Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Martin
Obec: VRÚTKY
Katastrálne územie: Vrútky
Dátum vyhotovenia 30.08.2014
Čas vyhotovenia:
11:36:58
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2549
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
3804
Výmera v m2
Druh pozemku
20340
Lesné pozemky
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
0
Umiest
pozemku
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 ANDRAŠOVSKÝ JOZEF, Urbanice 79, Lhota pod Libčany, SR
Dátum narodenia :
10.03.1929
3038 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 KOLLÁTIOVÁ KAMILA, UL. ZLATOVSKÁ 23, TRENČÍN, SR
Dátum narodenia :
16.07.1936
13118 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 AUGUSTIN ĽUBOMÍR, ING., MOKRAĎ, SR
Dátum narodenia :
06.05.1955
2996 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 ADAMOVÁ BEATRICA, UL. VETERNÁ 36, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
30.09.1950
980 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 BABUŠÍK IVAN, RNDr., UL. DANKOVSKÉHO 11, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
10.10.1938
1736 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 BADŽGOŇOVÁ DAGMAR, UL. PLATANOVA 16, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
25.07.1964
4592 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 BARICA JÁN, ING., UL. KAFENDOVA 10, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
19.06.1923
2898 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 BELEJOVÁ Anna, Cyrila a Metoda 6/48, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
25.10.1948
6202 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 BELLÁK MIROSLAV, UL. PALACKÉHO 16, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
04.10.1953
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 BRNOVÁ TATIANA, UL. DEVÍNSKA 8 13, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
03.03.1954
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 BUDÍNSKA DANICA, Dúbravy 213, LIPOVEC, SR
Informatívny výpis
1/21
20132 / 12360222
98 / 12360222
364 / 12360222
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
28.01.1949
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
16 BOŠKAJOVÁ BOŽENA, UL. NÁBREŽNÁ 9/20, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
21.05.1947
3696 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
17 ČAVAJDOVÁ EVA, UL. GÁNDHIHO 9, MARTIN-ZÁTURČIE, SR
Dátum narodenia :
26.04.1967
7224 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
19 CENGELOVÁ VALÉRIA, UL. MAJERČÍKOVA 8 22, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
14.04.1949
12502 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
20 ČEPČÁNI MILAN, UL. LESNÁ 6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
28.02.1951
9772 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
21 ČEPČÁNIOVÁ GABRIELA, UL. LESNÁ 6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
29.05.1927
10822 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
24 DARULA Milan, Karvaša a Bláhovca, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.04.1940
6160 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 DEKANOVSKÁ GIZELA, UL.PETROVICKEHO 24, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
23.03.1915
8568 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 DRGOŇ DUŠAN, UL. BRATISLAVSKÁ 127, PIEŠŤANY, SR
Dátum narodenia :
22.09.1945
980 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
27 ERTLOVÁ DANICA, ING., Cyrila a Metóda 4/84, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.12.1952
7098 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 FABRYOVÁ DANICA, UL. HORNÁ 11, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
16.06.1929
210 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 VALDOVÁ VIERA, KERNOVA 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
21.01.1928
101304 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
34 FIGUROVÁ HELENA, Mgr., PARTIZÁNSKA 10/30, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
23.04.1937
27426 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
35 FIŠEROVÁ MÁRIA, RADAROVA 16, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
08.03.1928
5992 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
37 GAJDOŠÍKOVÁ ZLATA, RASTISLAVOVA 52, PIEŠŤANY, SR
Dátum narodenia :
13.03.1950
5964 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
38 GENDA IVAN, MINSKÁ 7 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
10.02.1951
5180 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
39 GELLOVÁ ELENA, Nábrežná 15/57, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
07.10.1939
4522 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
40 GORUŠOVÁ BOŽENA, KIROVOVA 13/37, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
01.06.1942
Informatívny výpis
2/21
98 / 12360222
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 GRANTNER MILAN, ING., SELEZIÁNSKA 3, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
24.09.1935
1176 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 HATALA LADISLAV, Mamateja 8, MARTIN- ZÁTURČIE, SR
Dátum narodenia :
20.05.1954
18956 / 12360222
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3455/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 HIRTH EMIL, J.S. Šikuru 8 7/33, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
04.08.1946
2940 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 HOFFMAN LADISLAV, ING., SEVERNÁ 12, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
24.08.1958
2310 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 HOLKOVÁ DANICA, JUDr., ŠOLTÉSOVEJ 9/9, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SR
Dátum narodenia :
23.08.1949
980 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 HUCKEROVÁ JÚLIA, Matušovičovský rad 70, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
24.04.1931
7112 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 HLADKÝ JÁN, BYSTRICKÁ 126/2, RUŽOMBEROK, SR
Dátum narodenia :
23.01.1963
6314 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 JAKUBÍK TIBOR, FÁBRYHO 9, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
06.03.1942
4662 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 JANIČKOVÁ ANNA, Turčianske Kľačany, č. 287, SR
Dátum narodenia :
26.04.1942
2716 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 JANKOLOVÁ IVETA, ZVOLENSKÁ 5/8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
21.08.1944
1008 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 JANTULIKOVÁ VALÉRIA, LICHARDOVA 16, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
02.02.1931
6972 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 JELŠÍK VLADIMÍR, Horná kružná 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
03.11.1933
12530 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 JIRKOVSKÁ Marta, Cyrila a Metoda 10/4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
31.03.1946
12530 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 JOŠOVÁ ANNA, A. Medňanského 8 4/13, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
23.12.1936
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 JURÁŠOVA GIZELA, Horná kružná 17, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
24.04.1922
98 / 12360222
21364 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 KALAYOVÁ OĽGA, RAJECKÁ 3, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
20.12.1936
