DAROVACIA ZMLUVA
ktorú medzi sebou uzavreli:
1. Hana Gregorová r. Gregorová, nar. 20.8.1952, r.č. 525820/140, bytom Praha-Východ,
Říčany, Široká 1890, Česká republika
ako darujúca
2. Obec Chmeľov, IČO: 327115, so sídlom 082 15 Chmeľov 89, ktorú zastupuje starosta obce
Tomáš Drabik r. Drabik, nar. 11.10.1959, r.č. 591011/7037, bytom Chmeľov 235
ako obdarovaný
I.
Darujúca Hana Gregorová r. Gregorová prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti
v katastrálnom území Chmeľov, v LV 360 KN-E 895 – orná pôda o výmere 12364 m2, pod B 1
v celosti.
II.
Geometrickým plánom spoločnosti GP – 3 s.r.o., Prešov, číslo plánu 73/2014, bola časť parcely KN-E 895 zameraná ako novovytvorená parcela KN-C 882/5 – ostatná plocha o výmere 99
m2. Vlastníčka – darujúca Hana Gregorová vyhlasuje, že s týmto zameraním súhlasí.
III.
Vyššie menovaná darujúca, týmto daruje Obci Chmeľov, IČO: 327115, nehnuteľnosť v katastrálnom území Chmeľov, v LV 360 pozemok vyznačený na geometrickom pláne vyššie
uvedeného čísla, ako parcela KN-C 882/5 – ostatná plocha o výmere 99 m2, pod B 1 v celosti.
Jedná sa o dar pozemku v zastavanom území obce o výmere 99 m2.
IV.
Obdarovaný, Obec Chmeľov v zastúpení starostom obce Tomášom Drabikom, nehnuteľnosť
uvedenú v bode III. zmluvy, od darujúcej ako dar prijíma bez výhrad.
V.
Darujúca prehlasuje, že nemá žiadne ťarchy na darovanej nehnuteľnosti, Obec Chmeľov
v zastúpení starostom obce vyhlasuje, že túto nehnuteľnosť pozná. Pozemok je využívaný ako
priestor pri chodníku a autobusovej zastávke.
VI.
Účastníci zmluvy vzali na vedomie, že táto zmluva nadobudne platnosť jej podpísaním.
Vlastnícke právo podľa tejto zmluvy bude zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti, na
Okresnom úrade v Prešove, katastrálnom odbore.
VII.
Všetky náklady spojené s vyhotovením zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra ne-
-2hnuteľnosti zaplatí Obec Chmeľov.
Táto zmluva bola medzi zmluvnými stranami uzavretá, nimi schválená a na znak súhlasu s
jej obsahom, vlastnoručne podpísaná.
V Bratislave dňa 14.06.2014
darujúca:
V Bratislave dňa 14.06.2014
obdarovaný:
Download

darovacia zmluva Hana Gregorová