www.facebook.com/ialf.org * www.ialf.org
IALF, Pošt. priečinok 50E, 949 01 Nitra, Slovakia, Europe
MEMBERSHIP APPLICATION
* Mem. Number
Number / Členské číslo:
Please fill in in capital letters. / Prosím vyplňte veľkými písmenami.
...............................................
Title (titul):
Website/Blog:
First Name
Last Name
Krstné meno:
Priezvisko:
Date of Birth / Dátum narodenia:
First Language / Rodný jazyk:
I can speak or I am learning the following
language(s) / Hovorím al. sa učím:jazyk(y):
Email:
Phone:
Address:
City / Mesto:
Country:
Postcode / PSČ:
Full name of my parent (guardian) – fill in if you apply for
a Junior membership / Celé meno rodiča (zák. zástupcu), ak
žiadate o Junior členstvo:
TYPE OF MEMBERSHIP / TYP ČLENSTVA
I apply for the following membership (mark by „X“)./Žiadam o nasledovný typ členstva
(označte „X“).
Junior
Adult
ProAdult
My occupation:
Moja profesia:
Having signed and sent this application form, I fully agree with the Terms of IALF, and
I enclose the evidence of the payment of my membership fee.
Podpísaním a odoslaním tejto žiadosti plne súhlasím so stanovami IALF a prikladám
potvrdenie o úhrade členského poplatku.
...............................
....................................
Date and place
Signature – Podpis
Dátum a miesto
......................................
Parent (guardian) signature
Podpis rodiča (zák. zástupcu)
* Filled in by IALF. / Vyplňa IALF.
© IALF
Download

MEMBERSHIP APPLICATION MEMBERSHIP APPLICATION