Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. RAČA
Katastrálne územie: Rača
Dátum vyhotovenia 13.11.2013
Čas vyhotovenia:
13:00:35
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9252
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Druh pozemku
Ostatné plochy
37
2
Záhrady
4
2
Záhrady
4
2
Zastavané plochy a
16
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2271/ 22 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2947.
2271/ 23
1 Záhrady
1
2
5172/ 57
91 Záhrady
4
2
5264/ 5
523 Lesné pozemky
22
2
5264/ 8
1406 Lesné pozemky
38
2
5264/ 15
26 Lesné pozemky
38
2
5274/ 3
2474 Lesné pozemky
38
2
6091/ 6
675 Lesné pozemky
22
2
6120/ 3
10469 Lesné pozemky
38
2
6120/ 8
536 Lesné pozemky
38
2
6121/ 34
7 Zastavané plochy a
25
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 6121/ 34 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8381.
6121/ 57
18211 Lesné pozemky
38
2
6121/ 74
366398 Lesné pozemky
38
2
6122/ 4
237 Lesné pozemky
22
2
6130/ 9
671 Lesné pozemky
38
2
6143/ 2
238 Lesné pozemky
22
2
19176/ 19
506 Lesné pozemky
38
2
Parcelné číslo
2269/ 3
2271/ 12
2271/ 19
2271/ 22
Výmera v m2
27
68
302
4
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Právny vzťah:
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Joštová Antonia r.Pulcová, B-Pri vinohradoch 253
Informatívny výpis
1/24
6 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.10.1952
D 484/03 zo dňa 29.7.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Halinkovičová Mária r. Halinkovičová, Ing., Pri vinohradoch 109,
Bratislava, SR
24.06.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 497/2011, Dnot 63/2011 zo dňa 22.2.2012, Z-6114/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Beladič František r. Beladič, Ing., Bartókova 1, Bratislava, SR
11.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 718/07,Dnot 88/07 zo dňa 18.12.2007,Z-1471/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Žitný Roman r. Žitný, Ing., Albánska 2, Bratislava, PSČ 831 06, SR
23.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
12 / 4200
Darovacia zmluva V-29566/11 zo dňa 21.12.2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Benčič Jozef r. Benčič, Olšová 10, Bratislava, PSČ 831 06, SR
08.05.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 700
Osvedčenie o dedičstve 30D/181/2011-102 zo dňa 19.12.2011, Z-4185/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Buchtová Júlia r. Holíková, Potočná 16, Bratislava, SR
16.01.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 776/02 zo dňa 25.02.2003 - Z 712/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Krútil Henrich r. Krútil, Michal na Ostrove 87, Michal na Ostrove, PSČ
930 35, SR
21.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D not 86/2009, 30 D 650/2009 zo dňa 10.02.2010, Z-5232/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Pajdlhauserová Štefánia, B-Pri vinohradoch 61
31.03.1911
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Benkovičová Alžbeta r.Letenayová, B-Žarnovická 1
19.01.1933
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Pelinková Etela r.Lednárová, B-Ružová dolina 12
28.06.1934
Dátum narodenia :
1 / 5600
Účastník právneho vzťahu:
11 Lednár Jozef
Identifikátor :
1 / 5600
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Horáková Gabriela r. Polakovičová, Košická 296/43F, Bratislava, SR
04.09.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/624/2007 zo dňa 01.10.2009, Z-14324/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 VESELSKA EVA R.BAKICOVA B-KARPATSKE NAM.19
29.09.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
14 Stovíček Viktor
Identifikátor :
1 / 700
D 1567/02 zo dňa 13.2.2003
Vlastník
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Havlovič Ľudovít, B-Podbrezovská 33
Informatívny výpis
3 / 1600
12 / 4200
2/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
02.06.1927
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
16 Krížik Martin r. Krížik, Alstrova 164, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
04.03.1955
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/593/2009, Dnot 77/2009 zo dňa 02.06.2010, Z-10752/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
17 Maťuš Ján, B-Pri vinohradoch 199
Dátum narodenia :
04.02.1934
12 / 4200
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 16600/2013
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
18 Hergovičová Vilma r.Beladičová, B-Žarnovická 1
Dátum narodenia :
29.07.1917
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Luknár Jakub, B-Pri vinohradoch 226
Dátum narodenia :
26.08.1932
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Hajdúchová Viera r. Hrdličková, Alstrova 6500/154, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
05.05.1963
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 749/2012 zo dňa 19.07.2013, Z-16609/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 Žitný Michal r. Žitný, Ing., Kadnárova 99, Bratislava, PSČ 831 51, SR
Dátum narodenia :
24.09.1981
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/331/2011, Dnot 35/11 zo dňa 16.10.2012, Z-19063/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Ďurďovičová Lýdia r.Fekete, B-Pri vinohradoch 37
Dátum narodenia :
01.12.1915
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Ďurďovič Albín, B-Budovateľská 9
Dátum narodenia :
15.12.1939
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Budovská Viera, B-Alstrova 105
Dátum narodenia :
20.07.1950
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Pulcová Viera r. Polakovičová, Exnárova 14, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.12.1943
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31 D 1691/2006 zo dňa 06.06.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Veselská Anna rod.Mazárová, B-Dopravná 6
Dátum narodenia :
07.09.1956
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Pulcová Viera r.Polakovičová, B-Exnárova 14
Dátum narodenia :
01.12.1943
1 / 280
Titul nadobudnutia
D 552/00 zo dňa 29.11.2000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Witkovský Robert r. Witkovský, Alstrova 155, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.05.1969
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/284/2008, Dnot 43/2008 zo dňa 14.7.2008, Z-8743/08.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Kuzmová Miroslava r. Brychtová, Studenohorská 22, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.10.1949
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D 3454/05 zo dňa 15.3.2006
3/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 Lišková Rozália r.Beladičová, B-Cyprichova 36
Dátum narodenia :
27.07.1922
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
31 Kramplová Jozefína r.Mlynárová, B-Alstrova 83
Dátum narodenia :
14.11.1927
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
32 Štepánková Jarmila, B-Novohorská 12
Dátum narodenia :
03.02.1927
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 Matušová Emília, B-Závadská 22
Dátum narodenia :
23.11.1944
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
34 Maťaščík Ivan, Pri vinohradoch 7, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
23.03.1956
27 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 394/2010, Dnot 58/2010, zo dňa 05.10.2011, Z-18201/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
35 Krížiková Mária r. Kohútová, Závadská 14, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
06.09.1952
Titul nadobudnutia
Osvečenie o dedičstve 30D/355/2009 zo dňa 15.12.2009, Z-100/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
36 Veselská Michaela r. Moravcová, Ing., Pri vinohradoch 116, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
