Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Námestovo
Obec: LOKCA
Katastrálne územie: Lokca
Dátum vyhotovenia 02.07.2014
Čas vyhotovenia:
17:05:28
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2112
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
367/ 1
367/ 6
367/ 7
368/ 3
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Výmera v m2 Druh pozemku
248 Zastavané plochy a
15
1
nádvoria
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2567/2013
140 Záhrady
4
1
93 Záhrady
4
1
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2567/2013
373 Zastavané plochy a
18
1
nádvoria
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
167 367/ 1
10 Rodinný dom
Legenda:
Druh stavby:
10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Bývalí urbarialisti - pozemkové spoločenstvo Lokca, LOKCA, PSČ 029
51, SR
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1/1
Vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva § 63 Zák.č. 323/92 Zb. č. Z 357/05 (N 31/2005, NZ
8801/2005, ) - 54/05
Žiadosť o zápis geometrického plánu č. R 725/08 zo dňa 24.11.2008 - 132/08
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Informatívny výpis
1/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Bez zápisu.
Informatívny výpis
2/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Download

2112 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA