
şekilde kartuş halinde
olmalıdır
ve ölçümlerini
bi ya sensörl er ile yapmalıdır.
Sensör
ve solüsyonlar
cihaz
üzerinde en az 3 hafta stabilolmalıdır.
5.
Kan gazı kitlerinin
olmalıdır.
tarafından
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
son kullanım
Son kullanma
yeni miyadlı
tarihleri,
tarihi geçmek
malzemeler
kit teslim
tarihinden
üzere olan malzemeler
itibaren
en az 4 ay
son bir ay içinde firma
ile değiştirilecektir.
Cihazın reaktifleri
kartuş halinde olup, ambalajları
en az 150 testlik olmalıdır.
Reaktiflerin cihazdaki stabiliteleri minimum 3 hafta olmalıdır.
Kan gazı ihalesini kazanan firma, teknik şartnamesine
uygun bir (1) adet kan gazı
analizörünü,
kitlerin kullanımı süresince, tüm sistemleri
ile birlikte (güç kaynağı,
bilgisayar,
monitör,
barkod okuyucusu)
ilgili birime kuracaktır.
Firma, elektrik
kesintilerinden
ve voltaj değişmelerinden
doğabilecek arıza ve kalibrasyon hatalarını
önlemek amacıyla yeterli kapasitedeki bir adet kesintisiz güç kaynağını cihazla birlikte
kurmalıdır.
ihaleyi kazanan firma, kan gazları sonuçlarının
basılması için kullanılacak
100 rulo
termal kağıdı ihale sözleşmesinin
imzalandıktan
sonra 30 gün içerisinde ücretsiz
olarak getirmelidir.
ihaleyi kazanan firma, hastadan kan gazı numunesi alımında kullanmak için kan gazı
cihazı ile uyumlu 13.000 adet özel kan gazı enjektörlerinden
lityum heparinli, kitlerle
birlikte ücretsiz
olarak teslim etmelidir.
Enjektörlerin
kullanım
süreleri teslim
tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
Cihaz aspirasyon,
ölçme, yıkama ve kalibrasyon
işlemleri
tam otomatik
olarak
yapılmalıdır.
Cihaz, ölçümünü yaptığı parametrelere
ilave olarak, istediği gerekli bilgilerin (hasta
vücut ısısı gibi) girilmesi ile de hesaplanabilir
kan parametrelerini
kendiliğinden
hesaplayarak vermelidir. Hesaplanan parametreler arasında anyon gap bulunmalıdır.
Cihaz otomatik olarak farklı seviyelerde kalite kontrol çalışması yapmalıdır. Manuel
olarak dışarıdan
her hangi bir müdahaleye
gerek duyulmamalıdır.
Kalite kontrol
modülü cihazın içine entegre edilmiş şekilde olmalıdır. Günde en az iki kez en az iki
seviye kalite kontrol örneği çalışmalıdır.
Cihaz kalibrasyon
zamanı
geldiğinde
kullanıcıyı uyarmalıdır.
Cihaz gerek direkt ölçüm sonuçlarını ve gerekse hesapladığı
parametre sonuçlarını
hem ekranda göstermeli ve hem de kendi printeri sayesinde yazılı olarak vermelidir.
Cihazın kan gazları ölçümü için kullanacağı numune miktarı en fazla 200 jıl olmalıdır.
ı5. Cihazın
analiz süresi, test başına saatte en az ı5 numunenin ölçümünü yapabilmelidir.
Cihazlar 24 saat aralıksız çalışır durumda hizmet verebilmelidir. Cihaz numunenin
sonucunu en geç 3 dakika içinde verebilmelidir.
ı6. Analizörler numune probu otomatik olarak temizlenmelidir.
ı7. Firmalar kullanılmış analizör önerecekse, cihazın halen üretiminin devam ettiğini
belgelemeli ve kullanılmış cihazlarda üretim yılı açısından Sağlık Bakanlığı'nın
belirlemiş olduğu son beş yıl içinde üretilmiş olma kriterine uymalıdır.
ı8. Analizörler, 24 saat çalışmaya uygun, belli zaman aralıklarında otokalibrasyon
yapabilen, gerektiğinde manuel ve kısmi kalibrasyona izin vermelidir.
ı9. Biosensörlerin hiç bakım gerektirmemesi zorunludur.
20. Firmalar tekliflerinde,
cihazlarla
ilgili tüm teknik özellikleri,
ölçülebilen,
hesaplanabilen cihaz parametrelerini vermelidirler.
21. Cihaz; reaktif stok durumunu, olabilecek arıza durumlarını ve hata mesajlarını,
kullanıcı yönlendirme mesajlarını ekranda gösterebilmelidir.
22. Cihazın ana bilgisayar sistemine çift yönlü veri transferi için portu bulunmalıdır.
Cihaz hastane otomasyon sistemine bağlanması için gerekli olabilecek yazılım ve
donanım ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanmalıdır. Cihazdan hastane otomasyon
sistemine sorunsuz veri aktarımı sağlanabilmelidir. Hasta bilgileri cihaza barkod
okuyucu ile otomatik olarak aktarılabilir olmalıdır.
23. Cihazla ilgili Türkçe kullanım talimatı kitapçığı verilmelidir.
24. Malzeme teslimatları mesai saatleri içerisinde yapılmalıdır.
25. Cihaz ihaleyi kazanan firma tarafından ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonra en
geç 30 gün içinde kurumumuzda çalışır hale getirilmelidir. Personel eğitimi cihaz
başında talep edildiği sürece verilmelidir. Kuruluş, eğitim ve deneme süresince
kullanılacak her türlü reaktif ve sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz
karşılanmalıdır. Kontrol, kalibrasyon veya sonucun doğruluğundan emin olmak için
yapılan test tekrarlarından kaynaklanan kit kayıpları yüklenici firma tarafından
ücretsiz karşılanmalıdır.
26. Arıza durumlarında, firmaya telefon ile bildirimi müteakiben en geç 4 saat içinde ve
cihaz başında servis hizmeti verilmelidir. ilgili firma 24 saat içerisinde cihazı tamir
edemediği takdirde, arızalı cihazı, çalışır durumda aynı marka ve aynı model bir
cihazla değiştirmeyi kabul etmelidir.
Prof. Dr. Fatma TANELİ
prOf.~ARI
2
Download

5. grup teknik şartnamesi - Celal Bayar Üniversitesi