7182 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 KEMKOVÁ VIERA, B. NEMCOVEJ 2/4, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
13.01.1942
9282 / 12360222
Informatívny výpis
3/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
71 KOJDIAKOVÁ VIERA, ZŠ Marianska, PRIEVIDZA, SR
Dátum narodenia :
25.11.1954
8302 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
72 KOLLÁROVÁ KATARÍNA, NEKRASOVA 1, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
21.05.1955
1512 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
76 KORDA JÚLIUS, ING., HVIEZDOSLAVOVA 17, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
09.02.1925
41720 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
77 KORDA KORNEL, ČERVENEJ ARMÁDY 22/3, TURANY, SR
Dátum narodenia :
03.04.1927
952 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
79 TARČÁK JÁN, ING., Mesačna 129/13, ŽILINA-BÁNOVÁ, SR
Dátum narodenia :
27.06.1951
14896 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
81 KORIČANSKÝ MILAN, ČAJKOVSKÉHO 4 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
02.03.1941
14896 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
82 KORIČANSKÝ PETER, ING., PARTIZÁNSKA 20, Turčianske Teplice, SR
Dátum narodenia :
02.12.1955
462 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
83 KOŠLÍKOVÁ GABRIELA, JÁNOŠÍKOVA 9, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
02.11.1943
6202 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
84 KOVÁČIKOVÁ Alena, Cyrila a Metoda 8/21, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
14.08.1966
2996 / 12360222
Poznámka
Rozhodnutie č.666/340/5453/08/Lin o zriadení záložného práva na ,pozemky,parc.č.KN-E
3804,daňový dlžník Kováčiková Alena/14.8.1966/v podiele 2996/12360222 pre Daňový úrad
Martin,Jesenského 23,036 32 Martin-č.P1 237/08-vz 342/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
85 KRAMÁROVÁ ELENA, FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV 76, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
30.04.1947
12502 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
88 Kuchenová Gabriela r. Kollárová, Mgr., L.Novomeského 22/20, Martin,
PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
25.08.1944
3220 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
89 KUNDRÁTOVÁ JANA, ING., FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV 48, Vrútky,
SR
Dátum narodenia :
28.07.1964
3472 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
92 KURHAJEC IVAN, ING., S. Sikuru 4761/5, Martin 8, SR
Dátum narodenia :
10.10.1952
11396 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
93 KURIAČKOVÁ NADEŽDA, MUDr., 29.augusta 21, LEVICE, SR
Dátum narodenia :
18.06.1955
7112 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
94 Lajčiaková Oľga r. Ruttkayová, Björnsonova 4809/9, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
15.04.1936
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
96 LAMOŠ JOZEF, LIPOVEC, č. 151, SR
Dátum narodenia :
20.02.1946
Informatívny výpis
10514 / 12360222
462 / 12360222
4/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
97 Lamoš Jozef r. Lamoš, Nová 3011/4, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
29.05.1943
1834 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
100 LAMOŠ MIROSLAV, Bodenekova 8, SR
Dátum narodenia :
23.08.1927
8246 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
102 LAMOŠOVÁ IRENA, Martinska 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
13.10.1922
3696 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
106 LAZÁR MILOŠ, ING., Ľ. FULLU 23, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
05.08.1953
19068 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
108 LEHOTSKÁ TATIANA, MOŠOVCE, č. 16, SR
Dátum narodenia :
22.07.1944
11256 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
109 MAKOVÁ OĽGA, MATEJA BELU 14, PIEŠŤANY, SR
Dátum narodenia :
24.02.1925
7728 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
110 MALÁKOVÁ IVICA, PAJOROVA 13, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
13.12.1945
10346 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
111 MARCINOVÁ MAGDALÉNA, SÚHRADKA 195, LEDNICKÉ ROVNÉ, SR
Dátum narodenia :
17.08.1944
8568 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
112 Marko Adrián, Ing., Hlinská 2616/8, Žilina, PSČ 010 01, SR
Dátum narodenia :
25.05.1973
4662 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
113 Marko Roman r. Marko, Ing., Riečna 672/8, Žilina-Bánová, PSČ 010 04,
SR
Dátum narodenia :
03.08.1967
4662 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
115 MIČKO MILOSLAV, Záhradnícka 3, SR
Dátum narodenia :
19.07.1930
910 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
119 Mikulajčík Ján, Jonášovská 2658/4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.09.1946
6846 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
120 MINČEVOVA HELENA, Odbojárska 3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
06.11.1947
8652 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
121 MIŠÁKOVA BOŽENA, Nábrežná 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.11.1972
952 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
122 MLYNKOVÁ VIERA, Mgr., V. P. TÓTHA 5, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
22.11.1946
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
124 NEMCOVÁ VIERA, PRIEKOPSKÁ 37 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
23.09.1931
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
127 NOVINSKÝ IGOR, Kafendova 9, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
28.02.1946
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4074 / 12360222
14532 / 12360222
2086 / 12360222
Vlastník
5/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
128 ORSZÁGHOVÁ DANICA, PhDr., Š. NAHÁLKU 10/65174, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
27.08.1963
2436 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
129 PALEVIČ DIMITRIJ, JUDr., TAJOVSKÉHO 60, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
22.04.1934
5376 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
131 PÁLUŠOVÁ OĽGA, Čachovský rad 8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.11.1928
2352 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
132 POLÁČEKOVÁ VALÉRIA, UZLOVSKÁ 10/24 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
14.06.1935
252 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
134 REITZNEROVÁ ETELA, LOMENÁ 30, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
03.10.1913
2702 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
140 RUTTKAY DUŠAN, MUDr., B. NEMCOVEJ 655/20, SLIAČ, SR
Dátum narodenia :
16.06.1944
2520 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
148 Themárová Oľga r. Ruttkayová, J.Petrikovicha 4425/6, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
16.04.1947
17094 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
155 Ruttkay Kornel r. Ruttkay, Mokraď 2611/6, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
04.03.1951
6888 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
156 RUTTKAY LADISLAV, ING., HURBANOVA 6/2, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
19.07.1954
2716 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
161 RUTTKAY MILAN, ING., Nábrežná 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
21.11.1937
9296 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