03.12.1973
Titul nadobudnutia
18 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/368/2010, D not. 53/2010 zo dňa 27.03.2012, podľa Z16816/12
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
37 Polakovičová Mária r. itibrányová, Pri vinohradoch 251, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
07.09.1929
Titul nadobudnutia
9 / 4200
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 426/06 zo dňa 05.12.2006
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
38 Štefanovičová Paulína r.Košútová, B-Vtáčikova cesta 10
Dátum narodenia :
20.07.1933
9 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
39 Valovičová Viera r.Šlosárová, Bratislava, Humenské nám. 5
Dátum narodenia :
05.05.1948
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
40 Veselský Slavomír, Bratislava, Alstrova 139
Dátum narodenia :
17.01.1977
12 / 4200
Titul nadobudnutia
D 2255/03 zo dňa 7.9.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
41 Svarínová Daniela r. Beladičová, Bc., Tbiliská 29, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
09.06.1958
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 637/10 zo dňa 22.03.2011, Z-8930/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
42 Kučíková Renáta r.Petschuchová, B-Barónka 15
Dátum narodenia :
30.10.1954
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
43 Žitný Bohumil r. Žitný, Novohorská 2, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
28.01.1962
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č. 30D 275/07 zo dňa 22.09.2008, Z-12263/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
44 Sloboda Štefan, B-Alstrova 226
Informatívny výpis
36 / 4200
12 / 4200
4/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
15.05.1939
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Hlinka Ján r. Hlinka, Víťazná 16, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
19.12.1956
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/244/2009 zo dňa 19.01.2010, Z-2246/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Polakovičová Mária Mgr., B-Žarnovická 5
Dátum narodenia :
10.05.1949
1 / 350
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Pulcová Helena r.Kupková, B-Alstrova 225
Dátum narodenia :
09.09.1924
Titul nadobudnutia
12 / 4200
D 602/96 zo dňa 25.9.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Pašmíková Helena, Sadmelijská 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.12.1939
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve D 2786/2004 zo dňa 2.5.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Fialová Albína r. Černá
Identifikátor :
3 / 2800
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Polakovičová Anna r. Polakovičová, Ing., Podzáhradná 49, Bratislava,
PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
24.10.1949
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/21/2007, Dnot 3/2007-86 zo dňa 29.5.2008, Z-6994/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 PAJDLHAUSER AMBROZ ZITNA 14
Dátum narodenia :
07.12.1927
Titul nadobudnutia
1 / 2800
D 88/02 zo dňa 26.11.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Žitná Amália r. Agnerová, Pri vinohradoch 65, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
28.04.1940
Titul nadobudnutia
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 1380/03,Dnot 114/03 zo dňa 7.10.2003-Z 2369/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Hrdlička Gustáv, B-Kadnárova 106
Dátum narodenia :
27.08.1928
Titul nadobudnutia
24 / 4200
Žiadosť o zápis, Pk vl.č.2
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Vulgan Marián r. Vulgan, JUDr., Cígeľská 12, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
13.11.1983
Titul nadobudnutia
12 / 4200
12 / 4200
Darovacia zmluva V-9601/13 zo dňa 12.09.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Vanerková Ingrid Ing., B-Lisovňa 29
Dátum narodenia :
22.05.1964
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Gugliotta Páleníčková Silvia r. Páleníčková, Čachtická 31, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
27.05.1980
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 153/2013 zo dňa 13.06.2013, Z-13170/13.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Wurflová Anna r.Čierna, B-Alstrova 210
Dátum narodenia :
01.06.1923
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
12 / 4200
Vlastník
5/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
58 Baláž Ľubica r. Valentovičová, Alxingergasse 92/9+10, Viedeň,
Rakúsko
Dátum narodenia :
01.03.1958
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/1625/2006 zo dňa 03.03.2008
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
59 Šuchma Peter, Kováčová 394
Dátum narodenia :
17.02.1963
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
60 Kostolanská Lýdia r.Brychtová, B-Plickova 4
Dátum narodenia :
04.06.1933
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
61 Mičuchová Edita r.Novotná, B-Čmelkova 1
Dátum narodenia :
23.03.1939
18 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
62 Polakovičová Mária r.Borovská, B-Pri vinohradoch 130
Dátum narodenia :
01.03.1936
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
63 HALINKOVIČ Ľudovít, Na pasekách 14, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
29.09.1954
21 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 1040/2006-60, Dnot.76/2006
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
64 Polakovičová Mária r.Bolgáč, B-Čachtická 5
Dátum narodenia :
16.02.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 2372/2004 zo dňa 28.2.2005
Osvedčenie o dedičstve 31D 2371/2004 zo dňa 28.2.2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
65 Bakičová Anna r.Fekete, B-Pri vinohradoch 100
Dátum narodenia :
21.09.1911
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
66 Hubačová Terézia r.Würflová, B-Žarnovická 1
Dátum narodenia :
21.08.1919
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
67 Ľudovický Ľubomír, B-Račianska 159
Dátum narodenia :
18.06.1935
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
68 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava-Rača,
Alstrova 39, Bratislava, PSČ 831 06, SR
IČO :
48 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
69 Kramplová Mária r. Krištofičová, Pri vinohradoch 40, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
12.09.1927
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
70 Pulc Vojtech Doc.Ing.CSc., B-Hruškova 54
Dátum narodenia :
07.08.1938
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
71 Kolláriková Zuzana, B-Karpatské nám. 15
Dátum narodenia :
12.10.1976
1 / 700
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
72 Krajčovičová Marcela r. Brychtová, Ing., Agátová 9, Trnava, SR
Dátum narodenia :
18.02.1956
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 20D/2477/2006, Dnot 234/2006-46 zo dňa 20.2.2008, Z-2673/08
Vlastník
19.12.1940
6/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
73 Mučka Gertrúda r. Žitná, 240 Markland Dr. Sate 1001, Toronto, Ontario
M9C 1R3, Kanada
Dátum narodenia :
19.12.1940
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D /2922/2006-89 zo dňa 24.8.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Polakovičová Mária r.Matušová, B-Cyprichova 2
Dátum narodenia :
03.02.1938
Titul nadobudnutia
19 / 11200
D 1114/00 zo dňa 6.10.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Wieger Jaroslav r. Wieger, Špitálska 2214/20, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.12.1966
Titul nadobudnutia
43 / 11200
Osvedčenie o dedičstve 31D/733/2010, Dnot 80/2010, zo dňa 14.04.2011, Z-11099/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Polakovič Dominik, B-Cyprichova 2
Dátum narodenia :
14.02.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4200
D 788/99 zo dňa 25.3.2000
D 568/00 zo dňa 30.9.2000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Polakovič Stanislav, B-Kafendova 24
Dátum narodenia :
22.11.1933
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Žitná Mária r.Stovíčková. B-Podbrezovská 5
Dátum narodenia :
05.09.1921
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Nagyová Elena r. Marčaniková, Pri vinohradoch 6355/146, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.04.1957
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 398/2010-40 Dnot 45/2010 zo dňa 29.09.2010,Z-15285/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Juríková Mária r. Hauskrechtová, Ing., Wolkrova 1126/41, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.12.1958
Titul nadobudnutia
5 / 4200
Darovacia zmluva č.V-9176/05 z 15.3.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Mészárosová Mária r. Lednárová, Pri Vinohradoch 80, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
13.08.1955
Titul nadobudnutia
12 / 4200
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 832/2007, Dnot.104/2007 zo dňa 8.7.2010, právoplatné
24.7.2010 Z-12995/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Gullová Mária MUDr. r.Kramplová, B-Plickova 10
Dátum narodenia :
22.06.1948
1 / 700
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Krištofič Michal r. Krištofič, Doc.Ing.PhD., Výhonská 2c, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
15.07.1947
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Fekete Jozef, Mesačná 3241/15, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
11.03.1938
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/1629/2006 zo dňa 15.01.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Polakovičová Mária r.Hergovičová, B-Alstrova 14
Dátum narodenia :
25.08.1928
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Polakovičová Zdenka r. Pulcová, Holíčska 20, Bratislava, SR
Informatívny výpis
7/24
12 / 4200
12 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
28.04.1955
Darovacia zmluva V 18439/2006 z 29.12.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Máťuš Anton, B-Horná 1
Dátum narodenia :
06.07.1934
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Lednár Jozef, B-Pri vinohradoch 99
Dátum narodenia :
13.09.1935
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Fialová Anna r.Lovasová, B-Alstrova 223
Dátum narodenia :
07.09.1925
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Mlkvá Miroslava r. Mlkvá, Kafendova 7484/4, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
21.05.1981
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 1D/532/12-68, Dnot 62/12 zo dňa 22.5.2013, Z-11362/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Behúnková Helena, B-Demänovská 8
Dátum narodenia :
26.03.1939
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Pajdlhauser Karol r. Pajdlhauser, Bukovinská 24, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
18.03.1955
Titul nadobudnutia
6 / 4200
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30 D 727/2010, D not 107/2010 právoplatné zo dňa 29.4.2011, Z10349/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Kostolanská Lýdia r.Brychtová
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Pajdlhauser Dušan, B-Romanova 27
Dátum narodenia :
20.08.1951
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
95 Pajdlhauser Karol
Identifikátor :
3 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Zárecký Marián, A.Dubčekova 7, Svätý Jur, SR
Dátum narodenia :
21.08.1956
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Kaiserová Hana r. Polakovičová, Kadnárova 63, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.10.1955
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 3643/2005 zo dňa 22.6.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Cích Timotej, B-Šaštínska 30
Dátum narodenia :
21.11.1928
Titul nadobudnutia
12 / 4200
D 428/04 zo dňa 23.6.2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Šustrík Miroslav, B-Znievska 8
Dátum narodenia :
06.11.1952
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Bachratá Mária r.Olvecká, B-Ružová dolina 12
Dátum narodenia :
04.09.1934
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Stovíček Dušan, B-Pri vinohradoch 123
Dátum narodenia :
09.12.1959
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
24 / 4200
6 / 4200
Vlastník
8/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
102 Mesároš Alexander, B-Nám. hrdinov 5
Dátum narodenia :
12.12.1944
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
103 Kóšová Jolana r.Mesárošová
Dátum narodenia :
26.03.1951
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
104 Kleštincová Ružena, B-Rostovská 3
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Gocká Erika r. Štrokendlová, Pri vinohradoch 63, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
21.07.1940
30 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/150/2012, Dnot 31/2012 zo dňa 14.06.2012 v spojení s
opravnou doložkou zo dňa 15.02.2013, Z-19380/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Beladičová Vilma r.Smutná, B-Pri vinohradoch 168
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Vulgán Ján, Račianska 29, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
24.11.1948
24 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 761/2005-23 zo dňa 19.01.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 ROTTOVA EVA R.KRAMPLOVA ZAVADSKA 20
Dátum narodenia :
19.12.1950
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Cíchová Marta r.Polakovičová, B-Pri vinohradoch 224
Dátum narodenia :
23.10.1932
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 Čerňanová Mária r. Benkovičová, Alstrova 166, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
07.11.1947
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Benkovičová Alena r. Magyarová, Alstrova 168, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
10.01.1965
3 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/410/2009, Dnot 59/2009-32 zo dňa 10.11.2009, podľa Z-288/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Sečkár Milan r. Sečkár, Alstrova 206, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
31.08.1941
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/1254/2007, Dnot 154/2007 zo dňa 29.4.2009, Z-7109/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Polakovič Stanislav Mgr., B-Kafendova 24
Dátum narodenia :
22.11.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Wágnerová Antónia r.Kramplová, B-Hybešova 47
Dátum narodenia :
29.08.1927
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Hauskrechtová Mária r.Benčičová, B-Závadská 5
Dátum narodenia :
26.07.1914
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Polakovič Jaroslav, Ing., Privinohradoch 54, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
22.12.1929
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Polakovič Vladimír, Ing., Tupolevova 17, Bratislava, SR
Informatívny výpis
9/24
1 / 100000
3 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.03.1956
Osvedčenie o dedičstve 31D 1001/2005, Dnot 104/2005 zo dňa 16.11.2005 (Z-315/06)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
118 Holubicová Edita r. Polakovičová, Ing., Na pasekách 10, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
07.03.1954
Titul nadobudnutia
3 / 4200
Osvečenie o dedičstve 30D/975/2008 zo dňa 02.02.2010, Z-3266/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
120 Polakovičová Mária r.Slováčková
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
121 Zemková Viktória r.Slováčková
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
122 Polakovičová Elena, B-Alstrova 65
Dátum narodenia :
24.06.1926
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
123 Hlavatá Terézia r.Polakovičová, B-Alstrova 69
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
124 Krampl Stanislav, Bukovinská 21, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
04.08.1931
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
125 Benešová Stanislava r.Klinková
Identifikátor :
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
126 Rím. kat. far. úrad, B-Alstrova 121
Identifikátor :
108 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
127 Brat. konvent. milosr. rádu, B-Nám. SNP 11
Identifikátor :
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
128 Martincová Anna r.Wiegerová, B-Alstrova 268
Dátum narodenia :
21.02.1916
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
129 Šviderová Juliana r. Zechmeisterová, Čachtická 1, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
26.03.1931
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
130 Jendeková Veronika rod.Máťušová, B-Trávna 28
Dátum narodenia :
13.01.1924
6 / 8400
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
131 Ujházy Ondrej Ing. a Edita rod.Hantáková, B-Račianska 79
Dátum narodenia :
23.03.1952
Dátum narodenia :
3 / 8400
12.02.1952
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
132 Tanglmayer František, B-Hybešova 42
Dátum narodenia :
28.06.1936
3 / 8400
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
133 Wengová Amália r.Luknárová, B-Čachtická 29
Dátum narodenia :
04.08.1925
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o vydržaní podľa 63 zák.323/92 Zb.,N 100/99 zo dňa 11.3.1999
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
134 Benčič Vojtech, B-Hrobákova 7
Informatívny výpis
1 / 350
10/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
03.03.1936
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Kurucová Mária r. Smutná, Rovniankova 18, Bratislava, PSČ 851 02, SR
Dátum narodenia :
27.01.1956
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/151/2013, Dnot 35/2013 právoplatné zo dňa 13.6.2013, Z12021/13.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Číková Agneša r.Máťušová, B-Pri vinohradoch 137
Dátum narodenia :
29.12.1923
Titul nadobudnutia
12 / 4200
24 / 4200
D 811/01 zo dňa 18.6.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Pittner Marián, B-Cígeľská 12
Dátum narodenia :
03.09.1951
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Beladič Milan r. Beladič, Mgr., Pri štadióne 6, Svätý Jur, SR
Dátum narodenia :
29.05.1946
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/793/2007 zo dňa 05.03.2008,Z-4557/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Mľkvy Ján, B-Pri vinohradoch 156
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
6 / 4200
D 157/99 z 15.4.2000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 Chalas Štefan r. Chalas, Krásnohorská 16, Bratislava, PSČ 851 07, SR
Dátum narodenia :
19.11.1954
Poznámka
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučneho založného práva v prospech
oprávneného:SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave na pozemky reg. 'C' p.č.2271/12,
2271/19, 2271/22, 2271/23, 5172/57, 5264/5, 5264/8, 5274/3, 6120/3, 6121/34, 6121/57,
6121/74, 6122/4, 6130/9, 6143/2, 2269/3, 5264/15, 6091/6, 6120/8, 19176/19 v podiele 12/4200
podľa Ex 948/11 zo dňa 05.08.2013( údny exekútor JUDr. Ladislav Bango), P-2737/13
Osvedčenie o dedičstve 30D/498/2011, Dnot 55/2011 zo dňa 24.01.2012, Z-3094/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 Cích Štefan, B-Segnáre 42
Dátum narodenia :
17.09.1940
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
143 Bakič Lukáč, B-Exnárova 8
Dátum narodenia :
04.08.1933
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
144 Wurflová Anna r.Zvozilová, B-Pri vinohradoch 187
Dátum narodenia :
17.08.1937
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 Holúbková Viera r.Luknárová, B-Pri vinohradoch 105
Dátum narodenia :
27.01.1942
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 Nagyová Elena r. Marčaniková, Pri vinohradoch 6355/146, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
09.04.1957
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva č.V-9176/05 z 15.3.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 Machajová Ruth, Častá
Dátum narodenia :
06.12.1932
4 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
148 Walner Roman, Častá
Dátum narodenia :
16.07.1946
4 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
Vlastník
11/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
149 Polakovičová Daniela, B-Fialkové údolie 12
Dátum narodenia :
06.03.1938
Účastník právneho vzťahu:
150 Starosta obce Rača
Identifikátor :
4 / 4200
Vlastník
72 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 Beladič Jaroslav Ing., B-Alstrova 236
Dátum narodenia :
21.05.1939
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
152 Rukriegelová Anna r. Pavlíková, LakšárskaNováVes, č. 355, SR
Dátum narodenia :
12.04.1951
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 12D/198/2007 Dnot 23/2008 zo dňa 14.11.2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Poljovková Edita r. Kubíková, Mgr., Detvianska 13, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
06.11.1950
Titul nadobudnutia
12 / 4200
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/702/2012 zo dňa 03.06.2013, Z-12541/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Janečková Anastázia, B-Barónka 5
Dátum narodenia :
25.07.1926
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 Bakič Ivan, B-Plickova 6
Dátum narodenia :
26.02.1945
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Kraus Marián r. Kraus, Pri vinohradoch 218, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
16.11.1968
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/228/2010-45, Dnot 29/2010 zo dňa 2.8.2010, Z-13712/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Fašungová Viera Ing., B-Cyrilova 1
Dátum narodenia :
01.03.1946
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Khandl Milan, B-Pri vinohradoch 213
Dátum narodenia :
24.01.1955
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 Polák Jozef, Myslenická 152, Pezinok, SR
Dátum narodenia :
04.07.1946
6 / 4200
Titul nadobudnutia
D 957/00 Dnot 179/00 zo dňa 20.6.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Jakubovičová Eva r. Hlavinková, Pri vinohradoch 6212/177, Bratislava,
SR
Dátum narodenia :
07.09.1968
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/165/2012 zo dňa 10.07.2012, Z-13319/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Krampl Peter r. Krampl, Kadnárova 4, Bratislava, PSČ 831 05, SR
Dátum narodenia :
21.10.1964
Titul nadobudnutia
6 / 4200
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D 496/2011 D not 52/2011 zo dňa 16.12.2011.Z-1744/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Kompauer Pavel, Pri vinohradoch 269D, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
08.10.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Kralovičová Anna r. Polčanová, Bukovinská 16, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
02.11.1931
30 / 4200
Informatívny výpis
12/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
02.11.1931
Osvedčenie o dedičstve 30D/207/2008 zo dňa 03.09.2008, Z-13671/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
164 Wieger Jozef, B-Modrý chodník 2
Dátum narodenia :
06.11.1934
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Czogleiová Mria, B-Žitná 10
Dátum narodenia :
16.03.1946
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Sivák Jozef, B-Alstrova 131
