DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami
Darca:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Obdarovaný:
OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Námestie republiky 13, 984 01 Lučenec
v zastúpení:
Ing.Jaroslav Oster , predseda správnej rady OZ
IČO :
42309794
DIČ:
2023902496
Bankové spojenie: 3197472653/0200
VÚB BANKA
Čl. I.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške ............... €, slovom
................................... € pre potreby obdarovaného v zmysle Štatútu občianskeho
združenia.
Darca poukáže obdarovanému uvedenú finančnú sumu, prevodom na bankový účet
3197472653/0200 vedený vo vyššie uvedenej banke po podpise tejto zmluvy.
Darca poskytuje obdarovanému finančný dar, ktorý je predmetom tejto zmluvy za
účelom finančného zabezpečenia realizácie aktivít vyplývajúcich z cieľov združenia
definovaných v Štatúte občianskeho združenia a to najmä:
- organizácia prednášok, seminárov a ďalších aktivít pre deti a mládež, učiteľov,
rodičov a verejnosť
- organizácia konferencií, diskusií a iných vzdelávacích aktivít
- realizácia prieskumov/ ankiet zameraných na nosnú problematiku činnosti OZ
- ďalšie aktivity v zmysle Štatútu OZ
Čl. II.
Povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije na účel,
ktorý je menovaný v predmete tejto zmluvy a na požiadanie darcu preukázať
použitie vecného daru.
2. Prijaté dary budú vedené v evidencii občianskeho združenia a zverejnené na jeho
webovej stránke.
1.
2.
3.
4.
Čl.III.
Všeobecné ustanovenia
V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak
čoho ju podpisujú.
Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a
ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu, a jeden
pre obdarovaného.
V....................., dňa ........................................
Darca
Obdarovaný
Download

DAROVACIA ZMLUVA – finančný dar