162 RUTTKAYOVÁ ANNA, NÁMESTIE SLOBODY 14/37, HUMENNÉ, SR
Dátum narodenia :
03.03.1943
5320 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
163 RUTTKAY MIROSLAV, FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV 82, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.06.1930
15848 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
164 Ruttkay-Dauko Miroslav r. Ruttkay-Dauko, Ing., L.Dérera 2752/8,
Bratislava - Nové Mesto, PSČ 83101, SR
Dátum narodenia :
24.11.1941
18620 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
165 RUTTKAY MIROSLAV, ING., Dolná kružná 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
14.05.1966
13804 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
166 RUTTKAY PAVOL, Tajovského 1, SR
Dátum narodenia :
12.08.1947
18970 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
167 RUTTKAY TIBOR, B. BARTÓKA 1057/5, Rimavská Sobota, SR
Dátum narodenia :
13.04.1953
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
169 RUTTKAY VLADIMÍR, J. Kalinčiaka 14, SR
Dátum narodenia :
25.07.1950
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
8862 / 12360222
29302 / 12360222
Vlastník
6/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
170 BAŇACKÁ IRENA, 1. MÁJA 24, Čierna nad Tisou, SR
Dátum narodenia :
21.09.1946
10654 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
172 RUTTKAYOVÁ Libuša, Karvaša a Bláhovca 11, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
15.08.1929
7490 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
173 ŠEBOVÁ Miroslava, Cyrila a Metoda 10/8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
29.04.1975
17192 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 RUTTKAYOVÁ Viera, Karvaša a Bláhovca 41, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.12.1937
1834 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 RUTTKAYOVÁ Želmíra, Cyrila a Metoda 10/6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.02.1944
5880 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 RUTTKAYOVÁ ŽELMÍRA, PALÁRIKOVA 1/68, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
11.08.1941
6202 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 RYCHNAVSKÁ VIERA, DULLOVA 54/10 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
24.03.1937
462 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 SCHOLTZ Dušan, Karvaša a Bláhovca 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
09.10.1954
3416 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 SEKERKA EUGEN, JAVORNÍCKA 17, BANSKÁ BYSTRICA, SR
Dátum narodenia :
20.03.1946
7182 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 MRÁZIKOVÁ JANKA, KERNOVA 3/24, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
20.08.1955
19628 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Wittyová Elena r. Sekerková, Turcová 2269/16, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
27.04.1950
19642 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 ŠEREŠŠOVÁ GIZELA, Sládkovičova 2, SR
Dátum narodenia :
20.11.1932
13426 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 ŠÍPKOVÁ DANKA, ČAJKOVSKÉHO 3 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
08.09.1948
8890 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 SITÁROVÁ MARTA, Odbojárska 1, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
09.11.1941
8652 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 SLAFKOVSKÁ Valéria, Karvaša a Bláhovca 50, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
08.06.1938
25648 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 SOHLMANNOVÁ TATIANA, FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV 7, Vrútky,
SR
Dátum narodenia :
16.03.1945
18970 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 ŠŤASTNÝ Dušan, Karvaša a Bláhovca 23, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.05.1948
18074 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 ŠUVADOVÁ VIERA, SKLABIŇA, č. 52, SR
Informatívny výpis
210 / 12360222
7/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
17.10.1953
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
201 Vaculíková Alena r. Čechová, MUDr., Haanova 3642/14, BratislavaPetržalka, PSČ 851 04, SR
Dátum narodenia :
25.01.1955
5600 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
202 VALENTOVÁ EVA, KOZMONAUTOV 31/11, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
14.05.1942
4550 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 VALKOVÁ ZDENKA, ING., Majerníka 3/33, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
13.10.1957
3472 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 VARGOVÁ Katarína, Cyrila a Metoda 8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
05.03.1969
7224 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Višňovcová Božena r. Gregorová, Karpatská 3107/6, Žilina, PSČ 010 08,
SR
Dátum narodenia :
29.03.1922
14532 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 VILK FRAŇO, MEDŇANSKÉHO 4 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
11.05.1934
1176 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 VICHOVÁ DAGMAR, CHOTÁRNA 17 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
17.07.1953
4074 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 VLADÁR Alexander, Cyrila a Metoda 6/67, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.11.1968
4592 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 VLADÁR Ľubor, Cyrila a Metoda 6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
19.12.1943
4592 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 MOHLOVÁ DARINA, Hurbanova 5, Martin, SR
Dátum narodenia :
25.01.1956
7168 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
213 WOLOSZYNOVÁ DANUŠA, STROPKOVSKÁ 45, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
12.09.1945
6202 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 ZÁBORSKÝ EUGEN, FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV 78, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
27.06.1930
6202 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 ZÁBORSKÁ DARINA, HELSINSKÁ 4/2526 8, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
18.06.1951
10262 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 ZÁTHURECKÝ JOZEF, Nábrežná 5/7, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
14.02.1957
2898 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 ŽUFFOVÁ ANNA, PITTSBURSKÁ 21/47, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
13.03.1926
2632 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 RUTTKAY TIBOR, Mgr., Ruttkayovská 3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
27.05.1941
3262 / 12360222
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 LAMOŠ ALEXANDER, J. Martáka 8 23, MARTIN, SR
Informatívny výpis
8/21
13020 / 12360222
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
12.05.1942
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
226 LEVČÍKOVÁ ALEXANDRA, ING., Čajkovského 6, Martin, SR
Dátum narodenia :
12.10.1972
11760 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
229 DARULA NORBERT, Karvaša a Bláhovca 73, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.07.1946
11018 / 12360222
Titul nadobudnutia
DAROVACIA ZMLUVA Č.V 1362/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
230 BALI JOZEF, UL. CHOTÁRNA 13, PRIEKOPA, SR
Dátum narodenia :
18.02.1970
Titul nadobudnutia
11018 / 12360222
DAROVACIA ZMLUVA Č.V 1362/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