Dátum narodenia :
26.09.1913
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Moravčík Stanislav Ing., B-Alstrova 143
Dátum narodenia :
28.12.1933
18 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 Kaňová Mária, B-Sibírska 52
Dátum narodenia :
09.02.1935
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 Lednárová Anna, B-Alstrova 181
Dátum narodenia :
28.04.1917
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 Beladič Artur, Ing., Sokolská 12, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
26.11.1955
9 / 4200
Titul nadobudnutia
31D 1981/06, Dnot 171/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Tóthová Viola r.Titzová, B-Alstrova 221
Dátum narodenia :
10.07.1955
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Striežovská Anna Ing., B-Popolná 4
Dátum narodenia :
01.01.1946
9 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 Veselský Jozef Dr., B-Múzejná 4
Dátum narodenia :
17.12.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 Ježík František, B-Demänovská 12
Dátum narodenia :
30.08.1937
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 Luknár Robert, B-Jurkovičova 3
Dátum narodenia :
18.10.1968
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 Mareková Agneša, B-Pri vinohradoch 81
Identifikátor :
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Pajdlhauser Jaroslav, B-Gessayova 21
Dátum narodenia :
24.10.1952
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Polčičová Hedviga, B-Demänovská 18
Dátum narodenia :
19.03.1921
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 Petrášová Magdaléna r. Cvopova, Zimná 6, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Dátum narodenia :
19.09.1949
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
12 / 4200
Vlastník
13/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
12 / 4200
181 Polakovič Dušan, B-Pri vinohradoch 259
Dátum narodenia :
31.05.1948
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Luknár Ján r. Luknár, Ing., Stolárska 7037/46, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
13.06.1929
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/593/2011, Dnot 87/2011 právopl. 10.1.2012, Z-6084/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Hantáková Mária, Senec,Bratislavská 11
Dátum narodenia :
10.05.1953
1 / 700
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 Homolová Mária r. Homolová, PhDr., Pri vinohradoch 150, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
12.12.1974
Titul nadobudnutia
24 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D/545/2012 Dnot 51/2012 právoplatné dňa 22.4.2013, Z-8161/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Homolová Mária r. Homolová, PhDr., Pri vinohradoch 150, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
12.12.1974
Titul nadobudnutia
12 / 4200
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/706/2011, Dnot 66/2011 zo dňa 11.5.2012, Z-8143/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Pulc Ivan, B-Mrázova 15
Dátum narodenia :
09.12.1940
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Krajčovičová Michaela r. Stojová, Novohorská 7490/16, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
28.09.1972
6 / 4200
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 12601/2013
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 18878/2011
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 18988/2011
Poznámka
Titul nadobudnutia
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučneho založného práva v prospech
oprávneného:BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO 36432105 na pozemky reg. 'C'
p.č.2271/12, 2271/19, 2271/22, 2271/23, 5172/57, 5264/5, 5264/8, 5274/3, 6120/3, 6121/34,
6121/57, 6121/74, 6122/4, 6130/9, 6143/2, 2269/3, 5264/15, 6091/6, 6120/8, 19176/19 (podiel
6/4200) podľa exekučného príkazu EX 144/2010 zo dňa 12.1.2012.( Exekútorský úrad
Trnava - súdny exekútor Mgr.Dušan Čerešňa), P-3563/11.
Osvedčenie o dedičstve 30 D 396/2010 D not 56/2010 zo dňa 03.11.2010,Z-18779/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Adamecová Jana, B-Hybešova 36
Dátum narodenia :
30.04.1948
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Čierna Ivana r. Slováčková, Ing., Cígeľská 7613/10, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
17.03.1970
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D not 28/2008, 31D 217/2008 zo dňa 28.07.2008, Z-9548/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Gondorová Helena, B-Alstrova 127
Dátum narodenia :
10.05.1948
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Žitná Hedviga, B-Detvianska 10
Dátum narodenia :
09.12.1926
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Khandlová Elena r.Luknárová, B-Pri vinohradoch 105
Dátum narodenia :
19.06.1936
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
Vlastník
10.01.1949
14/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
194 Fialová Emília, B-Závadska 1
10.01.1949
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Žitná Hedviga r. Krajčirovičová, Detvianska 10, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
09.12.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/477/2009, Dnot 65/2009 zo dňa 18.11.2009, Z-801/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Nagyová Elena r. Marčaniková, Pri vinohradoch 6355/146, Bratislava,
SR
09.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 4200
12 / 4200
Darovacia zmluva č.V-9176/05 z 15.3.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Žitná Daniela, B-Pri vinohradoch 164
13.03.1954
Dátum narodenia :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Cích Vladimír, B-Černyševského 10
Dátum narodenia :
03.08.1925
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 Čmelko Augustín, B-Pri vinohradoch 144
Dátum narodenia :
25.03.1953
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 Cích Miroslav, Ing., Podbrezovská 13, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
15.09.1957
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/3319/2005-21, Dnot 247/2005 zo dňa 21.03.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
201 Máťušová Jolana r. Pešková, Detvianska 33A, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
26.03.1936
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 76/2006 zo dňa 18.5.2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Khandl František, B-Stolárska 4
Dátum narodenia :
29.11.1935
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Krampl Miroslav, B-Rudňanská 5
Dátum narodenia :
23.08.1956
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 Luknár Karol, B-Pri vinohradoch 19
Dátum narodenia :
02.08.1954
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Lednár Dominik, B-Remeselnícka 22
Dátum narodenia :
01.03.1945
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Veselská Elena r.Poláková, B-Pri vinohradoch 157
Dátum narodenia :
27.04.1943
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
207 Závodský Juraj
Dátum narodenia :
6 / 4200
Vlastník
25.09.1957
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 Luknárová Etela, B-Pri vinohradoch 189
Dátum narodenia :
13.12.1910
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 Pulc Miloš, Žitná 6, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.09.1944
6 / 4200
Informatívny výpis
15/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
210 Šebelová Mária, B-Rostovská 34
Dátum narodenia :
15.09.1937
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 Sohlerová Helena r.Klinková, B-Podbrezovská 2
Dátum narodenia :
17.08.1946
12 / 4200
Titul nadobudnutia
D 2442/04 zo dňa 16.4.2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 Žitná Oľga r.Hrdličková, B-Víťazná 20
Dátum narodenia :
19.10.1941
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
213 Čierny Vladimír, B-Alstrova 29
Dátum narodenia :
11.06.1942
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 Ščibrányová Viera r. Čapkovičová, Jána Poničana 11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
16.06.1963
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 533/2007,Dnot 59/2007,zo dňa 6.5.2008,Z-6225/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
215 Szabová Anna Ing. r.Číková, B-Tupolevova 17
Dátum narodenia :
02.07.1957
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 Szabó Karol, B-Pri vinohradoch 27
Dátum narodenia :
05.11.1939
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Polakovič Dušan, Alstrova 6055/117, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
19.03.1963
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 46D/531/2008, Dnot 66/2008 zo dňa 10.9.2009, Z-10774/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 Ivaničová Mária, B-Ihrisková 2
Dátum narodenia :
11.10.1917
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
219 Čmelko Andrej r. Čmelko, Pri Šajbách 18, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
30.09.1975
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 39/2009, Dnot 15/2009 zo dňa 16.7.2009, Z-9502/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Vrana Július, B-Pri vinohradoch 126
Dátum narodenia :
24.09.1930
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 Kotlanová Veronika, B-Bukovinská 30
Dátum narodenia :
21.11.1938
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
222 Polakovič Eduard Ing., B-Na pasekách 14
Dátum narodenia :
19.06.1934
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 Benkovičová Terézia, B-Podbrezovská 12
Dátum narodenia :
11.03.1924
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Zvaríková Eva r. Krížiková, B-Timravina 4
Dátum narodenia :
15.07.1934
30 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Gabrielli Katarína r. Krištofičová a Ludovic Gabrielli r. Gabrielli,
Karpatské námestie 19, Bratislava, PSČ 831 06, SR, (Karpatská
námestie 18, 831 06
Informatívny výpis
16/24
6 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.10.1980
Dátum narodenia :
21.07.1970
Kúpna zmluva podľa V-24782/10 zo dňa 19.11.2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 Žitný Peter r. Žitný, Ing., Žehrianska 5, Bratislava, SR
22.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 647/2008, Dnot 87/2008 zo dňa 24.2.2009, Z-3126/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
227 Slezáková Lujza r. Krištofičová, MUDr., Farského 20, Bratislava, PSČ
851 01, SR
15.11.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 30D/231/2012 zo dňa 12.09.2012, Z-1408/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 Burian Miroslav, Pri vinohradoch 205, Bratislava, SR
16.03.1959
Dátum narodenia :
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Vrba Viktor, B-Kláštorská 7
Dátum narodenia :
05.10.1941
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Matejka Miroslav, B-Lisovňa 10
Dátum narodenia :
06.05.1954
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Polakovič Alexander, B-Pri vinohradoch 191
Dátum narodenia :
20.07.1920
9 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Zvozilová Anna, B-Pri vinohradoch 138
Dátum narodenia :
24.05.1946
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 Žitný Miloš Ing., B-Detvianska 8
Dátum narodenia :
02.07.1960
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 Zvozil Alojz, B-Pri vinohradoch 136
Dátum narodenia :
01.11.1949
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 Šebela Benjamín, B-Rostovská 34
Dátum narodenia :
06.05.1932
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 Polakovičová Mária, B-Barónka 6
Dátum narodenia :
05.12.1944
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Štěpániková Jana r. Lednárová, JUDr., Česká 5, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
28.05.1963
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D 1918/2004 zo dňa 10.5.2005 - Z 1255/2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
239 Polakovič Miroslav, B-Fialkové údolie
Dátum narodenia :
30.06.1936
24 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Lednárova Ľubica, B-Kafendova 20
Dátum narodenia :
29.07.1947
30 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 Žitná Hedviga rod.Krajčírovičová, B-Detvianska 10
Dátum narodenia :
09.12.1926
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
242 Khandlová Genovéva, B-Čachtická 23
Informatívny výpis
12 / 4200
17/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
17.12.1926
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 8690/2012
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
243 Krištofič Eduard, B-Potočná 26
Dátum narodenia :
07.09.1976
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
244 Veselská Etela, B-Alstrova 26
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
245 Veselský Vojtech, B-Alstrova 26
Dátum narodenia :
02.11.1943
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
246 Vlkovičová Margita, B-J.Hronca 31
Dátum narodenia :
18.03.1941
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
247 Luknár Milan, B-Plickova 10
Dátum narodenia :
14.04.1927
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
248 Bakič Alfréd, B-Alstrova 17
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
249 Števková Anna rod.Oravcová, B-Znievska 11
Dátum narodenia :
16.03.1949
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
250 Hromek Richard Ing., B-Osloboditeľská 12
Dátum narodenia :
16.01.1928
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
251 Antolíková Lýdia r. Kneblová, Žarnovická 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.08.1955
12 / 4200
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D not 3/2007, 31D 2378/2006 zo dňa 29.01.2009, Z-3153/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
252 Krampl Alojz, B-Alstrova 230
Identifikátor :
9 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
253 Krampl Ján r. Krampl, Ing.CSc., Pri kolíske 64, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
20.02.1940
9 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
254 Pražák Ervín, B-Karpatské nám.18
Dátum narodenia :
11.05.1941
18 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
255 Petrušová Irena, B-Alstrova 256
Identifikátor :
18 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
256 Lednár Ľudovít, B-Černyševského 9
Dátum narodenia :
27.01.1964
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
257 Stovíček František, B-Alstrova 298
Dátum narodenia :
22.12.1936
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
258 Číková Karolína, B-Pri vinohradoch 34
Dátum narodenia :
04.11.1926
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
Vlastník
18/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
259 Sandtnerová Viera JUDr. r.Wenghová, B-Tupolevova 9
Dátum narodenia :
11.02.1960
12 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
260 Krampl Ján r. Krampl, Ing. CSc., Pri kolíske 64, Bratislava, PSČ 831 06,
SR
Dátum narodenia :
20.02.1940
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
261 Lukačovič Augustín, Sokolská 13, Senec, SR
Dátum narodenia :
22.05.1957
Titul nadobudnutia
12 / 4200
6 / 4200
D 846/99 zo dňa 31.3.2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
262 Sedláková Ružena, B-Oblačná 38
Dátum narodenia :
08.03.1933
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
264 Filková Beáta r. Veselská, Pri vinohradoch 8, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.02.1957
24 / 4200
Titul nadobudnutia
47D 6/08-30,Dnot 35/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Beladič Jaroslav, B-Alstrova 236
Dátum narodenia :
21.05.1939
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Sakálová Mária r.Lednárová, B-Mikovíniho 7
Dátum narodenia :
25.05.1934
42 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Krampl Bonaventúra, Ing.arch., Cyprichova 22, Bratislava, PSČ 831 54,
SR
Dátum narodenia :
25.08.1931
12 / 8400
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve č. 31D 2537/04 zo dňa 03.03.2005, Z-670/05 - vz 2570/06
Účastník právneho vzťahu:
269 Behúnková Helena
Identifikátor :
Vlastník
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Harmanová Daniela r. Pulcová, Ing., Ihrisková 6942/10, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
26.10.1962
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č. 31D/124/2008 zo dňa 15.10.2008, Z-12265/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 Sakálová Mária, B-Mikovíniho 7
Identifikátor :
18 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Meszároš Alexander,Vladimír,Karol,Kóšová Jolana, B-Nám. hrdinov
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Khandlová Elena, B-Pri vinohradoch 105
Identifikátor :
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
274 Jendeková,Hanták,Tanglmayer
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
275 Špinka Rudolf
Identifikátor :
6 / 4200
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Zvozilová Viktória r.Polakovičová
Informatívny výpis
6 / 4200
19/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Účastník právneho vzťahu:
277 Valentovič Augustín
Identifikátor :
Vlastník
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Valentovičová Gabriela r.Budovská
Identifikátor :
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Padáčová Mária r. Lednárová, Pri vinohradoch 23, Bratislava, PSČ 831
06, SR
Dátum narodenia :
17.07.1935
6 / 4200
Titul nadobudnutia
Zápis evidenčnej zmeny, R-3244/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Brychta Eduard r. Brychta, Alstrova 157, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
26.07.1952
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 302/12, Dnot 46/12 zo dňa 14.08.2012, právoplatné dňa
14.08.2012, Z-20276/12
Účastník právneho vzťahu:
281 Luknárová Anna
Identifikátor :
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
282 Luknárová Lídia
Identifikátor :
Vlastník
3 / 4200
3 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 Luknárová Viktória r.Číková
Identifikátor :
Účastník právneho vzťahu:
284 Krampl Rafael
Identifikátor :
6 / 4200
6 / 4200
Vlastník
12 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 PASKO MILAN BRATISLAVA PALKOVICOVA 7
Dátum narodenia :
04.07.1955
1 / 3360
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
286 Čmelko Dušan, Pri vinohradoch 26, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
08.01.1957
1 / 875
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 Kolláriková Katarína, B-Karpatské nám. 15
Dátum narodenia :
06.11.1974
1 / 700
Titul nadobudnutia
D 881/98 zo dňa 4.11.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Štihová Tatiana, B-Ľudovíta Fullu 23
Dátum narodenia :
16.06.1962
Titul nadobudnutia
1 / 700
D 820/51 zo dňa 12.1.1952
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
289 PAJDLHAUSER ALOJZ, B-PEKNA CESTA 11
Dátum narodenia :
03.06.1929
Titul nadobudnutia
1 / 2800
D 270/00 zo dňa 1.2.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
290 POLAKOVICOVA VILMA R.FIALOVA B-PRI VINOHRADOCH 338
Dátum narodenia :
29.05.1935
Titul nadobudnutia
D 716/00 zo dňa 22.6.2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 Polakovič Roman r. Polakovič, Plickova 8, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Informatívny výpis
17 / 33600
20/24
6 / 4200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.03.1969
Darovacia zmluva podľa V-10925/13 zo dňa 07.06.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Sučanská Soňa, Luhačovická 39, Bratislava, SR
10.10.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
D 607/98 zo dňa 30.7.1999
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Prokeš Vladimír, Stolárska 11, Bratislava, SR
13.09.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 8400
Osvedčenie o dedičstve D 560/2004 zo dňa 7.3.2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Budinská Elena r. Prokešová, Lachova 13, Bratislava, SR
13.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 1400/04 zo dňa 15.10.2004
Osvedčenie o dedičstve 31D 1400/04 zo dňa 15.10.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Méhešová Marianna r. Holíková, Bukovinská 33, Bratislava, SR
01.09.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D 776/02 zo dňa 25.02.2003 - Z 712/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Barániková Viera r. Hucíková, Ing., Hrobákova 20, Bratislava, SR
06.12.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 50400
23D/359/2003-126,Dnot 65/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Joštová Antonia r. Pulcová, Pri vinohradoch 253, Bratislava, SR
22.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Kúpnopredajná zmluva zo dňa 3.1.1948 (PK vl.3905), Z-4039/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Krampl Igor r. Krampl, Ing., Hlboká 909/64, Lozorno, PSČ 900 55, SR
16.03.1959
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
3 / 4200
Uznesenie Okres.súdu Bratislava III 31D 2462/2005-76, Dnot 226/2005 právopl.14.8.2010, Z13503/2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Wiegerová Mária r. Bakičová, Hybešova 32, Bratislava, PSČ 831 06, SR
22.01.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 8400
Osvedčenie o dedičstve 31D 164/2009, Dnot 28/2009 zo dňa 18.9.2009, Z-11636/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Pulcová Viera r. Polakovičová, Exnárova 14, Bratislava, PSČ 821 03, SR
01.12.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
Darovacia zmluva V-2202/12 zo dňa 15.02.2012
Osvedčenie o dedičstve 31D 2566/2004 zo dňa 14.07.2005 - Z 1610/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Wieger František r. Wieger, Nemčíkova 1195/1, Bratislava, PSČ 841 01,
SR
19.12.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 4200
Osvedčenie o dedičstve č.31D 485/03 z 29.7.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Gschwengová Táňa r. Katerinčinová, Sadmelijská 1, Bratislava, SR
25.04.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 50400
Osvedčenie o dedičstve 1D/299/2007 zo dňa 12.06.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 Baránik Andrej, Ing., Nad lúčkami 53, Bratislava, SR
09.05.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 8400
21/24
12 / 8400
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16.03.1959
Osvedčenie o dedičstve 12D/660/2011-67, Dnot 295/2011 zo dňa 29.5.2012, Z-9715/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 Polakovič Michal r. Polakovič, Ing., Hlavná 99, Stupava, PSČ 900 31, SR
Dátum narodenia :
17.02.1956
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve č. 31D/671/2010 právoplatné dňa 5.10.2011, Z-2055/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 Baumannová Dana r. Veselská, Lisovňa 5, Bratislava, PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
19.04.1966
Titul nadobudnutia
12 / 4200
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 302/2009 Dnot 42/2009 zo dňa 01.07.2009, Z-10066/09 - PVZ
2111/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Zachardová Blanka r. Lednárová, Pri vinohradoch 23, Bratislava, PSČ
831 06, SR
Dátum narodenia :
27.12.1922
6 / 4200
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Gugliotta Páleníčková Silvia r. Páleníčková, Čachtická 31, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
27.05.1980
6 / 4104
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D 153/2013 zo dňa 13.06.2013, Z-13170/13.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Lednár Izidor, JUDr., Česká 5, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.11.1929
Titul nadobudnutia
17 / 16416
D 1052/92 - vz 254/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Homolová Mária r. Homolová, PhDr., Pri vinohradoch 150, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
Dátum narodenia :
12.12.1974
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 31D/545/2012 Dnot 51/2012 právoplatné dňa 22.4.2013, Z-8161/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Havlovičová Beáta r. Oslárová, Albánska 11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
11.05.1936
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
12 / 50400
NZ 99/93,NZ 100/93-vz 117/94.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Čarná Iveta r. Cviková, Bc., Súťažná 9, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.06.1968
Titul nadobudnutia
12 / 50400
31D 2256/03, Dnot 31/04-vz 998/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 Šrolová Elena r. Fialová, Silvánska 10, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.11.1941
Titul nadobudnutia
12 / 50400
NZ 99/93,NZ 100/93-vz 117/94.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 Beňková Ernestína r. Kišková, Úžiny 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.06.1952
Titul nadobudnutia
12 / 50400
D 20/99 zo dňa 26.06.1999-vz 1577/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Havlovič Ľudovít, Podbrezovská 37, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
02.06.1927
Titul nadobudnutia
12 / 50400
Osvedčenie o dedičstve 30D 70/2013-29 zo dňa 12.06.2013, Z-13155/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Havlovičová Albína, Cyprichova 22, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
01.01.1924
Titul nadobudnutia
17 / 46416
12 / 50400
D/19/2003 zo dňa 16.08.2005-vz 1717/06
Vlastník
22/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
318 Bohuniczká Marta, Ing., Alstrova 14, Bratislava, PSČ 831 06, SR
21.03.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 30D/708/2011, Dnot 4/2012 zo dňa 15.5.2012, Z-17813/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Wengh Adolf r. Wengh, Nezábudková 42, Bratislava, PSČ 821 01, SR
25.03.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 42000
D 1637/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Fekete Igor, Ing., Rozkvet 2023/45- 25, Považská Bystrica, SR
21.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 42000
D 2366/93 zo dňa 31.10.1995
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Šuchma Vladimír, Ing., Demänovská 27, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.03.1959
Titul nadobudnutia
84 / 126000
Osvedčenie o dedičstve D 311/93, Dnot 54/93 zo dňa 3.8.1994.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Šuchma Peter, Kovácsová 51, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
17.02.1963
Titul nadobudnutia
84 / 126000
Osvedčenie o dedičstve D 311/93, Dnot 54/93 zo dňa 3.8.1994.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Šuchma Vladimír, Ing., Demänovská 27, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
06.03.1959
Titul nadobudnutia
1 / 6300
3D 748/91
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Šebelová Mária, Rostovská 34, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
15.09.1937
Informatívny výpis
12 / 42000
Osvedčenie o dedičstve 31D/1165/2005 zo dňa 19.03.2013, Z-8159/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Hauskrech Jozef, Vietnamská 50, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.03.1935
Titul nadobudnutia
84 / 126000
D 830/02 zo dňa 1.10.2002
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Krištofič Eduard, Potočná 26a, Bratislava, SR
18.02.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Darovacia zmluva V-7489/13 zo dňa 06.06.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Sedláčková Silvia r. Jursová, Ing., Plickova 2, Bratislava, PSČ 83106,
SR
03.06.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 4200
Osvedčenie o dedičstve 31D 176/12, Dnot 20/12 zo dňa 10.12.2012, Z-3711/13 - 956/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Krištofič Michal r. Krištofič, Doc. Ing.PhD., Výhonská 2c, Bratislava,
PSČ 831 06, SR
15.07.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Osvedčenie o dedičstve D 414/95 zo dňa 19.09.1996
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Polakovič Jaroslav r. Polakovič, Ing., Pri vinohradoch 6401/56,
Bratislava, PSČ 831 06, SR
22.12.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2800
Osvedčenie o dedičstve D 414/95 zo dňa 19.09.1996
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Wengh Viktor r. Wengh, Pri vinohradoch 46, Bratislava, PSČ 831 06, SR
12.07.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4200
1 / 6300
23/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.09.1937
3D 748/91
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Sakalová Júlia, Remeselnícka 25, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
29.08.1941
Titul nadobudnutia
1 / 6300
3D 748/91
Tituly nadobudnutia LV:
Žiadosť o zápis,Pk vl.č.2
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
36 Záložné právo v prospech Ľubomír Veselský, rod. Veselský (*08.08.2003) na podiel 18/4200 na pozemky reg. 'C'
parc.č.2269/3, 2271/12, 2271/19, 2271/22, 2271/23, 5172/57, 5264/5, 5264/8, 5264/15, 5274/3, 6091/6, 6120/3,
6120/8, 6121/34, 6121/57, 6121/74, 6122/4, 6130/9, 6143/2, 19176/19, podľa Z-16816/12
307 Exekučné záložné právo v prospech Anna Šrámeková, Lotyšská 32, 821 06 Bratislava na 12/4200 čiastok zo
spoločného lesa vo vl.2 v podiele 7/14-inách, podľa exekučného príkazu č. EX 1238/09-38 zo dňa 15.10.2010
(súdny exekútor Mgr. Miloš Dubovec), Z-15209/10 - PVZ 2958/10
307 Exekučné záložné právo v prospech Stanislava Nýbla, Lackova 11., Bratislava (26.02.1962) na 12/4200 čiastok
zo spoločného lesa vo vl.2 v podiele 7/14-inách, podľa exekučného príkazu č. Ex 361/2011-69 zo dňa
29.05.2012 (súdna exekútorka Mgr. Marcela Zummerová), Z-8888/12 - PVZ 1374/12
Iné údaje:
GP 7/2010
Žiadosť Z-10982/09
GP 107/2009, Z-12627/10.
GP 19,20,/2011 (over. č.1616,1617/2012), GP 148/2012 (over. č.1969/2012), R-3408/12
49
51
52
53
64
64
83
110
129
170
180
190
267
267
270
301
305
307
308
319
320
321
329
330
331
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte zo dňa 28.05.2013, R-1882/13
Protokol o zápise evidenčnej zmeny, R-3671/12
Protokol o zápise evidenčnej zmeny, R-3671/12
Protokol o zápise evidenčnej zmeny, R-3671/12
Vl.č. 575
Protokol o zápise evidenčnej zmeny, R-2343/13
Zmena adresy trvalého pobytu, R-1256/13
Zmena adresy zo dňa 29.3.2010
Evidenčná zmena, R-1911/12
Protokol o oprave chyby X-568/08 zo dňa 11.06.2008
Zmena adresy, R-982/12.
Zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, R-1599/09
Podnet na zápis evidenčnej zmeny, R-656/12
PK vl. 2184 k.ú. Rača (LV č. 9665)
Zmena adresy trvalého pobytu, R-381/10
Rozhodnutie o oprave X-110/11-SPI právopl. z 18.4.2011.
PK vl. 2184 k.ú. Rača (LV č. 9665)
Prepísané z LV č. 1321, R-2217/12
Zápis evidenčnej zmeny, R-3244/12
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte, R-818/13
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte, R-818/13
Zlúčenie podielov pri zápise Z-3711/13 - 956/13
Pk vl.915
Pk vl.915
Pk vl.915
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
24/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.11.2013
Download

9252 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA