Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. RAČA
Katastrálne územie: Rača
Dátum vyhotovenia 13.11.2013
Čas vyhotovenia:
12:58:01
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5266
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Druh pozemku
Ostatné plochy
37
2
Trvalé trávne porasty
7
2
Zastavané plochy a
22
2
nádvoria
2445/ 13
34 Zastavané plochy a
22
2
nádvoria
2445/ 14
38 Zastavané plochy a
22
2
nádvoria
5257/ 26
13 Záhrady
4
2
5257/ 27
436 Záhrady
4
2
5275/ 1
2441 Ostatné plochy
37
2
5275/ 2
952 Lesné pozemky
22
2
5275/ 4
1323 Ostatné plochy
37
2
5276/ 2
492 Záhrady
4
2
5276/ 3
406 Záhrady
4
2
5276/ 4
671 Záhrady
4
2
5276/ 5
415 Vinice
3
2
5276/ 6
421 Vinice
3
2
5276/ 7
550 Trvalé trávne porasty
7
2
5276/ 8
32 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 8 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4755.
5276/ 9
951 Záhrady
4
2
5276/ 10
384 Záhrady
4
2
5276/ 11
380 Záhrady
4
2
5276/ 12
420 Záhrady
4
2
5276/ 13
460 Záhrady
4
2
5276/ 14
458 Záhrady
4
2
5276/ 15
449 Vinice
3
2
5276/ 16
1081 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 17
874 Záhrady
4
2
5276/ 18
635 Záhrady
4
2
5276/ 19
32 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 19 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8838.
5276/ 20
302 Ostatné plochy
37
2
5276/ 21
2622 Záhrady
4
2
5276/ 22
124 Zastavané plochy a
15
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 22 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5614.
5276/ 23
543 Záhrady
4
2
5276/ 24
33 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 25
433 Záhrady
4
2
5276/ 26
455 Záhrady
4
2
5276/ 27
496 Záhrady
4
2
5276/ 28
591 Záhrady
4
2
5276/ 29
100 Zastavané plochy a
25
2
Parcelné číslo
1943/ 16
2107/ 6
2445/ 11
Výmera v m2
756
15
129
Informatívny výpis
1/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Výmera v m2 Druh pozemku
nádvoria
5276/ 30
853 Záhrady
4
2
5276/ 31
808 Záhrady
4
2
5276/ 32
867 Záhrady
4
2
5276/ 33
37 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 33 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1969.
5276/ 34
766 Záhrady
4
2
5276/ 35
19 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 36
795 Záhrady
4
2
5276/ 37
12 Zastavané plochy a
17
2
nádvoria
5276/ 38
762 Záhrady
4
2
5276/ 39
325 Záhrady
4
2
5276/ 40
46 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 40 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4497.
5276/ 41
1117 Záhrady
4
2
5276/ 42
19 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 42 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9420.
5276/ 43
16 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 43 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4228.
5276/ 44
16 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 44 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3843.
5276/ 45
23 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 47
505 Záhrady
4
2
5276/ 48
39 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 49
29 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 49 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6018.
5276/ 50
25 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 50 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4306.
5276/ 51
36 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 51 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9788.
5276/ 52
22 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 52 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10902.
5276/ 53
735 Záhrady
4
2
5276/ 54
73 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 55
589 Záhrady
4
2
5276/ 56
1517 Záhrady
4
2
5276/ 57
761 Záhrady
4
2
5276/ 58
411 Záhrady
4
2
5276/ 59
367 Záhrady
4
2
5276/ 60
527 Záhrady
4
2
5276/ 61
512 Záhrady
4
2
5276/ 62
23 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 63
435 Vinice
3
2
5276/ 64
18 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 65
443 Vinice
3
2
5276/ 66
23 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 67
434 Vinice
3
2
Parcelné číslo
Informatívny výpis
2/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Výmera v m2 Druh pozemku
8 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 69
8 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 70
423 Vinice
3
2
5276/ 71
430 Vinice
3
2
5276/ 72
31 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
5276/ 73
462 Záhrady
4
2
5276/ 74
22 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 74 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5143.
5276/ 75
34 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 75 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9222.
5276/ 77
13 Zastavané plochy a
25
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 77 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4428.
5276/ 96
62 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5276/ 96 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5614.
5278/ 30
633 Záhrady
4
2
5278/ 41
8 Záhrady
4
2
5278/ 43
70 Záhrady
4
2
5278/ 45
85 Záhrady
4
2
5278/ 50
4 Záhrady
4
2
5278/ 51
100 Záhrady
4
2
5278/ 52
17 Záhrady
4
2
5381/ 3
113 Lesné pozemky
38
2
5403/ 1
14330 Lesné pozemky
38
2
5403/ 11
9769 Lesné pozemky
38
2
5403/ 14
4804 Lesné pozemky
38
2
5403/ 16
5524 Lesné pozemky
38
2
5486/ 1
4741 Ostatné plochy
37
2
6032/ 19
11371 Lesné pozemky
38
2
6032/ 21
34296 Lesné pozemky
38
2
6032/ 22
2461 Lesné pozemky
38
2
6032/ 23
2838 Lesné pozemky
38
2
6032/ 24
357 Lesné pozemky
38
2
6032/ 25
57 Lesné pozemky
38
2
6036
775 Ostatné plochy
37
2
6110/ 6
18 Lesné pozemky
38
2
6110/ 41
3105 Lesné pozemky
38
2
6110/ 46
45224 Lesné pozemky
38
2
6110/ 49
150 Lesné pozemky
34
2
6113/ 2
2559 Lesné pozemky
22
2
6120/ 11
3551 Lesné pozemky
38
2
6121/ 49
37 Lesné pozemky
38
2
6121/ 71
249 Lesné pozemky
38
2
6121/ 75
1380 Lesné pozemky
38
2
6130/ 10
46 Lesné pozemky
38
2
6130/ 11
101 Lesné pozemky
22
2
6130/ 12
135 Lesné pozemky
38
2
8131
3372 Trvalé trávne porasty
7
2
Parcelné číslo
5276/ 68
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
Informatívny výpis
3/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne
odstránený
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Právny vzťah:
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
5263/
5263/
5275/
5277
5281
5284
5285
5384
5402
5403
5404
5463/
5890
6024
Výmera v m2
4
5
1
1
64
809
1690
2788
204
1
354
166
15095
13123
9
8336
41
10180
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Ostatné plochy
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Umiest
pozemku
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Joštová Antonia r.Pulcová, B-Pri vinohradoch 253
Dátum narodenia :
22.10.1952
Titul nadobudnutia
6 / 4200
D 484/03 zo dňa 29.7.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Halinkovičová Mária r. Halinkovičová, Ing., Pri vinohradoch 109,
Bratislava, SR
Dátum narodenia :
24.06.1955
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 497/2011, Dnot 63/2011 zo dňa 22.2.2012, Z-6114/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Beladič František r. Beladič, Ing., Bartókova 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
11.04.1953
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 718/07,Dnot 88/07 zo dňa 18.12.2007,Z-1471/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Žitný Roman r. Žitný, Ing., Albánska 2, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
23.10.1956
Titul nadobudnutia
12 / 4200
12 / 4200
Darovacia zmluva V-29566/11 zo dňa 21.12.2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Benčič Jozef r. Benčič, Olšová 10, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
08.05.1965
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3 / 700
Osvedčenie o dedičstve 30D/181/2011-102 zo dňa 19.12.2011, Z-4185/12
Vlastník
4/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
6 Buchtová Júlia r. Holíková, Potočná 16, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
16.01.1944
Titul nadobudnutia
12 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 776/02 zo dňa 25.02.2003 - Z 712/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Krútil Henrich r. Krútil, Michal na Ostrove 87, Michal na Ostrove, PSČ
930 35, SR
Dátum narodenia :
21.05.1947
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D not 86/2009, 30 D 650/2009 zo dňa 10.02.2010, Z-5232/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Pajdlhauserová Štefánia, B-Pri vinohradoch 61
Dátum narodenia :
31.03.1911
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Benkovičová Alžbeta r.Letenayová, B-Žarnovická 1
Dátum narodenia :
19.01.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Pelinková Etela r.Lednárová, B-Ružová dolina 12
Dátum narodenia :
28.06.1934
1 / 5600
Účastník právneho vzťahu:
11 Lednár Jozef
Identifikátor :