231 LAMOŠ IVAN, Karvaša a Bláhovca 151, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
18.08.1961
Titul nadobudnutia
98 / 12360222
DAROVACIA ZMLUVA Č.V 4773/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
232 Hatala Ladislav, A. Mamateja 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
20.05.1954
18956 / 12360222
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3455/2014
Titul nadobudnutia
Z 909/2000-D 1453/98
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
234 Ruttkay Jozef, Ul. Volgogradská 4935/21, Martin Priekopa, SR
Dátum narodenia :
12.03.1955
Titul nadobudnutia
5131 / 12360222
Z 1078/2000-D 204/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
235 Záborský Mário, Ul. Helsinská 2546/4, Martin- Priekopa, SR
Dátum narodenia :
07.06.1975
Titul nadobudnutia
5131 / 24720444
Z 1078/2000-D 204/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
236 Záborský Ivan, Ul. M. Jankolu 5780/16, Martin- Záturčie, SR
Dátum narodenia :
12.09.1972
Titul nadobudnutia
5131 / 24720444
Z 1078/2000-D 204/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
237 Bábová Eliška r. Kontšeková, Ul. Estónska 46, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.10.1954
Titul nadobudnutia
197494 / 882873
Z 1590/2000-D 1399/98-43
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
238 Sedláková Anna r. Kontšeková, Ul. Ipeľská 9, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
23.10.1955
Titul nadobudnutia
197494 / 882873
Z 1590/2000-D 1399/98-43
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
239 Juriš Miroslav, Žiarska 601/1, Liptovský Mikuláš-Podbreziny, SR
Dátum narodenia :
15.08.1954
Titul nadobudnutia
Z 1917/2000-D 968/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
240 Budinská Valeria r. Pokrievková, Mgr., Ul. Bazová 2, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
30.12.1945
Titul nadobudnutia
2086 / 12360222
Z 2661/2000-D 434/2000
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
242 Minčevová Helena r. Bobrovská, Odbojárska 3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
06.11.1947
Informatívny výpis
1680 / 12360222
9/21
19936 / 12360222
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.11.1947
Z 3070/2000-D 1138/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
243 Sitárová Marta r. Bobrovská, Mgr., Odbojárska 1, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
09.11.1941
Titul nadobudnutia
19936 / 12360222
Z 3070/2000-D 1138/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
244 Temerová Eva r. Zemanová, Ing., Ul. nábrežná 4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
26.05.1946
Titul nadobudnutia
1218 / 12360222
Z 1092/01-D 42/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
245 Ščipáková Irena r. Weissová, Ul. Nálepkova 4049/2, Martin, SR
Dátum narodenia :
28.05.1967
Titul nadobudnutia
Z 995/00-D 1129/98
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
246 Molitorisová Milica r. Palevičová, PharmDr., Púpavová 25, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
12.02.1960
Titul nadobudnutia
8904 / 12360222
Z 2513/01-D 457/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
248 ŠMIČEK LADISLAV, MLÁDEŽE 1110/10, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
27.06.1957
Titul nadobudnutia
3906 / 12360222
Z 442/02-D 904/01
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
249 Nack Peter, JUDr., Ul. J. Murgaša 14, Michalovce, SR
Dátum narodenia :
19.02.1960
Titul nadobudnutia
937 / 882873
Z 87/02-D 451/01
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
250 Ruttkayová Viera r. Lamošová, Ul. Karvaša a Bláhovca 41, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.12.1937
Titul nadobudnutia
1540 / 12360222
Z 196/03-D 190/01
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
254 Genšorová Valéria r. Lamošová, Francúzskych partizánov 2997/25,
Vrútky, SR
Dátum narodenia :
05.10.1941
Titul nadobudnutia
15260 / 37080666
Z 176/03-D 259/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
256 Štrba Vladimír, Štefánikova 49, Žilina, SR
Dátum narodenia :
16.09.1921
3206 / 12360222
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
257 Čunderlíková Alena r. Kontšeková, Mgr., Internátna 25, Banská
Informatívny výpis
15260 / 37080666
Z 176/03-D 259/99
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
255 Lamoš Ľuboš, Generála Fraňu 1124/4, Turany, SR
Dátum narodenia :
28.04.1972
Titul nadobudnutia
2041 / 882873
Z 1613/02-D 775/01
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
251 Mlynková Viera, Mgr., V. P. Tótha 61/5, Martin, SR
Dátum narodenia :
22.11.1946
Titul nadobudnutia
34356 / 12360222
Z 2338/01-22D 66/01
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
247 Tupá Želmíra r. Nogová, Ul. Bajzova 2420/31, Žilina, SR
Dátum narodenia :
30.03.1932
Titul nadobudnutia
3920 / 12360222
10/21
58240 / 12360222
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.03.1951
Z 647/03-17D 887/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 Majerčík Viktor, Tribečská 658/3, Nitra-Chrenová, SR
Dátum narodenia :
22.03.1931
Titul nadobudnutia
5903 / 12360222
Z 1836/03-17D 1183/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 Mazúrová Mária r. Majerčíková, M. Galandu 4653/16, Martin, SR
Dátum narodenia :
28.08.1948
Titul nadobudnutia
Z 1836/03-17D 1183/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 Thomka Vladimír, Ing., 26.Novembra 1508/4, Humenné, SR
Dátum narodenia :
25.03.1954
Titul nadobudnutia
1344 / 12360222
Z 1829/03-D 1085/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Kramárová Zuzana r. Slafkovská, Gen. A. Kordu 3310/3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.04.1965
Titul nadobudnutia
9772 / 12360222
Z 158/04-17D 1435/2002-319/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Žuchová Emília r. Belicová, Francúzskych partizánov 2993/54, Vrútky,
SR
Dátum narodenia :
06.08.1950
Titul nadobudnutia
2422 / 12360222
Z1094/04-17D 972/2003-vz 506/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Noga Tibor, Konevova 3930/4, Martin, SR
Dátum narodenia :
03.06.1947
Titul nadobudnutia
318 / 12360222
Z 1287/04-17D 1048/03-vz 518/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Simonidesová Viera r. Nogová, 1.Československej brigády 3307/26,
Vrútky, SR
Dátum narodenia :
19.07.1949
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
11004 / 12360222
Z 1999/04-21D 147/04-30-vz 589/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Balko Miroslav, Nálepkova 6, Martin, SR
Dátum narodenia :
13.03.1965
Titul nadobudnutia
317 / 12360222
Z 1287/04-17D 1048/03-vz 518/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Máliková Janka r. Holomániová, Nanterská 1682/6, Žilina, SR
Dátum narodenia :
24.05.1947
Titul nadobudnutia
317 / 12360222
Z 1287/04-17D 1048/03-vz 518/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 Noga Zdenko, Jilemnického 3996/23, Martin, SR
Dátum narodenia :
07.05.1953
Titul nadobudnutia
17024 / 12360222
Z 892/04-17D 871/03-vz 505/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Orsághová Martina r. Kazárová, Severná 3888/2, Martin, SR
Dátum narodenia :
03.10.1976
Titul nadobudnutia
23912 / 12360222
Z 2617/03-17D 1271/02-236/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Cincíková Katarína, Čapajevova 3951/19, Martin, SR
Dátum narodenia :
22.05.1982
Titul nadobudnutia
5903 / 12360222
448 / 12360222
Z 2659/04-17D 751/2002-vz 810/04
