DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:
Darca:
POMI, s.r.o.
023 12 Svrčinovec č. 333
IČO:
36 566 322
č.účtu:
312405824 / 0900, SLSP
zastúpená: konateľom Petrom Cyprichom
(ďalej len „darca")
a
Obdarovaný: Základná škola, Hlavná č. 19, 023 55 Ochodnica
IČO: 37812068
č.účtu: 1632376553/0200
zastúpená: Mgr. Stanislav Sýkora
(ďalej len „obdarovaný")
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške
.I.^.lvi
€, ktorý darca poskytuje slobodne
a vážne zo svojich finančných prostriedkov v prospech obdarovaného, ktorý' predmetnú finančnú čiastku ako
dar prijíma.
Účelom poskytnutia daru podľa dohody účastníkov j e použitie uvedených finančných prostriedkov na úhradu
nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy.
II.
V y p l a t e n i e daru
Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu
Žl^.V.v1
€, prevodom na bankový účet číslo:
...,4é323?6553/G2íK)r
vedené v banke VÚB, a. s. nasledujúci deň po podpise tejto zmluvy.
Obdarovaný súhlasí s prijatím daru a zaväzuje sa, že tento použije na vyššie uvedený účel.
msmôs^/o^o
1.
2.
3.
4.
V
m.
Všeobecné ustanovenia
V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského
zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.
.Ochodnici
POMI,
Svrčinovec
dňa..
s.r.o.
ž.333
I Č O - 3 6 566 3 2 2 IČ D P t t : S K 2 0 2 1 9 0 8 7 5 7
p r e v . a p o i t . adresa: l i t k o v c e 4 4 1
llJ<P..:.2?J..t.
ZAKLADKA škola
9 5 7 01 B á n o v c e nad B e b r a v o u
Hlavná č. 19
darujúci
obdarovaný
Download

DAROVACIA ZMLUVA ZAKLADKA škola