1 / 5600
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Horáková Gabriela r. Polakovičová, Košická 296/43F, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
04.09.1959
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/624/2007 zo dňa 01.10.2009, Z-14324/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 VESELSKA EVA R.BAKICOVA B-KARPATSKE NAM.19
Dátum narodenia :
29.09.1946
Titul nadobudnutia
1 / 700
D 1567/02 zo dňa 13.2.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Stovíček Ivan, Komenského 17, Modra, SR
Dátum narodenia :
05.06.1961
Titul nadobudnutia
3 / 2800
Osvedčenie o dedičstve D not 2/06, 1D/884/05-74, zo dňa 24.102007, Z-13304/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Havlovič Ľudovít, B-Podbrezovská 33
Dátum narodenia :
02.06.1927
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 Krížik Martin r. Krížik, Alstrova 164, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
04.03.1955
Titul nadobudnutia
3 / 1600
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/593/2009, Dnot 77/2009 zo dňa 02.06.2010, Z-10752/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Maťuš Ján, B-Pri vinohradoch 199
Dátum narodenia :
04.02.1934
12 / 4200
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 16600/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Hergovičová Vilma r.Beladičová, B-Žarnovická 1
Dátum narodenia :
29.07.1917
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Luknár Jakub, B-Pri vinohradoch 226
Dátum narodenia :
26.08.1932
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Hajdúchová Viera r. Hrdličková, Alstrova 6500/154, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
05.05.1963
12 / 4200
Informatívny výpis
5/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.05.1963
Osvedčenie o dedičstve 30D 749/2012 zo dňa 19.07.2013, Z-16609/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
21 Žitný Michal r. Žitný, Ing., Kadnárova 99, Bratislava, PSČ 831 51, SR
Dátum narodenia :
24.09.1981
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/331/2011, Dnot 35/11 zo dňa 16.10.2012, Z-19063/12.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
22 Ďurďovičová Lýdia r.Fekete, B-Pri vinohradoch 37
Dátum narodenia :
01.12.1915
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Ďurďovič Albín, B-Budovateľská 9
Dátum narodenia :
15.12.1939
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Budovská Viera, B-Alstrova 105
Dátum narodenia :
20.07.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4200
D 1865/02 zo dňa 9.4.2003
D 156/02 zo dňa 9.4.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Pulcová Viera r. Polakovičová, Exnárova 14, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.12.1943
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31 D 1691/2006 zo dňa 06.06.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Veselská Anna rod.Mazárová, B-Dopravná 6
Dátum narodenia :
07.09.1956
Titul nadobudnutia
3 / 4200
D 552/00 zo dňa 29.11.2000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Pulcová Viera r.Polakovičová, B-Exnárova 14
Dátum narodenia :
01.12.1943
Titul nadobudnutia
1 / 280
Osvedčenie o vydržaní podľa 63 zák.323/92 Zb.,N 398/02 zo dňa 22.5.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Štefanková Alena r. Witkovská, Podhradie 53, Svätý Jur, SR
Dátum narodenia :
01.01.1951
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/284/2008, Dnot 43/2008 zo dňa 14.7.2008, Z-8743/08.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 Kuzmová Miroslava r. Brychtová, Studenohorská 22, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.10.1949
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D 3454/05 zo dňa 15.3.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Lišková Rozália r.Beladičová, B-Cyprichova 36
Dátum narodenia :
27.07.1922
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Kramplová Jozefína r.Mlynárová, B-Alstrova 83
Dátum narodenia :
14.11.1927
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Štepánková Jarmila, B-Novohorská 12
Dátum narodenia :
03.02.1927
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Matušová Emília, B-Závadská 22
Dátum narodenia :
23.11.1944
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Maťaščík Ivan, Pri vinohradoch 7, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
23.03.1956
27 / 4200
Informatívny výpis
6/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23.03.1956
Osvedčenie o dedičstve 30D 394/2010, Dnot 58/2010, zo dňa 05.10.2011, Z-18201/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Krížiková Mária r. Kohútová, Závadská 14, Bratislava, PSČ 831 06, SR
06.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvečenie o dedičstve 30D/355/2009 zo dňa 15.12.2009, Z-100/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Veselská Michaela r. Moravcová, Ing., Pri vinohradoch 116, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
03.12.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
9 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Valovičová Viera r.Šlosárová, Bratislava, Humenské nám. 5
05.05.1948
Dátum narodenia :
12 / 4200
D 2255/03 zo dňa 7.9.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Veselský Slavomír, Bratislava, Alstrova 139
17.01.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
D 847/03 zo dňa 24.6.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Svarínová Daniela r. Beladičová, Bc., Tbiliská 29, Bratislava, PSČ 831
06, SR
09.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 337/11 zo dňa 03.07.2012, Z-16833/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Kučíková Renáta r.Petschuchová, B-Barónka 15
30.10.1954
Dátum narodenia :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Žitný Bohumil r. Žitný, Novohorská 2, Bratislava, PSČ 831 06, SR
28.01.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 426/06 zo dňa 05.12.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Štefanovičová Paulína r.Košútová, B-Vtáčikova cesta 10
20.07.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
18 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/368/2010, D not. 53/2010 zo dňa 27.03.2012, podľa Z16816/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Polakovičová Mária r. itibrányová, Pri vinohradoch 251, Bratislava, SR
07.09.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
9 / 4200
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č. 30D 275/07 zo dňa 22.09.2008, Z-12263/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Sloboda Štefan, B-Alstrova 226
15.05.1939
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Hlinka Ján r. Hlinka, Víťazná 16, Bratislava, PSČ 831 06, SR
19.12.1956
Dátum narodenia :
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/244/2009 zo dňa 19.01.2010, Z-2246/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Polakovičová Mária Mgr., B-Žarnovická 5
10.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 350
D 602/96 zo dňa 25.9.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Pulcová Helena r.Kupková, B-Alstrova 225
09.09.1924
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
12 / 4200
7/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Pašmíková Helena, Sadmelijská 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.12.1939
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D 2786/2004 zo dňa 2.5.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Fialová Albína r. Černá
Identifikátor :
3 / 2800
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Polakovičová Anna r. Polakovičová, Ing., Podzáhradná 49, Bratislava,
PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
24.10.1949
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/21/2007, Dnot 3/2007-86 zo dňa 29.5.2008, Z-6994/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 PAJDLHAUSER AMBROZ ZITNA 14
Dátum narodenia :
07.12.1927
Titul nadobudnutia
1 / 2800
D 88/02 zo dňa 26.11.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Žitná Amália r. Agnerová, Pri vinohradoch 65, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
28.04.1940
Titul nadobudnutia
12 / 4200
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 1380/03,Dnot 114/03 zo dňa 7.10.2003-Z 2369/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Hrdlička Gustáv, B-Kadnárova 106
Dátum narodenia :
27.08.1928
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Vulgan Marián r. Vulgan, JUDr., Cígeľská 12, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
13.11.1983
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-9601/13 zo dňa 12.09.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Vanerková Ingrid Ing., B-Lisovňa 29
Dátum narodenia :
22.05.1964
Titul nadobudnutia
12 / 4200