Vlastník
11/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
448 / 12360222
274 Balková Dáša, Nálepkova 6, Martin, SR
Dátum narodenia :
23.03.1989
Titul nadobudnutia
Z 2659/04-17D 751/2002-vz 810/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Balková Nataša, Nálepkova 6, Martin, SR
Dátum narodenia :
21.05.1993
Titul nadobudnutia
448 / 12360222
Z 2659/04-17D 751/2002-vz 810/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Veselovská Božena r. Beláčiková, Uzlovská 3790/9, Martin, SR
Dátum narodenia :
11.12.1949
Titul nadobudnutia
Z 3091/04-21D 539/2004-vz 36/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
277 Slafkovská Valéria r. Ruttkayová, Karvaša a Bláhovca 3605/50, Vrútky,
PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
08.06.1938
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
9576 / 12360222
Z 2332/02-D 914/01-vz 589/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
286 Nack Peter r. Nack, JUDr., J.Murgaša 1317/14, Michalovce, PSČ 071 01,
SR
Dátum narodenia :
19.02.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
378 / 204359
Z 1010/05-Rozhodnutie ObPÚ-C-2005/00425-BL-vz 455/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 Švrlo Peter r. Švrlo, PhDr.PhD., Matušovičovský rad 2445/40A, Vrútky,
PSČ 03861, SR
Dátum narodenia :
10.02.1947
Titul nadobudnutia
1323 / 12360222
Z 705/05-17D 301/03-vz 357/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
284 Mlynková Viera r. Bencúrová, Mgr., V.P.Tótha 61/5, Martin, PSČ 036 01,
SR
Dátum narodenia :
22.11.1946
Titul nadobudnutia
193 / 204359
Rozhodnutie ObPÚ-C-2004/00911-BL-č.Z 365/05-vz 283/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
282 Bobová Zdenka r. Šantrochová, Horná 5368/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
21.10.1948
Titul nadobudnutia
1359 / 204359
Rozhodnutie ObPÚ-C-2004/00904-BL-č.Z 3507/04-vz 282/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Mihálová Iveta r. Hreptová, I.čsl.brigády 3307/26, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1944
Titul nadobudnutia
2245 / 204359
Rozhodnutie ObPÚ-C-2004/00714-BL-č.Z 3180/04-vz 281/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Máliková Janka r. Holómaniová, Nanterská 1682/6, Žilina, PSČ 010 01,
SR
Dátum narodenia :
24.05.1947
Titul nadobudnutia
2245 / 204359
Rozhodnutie ObPÚ-C-2004/00714-BL-č.Z 3180/04-vz 281/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Sedláková Anna r. Kontšeková, Bradlianska 1350/7, Bratislava, PSČ
811 03, SR
Dátum narodenia :
23.10.1955
Titul nadobudnutia
1557 / 204359
Rozhodnutie ObPÚ-C-2004/00496-BL-č.Z 2496/04-vz 271/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Bábová Eliška r. Kontšeková, Estónska 46, Bratislava, PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
06.10.1954
Titul nadobudnutia
2548 / 12360222
1619 / 204359
Z 1498/05-Rozhodnutie ObPÚ-C-2005/00340-BL-vz 605/05
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
12/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 Kollátiová Kamila r. Arlethová, Ing., Zlatovská 23, Trenčín, PSČ 91105,
SR
Dátum narodenia :
16.07.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z 1569/05-Rozhodnutie ObPÚ-C-2005/00251-BL-vz 644/05
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Vaníčková Kvetoslava r. Rojková, S.H.Vajanského 3268/4, Vrútky, PSČ
038 61, SR
Dátum narodenia :
27.06.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3038 / 12360222
Darovacia zmluva č.V 2107/04-vz 10/06
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Mráziková Janka r. Sekerková, Kernova 3/24, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
20.08.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4557 / 12360222
Upovedomenie č.EX 1245/09 o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva a predajom,Exekútorský úrad Nové Mesto nad
Váhom,Mgr.Ing.
Ivan Šteiner,na parc.reg.E č.3804 v podiele 4557/12360222 v prospech
oprávneného:Profidebt Slovakia,s.r.o.,Mliekárenská 10,
Bratislava-P2 203/10-vz 253/10
Exekučný príkaz č.EX 1245/09 na vykonanie exekúcie
predajom, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom,Mgr.Ing.
Ivan Šteiner,na parc.č.3804 v podiele 4557/12360222 v prospech oprávneného:Profidebt
Slovakia,s.r.o.,Mliekárenská 10,Bratislava-P 294/10-vz 630/10
Z 467/2003-D 1206/01-vz135/06-vz 140/06
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Ruttkay Milan r. Ruttkay, PhDr., Jilemnického 2, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
29.07.1964
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3822 / 12360222
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Ruttkay Libor r. Ruttkay, Jilemnického 2, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
25.11.1975
Titul nadobudnutia
4557 / 12360222
Z 467/2003-D 1206/01-vz135/06-vz 140/06
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Ruttkay Vladimír, Úzka 2698/3, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
01.03.1967
Poznámka
16912 / 12360222
Z 1203/05-21D 806/2004-vz 106/06
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Medvecká Danica r. Ruttkayová, Karvaša a Bláhovca 17, Vrútky, PSČ
038 61, SR
Dátum narodenia :
04.10.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7112 / 12360222
Z 2361/05-21D 220/2005-vz 24/06
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 Mičková Viera r. Mičková, Záhradnícka 2822/3, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
08.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8512 / 12360222
Z 1956/04-17D 610/02-vz 689/05
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 Ruttkay Matej r. Ruttkay, Petzwalova 551/40, Nitra, SR
Dátum narodenia :
06.07.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1618 / 204359
7644 / 12360222
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Vlastník
13/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
298 Ruttkay Gabriel r. Ruttkay, Karpatská 3116/8, Žilina, SR
Dátum narodenia :
12.02.1952
Titul nadobudnutia
2268 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 215/2005 zo dňa 9.11.2005-č.Z 2801/05-vz 409/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Deáková Ivana r. Jurčíková, Čapajevova 3945/1, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
23.05.1956
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 21D 356/2004 zo dňa 16.12.2004-č.Z 123/05-vz 438/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Fašáneková Anna r. Filipová, Obchodná 502/26, Veľký Biel, SR
Dátum narodenia :
29.12.1953
Titul nadobudnutia
8442 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 647/2005 zo dňa 12.5.2006-č.Z
1332/06-vz 588/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Nemec Michal r. Nemec, Dolná Kružná 2627/10, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
22.11.1979
Titul nadobudnutia
2100 / 12360222
4D 1338/98 - Z 473/04 - v.z. 203/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 Korda Eugen r. Korda, D.Makovického 5188/26, Martin-Záturčie, PSČ
036 01, SR
Dátum narodenia :
26.10.1942
Titul nadobudnutia
5904 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 20D/1654/2006 zo dňa 12.6.2007-č.Z 1709/07-vz 888/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Brunnerová Iveta r. Ruttkayová, PhDr., Tabaková 2942/5, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
13.01.1958
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
15722 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 561/2006 zo dňa 6.6.2007-č.Z 1991/07-vz 898/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Ruttkayová Libuša r. Sucháčová, Karvaša a Bláhovca 3540/11, Vrútky,
PSČ 03861, SR
Dátum narodenia :
15.08.1929
Titul nadobudnutia
4256 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 548/2006 zo dňa 14.3.2007-č.Z 1016/2007-vz 593/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 Majerčíková Júlia r. Grmanová, Kľačany, č. 250, SR
Dátum narodenia :
27.02.1932
Titul nadobudnutia
10808 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 28D 158/2005 zo dňa 17.12.2005 aj opravné zo dňa 3.11.2006-č.Z
416/06-vz 109/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Markovičová Mariana r. Ruttkayová, Úzka 2701/8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.04.1965
Titul nadobudnutia
5488 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 382/2005 zo dňa 25.1.2006-č.Z 399/06-vz 662/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Majerčíková Mária r. Ruttkayová, Rázusova 794/15, Nitra-Staré Mesto,
SR
Dátum narodenia :
25.05.1946
Titul nadobudnutia
5488 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 382/2005 zo dňa 25.1.2006-č.Z 399/06-vz 662/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
303 Nemcová Miriam r. Nemcová, SNP 901/19, Turany, PSČ 038 53, SR
Dátum narodenia :
22.09.1982
Titul nadobudnutia
5054 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 31D 38/2004 zo dňa 25.1.2006-č.Z
1294/06-vz 582/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Tesárková Viera r. Ruttkayová, Hečkova 2425/38, Žilina, SR
Dátum narodenia :
27.06.1942
Titul nadobudnutia
3962 / 12360222
4018 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 291/2004 zo dňa 23.6.2006-č.Z 1740/2006-vz 129/08
Vlastník
14/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
310 Hantšoková Janka r. Sekerková, MVDr., Hlavná 21, Tesárske MlyňanyMlyňany, SR
12.11.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 22D 266/2007 zo dňa 16.8.2007-č.Z 2620/07-vz 248/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Ruttkay Jozef r. Ruttkay, Ul.Dúbravy 225, Lipovec, SR
29.03.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3346 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 332/2007 zo dňa 27.9.2007-č.Z 2769/2007-vz 267/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Kazár Miroslav r. Kazár, Nadsadie 9390/5, Martin-Záturčie, PSČ 03601,
SR
05.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
101318 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 461/2007-č.Z 3633/2007-vz 324/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Greksáková Tamara r. Koričanská, Topoľova 3660/16, Bratislava-Staré
Mesto, PSČ 811 04, SR
08.01.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
105 / 12360222
Z 973/08 - Osvedčenie o dedičstve č. D 442/00 - vz 881/08;
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Šragová Eva r. Miklianová, Tyršovo nábrežie 1677/3, Košice-Staré
mesto, SR
16.08.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4760 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 485/2008-č.Z 2988/08-vz 911/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Štáliková Margareta r. Thomková, Partizánska 409/9, Turčianske
Teplice, PSČ 039 01, SR
27.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4760 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 485/2008-č.Z 2988/08-vz 911/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Miklian Milan r. Miklian, 1.čsl.brigády 3243/23, Vrútky, PSČ 03861, SR
12.11.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
105 / 12360222
Z 973/08 - Osvedčenie o dedičstve č. D 442/00 - vz 881/08;
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Maťašovský Jozef, Ing., Zelená 3739/11, Martin, SR
09.05.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
91252 / 12360222
Z 489/08 - osvedčenie o dedičstve 21D 448/2007 - 61 - VZ 509/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Maťašovský František r. Maťašovský, Ing., Karvaša a Bláhovca 5336/
50 C, Vrútky, PSČ 038 61, SR
19.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10836 / 12360222
Z 825/08 - Osvedčenie o dedičstve č. 25D 742/07 - vz 481/08;
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Habiňáková Elena r. Jesenská, Martinská 3075/4, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
22.09.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2884 / 12360222
Z 491/08 - osvedčenie o dedičstve 21D/473/2007-vz 450/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 Ferenčík Ladislav r. Ferenčík, Ing., Haškova 6652/51, Banská Bystrica,
SR
13.01.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
98 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 394/2007-č.Z 3340/07-vz 298/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Yaron Schimon Nir, Hgdud Haivry st., 39, Kiriyat Haiin, Izrael
16.06.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2436 / 12360222
2688 / 12360222
Z 3011/08 - Osvedčenie o dedičstve č. 17D 213/08 - vz 930/08;
15/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Lamoš Emil r. Lamoš, sv.Cyrila a Metoda 3419/11, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
07.11.1961
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 21D 8/2008-č.Z 3182/2008-vz 94/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Faglicová Margita r. Ruttkayová, J.Š.Šikuru 4761/5, Martin, PSČ 03601,
SR
Dátum narodenia :
12.07.1962
Titul nadobudnutia
7574 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 38D 90/08, č.Z 1089/09 vz 477/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Šantrochová Marta r. Szabová, MUDr., M.Dulu 4924/48, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
Dátum narodenia :
05.03.1956
Titul nadobudnutia
9744 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 24D/76/09-Z 606/10-vz 347/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 Kurhajec František r. Kurhajec, Šafárikova 4109/10, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
08.10.1950
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3170 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 72/09-Z 582/10-vz 360/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 Kurhajec Bohumil r. Kurhajec, Ing., Horná 4572/23, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
03.03.1952
Titul nadobudnutia
3206 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 15D 135/09-Z 2611/09-vz 116/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 Grúň Martin r. Grúň, J.Hertela 265/13, Trstená, SR
Dátum narodenia :
05.12.1951
Titul nadobudnutia
1834 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 30D 341/2009-č.Z 3290/09-vz 10/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Štrba Vladimír r. Štrba, Berlínska 1679/6, Žilina, PSČ 010 08, SR
Dátum narodenia :
27.09.1985
Titul nadobudnutia
98630 / 12360222
Darovacia zmluva č.V 3941/09 zo dňa 23.11.2009-vz 950/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Jantulík Ladislav r. Jantulík, Ing., Lichardova 2803/15, Žilina, SR
Dátum narodenia :
05.03.1956
Titul nadobudnutia
2562 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 395/2009-č.Z 2438/2009-vz 845/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Radolcová Iveta r. Ruttkayová, Ing., Helsinská 4169/23, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
Dátum narodenia :
19.04.1960
Titul nadobudnutia
3045 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 436/2009-č.Z 2432/09-vz 822/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Scheer Vladimír r. Scheer, Ing., Minská 4174/7, Martin-Priekopa, PSČ
036 08, SR
Dátum narodenia :
29.08.1946
Titul nadobudnutia
2653 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 22D 148/2009-č.Z 2402/09-vz 817/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Lőrinc Igor r. Lőrinc, Ing., J.Mazúra 4428/4, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
02.03.1950
Titul nadobudnutia
7700 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 299/2008-č.Z 3389/2008-vz 110/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Ruttkay Eugen, Ing., Lisková, č. 746, SR
Dátum narodenia :
28.10.1965
Titul nadobudnutia
15260 / 37080666
3170 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 72/09-Z 582/10-vz 360/10
16/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
338 Kurhajec Ján r. Kurhajec, Lipová 2372/2, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
04.03.1960
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 17 D 72/09-Z 582/10-vz 360/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
339 Belláková Magdaléna r. Kleinová, Palackého 16, Martin, PSČ 03601, SR
Dátum narodenia :
12.03.1958
Titul nadobudnutia
3168 / 12360222
15078 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 1074/09-Z 1477/10-vz 608/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
340 Kurhajec František r. Kurhajec, Šafárikova 4109/10, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
08.10.1950
11396 / 37080666
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
341 Kurhajec Bohumil r. Kurhajec, Ing., Horná 4572/23, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
03.03.1952
11396 / 37080666
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
342 Kurhajec Ján r. Kurhajec, Lipová 2372/2, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
04.03.1960
11396 / 37080666
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 23 D 4/09-Z 1534/10-vz 647/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
343 Lamoš Peter r. Lamoš, Ing., Partizánska cesta 407/5, Rajecké Teplice,
PSČ 013 13, SR
Dátum narodenia :
06.10.1950
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 17D/201/2010-Z 2531/10-vz 953/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
344 Korda Michal r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
16.05.1988
Titul nadobudnutia
54110 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 30 D 744/09-Z 683/11-vz 334/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 Vicenová Henrieta r. Mihálová, Kafendova 3364/10, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
25.07.1974
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
2940 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 344/10-Z 56/11-vz 244/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 Zboranová Emília r. Rizmanová, Hečkova 2534/20, Žilina, SR
Dátum narodenia :
23.07.1941
Titul nadobudnutia
15456 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 565/10-Z 3984/10-vz 1236/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
347 Frkáňová Irena r. Matejíčková, J.Martáka 3795/23, Martin-Priekopa, PSČ
036 01, SR
Dátum narodenia :
18.10.1944
Titul nadobudnutia
994 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 23D/55/2010-Z 3332/10-vz 1183/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
346 Ruttkay Alexander r. Ruttkay, Tatranská 109, Banská Bystrica, PSČ 974
11, SR
Dátum narodenia :
12.09.1962
Titul nadobudnutia
4256 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D/1131/08-Z 2761/10-vz 972/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
345 Ruttkayová Jelena r. Záveská, Izabely Textorisovej 4534/1, Martin, PSČ
036 01, SR
Dátum narodenia :
16.12.1954
Titul nadobudnutia
9100 / 12360222
16184 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 133/11-Z 1790/11-vz 472/11
Vlastník
Bohušová Adriana r. Ruttkayová, Kratinova 2350/53, Martin-Priekopa,
Informatívny výpis
17/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
351 Bohušová Adriana r. Ruttkayová, Kratinova 2350/53, Martin-Priekopa,
PSČ 036 08, SR
Dátum narodenia :
16.10.1975
Titul nadobudnutia
V 2032/11-darovacia zmluva,vklad zo dňa 7.7.2011-vz 627/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 Lichner Martin r. Lichner, P. Mudroňa 605/34, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
16.09.1970
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
16541 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 Ruttkay Michal r. Ruttkay, Ul. Horná Kružná 2726/7, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
07.10.1978
Titul nadobudnutia
16541 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Ruttkay Miroslav r. Ruttkay, Puškinova 4610/3, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
15.04.1972
Titul nadobudnutia
16541 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 Daubnerová Katarína r. Ruttkayová, Devínska 4507/17, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
08.05.1967
Titul nadobudnutia
5488 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 364/2011-Z 4279/11-vz 277/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Zacharová Beáta r. Ruttkayová, P.V.Rovnianka 5194/1, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
29.04.1964
Titul nadobudnutia
5782 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 18 D 208/2011-Z 5070/11-vz 135/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Komín Anton r. Komín, Partizánska 2924/43, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
26.07.1963
Titul nadobudnutia
3794 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 18 D 64/2011-Z 4586/11-vz 101/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 Čamborová Viera r. Lamošová, Ul. lesná 2383/33, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
15.03.1971
Titul nadobudnutia
4368 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 525/2011-Z 4846/11-vz 94/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 Mjartanová Katarína r. Tuláková, I.československej brigády 3240/13,
Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
23.10.1969
Titul nadobudnutia
1176 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D/160/2011-Z 3974/11-vz 1044/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 Scholtz Branislav r. Scholtz, J.Kronera 3951/20, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
12.07.1980
Titul nadobudnutia
33138 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 13D/429/2010-Z 4594/10-vz 865/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 Ivašková Katarína r. Hermysová, P.V.Rovnianka 5136/13, MartinZáturčie, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
29.07.1967
Titul nadobudnutia
6846 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 23 D 255/10-Z 2420/11-vz 703/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 Farkaš Matej r. Farkaš, 079 01, Kapušianske Kľačany, č. 126, SR
Dátum narodenia :
31.10.1968
Titul nadobudnutia
18970 / 12360222
16541 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Vlastník
18/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
363 Ruttkay-dauko Miroslav, Ing., Ladislava Dérera 2752/8, Bratislava, PSČ
831 01, SR
24.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30 D /43/2012-Z 1887/12-vz 493/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 Záborský Ľubomír r. Záborský, Ing., Puškinova 4616/1, Martin, PSČ 036
01, SR
09.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4284 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 18 D/520/2012 - Z 218/13 - vz 203/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 Brisudová Jarmila r. Čechová, Sv.Cyrila a Metoda 3421/14, Vrútky, PSČ
038 61, SR
20.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6377 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/2012 - Z 362/13 - vz 221/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 Kubička Tibor r. Kubička, Mgr.art., A. Medňanského 2360/2, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
15.02.1976
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
6377 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/2012 - Z 362/13 - vz 221/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
373 Rišiaň Ľubomír r. Rišiaň, Vigľašská 3034/4, Bratislava, PSČ 851 07,
SR
19.12.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3906 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 18 D/511/2012 - Z 304/13 - vz 358/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 Rišiaň Miroslav r. Rišiaň, Björnsonova 4807/5, Martin, PSČ 036 01, SR
22.10.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4284 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 18 D/520/2012 - Z 218/13 - vz 203/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 Poláková Lýdia r. Turčanská, 013 03, Krasňany, č. 337, SR
09.10.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
980 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17 D/508/2012 -Z 28/13 - vz 126/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 Loffajová Viera r. Turčanská, Pittsburgská 1672/2, Žilina, PSČ 010 08,
SR
24.10.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
56126 / 12360222
V 4294/12 - darovacia zmluva,vklad zo dňa 11.1.2013 - vz 53/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 Ivaničová Ingrid r. Šišitková, PhDr., Tomášikova 4020/4, Martin, PSČ
036 01, SR
04.07.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6972 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 106/2012 -Z 3248/12-vz 892/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
367 Holečková Silvia r. Roxerová, Štvrť Čajkovského 3736/13, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
26.03.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6888 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 24D 139/2011-Z 2770/12-vz 807/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 Hámoš Milan r. Hámoš, akad.arch., Gercenova 1155/3, Bratislava, PSČ
851 01, SR
14.08.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3808 / 12360222
Osvedčenie o dedičstve 17D 601/2011-Z 2368/12-vz 605/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 Matisová Mária r. Matisová, Mgr., Trieda Hradca Králové 3889/3,
Banská Bystrica, PSČ 974 04, SR
06.07.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
210 / 12360222
19/21
7574 / 12360222
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.02.1976
Uznesenie 18D/622/2012 - Z 3385/13 - vz 1061/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 Hrivnák Ľubomír r. Hrivnák, RNDr.PhD., Trieda Hradca Králové 3893/2,
Banská Bystrica, PSČ 974 04, SR
14.01.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 21 D 213/2007 - Z 86/2008 - vz 19/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Ruttkay Juraj r. Ruttkay, Mgr.art., sv.Cyrila a Metoda 3416/8, Vrútky,
PSČ 038 61, SR
16.03.1978
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
386 Kordová Patrícia r. Kordová, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038
61, SR
22.04.1997
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 Kordová Dominika r. Kordová, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038
61, SR
09.09.1995
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 Korda Lukáš r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
23.01.1993
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 Korda Tomáš r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
07.02.1991
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 Kordová Lucia r. Kordová, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
11.09.1989
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 Korda Michal r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
16.05.1988
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1148 / 12360222
Osvedčenie o dedičsve 30 D/ 474 /2012 - Z 1585/14 - vz 453/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 Korda Miroslav r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
22.05.1987
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3045 / 12360222
Uznesenie OS v Martine 17D/539/2012 - Z 551/14 - vz 268/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 Ruttkayová Katarína r. Záthurecká, doc.Dr.CSc., Kadnárová 2517/47,
Bratislava, PSČ 831 51, SR
14.03.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29806 / 12360222
V 5007/13 - darovacia zmluva, vklad zo dňa 24.2.2014 - vz 163/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 Lörinc Miroslav r. Lörinc, Gen.Alexandra Kordu 3309/2, Vrútky, PSČ
038 61, SR
10.04.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7658 / 12360222
2152 / 12360222
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Vlastník
22.09.1946
20/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
387 Hreptová Eva r. Veselovcová, Lesná 2784/13, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
22.09.1946
Titul nadobudnutia
16184 / 12360222
Osvedčenie o dedičsve 17 D 360 /2013 - Z 1685/14 - vz 498/14
Tituly nadobudnutia LV:
NÁVRH NA ZÁZNAM DO KN-Č.Z 2421/98
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
84 Rozhodnutie č.666/340/5453/08/Lin o zriadení záložného práva na ,pozemky,parc.č.KN-E 3804,daňový dlžník
Kováčiková Alena/14.8.1966/v podiele 2996/12360222 pre Daňový úrad Martin,Jesenského 23,036 32 Martin-č.Z
1240/08-vz 342/08
295 Exekučný príkaz č.EX 1245/09 na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom,Mgr.Ing.
Ivan Šteiner,na parc.č.3804 v podiele 4557/12360222 v prospech oprávneného:Profidebt
Slovakia,s.r.o.,Mliekárenská 10,
Bratislava-Z 2319/10,zápis vykonaný dňa 30.6.2010-vz 630/10
344 Exekučný príkaz č.EX 3041/10 na zriadenie exekučného záložného práva,Exekútorský úrad
Bratislava,JUDr.Rudolf
Krutý,na pozemky reg.E KN parc.č.3804 v podiele 4256/12360222 v prospech oprávneného:POHOTOVOSŤ
s.r.o.,Pribinova 25,811 09 Bratislava,IČO:35807598-Z 2046/11
zápis vykonaný dňa 24.5.2011-vz 492/11
Iné údaje:
PKN.VL.1124
Na por.č.114:R 8/02-Žiadosť o zmenu adresy
Na por.č.204:Oprava zápisu-č.X 29/02
Na por.č.256:Návrh na opravu zápisu-X 9/02
88
94
97
112
113
119
148
155
164
186
201
206
285
306
319
369
Zmena adresy-R 319/11-vz 779/11
R 228/05-Zmena adresy-vz 598/05
Zmena adresy-R 463/11-vz 960/11
Zmena adresy-R 116/12-vz 247/12
R 127/14 - zmena adresy - vz 314/14
R 409/04-Zmena adresy-vz 108/05
R 182/09-Zmena adresy-vz 734/09
Zmena adresy-R 592/10-vz 996/10
R 348/07-Zmena osobných údajov-vz 383/08
Zmena adresy-R 225/10-vz 571/10
Zmena adresy-R 224/11-vz 506/11
R 198/14 - zmena adresy - vz 309/14
R 122/07-Zmena adresy-vz 749/07
Zmena adresy-R 38/10-vz 249/10
R 126/14 - zmena adresy - vz 305/14
Zmena adresy - R 551/13 - vz 1088/13
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
21/21
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Download

LV 2549 - komposesorat.sk