GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Nitra
Obec: LUŽIANKY
Katastrálne územie: Lužianky
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 20.09.2013
Čas vyhotovenia:
14:47:40
ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3525
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2418
Výmera v m2 Druh pozemku
994 Orná pôda
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
1
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 IBB S.R.O., Roľnícka 116, Bratislava, 831 07, SR
IČO :
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
1/1
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 2212/2009 predajom nehnut.
parc.č.2418 (pred ppú p.č.1367/116) (EÚ Bratislava - Mgr.Kamil Líška) v prospech
oprávneného SIBAMAC, a.s. Bratislava (IČO: 31 321 275) podľa P2 754/09 - 333/09, X
694/10 - 328/10
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 2212/2009 predajom nehnut. registra 'C'
parc.č.2418 (EÚ Bratislava - Mgr.Kamil Líška) v prospech oprávneného SIBAMAC, a.s.
Bratislava (IČO: 31 321 275) podľa P 1022/13 - 283/13
Rozhodnutie OPÚ v Nitre č. 2011/00202-I-PÚ zo dňa 13.1.2012, Z 347/12-PPÚ
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1 Exekučný príkaz EX 2212/2009 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut.
registra C KN parc.č. 2418 (EÚ Bratislava - Mgr.Kamil Líška) v prospech oprávneného SIBAMAC, a.s. Bratislava
(IČO: 31 321 275) podľa Z 7890/10 - 311/10
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.
Informatívny výpis
1/1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
17.09.2013
Download

ČIASTOČNÝ 3525 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z