D 1364/04 zo dňa 10.9.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Manger Marcela r. Páleníčková, Ing., Čachtická 31, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
22.12.1974
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 153/2013 zo dňa 13.06.2013, Z-13170/163.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Wurflová Anna r.Čierna, B-Alstrova 210
Dátum narodenia :
01.06.1923
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Baláž Ľubica r. Valentovičová, Alxingergasse 92/9+10, Viedeň,
Rakúsko
Dátum narodenia :
01.03.1958
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/1625/2006 zo dňa 03.03.2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Šuchma Peter, Kováčová 394
Dátum narodenia :
17.02.1963
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Kostolanská Lýdia r.Brychtová, B-Plickova 4
Dátum narodenia :
04.06.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Mičuchová Edita r.Novotná, B-Čmelkova 1
Dátum narodenia :
23.03.1939
18 / 4200
Informatívny výpis
8/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Polakovičová Mária r.Borovská, B-Pri vinohradoch 130
Dátum narodenia :
01.03.1936
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 HALINKOVIČ Ľudovít, Na pasekách 14, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
29.09.1954
21 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 1040/2006-60, Dnot.76/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Polakovičová Mária r.Bolgáč, B-Čachtická 5
Dátum narodenia :
16.02.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 2372/2004 zo dňa 28.2.2005
Osvedčenie o dedičstve 31D 2371/2004 zo dňa 28.2.2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Bakičová Anna r.Fekete, B-Pri vinohradoch 100
Dátum narodenia :
21.09.1911
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Hubačová Terézia r.Würflová, B-Žarnovická 1
Dátum narodenia :
21.08.1919
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Ľudovický Ľubomír, B-Račianska 159
Dátum narodenia :
18.06.1935
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava-Rača,
Alstrova 39, Bratislava, PSČ 831 06, SR
IČO :
48 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Kramplová Mária r. Krištofičová, Pri vinohradoch 40, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
12.09.1927
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Pulc Vojtech Doc.Ing.CSc., B-Hruškova 54
Dátum narodenia :
07.08.1938
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Kolláriková Zuzana, B-Karpatské nám. 15
Dátum narodenia :
12.10.1976
1 / 700
Titul nadobudnutia
D 270/00 zo dňa 1.2.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Krajčovičová Marcela r. Brychtová, Ing., Agátová 9, Trnava, SR
Dátum narodenia :
18.02.1956
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 20D/2477/2006, Dnot 234/2006-46 zo dňa 20.2.2008, Z-2673/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Mučka Gertrúda r. Žitná, 240 Markland Dr. Sate 1001, Toronto, Ontario
M9C 1R3, Kanada
Dátum narodenia :
19.12.1940
Titul nadobudnutia
19 / 11200
D 788/99 zo dňa 25.3.2000
D 568/00 zo dňa 30.9.2000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Varhoľová Jana r. Wiegerová, PaedDr., Moyzesova 36/51, Ivanka pri
Dunaji, SR
Informatívny výpis
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D /2922/2006-89 zo dňa 24.8.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Polakovičová Mária r. Matušová, Alstrova 274, Bratislava, PSČ 83106,
SR
Dátum narodenia :
03.02.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 4200
9/28
43 / 11200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
25.03.1962
Osvedčenie o dedičstve 31D/733/2010, Dnot 80/2010, zo dňa 14.04.2011, Z-11099/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
77 Polakovič Dominik, B-Cyprichova 2
Dátum narodenia :
14.02.1935
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Polakovič Stanislav, B-Kafendova 24
Dátum narodenia :
22.11.1933
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Žitná Mária r.Stovíčková. B-Podbrezovská 5
Dátum narodenia :
05.09.1921
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Nagyová Elena r. Marčaniková, Pri vinohradoch 6355/146, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.04.1957
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva č.V-9176/05 z 15.3.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Labaničová Agnesa r. Lednárová, Kubačova 17, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
20.01.1946
Titul nadobudnutia
1 / 700
D 455/01 zo dňa 7.3.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Krištofič Michal r. Krištofič, Doc.Ing.PhD., Výhonská 2c, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
15.07.1947
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Fekete Jozef, Mesačná 3241/15, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
11.03.1938
Titul nadobudnutia
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 832/2007, Dnot.104/2007 zo dňa 8.7.2010, právoplatné
24.7.2010 Z-12995/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Gullová Mária MUDr. r.Kramplová, B-Plickova 10
Dátum narodenia :
22.06.1948
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 398/2010-40 Dnot 45/2010 zo dňa 29.09.2010,Z-15285/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Juríková Mária r. Hauskrechtová, Ing., Wolkrova 1126/41, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.12.1958
Titul nadobudnutia
5 / 4200
6 / 4200
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/1629/2006 zo dňa 15.01.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Polakovičová Mária r.Hergovičová, B-Alstrova 14
Dátum narodenia :
25.08.1928
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Harmanová Daniela r. Pulcová, Ing., Ihrisková 6942/10, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
26.10.1962
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V 18439/2006 z 29.12.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Máťuš Anton, B-Horná 1
Dátum narodenia :
06.07.1934
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Lednár Jozef, B-Pri vinohradoch 99
Dátum narodenia :
13.09.1935
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Fialová Anna r.Lovasová, B-Alstrova 223
Informatívny výpis
12 / 4200
10/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
07.09.1925
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Mlkvá Miroslava r. Mlkvá, Kafendova 7484/4, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
21.05.1981
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 1D/532/12-68, Dnot 62/12 zo dňa 22.5.2013, Z-11362/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Behúnková Helena, B-Demänovská 8
Dátum narodenia :
26.03.1939
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Pajdlhauser Karol r. Pajdlhauser, Bukovinská 24, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
18.03.1955
Titul nadobudnutia
6 / 4200
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30 D 727/2010, D not 107/2010 právoplatné zo dňa 29.4.2011, Z10349/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Kostolanská Lýdia r.Brychtová
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Pajdlhauser Dušan, B-Romanova 27
Dátum narodenia :
20.08.1951
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
97 Pajdlhauser Karol
Identifikátor :
3 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Zárecký Marián, A.Dubčekova 7, Svätý Jur, SR
Dátum narodenia :
21.08.1956
Titul nadobudnutia
6 / 4200
D 428/04 zo dňa 23.6.2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Polakovič Stanislav, Gessayova 12, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
27.12.1956
Titul nadobudnutia
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 3643/2005 zo dňa 22.6.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Cích Timotej, B-Šaštínska 30
Dátum narodenia :
21.11.1928
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Šustrík Miroslav, B-Znievska 8
Dátum narodenia :
06.11.1952
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Bachratá Mária r.Olvecká, B-Ružová dolina 12
Dátum narodenia :
04.09.1934
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Stovíček Dušan, B-Pri vinohradoch 123
Dátum narodenia :
09.12.1959
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Mesároš Alexander, B-Nám. hrdinov 5
Dátum narodenia :
12.12.1944
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Kóšová Jolana r.Mesárošová
Dátum narodenia :
26.03.1951
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Kleštincová Ružena, B-Rostovská 3
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Gocká Erika r. Štrokendlová, Pri vinohradoch 63, Bratislava, PSČ 831
Informatívny výpis
11/28
30 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21.07.1940
Osvedčenie o dedičstve 30D/150/2012, Dnot 31/2012 zo dňa 14.06.2012 v spojení s
opravnou doložkou zo dňa 15.02.2013, Z-19380/12
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
108 Beladičová Vilma r.Smutná, B-Pri vinohradoch 168
Identifikátor :
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
109 Vulgán Ján, Račianska 29, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
24.11.1948
24 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 761/2005-23 zo dňa 19.01.2006
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
110 ROTTOVA EVA R.KRAMPLOVA ZAVADSKA 20
Dátum narodenia :
19.12.1950
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
111 Cíchová Marta r.Polakovičová, B-Pri vinohradoch 224
Dátum narodenia :
23.10.1932
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
112 Čerňanová Mária r. Benkovičová, Alstrova 166, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
07.11.1947
3 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
113 Benkovičová Alena r. Magyarová, Alstrova 168, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
10.01.1965
3 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/410/2009, Dnot 59/2009-32 zo dňa 10.11.2009, podľa Z-288/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
114 Sečkár Milan r. Sečkár, Alstrova 206, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
31.08.1941
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/1254/2007, Dnot 154/2007 zo dňa 29.4.2009, Z-7109/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
115 Polakovič Stanislav Mgr., B-Kafendova 24
Dátum narodenia :
22.11.1933
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
116 Wágnerová Antónia r.Kramplová, B-Hybešova 47
Dátum narodenia :
29.08.1927
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
117 Hauskrechtová Mária r.Benčičová, B-Závadská 5
Dátum narodenia :
26.07.1914
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
118 Polakovič Jaroslav Ing., B-Pri vinohradoch 54
Dátum narodenia :
22.12.1929
3 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
119 Polakovič Vladimír, Ing., Tupolevova 17, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
04.03.1956
3 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 1001/2005, Dnot 104/2005 zo dňa 16.11.2005 (Z-315/06)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
120 Holubicová Edita r. Polakovičová, Ing., Na pasekách 10, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
07.03.1954
Titul nadobudnutia
Osvečenie o dedičstve 30D/975/2008 zo dňa 02.02.2010, Z-3266/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
121 Kloknerová Mária r.Polakovičová
Identifikátor :
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3 / 4200
3 / 4200
Vlastník
12/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
122 Polakovičová Mária r.Slováčková
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
123 Zemková Viktória r.Slováčková
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
124 Hlavatá Terézia r. Polakovičová, Alstrova 69, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.10.1930
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 90/02 z 28.4.2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
125 Hlavatá Terézia r.Polakovičová, B-Alstrova 69
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
126 Krampl Stanislav, Bukovinská 21, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
04.08.1931
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Benešová Stanislava r.Klinková
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Rím. kat. far. úrad, B-Alstrova 121
Identifikátor :
108 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Brat. konvent. milosr. rádu, B-Nám. SNP 11
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Martincová Anna r.Wiegerová, B-Alstrova 268
Dátum narodenia :
21.02.1916
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Šviderová Juliana r. Zechmeisterová, Čachtická 1, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
26.03.1931
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Jendeková Veronika rod.Máťušová, B-Trávna 28
Dátum narodenia :
13.01.1924
6 / 8400
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Ujházy Ondrej Ing. a Edita rod.Hantáková, B-Račianska 79
Dátum narodenia :
23.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 8400
12.02.1952
Osvedčenie o vydržaní podľa 63 zák.323/92 Zb.,N 100/99 zo dňa 11.3.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Tanglmayer František, B-Hybešova 42
Dátum narodenia :
28.06.1936
3 / 8400
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Wengová Amália r.Luknárová, B-Čachtická 29
Dátum narodenia :
04.08.1925
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Benčič Vojtech, B-Hrobákova 7
Dátum narodenia :
03.03.1936
1 / 350
Titul nadobudnutia
D 811/01 zo dňa 18.6.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Smutny Jaroslav r. Smutny, JUDr., Pri vinohradoch 239, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
27.11.1953
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/151/2013, Dnot 35/2013 právoplatné zo dňa 13.6.2013, Z-
13/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
27.11.1953
12021/13.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
138 Číková Agneša r.Máťušová, B-Pri vinohradoch 137
29.12.1923
Dátum narodenia :
24 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
139 Pittner Marián, B-Cígeľská 12
Dátum narodenia :
03.09.1951
Titul nadobudnutia
6 / 4200
D 157/99 z 15.4.2000
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
140 Kováčová Mária r. Fandlová, Hlaváčiková 21, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.09.1966
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/793/2007 zo dňa 05.03.2008,Z-4557/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
141 Mľkvy Ján, B-Pri vinohradoch 156
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
143 Chalas Štefan r. Chalas, Krásnohorská 16, Bratislava, PSČ 851 07, SR
Dátum narodenia :
19.11.1954
Poznámka
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením záložného práva na pozemky registra C KN
parc. č. 1943/16, 2107/6, 2445/11,13,14, 5257/26,27, 5275/1,2,4, 5276/2-45,47-75,77,96,
5278/30,41,43,45,50,51,52, 5381/3, 5403/1,11,14,16, 5486/1, 6032/19,21-25, 6036,
6110/6,41,46,49, 6113/2, 6120/11, 6121/49,71,75, 6130/10,11,12, 8131 a na pozemky registra
E KN parc. č. 5263/4, 5263/5, 5275/1, 5277, 5281, 5284, 5285, 5384, 5402, 5403, 5404, 5463/1,
5890, 6024 , v podiele 12/4200, v prospech SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Kollárova
31, 918 01 Trnava, podľa Ex 948/11 zo dňa 19.8.2013 (súdny exekútor JUDr. Ladislav
Bango), P-2944/13.
Osvedčenie o dedičstve 30D/498/2011, Dnot 55/2011 zo dňa 24.01.2012, Z-3094/12
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
144 Cích Štefan, B-Segnáre 42
Dátum narodenia :
17.09.1940
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
145 Bakič Lukáč, B-Exnárova 8
Dátum narodenia :
04.08.1933
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
146 Wurflová Anna r.Zvozilová, B-Pri vinohradoch 187
Dátum narodenia :
17.08.1937
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
147 Holúbková Viera r.Luknárová, B-Pri vinohradoch 105
Dátum narodenia :
27.01.1942
24 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
148 Nagyová Elena r. Marčaniková, Pri vinohradoch 6355/146, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.04.1957
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva č.V-9176/05 z 15.3.2006
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
149 Machajová Ruth, Častá
Dátum narodenia :
06.12.1932
4 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
150 Walner Roman, Častá
Dátum narodenia :
16.07.1946
4 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
151 Polakovičová Daniela, B-Fialkové údolie 12
Dátum narodenia :
06.03.1938
4 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
Vlastník
14/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
152 Starosta obce Rača
Identifikátor :
72 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Beladič Jaroslav Ing., B-Alstrova 236
Dátum narodenia :
21.05.1939
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Rukriegelová Anna r. Pavlíková, LakšárskaNováVes, č. 355, SR
Dátum narodenia :
12.04.1951
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 12D/198/2007 Dnot 23/2008 zo dňa 14.11.2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 Poljovková Edita r. Kubíková, Mgr., Detvianska 13, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
06.11.1950
Titul nadobudnutia
12 / 4200
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/702/2012 zo dňa 03.06.2013, Z-12541/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Janečková Anastázia, B-Barónka 5
Dátum narodenia :
25.07.1926
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Bakič Ivan, B-Plickova 6
Dátum narodenia :
26.02.1945
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Kraus Marián r. Kraus, Pri vinohradoch 218, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
16.11.1968
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/228/2010-45, Dnot 29/2010 zo dňa 2.8.2010, Z-13712/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 Fašungová Viera Ing., B-Cyrilova 1
Dátum narodenia :
01.03.1946
Titul nadobudnutia
24 / 4200
D 957/00 Dnot 179/00 zo dňa 20.6.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Khandl Milan, B-Pri vinohradoch 213
Dátum narodenia :
24.01.1955
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Polák Jozef, Myslenická 152, Pezinok, SR
Dátum narodenia :
04.07.1946
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Žiadosť o zmenu adresy
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Jakubovičová Eva r. Hlavinková, Pri vinohradoch 6212/177, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
07.09.1968
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/165/2012 zo dňa 10.07.2012, Z-13319/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Krampl Peter r. Krampl, Kadnárova 4, Bratislava, PSČ 831 05, SR
Dátum narodenia :
21.10.1964
Titul nadobudnutia
6 / 4200
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 496/2011 D not 52/2011 zo dňa 16.12.2011.Z-1744/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Kompauer Pavel, Pri vinohradoch 269D, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
08.10.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Kralovičová Anna r. Polčanová, Bukovinská 16, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
02.11.1931
30 / 4200
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
Osvedčenie o dedičstve 30D/207/2008 zo dňa 03.09.2008, Z-13671/08
Vlastník
15/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
166 Wieger Jozef, B-Modrý chodník 2
Dátum narodenia :
06.11.1934
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
167 Czogleiová Mria, B-Žitná 10
Dátum narodenia :
16.03.1946
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
168 Sivák Jozef, B-Alstrova 131
Dátum narodenia :
26.09.1913
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
169 Moravčík Stanislav Ing., B-Alstrova 143
Dátum narodenia :
28.12.1933
18 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
170 Kaňová Mária, B-Sibírska 52
Dátum narodenia :
09.02.1935
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
171 Lednárová Anna, B-Alstrova 181
Dátum narodenia :
28.04.1917
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
172 Beladič Artur Ing., B-Alstrova 187
Dátum narodenia :
01.10.1924
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
173 Tóthová Viola r.Titzová, B-Alstrova 221
Dátum narodenia :
10.07.1955
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
174 Striežovská Anna Ing., B-Popolná 4
Dátum narodenia :
01.01.1946
9 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
175 Veselský Jozef Dr., B-Múzejná 4
Dátum narodenia :
17.12.1933
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
177 Ježík František, B-Demänovská 12
Dátum narodenia :
30.08.1937
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
178 Luknár Robert, B-Jurkovičova 3
Dátum narodenia :
18.10.1968
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
179 Mareková Agneša, Privinohradoch 81, Bratislava, SR
Identifikátor :
3 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
180 Pajdlhauser Jaroslav, B-Gessayova 21
Dátum narodenia :
24.10.1952
24 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
181 Polčičová Hedviga, B-Demänovská 18
Dátum narodenia :
19.03.1921
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
182 Petrášová Magdaléna r. Cvopova, Zimná 6, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Dátum narodenia :
19.09.1949
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
183 Polakovič Dušan, B-Pri vinohradoch 259
Dátum narodenia :
31.05.1948
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
184 Luknár Ján r. Luknár, Ing., Stolárska 7037/46, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
12 / 4200
Informatívny výpis
16/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13.06.1929
Osvedčenie o dedičstve 30D/593/2011, Dnot 87/2011 právopl. 10.1.2012, Z-6084/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Hantáková Mária, Senec,Bratislavská 11
10.05.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 700
D 716/00 zo dňa 22.6.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Homolová Mária r. Homolová, PhDr., Pri vinohradoch 150, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
12.12.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/545/2012 Dnot 51/2012 právoplatné dňa 22.4.2013, Z-8161/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Homolová Mária r. Homolová, PhDr., Pri vinohradoch 150, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
12.12.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 4200
18 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/706/2011, Dnot 66/2011 zo dňa 11.5.2012, Z-8143/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Pulc Ivan, B-Mrázova 15
09.12.1940
Dátum narodenia :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Krajčovičová Michaela r. Stojová, Novohorská 7490/16, Bratislava, PSČ
831 06, SR
28.09.1972
Dátum narodenia :
6 / 4200
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 12601/2013
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 18878/2011
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 18988/2011
Poznámka
Titul nadobudnutia
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučneho založného práva v prospech
oprávneného:BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO 36432105 na pozemky reg.'C'
p.č.1943/16, 2107/6, 2445/11, 2445/13, 2445/14, 5257/26, 5257/27, 5275/1, 5275/2, 5275/4,
5276/2 - 5276/45, 5276/47 - 5276/75, 5276/77, 5276/96, 5278/30, 5278/41, 5278/43, 5278/45,
5278/50, 5278/51, 5278/52, 5381/3, 5403/1, 5403/11, 5403/14, 5403/16, 5486/1, 6032/19,
6032/21, 6032/22, 6032/23, 6032/24, 6032/25, 6036, 6110/6, 6110/41, 6110/46, 6110/49,
6113/2, 6120/11, 6121/49, 6121/71, 6121/75, 6130/10, 6130/11, 6130/12, 8131, reg. 'E'
p.č.5263/4, 5263/5, 5275/1, 5277, 5281, 5284, 5285, 5384, 5402, 5403, 5404, 5463/1, 5890,
6024 (podiel 6/4200) podľa exekučného príkazu EX 144/2010 zo dňa 12.1.2012.(
Exekútorský úrad Trnava - súdny exekútor Mgr.Dušan Čerešňa), P-3563/11.
Osvedčenie o dedičstve 30 D 396/2010 D not 56/2010 zo dňa 03.11.2010,Z-18779/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Adamecová Jana, B-Hybešova 36
30.04.1948
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Čierna Ivana r. Slováčková, Ing., Cígeľská 7613/10, Bratislava, PSČ 831
06, SR
17.03.1970
Dátum narodenia :
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D not 28/2008, 31D 217/2008 zo dňa 28.07.2008, Z-9548/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Gondorová Helena, B-Alstrova 127
10.05.1948
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 Žitná Hedviga, B-Detvianska 10
09.12.1926
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Khandlová Elena r.Luknárová, B-Pri vinohradoch 105
Dátum narodenia :
19.06.1936
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Fialová Emília, B-Závadska 1
Informatívny výpis
12 / 4200
17/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
10.01.1949
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Žitná Hedviga r. Krajčirovičová, Detvianska 10, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
09.12.1926
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/477/2009, Dnot 65/2009 zo dňa 18.11.2009, Z-801/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Nagyová Elena r. Marčaniková, Pri vinohradoch 6355/146, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.04.1957
Titul nadobudnutia
6 / 4200
12 / 4200
Darovacia zmluva č.V-9176/05 z 15.3.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 Žitná Daniela, B-Pri vinohradoch 164
Dátum narodenia :
13.03.1954
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 Cích Vladimír, B-Černyševského 10
Dátum narodenia :
03.08.1925
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
201 Čmelko Augustín, B-Pri vinohradoch 144
Dátum narodenia :
25.03.1953
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Cích Miroslav, Ing., Podbrezovská 13, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
15.09.1957
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/3319/2005-21, Dnot 247/2005 zo dňa 21.03.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Máťuš Ivan, B-Detvianska 33
Dátum narodenia :
22.03.1938
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 Khandl František, B-Stolárska 4
Dátum narodenia :
29.11.1935
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Krampl Miroslav, B-Rudňanská 5
Dátum narodenia :
23.08.1956
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Luknár Karol, B-Pri vinohradoch 19
Dátum narodenia :
02.08.1954
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 Lednár Dominik, B-Remeselnícka 22
Dátum narodenia :
01.03.1945
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 Veselská Elena r.Poláková, B-Pri vinohradoch 157
Dátum narodenia :
27.04.1943
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
209 Závodský Juraj
Dátum narodenia :
6 / 4200
Vlastník
25.09.1957
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 Luknárová Etela, B-Pri vinohradoch 189
Dátum narodenia :
13.12.1910
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 Pulc Miloš, Žitná 6, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.09.1944
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
D 2442/04 zo dňa 16.4.2005
Vlastník
18/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
212 Šebelová Mária, B-Rostovská 34
Dátum narodenia :
15.09.1937
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
213 Sohlerová Helena r.Klinková, B-Podbrezovská 2
Dátum narodenia :
17.08.1946
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
214 Žitná Oľga r.Hrdličková, B-Víťazná 20
Dátum narodenia :
19.10.1941
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
215 Čierny Vladimír, B-Alstrova 29
Dátum narodenia :
11.06.1942
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
216 Ščibrányová Viera r. Čapkovičová, Jána Poničana 11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
16.06.1963
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 533/2007,Dnot 59/2007 zo dňa 6.5.2008,Z-6225/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
217 Szabová Anna Ing. r.Číková, B-Tupolevova 17
Dátum narodenia :
02.07.1957
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
218 Szabó Karol, B-Pri vinohradoch 27
Dátum narodenia :
05.11.1939
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
219 Polakovič Vladimír, Alstrova 6055/117, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
01.08.1968
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 46D/531/2008, Dnot 66/2008 zo dňa 10.9.2009, Z-10774/09.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
220 Ivaničová Mária, B-Ihrisková 2
Dátum narodenia :
11.10.1917
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
221 Čmelko Andrej r. Čmelko, Pri Šajbách 18, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
30.09.1975
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 39/2009, Dnot 15/2009 zo dňa 16.7.2009, Z-9502/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
222 Vrana Július, B-Pri vinohradoch 126
Dátum narodenia :
24.09.1930
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
223 Kotlanová Veronika, B-Bukovinská 30
Dátum narodenia :
21.11.1938
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
224 Hudecová Nora r. Polakovičová, Nobelova 20, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
27.03.1967
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 391/05 Dnot 62/05 zo dňa 27.07.05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
225 Benkovičová Terézia, B-Podbrezovská 12
Dátum narodenia :
11.03.1924
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
226 Zvaríková Eva r. Krížiková, B-Timravina 4
Dátum narodenia :
15.07.1934
30 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
227 Gabrielli Katarína r. Krištofičová a Ludovic Gabrielli r. Gabrielli,
Karpatské námestie 19, Bratislava, PSČ 831 06, SR, (Karpatská
námestie 18, 831 06
Dátum narodenia :
14.10.1980
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
19/28
6 / 4200
21.07.1970
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.10.1980
21.07.1970
Kúpna zmluva podľa V-24782/10 zo dňa 19.11.2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 Žitný Peter r. Žitný, Ing., Žehrianska 5, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
22.11.1956
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 647/2008, Dnot 87/2008 zo dňa 24.2.2009, Z-3126/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Slezáková Lujza r. Krištofičová, MUDr., Farského 20, Bratislava, PSČ
851 01, SR
Dátum narodenia :
15.11.1955
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/231/2012 zo dňa 12.09.2012, Z-1408/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Burian Miroslav, B-Pri vinohradoch 205
Dátum narodenia :
16.03.1959
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Vrba Viktor, B-Kláštorská 7
Dátum narodenia :
05.10.1941
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Matejka Miroslav, B-Lisovňa 10
Dátum narodenia :
06.05.1954
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 Polakovič Alexander, B-Pri vinohradoch 191
Dátum narodenia :
20.07.1920
9 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 Zvozilová Anna, B-Pri vinohradoch 138
Dátum narodenia :
24.05.1946
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 Žitný Miloš Ing., B-Detvianska 8
Dátum narodenia :
02.07.1960
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 Zvozil Alojz, B-Pri vinohradoch 136
Dátum narodenia :
01.11.1949
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Šebela Benjamín, B-Rostovská 34
Dátum narodenia :
06.05.1932
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Polakovičová Mária, B-Barónka 6
Dátum narodenia :
05.12.1944
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 Polakovič Miroslav, B-Fialkové údolie
Dátum narodenia :
30.06.1936
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
242 Lednárova Ľubica, B-Kafendova 20
Dátum narodenia :
29.07.1947
30 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
243 Žitná Hedviga rod.Krajčírovičová, B-Detvianska 10
Dátum narodenia :
09.12.1926
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
244 Khandlová Genovéva, B-Čachtická 23
Dátum narodenia :
17.12.1926
12 / 4200
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 8690/2012
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
Vlastník
07.09.1976
20/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
245 Krištofič Eduard, B-Potočná 26
Dátum narodenia :
07.09.1976
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
246 Veselská Etela, B-Alstrova 26
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
247 Veselský Vojtech, B-Alstrova 26
Dátum narodenia :
02.11.1943
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
248 Vlkovičová Margita, B-J.Hronca 31
Dátum narodenia :
18.03.1941
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
249 Luknár Milan, B-Plickova 10
Dátum narodenia :
14.04.1927
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
250 Bakič Alfréd, B-Alstrova 17
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
251 Števková Anna rod.Oravcová, B-Znievska 11
Dátum narodenia :
16.03.1949
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
252 Hromek Richard Ing., B-Osloboditeľská 12
Dátum narodenia :
16.01.1928
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
253 Antolíková Lýdia r. Kneblová, Žarnovická 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.08.1955
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D not 3/2007, 31D 2378/2006 zo dňa 29.01.2009, Z-3153/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
254 Krampl Alojz, B-Alstrova 230
Identifikátor :
9 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
255 Krampl Ján r. Krampl, Ing.CSc., Pri kolíske 64, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
20.02.1940
9 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
256 Pražák Ervín, B-Karpatské nám.18
Dátum narodenia :
11.05.1941
18 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
257 Petrušová Irena, B-Alstrova 256
Identifikátor :
18 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
258 Lednár Ľudovít, B-Černyševského 9
Dátum narodenia :
27.01.1964
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
259 Stovíček František, B-Alstrova 298
Dátum narodenia :
22.12.1936
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
260 Číková Karolína, B-Pri vinohradoch 34
Dátum narodenia :
04.11.1926
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
261 Sandtnerová Viera JUDr. r.Wenghová, B-Tupolevova 9
Dátum narodenia :
11.02.1960
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
D 846/99 zo dňa 31.3.2003
21/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
262 Krampl Ján r. Krampl, Ing. CSc., Pri kolíske 64, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
20.02.1940
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
263 Lukačovič Augustín, Sokolská 13, Senec, SR
Dátum narodenia :
22.05.1957
Titul nadobudnutia
12 / 4200
6 / 4200
31D 649/2004, Dnot 78/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
264 Sedláková Ružena, B-Oblačná 38
Dátum narodenia :
08.03.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Veselská Aurélia, B-Pri vinohradoch 8
Dátum narodenia :
09.07.1925
24 / 4200
Titul nadobudnutia
47D 6/08-30,Dnot 35/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Beladič Jaroslav, B-Alstrova 236
Dátum narodenia :
21.05.1939
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Sakálová Mária r.Lednárová, B-Mikovíniho 7
Dátum narodenia :
25.05.1934
42 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Krampl Bonaventúra r. Krampl, Ing.arch., Cyprichova 22, Bratislava,
PSČ 831 54, SR
Dátum narodenia :
25.08.1931
12 / 8400
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve č. 31D 2537/04 zo dňa 03.03.2005, Z-670/05 - vz 2570/06
Účastník právneho vzťahu:
271 Behúnková Helena
Identifikátor :
Vlastník
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Polakovičová Zdenka r. Pulcová, Holíčska 20, Bratislava, PSČ 851 05,
SR
Dátum narodenia :
28.04.1955
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č. 31D/124/2008 zo dňa 15.10.2008, Z-12265/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Sakálová Mária, B-Mikovíniho 7
Identifikátor :
18 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
274 Meszároš Alexander,Vladimír,Karol,Kóšová Jolana, B-Nám. hrdinov
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Khandlová Elena, B-Pri vinohradoch 105
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Jendeková,Hanták,Tanglmayer
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
277 Špinka Rudolf
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Zvozilová Viktória r.Polakovičová
Identifikátor :
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
6 / 4200
Vlastník
22/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
279 Valentovič Augustín
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Valentovičová Gabriela r.Budovská
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Padáčová Mária r. Lednárová, Pri vinohradoch 23, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
17.07.1935
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
282 Brychta Eduard r. Brychta, Alstrova 157, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
26.07.1952
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 302/12, Dnot 46/12 zo dňa 14.08.2012, právoplatné dňa
14.08.2012, Z-20276/12
Účastník právneho vzťahu:
283 Luknárová Anna
Identifikátor :
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
284 Luknárová Lídia
Identifikátor :
Vlastník
3 / 4200
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 Luknárová Viktória r.Číková
Identifikátor :
Účastník právneho vzťahu:
286 Krampl Rafael
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 PASKO MILAN BRATISLAVA PALKOVICOVA 7
Dátum narodenia :
04.07.1955
Titul nadobudnutia
1 / 3360
D 881/98 zo dňa 4.11.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Čmelko Dušan, Pri vinohradoch 26, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
08.01.1957
Titul nadobudnutia
1 / 875
Osvedčenie o dedičstve č.22D 678/01 z 3.9.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
289 Kolláriková Katarína, B-Karpatské nám. 15
Dátum narodenia :
06.11.1974
Titul nadobudnutia
1 / 700
D 270/00 zo dňa 1.2.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
290 Štihová Tatiana, B-Ľudovíta Fullu 23
Dátum narodenia :
16.06.1962
Titul nadobudnutia
1 / 700
D 716/00 zo dňa 22.6.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 PAJDLHAUSER ALOJZ, B-PEKNA CESTA 11
Dátum narodenia :
03.06.1929
Titul nadobudnutia
1 / 2800
D 88/02 zo dňa 26.11.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 POLAKOVICOVA VILMA R.FIALOVA B-PRI VINOHRADOCH 338
Dátum narodenia :
29.05.1935
Titul nadobudnutia
D 607/98 zo dňa 30.7.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 Polakovič Roman r. Polakovič, Plickova 8, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
22.03.1969
Informatívny výpis
17 / 33600
23/28
6 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.03.1969
Darovacia zmluva podľa V-10925/13 zo dňa 07.06.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Sučanská Soňa, Luhačovická 39, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.10.1969
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D 560/2004 zo dňa 7.3.2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Beladič Artur, Ing, Alstrova 187, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.10.1924
Titul nadobudnutia
3 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 1400/04 zo dňa 15.10.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Prokeš Vladimír, Stolárska 11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
13.09.1950
Titul nadobudnutia
3 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 1400/04 zo dňa 15.10.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Budinská Elena r. Prokešová, Lachova 13, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
13.11.1952
Titul nadobudnutia
3 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 1400/04 zo dňa 15.10.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 Méhešová Marianna r. Holíková, Bukovinská 33, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.09.1945
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 776/02 zo dňa 25.02.2003 - Z 712/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Barániková Viera r. Hucíková, Ing., Hrobákova 20, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.12.1954
Titul nadobudnutia
12 / 50400
23D/359/2003-126,Dnot 65/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Joštová Antonia r. Pulcová, Pri vinohradoch 253, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
22.10.1952
Titul nadobudnutia
3 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č.31D 485/03 z 29.7.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Gschwengová Táňa r. Katerinčinová, Sadmelijská 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
25.04.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 50400
Osvedčenie o dedičstve 1D/299/2007 zo dňa 12.06.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Baránik Andrej, Ing., Nad lúčkami 53, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
09.05.1958
Titul nadobudnutia
12 / 8400
12 / 4200
Darovacia zmluva V-2202/12 zo dňa 15.02.2012
Osvedčenie o dedičstve 31D 2566/2004 zo dňa 14.07.2005 - Z 1610/05
Účastník právneho vzťahu:
Nájomca
303 Zentko Juraj, Stupavská 33 A, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
26.02.1981
/
K vlastníkovi č. 1-302 je nájomný vzťah podľa nájomnej zmluvy zo dňa 1.11.2006 na pozemok parcelné číslo
2107/6,6121/49 na dobu od 1.11.2006 do 31.10.2056
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Jančiová Ľubomíra, Hanulova 5, Bratislava, PSČ 84101, SR
Dátum narodenia :
29.10.1952
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Osvedčenie o dedičstve D not 2/06, 1D/884/05-74, zo dňa 24.102007, Z-13304/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Wieger František r. Wieger, Nemčíkova 1195/1, Bratislava, PSČ 841 01,
SR
Dátum narodenia :
19.12.1943
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
12 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 164/2009, Dnot 28/2009 zo dňa 18.9.2009, Z-11636/09.
24/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 Pulcová Viera r. Polakovičová, Exnárova 14, Bratislava, PSČ 821 03, SR
Dátum narodenia :
01.12.1943
Titul nadobudnutia
Uznesenie Okres.súdu Bratislava III 31D 2462/2005-76, Dnot 226/2005 právopl.14.8.2010, Z13503/2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Wiegerová Mária r. Bakičová, Hybešova 32, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
22.01.1923
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č. 31D/671/2010 právoplatné dňa 5.10.2011, Z-2055/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Baumannová Dana r. Veselská, Lisovňa 5, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
19.04.1966
Titul nadobudnutia
12 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 12D/660/2011-67, Dnot 295/2011 zo dňa 29.5.2012, Z-9715/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Polakovič Michal r. Polakovič, Ing., Hlavná 99, Stupava, PSČ 900 31, SR
Dátum narodenia :
17.02.1956
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Kúpnopredajná zmluva zo dňa 3.1.1948 (PK vl.3905), Z-4039/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Krampl Igor r. Krampl, Ing., Hlboká 909/64, Lozorno, PSČ 900 55, SR
Dátum narodenia :
16.03.1959
Titul nadobudnutia
3 / 4200
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 302/2009 Dnot 42/2009 zo dňa 01.07.2009, Z-10066/09 - PVZ
2111/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Zachardová Blanka r. Lednárová, Pri vinohradoch 23, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
27.12.1922
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Manger Marcela r. Páleníčková, Ing., Čachtická 31, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
22.12.1974
6 / 4104
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 153/2013 zo dňa 13.06.2013, Z-13170/163.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Lednár Izidor, JUDr., Česká 5, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.11.1929
Titul nadobudnutia
17 / 16416
D 1052/92 - vz 254/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 Homolová Mária r. Homolová, PhDr., Pri vinohradoch 150, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
12.12.1974
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/545/2012 Dnot 51/2012 právoplatné dňa 22.4.2013, Z-8161/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 Havlovičová Beáta r. Oslárová, Albánska 11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
11.05.1936
Titul nadobudnutia
12 / 50400
NZ 99/93,NZ 100/93-vz 117/94.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Beňková Ernestína r. Kišková, Úžiny 1, Bratislava, SR
Informatívny výpis
12 / 50400
D 20/99 zo dňa 26.06.1999 - vz 1577/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 Havlovič Ľudovít, Podbrezovská 37, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
02.06.1927
Titul nadobudnutia
12 / 50400
Osvedčenie o dedičstve 30D 70/2013-29 zo dňa 12.06.2013, Z-13155/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Havlovičová Albína, Cyprichova 22, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.01.1924
Titul nadobudnutia
17 / 46416
25/28
12 / 50400
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.06.1952
31D 2256/03, Dnot 31/04-vz 998/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Šrolová Elena r. Fialová, Silvánska 10, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.11.1941
Titul nadobudnutia
12 / 50400
NZ 99/93,NZ 100/93-vz 117/94.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Čarná Iveta r. Cviková, Bc., Súťažná 9, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.06.1968
Titul nadobudnutia
12 / 50400
D/19/2003 zo dňa 16.06.2005-vz 1717/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Bohuniczká Marta, Ing., Alstrova 14, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
21.03.1948
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/708/2011, Dnot 4/2012 zo dňa 15.5.2012, Z-17813/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Wengh Adolf r. Wengh, Nezábudková 42, Bratislava, PSČ 821 01, SR
Dátum narodenia :
25.03.1943
Titul nadobudnutia
12 / 42000
D 1637/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Fekete Igor, Ing., Rozkvet 2023/45- 25, Považská Bystrica, SR
Dátum narodenia :
21.09.1954
Titul nadobudnutia
12 / 42000
D 2366/93 zo dňa 31.10.1995
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Šuchma Vladimír, Ing., Demänovská 27, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.03.1959
Titul nadobudnutia
84 / 126000
Osvedčenie o dedičstve D 311/93, Dnot 54/93 zo dňa 3.8.1994.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Šuchma Peter, Kovácsová 51, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
17.02.1963
Titul nadobudnutia
84 / 126000
Osvedčenie o dedičstve D 311/93, Dnot 54/93 zo dňa 3.8.1994.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Šuchma Vladimír, Ing., Demänovská 27, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.03.1959
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
84 / 126000
D 830/02 zo dňa 01.10.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Krištofič Eduard, Potočná 26a, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
18.02.1941
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Darovacia zmluva V-7489/13 zo dňa 06.06.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Sedláčková Silvia r. Jursová, Ing., Plickova 2, Bratislava, PSČ 83106,
SR
Dátum narodenia :
03.06.1973
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Osvedčenie o dedičstve D 414/95 zo dňa 19.09.1996
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Krištofič Michal r. Krištofič, Doc. Ing.PhD., Výhonská 2c, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
15.07.1947
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Osvedčenie o dedičstve D 414/95 zo dňa 19.09.1996
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Wengh Viktor r. Wengh, Pri vinohradoch 46, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
12.07.1933
Titul nadobudnutia
12 / 4200
12 / 42000
Osvedčenie o dedičstve 31D/1165/2005 zo dňa 19.03.2013, Z-8159/13
Vlastník
26/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
332 Hauskrech Jozef, Vietnamská 50, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.03.1935
Titul nadobudnutia
3D 748/91
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Šebelová Mária, Rostovská 34, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
15.09.1937
Titul nadobudnutia
1 / 6300
3D 748/91
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Sakalová Júlia, Remeselnícka 25, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
29.08.1941
Titul nadobudnutia
1 / 6300
1 / 6300
3D 748/91
Tituly nadobudnutia LV:
Žiadosť o zápis,Pk vl.č.2
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
37 Záložné právo v prospech Ľubomír Veselský, rod. Veselský (*08.08.2003) na podiel 18/4200 na pozemky reg. 'C'
parc.č.1943/16, 2107/6, 2445/11,13,14, 5257/26,27, 5275/1,2,4, 5276/2-45,47-75,77,96, 5278/30,41,43,45,50,51,52,
5381/3, 5403/1,11,14,16, 5486/1, 6032/19,21-25, 6036, 6110/6,41,46,49, 6113/2, 6120/11, 6121/49,71,75,
6130/10,11,12, 8131 a pozemky reg. 'E' parc.č.5263/4, 5263/5, 5275/1, 5277, 5281, 5284, 5285, 5384, 5402, 5403,
5404, 5463/1, 5890, 6024, podľa Z-16816/12
143 Exekučné záložné právo na podiel 12/4200 na pozemky reg. 'C' parc.č.1943/16, 2107/6, 2445/11,13,14,
5257/26,27, 5275/1,2,4, 5276/2-45,47-75,77,96, 5278/30,41,43,45,50,51,52, 5381/3, 5403/1,11,14,16, 5486/1,
6032/19,21-25, 6036, 6110/6,41,46,49, 6113/2, 6120/11, 6121/49,71,75, 6130/10,11,12, 8131 a pozemky reg. 'E'
parc.č.5263/4, 5263/5, 5275/1, 5277, 5281, 5284, 5285, 5384, 5402, 5403, 5404, 5463/1, 5890, 6024 v prospech
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO 35937874) podľa Ex 238/11 zo dňa 15.12.2012 (súdny exekútor Mgr.
Anna Michnicová), Z-21699/12
311 Exekučné záložné právo v prospech Anna Šrámeková, Lotyšská 32, 821 06 Bratislava na 12/4200 čiastok zo
spoločného lesa vo vl.2 v podiele 7/14-inách, podľa exekučného príkazu č. EX 1238/09-38 zo dňa 15.10.2010
(súdny exekútor Mgr. Miloš Dubovec), Z-15209/10 - PVZ 2958/10
311 Exekučné záložné právo v prospech Stanislava Nýbla, Lackova 11., Bratislava (26.02.1962) na 12/4200 čiastok
zo spoločného lesa vo vl.2 v podiele 7/14-inách, podľa exekučného príkazu č. Ex 361/2011-69 zo dňa
29.05.2012 (súdna exekútorka Mgr. Marcela Zummerová), Z-8888/12 - PVZ 1374/12
Iné údaje:
Pk vl.č.2 - časť parcely 5384 na LV 3670,1604,1947,1161,časť parcely 5402 na LV 3670,1719,časť parcely 5403
na LV 1719,časť parcely 5463/1 na LV 3670,1719,časť parcely 6024 na LV 1719,časť parcely 5275/1 na LV
407,4187,4188,867,1961,1402,1137,3186,1216,1182,časť parcely 5276 na LV 913,časť parcely 5277,5281 na LV
4067,časť parcely 5283 na LV 474,568,1219,1220,časť parcely 5280 na LV 4067,4492,časť parcely 5264 na LV
1719
GP 7/2010
Žiadosť Z-10982/09
GP 47/2008
GP 58/2010
GP 77/2007,93/2011
Zápis GP č. 14/2013 (ov.č. 1536/2013), R-3357/13
50
65
65
75
85
88
112
131
182
192
269
269
281
303
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte zo dňa 28.05.2013, R-1882/13
Vl.č. 575
Protokol o zápise evidenčnej zmeny, R-2343/13
Žiadosť o zmenu adresy R - 502/07.
Zmena adresy trvalého pobytu, R-1256/13
Zmena adresy trvalého pobytu, R-381/10
Zmena adresy zo dňa 29.3.2010
Evidenčná zmena, R-1911/12
Zmena adresy, R-982/12.
Zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, R-1599/09
Podnet na zápis evidenčnej zmeny, R-656/12
PK. vl. 2184 k.ú. Rača (LV č. 9665)
Zápis evidenčnej zmeny, R-3244/12
K vlastníkovi č. 1-302 je nájomný vzťah podľa nájomnej zmluvy zo dňa 1.11.2006 na pozemok parcelné číslo
Informatívny výpis
27/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
304
309
311
312
323
324
332
333
334
2107/6,6121/49 na dobu od 1.11.2006 do 31.10.2056
Protokol o oprave chyby X - 128/09.
PK. vl. 2184 k.ú. Rača (LV č. 9665)
Prepísané z LV č. 1321, R-2217/12
Zápis evidenčnej zmeny, R-3244/12
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte, R-818/13
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte, R-818/13
Pk vl.915
Pk vl.915
Pk vl.915
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
28/28
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Download

5266 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA